Aspects of the Moon 2009


Thursday 01 January 2009

01:18:25 UT - Moon (0 pi 26'12") sextile Vesta (0 ta 26'12")
01:38:20 UT - Moon (0 pi 36'22") square Altjira (0 ge 36'22" Rx)
02:05:14 UT - Moon (0 pi 50'6") opposite Orcus (0 vi 50'6" Rx)
02:55:12 UT - Moon (1 pi 15'38") sextile Pluto (1 cp 15'39")
04:00:36 UT - Moon (1 pi 49'5") conjunct Teharonhiawako (1 pi 49'5")
04:16:47 UT - Moon (1 pi 57'22") sextile Psyche (1 cp 57'22")
05:58:30 UT - Moon (2 pi 49'27") sextile Asbolus (2 ta 49'26" Rx)
07:48:40 UT - Moon (3 pi 45'55") sextile Mars (3 cp 45'55")
10:24:03 UT - Moon (5 pi 5'43") square Pallas (5 ge 5'43" Rx)
12:21:15 UT - Moon (6 pi 6'0") trine Ceto (6 sc 6'0")
15:27:18 UT - Moon (7 pi 41'54") trine Deucalion (7 sc 41'53")
15:51:16 UT - Moon (7 pi 54'16") square Hylonome (7 sa 54'16")
16:10:48 UT - Moon (8 pi 4'21") conjunct Borasisi (8 pi 4'21")
19:04:51 UT - Moon (9 pi 34'20") square Chaos (9 ge 34'20" Rx)
22:15:29 UT - Moon (11 pi 13'8") square Pholus (11 sa 13'8")
23:09:10 UT - Moon (11 pi 41'1") sextile Sun (11 cp 41'1")
23:23:35 UT - Moon (11 pi 48'30") trine Huya (11 sc 48'30")

Friday 02 January 2009

01:20:33 UT - Moon (12 pi 49'19") trine Echeclus (12 sc 49'20")
02:13:16 UT - Moon (13 pi 16'46") opposite Ceres (13 vi 16'46")
03:45:14 UT - Moon (14 pi 4'42") square Great Attractor (14 sa 4'42")
05:21:14 UT - Moon (14 pi 54'49") square Ixion (14 sa 54'49")
10:37:44 UT - Moon (17 pi 40'32") trine Chariklo (17 sc 40'32")
13:34:05 UT - Moon (19 pi 13'15") square Quaoar (19 sa 13'15")
13:41:07 UT - Moon (19 pi 16'57") conjunct Uranus (19 pi 16'57")
14:11:08 UT - Moon (19 pi 32'45") sextile Thereus (19 ta 32'45" Rx)
14:42:46 UT - Moon (19 pi 49'25") trine Varuna (19 cn 49'25" Rx)
14:49:47 UT - Moon (19 pi 53'7") square Eros (19 sa 53'7")
14:56:12 UT - Moon (19 pi 56'30") opposite Typhon (19 vi 56'30" Rx)
15:50:13 UT - Moon (20 pi 25'0") sextile Sedna (20 ta 24'59" Rx)
16:58:38 UT - Moon (21 pi 1'7") square Crantor (21 sa 1'7")
18:23:09 UT - Moon (21 pi 45'47") opposite Saturn (21 vi 45'47" Rx)
19:46:00 UT - Moon (22 pi 29'39") sextile Juno (22 cp 29'39")
20:42:05 UT - Moon (22 pi 59'23") opposite Logos (22 vi 59'23" Rx)

Saturday 03 January 2009

01:55:07 UT - Moon (25 pi 45'50") opposite Makemake (25 vi 45'50" Rx)
04:11:18 UT - Moon (26 pi 58'32") square Galactic Center (26 sa 58'32")
04:19:43 UT - Moon (27 pi 3'2") square Cyllarus (27 ge 3'2" Rx)
05:15:04 UT - Moon (27 pi 32'39") conjunct Pelion (27 pi 32'39")
06:17:01 UT - Moon (28 pi 5'49") trine Amycus (28 sc 5'49")
08:50:35 UT - Moon (29 pi 28'13") sextile Jupiter (29 cp 28'13")
09:47:20 UT - Moon (29 pi 58'43") square Mean BML (29 sa 58'43")
10:53:38 UT - Moon (0 ar 34'25") sextile Altjira (0 ge 34'25" Rx)
12:19:44 UT - Moon (1 ar 20'49") square Pluto (1 cp 20'49")
14:42:18 UT - Moon (2 ar 37'50") sextile Mercury (2 aq 37'50")
15:02:18 UT - Moon (2 ar 48'39") conjunct Bienor (2 ar 48'39")
15:13:57 UT - Moon (2 ar 54'58") square Psyche (2 cp 54'58")
18:36:19 UT - Moon (4 ar 44'43") sextile Pallas (4 ge 44'44" Rx)
20:17:45 UT - Moon (5 ar 39'54") square Mars (5 cp 39'54")

Sunday 04 January 2009

00:12:48 UT - Moon (7 ar 48'13") opposite Okyrhoe (7 li 48'12")
00:36:21 UT - Moon (8 ar 1'6") trine Hylonome (8 sa 1'6")
03:22:05 UT - Moon (9 ar 31'59") sextile Chaos (9 ge 31'59" Rx)
05:39:21 UT - Moon (10 ar 47'29") sextile Mean Node (10 aq 47'29" Rx)
06:37:38 UT - Moon (11 ar 19'37") trine Pholus (11 sa 19'37")
09:13:08 UT - Moon (12 ar 45'31") sextile Nessus (12 aq 45'31")
11:36:03 UT - Moon (14 ar 4'43") trine Great Attractor (14 sa 4'43")
11:56:14 UT - Moon (14 ar 15'55") square Sun (14 cp 15'55")
13:12:15 UT - Moon (14 ar 58'10") trine Ixion (14 sa 58'10")
15:55:44 UT - Moon (16 ar 29'15") opposite Haumea (16 li 29'15")
18:22:57 UT - Moon (17 ar 51'33") opposite Rhadamanthus (17 li 51'33")
19:41:36 UT - Moon (18 ar 35'37") sextile Chiron (18 aq 35'37")
20:54:38 UT - Moon (19 ar 16'37") trine Quaoar (19 sa 16'37")
21:48:04 UT - Moon (19 ar 46'39") square Varuna (19 cn 46'39" Rx)
23:24:59 UT - Moon (20 ar 41'13") conjunct Eris (20 ar 41'13" Rx)

Monday 05 January 2009

00:18:43 UT - Moon (21 ar 11'31") trine Crantor (21 sa 11'31")
00:49:17 UT - Moon (21 ar 28'46") trine Eros (21 sa 28'46")
01:20:48 UT - Moon (21 ar 46'34") conjunct 1992 QB1 (21 ar 46'34")
02:43:53 UT - Moon (22 ar 33'34") sextile Neptune (22 aq 33'34")
04:16:00 UT - Moon (23 ar 25'46") square Juno (23 cp 25'46")
05:38:18 UT - Moon (24 ar 12'29") trine Elatus (24 le 12'29" Rx)
10:29:17 UT - Moon (26 ar 58'23") sextile Cyllarus (26 ge 58'22" Rx)
10:29:35 UT - Moon (26 ar 58'33") trine Galactic Center (26 sa 58'33")
15:45:49 UT - Moon (0 ta 0'3") square Jupiter (0 aq 0'3")
16:09:47 UT - Moon (0 ta 13'51") trine Mean BML (0 cp 13'51")
17:06:46 UT - Moon (0 ta 46'43") trine Orcus (0 vi 46'43" Rx)
17:31:05 UT - Moon (1 ta 0'45") conjunct Vesta (1 ta 0'45")
18:14:12 UT - Moon (1 ta 25'39") trine Pluto (1 cp 25'39")
19:03:11 UT - Moon (1 ta 53'58") sextile Teharonhiawako (1 pi 53'59")
20:04:45 UT - Moon (2 ta 29'37") sextile Venus (2 pi 29'37")
20:36:05 UT - Moon (2 ta 47'46") conjunct Asbolus (2 ta 47'46" Rx)
22:21:17 UT - Moon (3 ta 48'49") trine Psyche (3 cp 48'49")

Tuesday 06 January 2009

00:28:17 UT - Moon (5 ta 2'43") square Mercury (5 aq 2'43")
02:25:45 UT - Moon (6 ta 11'15") opposite Ceto (6 sc 11'15")
04:33:51 UT - Moon (7 ta 26'11") trine Mars (7 cp 26'11")
05:06:43 UT - Moon (7 ta 45'26") opposite Deucalion (7 sc 45'26")
05:47:11 UT - Moon (8 ta 9'10") sextile Borasisi (8 pi 9'10")
10:04:28 UT - Moon (10 ta 40'32") square Mean Node (10 aq 40'33" Rx)
12:10:24 UT - Moon (11 ta 54'56") opposite Huya (11 sc 54'56")
13:46:34 UT - Moon (12 ta 51'53") square Nessus (12 aq 51'53")
14:13:26 UT - Moon (13 ta 7'49") opposite Echeclus (13 sc 7'49")
14:51:54 UT - Moon (13 ta 30'38") trine Ceres (13 vi 30'38")
20:08:24 UT - Moon (16 ta 39'7") trine Sun (16 cp 39'7")
22:19:54 UT - Moon (17 ta 57'48") opposite Chariklo (17 sc 57'48")
23:37:01 UT - Moon (18 ta 44'2") square Chiron (18 aq 44'2")

Wednesday 07 January 2009

00:45:18 UT - Moon (19 ta 25'2") conjunct Thereus (19 ta 25'2" Rx)
00:45:47 UT - Moon (19 ta 25'19") sextile Uranus (19 pi 25'19")
01:16:57 UT - Moon (19 ta 44'3") sextile Varuna (19 cn 44'3" Rx)
01:34:19 UT - Moon (19 ta 54'30") trine Typhon (19 vi 54'30" Rx)
02:22:38 UT - Moon (20 ta 23'34") conjunct Sedna (20 ta 23'34" Rx)
04:35:38 UT - Moon (21 ta 43'44") trine Saturn (21 vi 43'44" Rx)
06:04:55 UT - Moon (22 ta 37'40") square Neptune (22 aq 37'40")
06:38:35 UT - Moon (22 ta 58'2") trine Logos (22 vi 58'2" Rx)
08:32:16 UT - Moon (24 ta 6'53") square Elatus (24 le 6'53" Rx)
08:50:54 UT - Moon (24 ta 18'11") trine Juno (24 cp 18'11")
11:13:20 UT - Moon (25 ta 44'40") trine Makemake (25 vi 44'40" Rx)
14:22:26 UT - Moon (27 ta 39'52") sextile Pelion (27 pi 39'52")
15:29:59 UT - Moon (28 ta 21'6") opposite Amycus (28 sc 21'6")
19:00:23 UT - Moon (0 ge 29'52") trine Jupiter (0 aq 29'52")
19:02:23 UT - Moon (0 ge 31'6") conjunct Altjira (0 ge 31'6" Rx)
19:25:09 UT - Moon (0 ge 45'4") square Orcus (0 vi 45'4" Rx)
21:21:12 UT - Moon (1 ge 56'19") square Teharonhiawako (1 pi 56'19")
22:56:28 UT - Moon (2 ge 54'54") sextile Bienor (2 ar 54'54")

Thursday 08 January 2009

01:09:23 UT - Moon (4 ge 16'48") conjunct Pallas (4 ge 16'48" Rx)
02:09:26 UT - Moon (4 ge 53'52") square Venus (4 pi 53'52")
05:01:47 UT - Moon (6 ge 40'25") trine Mercury (6 aq 40'24")
07:11:56 UT - Moon (8 ge 1'3") trine Okyrhoe (8 li 1'3")
07:28:46 UT - Moon (8 ge 11'30") square Borasisi (8 pi 11'29")
07:31:24 UT - Moon (8 ge 13'8") opposite Hylonome (8 sa 13'8")
09:31:52 UT - Moon (9 ge 27'55") conjunct Chaos (9 ge 27'55" Rx)
11:18:11 UT - Moon (10 ge 34'2") trine Mean Node (10 aq 34'2" Rx)
12:49:42 UT - Moon (11 ge 31'1") opposite Pholus (11 sa 31'1")
15:09:06 UT - Moon (12 ge 57'57") trine Nessus (12 aq 57'56")
16:06:59 UT - Moon (13 ge 34'5") square Ceres (13 vi 34'5")
16:56:04 UT - Moon (14 ge 4'45") opposite Great Attractor (14 sa 4'45")
18:31:00 UT - Moon (15 ge 4'6") opposite Ixion (15 sa 4'6")
20:48:09 UT - Moon (16 ge 29'59") trine Haumea (16 li 29'59")
23:00:01 UT - Moon (17 ge 52'39") trine Rhadamanthus (17 li 52'40")

Friday 09 January 2009

00:34:41 UT - Moon (18 ge 52'5") trine Chiron (18 aq 52'5")
01:23:18 UT - Moon (19 ge 22'37") opposite Quaoar (19 sa 22'37")
01:34:07 UT - Moon (19 ge 29'25") square Uranus (19 pi 29'25")
02:11:59 UT - Moon (19 ge 53'13") square Typhon (19 vi 53'13" Rx)
03:28:15 UT - Moon (20 ge 41'11") sextile Eris (20 ar 41'10")
04:45:59 UT - Moon (21 ge 30'6") opposite Crantor (21 sa 30'5")
05:05:02 UT - Moon (21 ge 42'5") square Saturn (21 vi 42'5" Rx)
05:12:52 UT - Moon (21 ge 47'1") sextile 1992 QB1 (21 ar 47'1")
06:39:34 UT - Moon (22 ge 41'37") trine Neptune (22 aq 41'38")
07:04:24 UT - Moon (22 ge 57'16") square Logos (22 vi 57'16" Rx)
08:46:03 UT - Moon (24 ge 1'21") sextile Elatus (24 le 1'21" Rx)
09:14:50 UT - Moon (24 ge 19'31") opposite Eros (24 sa 19'31")
11:28:43 UT - Moon (25 ge 44'0") square Makemake (25 vi 44'0" Rx)
13:13:23 UT - Moon (26 ge 50'6") conjunct Cyllarus (26 ge 50'7" Rx)
13:26:47 UT - Moon (26 ge 58'34") opposite Galactic Center (26 sa 58'34")
14:37:51 UT - Moon (27 ge 43'29") square Pelion (27 pi 43'29")
19:19:12 UT - Moon (0 cn 41'27") opposite Mean BML (0 cp 41'27")
19:22:19 UT - Moon (0 cn 43'26") sextile Orcus (0 vi 43'26" Rx)
20:42:50 UT - Moon (1 cn 34'24") opposite Pluto (1 cp 34'24")
20:48:08 UT - Moon (1 cn 37'45") sextile Vesta (1 ta 37'45")
21:21:04 UT - Moon (1 cn 58'36") trine Teharonhiawako (1 pi 58'37")
22:38:41 UT - Moon (2 cn 47'46") sextile Asbolus (2 ta 47'46")
22:55:04 UT - Moon (2 cn 58'8") square Bienor (2 ar 58'9")

Saturday 10 January 2009

02:49:56 UT - Moon (5 cn 26'57") opposite Psyche (5 cp 26'57")
04:06:18 UT - Moon (6 cn 15'21") trine Ceto (6 sc 15'21")
05:31:27 UT - Moon (7 cn 9'20") trine Venus (7 pi 9'20")
06:32:47 UT - Moon (7 cn 48'13") trine Deucalion (7 sc 48'13")
07:00:50 UT - Moon (8 cn 6'0") square Okyrhoe (8 li 5'59")
07:13:09 UT - Moon (8 cn 13'48") trine Borasisi (8 pi 13'48")
11:04:21 UT - Moon (10 cn 40'22") opposite Mars (10 cp 40'22")
13:10:12 UT - Moon (12 cn 0'8") trine Huya (12 sc 0'8")
15:21:06 UT - Moon (13 cn 23'5") trine Echeclus (13 sc 23'5")
15:41:01 UT - Moon (13 cn 35'42") sextile Ceres (13 vi 35'42")
20:16:31 UT - Moon (16 cn 30'11") square Haumea (16 li 30'11")
22:27:27 UT - Moon (17 cn 53'2") square Rhadamanthus (17 li 53'2")
22:57:49 UT - Moon (18 cn 12'15") trine Chariklo (18 sc 12'15")

Sunday 11 January 2009

00:44:14 UT - Moon (19 cn 19'33") sextile Thereus (19 ta 19'33" Rx)
01:06:26 UT - Moon (19 cn 33'35") trine Uranus (19 pi 33'35")
01:15:20 UT - Moon (19 cn 39'12") conjunct Varuna (19 cn 39'12" Rx)
01:35:12 UT - Moon (19 cn 51'46") sextile Typhon (19 vi 51'46" Rx)
02:23:47 UT - Moon (20 cn 22'28") sextile Sedna (20 ta 22'28" Rx)
02:53:28 UT - Moon (20 cn 41'13") square Eris (20 ar 41'14")
03:26:46 UT - Moon (21 cn 2'16") opposite Sun (21 cp 2'16")
04:26:37 UT - Moon (21 cn 40'3") sextile Saturn (21 vi 40'3" Rx)
04:38:13 UT - Moon (21 cn 47'23") square 1992 QB1 (21 ar 47'23")
06:27:38 UT - Moon (22 cn 56'26") sextile Logos (22 vi 56'26" Rx)
10:52:21 UT - Moon (25 cn 43'16") sextile Makemake (25 vi 43'16" Rx)
11:13:41 UT - Moon (25 cn 56'42") opposite Juno (25 cp 56'42")
14:09:27 UT - Moon (27 cn 47'15") trine Pelion (27 pi 47'15")
15:24:24 UT - Moon (28 cn 34'20") trine Amycus (28 sc 34'20")
18:26:08 UT - Moon (0 le 28'22") sextile Altjira (0 ge 28'22" Rx)
19:59:06 UT - Moon (1 le 26'37") opposite Jupiter (1 aq 26'36")
20:48:43 UT - Moon (1 le 57'40") square Vesta (1 ta 57'40")
22:09:35 UT - Moon (2 le 48'16") square Asbolus (2 ta 48'16")
22:30:52 UT - Moon (3 le 1'34") trine Bienor (3 ar 1'34")

Monday 12 January 2009

00:09:10 UT - Moon (4 le 2'59") sextile Pallas (4 ge 2'59" Rx)
03:44:21 UT - Moon (6 le 17'9") square Ceto (6 sc 17'9")
06:03:20 UT - Moon (7 le 43'37") opposite Mercury (7 aq 43'37" Rx)
06:12:42 UT - Moon (7 le 49'26") square Deucalion (7 sc 49'26")
06:46:12 UT - Moon (8 le 10'15") sextile Okyrhoe (8 li 10'15")
07:08:05 UT - Moon (8 le 23'50") trine Hylonome (8 sa 23'51")
08:45:42 UT - Moon (9 le 24'25") sextile Chaos (9 ge 24'24" Rx)
10:17:46 UT - Moon (10 le 21'28") opposite Mean Node (10 aq 21'28" Rx)
12:26:45 UT - Moon (11 le 41'16") trine Pholus (11 sa 41'15")
13:01:08 UT - Moon (12 le 2'30") square Huya (12 sc 2'30")
14:50:19 UT - Moon (13 le 9'53") opposite Nessus (13 aq 9'54")
15:23:13 UT - Moon (13 le 30'10") square Echeclus (13 sc 30'11")
16:19:24 UT - Moon (14 le 4'47") trine Great Attractor (14 sa 4'47")
18:04:35 UT - Moon (15 le 9'30") trine Ixion (15 sa 9'30")
20:16:10 UT - Moon (16 le 30'18") sextile Haumea (16 li 30'18")
22:31:40 UT - Moon (17 le 53'18") sextile Rhadamanthus (17 li 53'18")
23:13:49 UT - Moon (18 le 19'5") square Chariklo (18 sc 19'5")

Tuesday 13 January 2009

00:34:12 UT - Moon (19 le 8'12") opposite Chiron (19 aq 8'12")
00:49:10 UT - Moon (19 le 17'20") square Thereus (19 ta 17'20" Rx)
01:06:54 UT - Moon (19 le 28'10") trine Quaoar (19 sa 28'10")
02:35:10 UT - Moon (20 le 21'59") square Sedna (20 ta 21'59" Rx)
03:06:56 UT - Moon (20 le 41'19") trine Eris (20 ar 41'19")
04:55:37 UT - Moon (21 le 47'26") trine Crantor (21 sa 47'26")
04:56:19 UT - Moon (21 le 47'51") trine 1992 QB1 (21 ar 47'51")
06:38:07 UT - Moon (22 le 49'39") opposite Neptune (22 aq 49'39")
08:17:25 UT - Moon (23 le 49'49") conjunct Elatus (23 le 49'49" Rx)
13:03:21 UT - Moon (26 le 42'24") sextile Cyllarus (26 ge 42'24" Rx)
13:30:16 UT - Moon (26 le 58'36") trine Galactic Center (26 sa 58'36")
13:35:36 UT - Moon (27 le 1'49") trine Eros (27 sa 1'49")
16:20:27 UT - Moon (28 le 40'48") square Amycus (28 sc 40'48")
19:18:03 UT - Moon (0 vi 27'4") square Altjira (0 ge 27'5" Rx)
19:39:36 UT - Moon (0 vi 39'56") conjunct Orcus (0 vi 39'56" Rx)
20:27:26 UT - Moon (1 vi 8'29") trine Mean BML (1 cp 8'29")
21:25:03 UT - Moon (1 vi 42'49") trine Pluto (1 cp 42'49")
21:59:37 UT - Moon (2 vi 3'24") opposite Teharonhiawako (2 pi 3'24")
22:26:49 UT - Moon (2 vi 19'35") trine Vesta (2 ta 19'35")
23:16:28 UT - Moon (2 vi 49'6") trine Asbolus (2 ta 49'7")

Wednesday 14 January 2009

01:16:29 UT - Moon (4 vi 0'20") square Pallas (4 ge 0'20" Rx)
05:10:51 UT - Moon (6 vi 18'53") sextile Ceto (6 sc 18'53")
06:27:39 UT - Moon (7 vi 4'8") trine Psyche (7 cp 4'8")
07:46:41 UT - Moon (7 vi 50'37") sextile Deucalion (7 sc 50'37")
08:34:31 UT - Moon (8 vi 18'42") opposite Borasisi (8 pi 18'43")
08:52:26 UT - Moon (8 vi 29'13") square Hylonome (8 sa 29'13")
10:23:39 UT - Moon (9 vi 22'41") square Chaos (9 ge 22'41" Rx)
14:19:43 UT - Moon (11 vi 40'33") opposite Venus (11 pi 40'33")
14:29:49 UT - Moon (11 vi 46'26") square Pholus (11 sa 46'26")
15:01:26 UT - Moon (12 vi 4'50") sextile Huya (12 sc 4'50")
17:34:21 UT - Moon (13 vi 33'39") conjunct Ceres (13 vi 33'39" Rx)
17:40:36 UT - Moon (13 vi 37'16") sextile Echeclus (13 sc 37'16")
18:13:46 UT - Moon (13 vi 56'30") trine Mars (13 cp 56'30")
18:28:06 UT - Moon (14 vi 4'48") square Great Attractor (14 sa 4'48")
20:24:43 UT - Moon (15 vi 12'14") square Ixion (15 sa 12'15")

Thursday 15 January 2009

02:01:28 UT - Moon (18 vi 25'58") sextile Chariklo (18 sc 25'59")
03:27:47 UT - Moon (19 vi 15'23") trine Thereus (19 ta 15'23" Rx)
03:55:07 UT - Moon (19 vi 31'1") square Quaoar (19 sa 31'1")
04:00:43 UT - Moon (19 vi 34'13") sextile Varuna (19 cn 34'13" Rx)
04:15:39 UT - Moon (19 vi 42'45") opposite Uranus (19 pi 42'45")
04:24:57 UT - Moon (19 vi 48'4") conjunct Typhon (19 vi 48'4" Rx)
05:23:33 UT - Moon (20 vi 21'30") trine Sedna (20 ta 21'30" Rx)
07:31:39 UT - Moon (21 vi 34'28") conjunct Saturn (21 vi 34'28" Rx)
08:10:23 UT - Moon (21 vi 56'29") square Crantor (21 sa 56'29")
09:52:27 UT - Moon (22 vi 54'24") conjunct Logos (22 vi 54'24" Rx)
14:36:59 UT - Moon (25 vi 35'8") trine Sun (25 cp 35'8")
14:48:10 UT - Moon (25 vi 41'26") conjunct Makemake (25 vi 41'26" Rx)
16:29:31 UT - Moon (26 vi 38'25") square Cyllarus (26 ge 38'25" Rx)
17:05:30 UT - Moon (26 vi 58'37") square Galactic Center (26 sa 58'37")
18:20:18 UT - Moon (27 vi 40'33") trine Juno (27 cp 40'32")
18:47:31 UT - Moon (27 vi 55'47") opposite Pelion (27 pi 55'47")
19:46:25 UT - Moon (28 vi 28'44") square Eros (28 sa 28'44")
20:19:55 UT - Moon (28 vi 47'27") sextile Amycus (28 sc 47'27")
23:16:19 UT - Moon (0 li 25'47") trine Altjira (0 ge 25'47" Rx)

Friday 16 January 2009

00:59:27 UT - Moon (1 li 23'6") square Mean BML (1 cp 23'6")
01:43:05 UT - Moon (1 li 47'18") square Pluto (1 cp 47'18")
02:54:58 UT - Moon (2 li 27'7") trine Jupiter (2 aq 27'7")
04:11:41 UT - Moon (3 li 9'33") opposite Bienor (3 ar 9'33")
05:44:35 UT - Moon (4 li 0'50") trine Pallas (4 ge 0'50")
08:42:58 UT - Moon (5 li 39'0") trine Mercury (5 aq 39'0" Rx)
12:55:18 UT - Moon (7 li 57'11") square Psyche (7 cp 57'11")
13:31:51 UT - Moon (8 li 17'8") conjunct Okyrhoe (8 li 17'9")
14:04:16 UT - Moon (8 li 34'49") sextile Hylonome (8 sa 34'49")
15:28:53 UT - Moon (9 li 20'55") trine Chaos (9 ge 20'55" Rx)
16:55:14 UT - Moon (10 li 7'53") trine Mean Node (10 aq 7'53" Rx)
20:06:58 UT - Moon (11 li 51'49") sextile Pholus (11 sa 51'49")
22:56:04 UT - Moon (13 li 23'8") trine Nessus (13 aq 23'8")

Saturday 17 January 2009

00:13:27 UT - Moon (14 li 4'49") sextile Great Attractor (14 sa 4'49")
02:24:15 UT - Moon (15 li 15'7") sextile Ixion (15 sa 15'7")
03:20:44 UT - Moon (15 li 45'25") square Mars (15 cp 45'25")
04:44:22 UT - Moon (16 li 30'13") conjunct Haumea (16 li 30'13" Rx)
07:20:16 UT - Moon (17 li 53'30") conjunct Rhadamanthus (17 li 53'31" Rx)
10:14:38 UT - Moon (19 li 26'22") trine Chiron (19 aq 26'22")
10:24:16 UT - Moon (19 li 31'29") square Varuna (19 cn 31'29" Rx)
10:29:02 UT - Moon (19 li 34'1") sextile Quaoar (19 sa 34'1")
12:36:30 UT - Moon (20 li 41'40") opposite Eris (20 ar 41'40")
14:44:07 UT - Moon (21 li 49'14") opposite 1992 QB1 (21 ar 49'14")
15:15:54 UT - Moon (22 li 6'2") sextile Crantor (22 sa 6'2")
16:55:54 UT - Moon (22 li 58'50") trine Neptune (22 aq 58'50")
18:06:45 UT - Moon (23 li 36'11") sextile Elatus (23 le 36'11" Rx)
23:45:52 UT - Moon (26 li 34'14") trine Cyllarus (26 ge 34'15" Rx)

Sunday 18 January 2009

00:32:28 UT - Moon (26 li 58'37") sextile Galactic Center (26 sa 58'37")
02:45:44 UT - Moon (28 li 8'14") square Sun (28 cp 8'14")
03:43:55 UT - Moon (28 li 38'35") square Juno (28 cp 38'35")
06:24:40 UT - Moon (0 sc 2'15") sextile Eros (0 cp 2'15")
07:29:08 UT - Moon (0 sc 35'45") sextile Orcus (0 vi 35'45" Rx)
09:30:44 UT - Moon (1 sc 38'49") sextile Mean BML (1 cp 38'49")
09:56:16 UT - Moon (1 sc 52'3") sextile Pluto (1 cp 52'3")
10:29:05 UT - Moon (2 sc 9'2") trine Teharonhiawako (2 pi 9'2")
11:52:31 UT - Moon (2 sc 52'12") opposite Asbolus (2 ta 52'11")
12:09:20 UT - Moon (3 sc 0'53") square Jupiter (3 aq 0'53")
12:32:24 UT - Moon (3 sc 12'48") opposite Vesta (3 ta 12'48")
12:53:00 UT - Moon (3 sc 23'27") square Mercury (3 aq 23'27" Rx)
18:40:03 UT - Moon (6 sc 22'11") conjunct Ceto (6 sc 22'11")
21:36:50 UT - Moon (7 sc 52'52") conjunct Deucalion (7 sc 52'52")
22:38:47 UT - Moon (8 sc 24'35") trine Borasisi (8 pi 24'35")
23:36:52 UT - Moon (8 sc 54'18") sextile Psyche (8 cp 54'18")

Monday 19 January 2009

01:46:10 UT - Moon (10 sc 0'21") square Mean Node (10 aq 0'21" Rx)
05:59:34 UT - Moon (12 sc 9'28") conjunct Huya (12 sc 9'28")
08:23:10 UT - Moon (13 sc 22'27") sextile Ceres (13 vi 22'27" Rx)
08:39:12 UT - Moon (13 sc 30'35") square Nessus (13 aq 30'35")
09:20:59 UT - Moon (13 sc 51'47") conjunct Echeclus (13 sc 51'47")
14:59:24 UT - Moon (16 sc 43'6") trine Venus (16 pi 43'6")
16:58:25 UT - Moon (17 sc 43'11") sextile Mars (17 cp 43'11")
18:51:31 UT - Moon (18 sc 40'12") conjunct Chariklo (18 sc 40'12")
19:55:38 UT - Moon (19 sc 12'30") opposite Thereus (19 ta 12'30" Rx)
20:27:35 UT - Moon (19 sc 28'35") trine Varuna (19 cn 28'35" Rx)
20:43:30 UT - Moon (19 sc 36'35") square Chiron (19 aq 36'35")
20:55:48 UT - Moon (19 sc 42'47") sextile Typhon (19 vi 42'47" Rx)
21:18:06 UT - Moon (19 sc 54'0") trine Uranus (19 pi 54'0")
22:11:04 UT - Moon (20 sc 20'38") opposite Sedna (20 ta 20'38" Rx)

Tuesday 20 January 2009

00:21:02 UT - Moon (21 sc 25'55") sextile Saturn (21 vi 25'55" Rx)
03:11:52 UT - Moon (22 sc 51'37") sextile Logos (22 vi 51'37" Rx)
03:36:37 UT - Moon (23 sc 4'1") square Neptune (23 aq 4'1")
04:25:10 UT - Moon (23 sc 28'20") square Elatus (23 le 28'20" Rx)
08:46:12 UT - Moon (25 sc 38'54") sextile Makemake (25 vi 38'54" Rx)
13:42:00 UT - Moon (28 sc 6'29") trine Pelion (28 pi 6'29")
15:32:11 UT - Moon (29 sc 1'22") conjunct Amycus (29 sc 1'22")
16:50:57 UT - Moon (29 sc 40'35") sextile Juno (29 cp 40'35")
18:16:46 UT - Moon (0 sa 23'16") opposite Altjira (0 ge 23'16" Rx)
18:37:01 UT - Moon (0 sa 33'20") square Orcus (0 vi 33'20" Rx)
18:41:05 UT - Moon (0 sa 35'21") sextile Mercury (0 aq 35'21" Rx)
19:15:20 UT - Moon (0 sa 52'23") sextile Sun (0 aq 52'23")
21:56:05 UT - Moon (2 sa 12'14") square Teharonhiawako (2 pi 12'14")

Wednesday 21 January 2009

00:12:11 UT - Moon (3 sa 19'47") trine Bienor (3 ar 19'46")
00:46:19 UT - Moon (3 sa 36'42") sextile Jupiter (3 aq 36'42")
02:01:23 UT - Moon (4 sa 13'55") opposite Pallas (4 ge 13'55")
10:20:53 UT - Moon (8 sa 21'10") sextile Okyrhoe (8 li 21'10")
10:34:34 UT - Moon (8 sa 27'56") square Borasisi (8 pi 27'55")
11:12:18 UT - Moon (8 sa 46'35") conjunct Hylonome (8 sa 46'35")
12:14:40 UT - Moon (9 sa 17'24") opposite Chaos (9 ge 17'24" Rx)
13:25:39 UT - Moon (9 sa 52'27") sextile Mean Node (9 aq 52'27" Rx)
17:50:20 UT - Moon (12 sa 3'6") conjunct Pholus (12 sa 3'7")
20:10:59 UT - Moon (13 sa 12'29") square Ceres (13 vi 12'29" Rx)
21:03:38 UT - Moon (13 sa 38'26") sextile Nessus (13 aq 38'26")
21:57:13 UT - Moon (14 sa 4'51") conjunct Great Attractor (14 sa 4'51")

Thursday 22 January 2009

00:31:59 UT - Moon (15 sa 21'7") conjunct Ixion (15 sa 21'7")
02:50:59 UT - Moon (16 sa 29'36") sextile Haumea (16 li 29'36" Rx)
05:40:40 UT - Moon (17 sa 53'9") sextile Rhadamanthus (17 li 53'9" Rx)
08:43:05 UT - Moon (19 sa 22'57") square Venus (19 pi 22'57")
09:16:44 UT - Moon (19 sa 39'30") square Typhon (19 vi 39'30" Rx)
09:18:20 UT - Moon (19 sa 40'17") conjunct Quaoar (19 sa 40'18")
09:32:39 UT - Moon (19 sa 47'20") sextile Chiron (19 aq 47'20")
09:59:08 UT - Moon (20 sa 0'22") square Uranus (20 pi 0'22")
11:24:25 UT - Moon (20 sa 42'20") trine Eris (20 ar 42'20")
12:41:52 UT - Moon (21 sa 20'26") square Saturn (21 vi 20'26" Rx)
13:44:45 UT - Moon (21 sa 51'23") trine 1992 QB1 (21 ar 51'23")
14:55:31 UT - Moon (22 sa 26'11") conjunct Crantor (22 sa 26'11")
15:43:48 UT - Moon (22 sa 49'56") square Logos (22 vi 49'56" Rx)
16:23:30 UT - Moon (23 sa 9'28") sextile Neptune (23 aq 9'28")
16:44:54 UT - Moon (23 sa 20'0") trine Elatus (23 le 20'0" Rx)
21:24:13 UT - Moon (25 sa 37'22") square Makemake (25 vi 37'23" Rx)
23:02:33 UT - Moon (26 sa 25'44") opposite Cyllarus (26 ge 25'44" Rx)

Friday 23 January 2009

00:09:29 UT - Moon (26 sa 58'39") conjunct Galactic Center (26 sa 58'39")
02:39:45 UT - Moon (28 sa 12'34") square Pelion (28 pi 12'34")
07:20:43 UT - Moon (0 cp 30'47") trine Orcus (0 vi 30'47" Rx)
10:26:03 UT - Moon (2 cp 1'58") conjunct Pluto (2 cp 1'58")
10:47:33 UT - Moon (2 cp 12'33") conjunct Mean BML (2 cp 12'33")
10:53:44 UT - Moon (2 cp 15'36") sextile Teharonhiawako (2 pi 15'35")
12:19:00 UT - Moon (2 cp 57'34") trine Asbolus (2 ta 57'34")
13:09:35 UT - Moon (3 cp 22'27") conjunct Eros (3 cp 22'27")
13:16:00 UT - Moon (3 cp 25'37") square Bienor (3 ar 25'37")
15:04:38 UT - Moon (4 cp 19'6") trine Vesta (4 ta 19'6")
19:20:16 UT - Moon (6 cp 24'59") sextile Ceto (6 sc 25'0")
22:22:29 UT - Moon (7 cp 54'47") sextile Deucalion (7 sc 54'47")
23:16:58 UT - Moon (8 cp 21'38") square Okyrhoe (8 li 21'38" Rx)
23:36:49 UT - Moon (8 cp 31'25") sextile Borasisi (8 pi 31'25")

Saturday 24 January 2009

04:28:57 UT - Moon (10 cp 55'30") conjunct Psyche (10 cp 55'29")
07:07:23 UT - Moon (12 cp 13'41") sextile Huya (12 sc 13'41")
08:40:26 UT - Moon (12 cp 59'38") trine Ceres (12 vi 59'38" Rx)
10:53:52 UT - Moon (14 cp 5'33") sextile Echeclus (14 sc 5'33")
15:44:10 UT - Moon (16 cp 29'5") square Haumea (16 li 29'4" Rx)
18:33:11 UT - Moon (17 cp 52'43") square Rhadamanthus (17 li 52'44" Rx)
20:36:33 UT - Moon (18 cp 53'49") sextile Chariklo (18 sc 53'49")
21:12:32 UT - Moon (19 cp 11'39") trine Thereus (19 ta 11'39")
21:34:42 UT - Moon (19 cp 22'38") opposite Varuna (19 cn 22'38" Rx)
22:01:29 UT - Moon (19 cp 35'54") trine Typhon (19 vi 35'54" Rx)
23:04:15 UT - Moon (20 cp 7'1") sextile Uranus (20 pi 7'1")
23:30:25 UT - Moon (20 cp 19'59") trine Sedna (20 ta 19'59" Rx)

Sunday 25 January 2009

00:16:22 UT - Moon (20 cp 42'46") square Eris (20 ar 42'47")
01:19:57 UT - Moon (21 cp 14'19") trine Saturn (21 vi 14'18" Rx)
02:35:15 UT - Moon (21 cp 51'40") conjunct Mars (21 cp 51'40")
02:37:20 UT - Moon (21 cp 52'43") square 1992 QB1 (21 ar 52'43")
02:51:37 UT - Moon (21 cp 59'48") sextile Venus (21 pi 59'48")
04:28:58 UT - Moon (22 cp 48'8") trine Logos (22 vi 48'8" Rx)
09:07:59 UT - Moon (25 cp 6'48") conjunct Mercury (25 cp 6'48" Rx)
10:06:09 UT - Moon (25 cp 35'44") trine Makemake (25 vi 35'44" Rx)
15:33:46 UT - Moon (28 cp 18'54") sextile Pelion (28 pi 18'54")
17:25:52 UT - Moon (29 cp 14'49") sextile Amycus (29 sc 14'49")
19:38:44 UT - Moon (0 aq 21'8") trine Altjira (0 ge 21'7" Rx)
22:33:50 UT - Moon (1 aq 48'37") conjunct Juno (1 aq 48'37")

Monday 26 January 2009

00:58:37 UT - Moon (3 aq 1'2") square Asbolus (3 ta 1'2")
01:59:58 UT - Moon (3 aq 31'44") sextile Bienor (3 ar 31'44")
04:25:53 UT - Moon (4 aq 44'50") trine Pallas (4 ge 44'49")
04:36:09 UT - Moon (4 aq 49'58") conjunct Jupiter (4 aq 49'58")
04:46:23 UT - Moon (4 aq 55'6") square Vesta (4 ta 55'6")
07:47:44 UT - Moon (6 aq 26'4") square Ceto (6 sc 26'4")
07:55:17 UT - Moon (6 aq 29'51") conjunct Sun (6 aq 29'51")
10:45:50 UT - Moon (7 aq 55'31") square Deucalion (7 sc 55'31")
11:36:33 UT - Moon (8 aq 21'0") trine Okyrhoe (8 li 21'0" Rx)
12:49:54 UT - Moon (8 aq 57'54") sextile Hylonome (8 sa 57'53")
13:22:25 UT - Moon (9 aq 14'15") trine Chaos (9 ge 14'15" Rx)
14:06:36 UT - Moon (9 aq 36'29") conjunct Mean Node (9 aq 36'29" Rx)
19:18:55 UT - Moon (12 aq 13'54") sextile Pholus (12 sa 13'53")
19:21:59 UT - Moon (12 aq 15'26") square Huya (12 sc 15'26")
22:37:55 UT - Moon (13 aq 54'24") conjunct Nessus (13 aq 54'24")
22:58:43 UT - Moon (14 aq 4'54") sextile Great Attractor (14 sa 4'54")
23:11:51 UT - Moon (14 aq 11'33") square Echeclus (14 sc 11'33")

Tuesday 27 January 2009

01:40:42 UT - Moon (15 aq 26'51") sextile Ixion (15 sa 26'51")
03:42:15 UT - Moon (16 aq 28'25") trine Haumea (16 li 28'25" Rx)
06:27:21 UT - Moon (17 aq 52'8") trine Rhadamanthus (17 li 52'8" Rx)
08:40:39 UT - Moon (18 aq 59'50") square Chariklo (18 sc 59'50")
09:04:48 UT - Moon (19 aq 12'6") square Thereus (19 ta 12'6")
10:12:04 UT - Moon (19 aq 46'18") sextile Quaoar (19 sa 46'18")
10:56:53 UT - Moon (20 aq 9'5") conjunct Chiron (20 aq 9'5")
11:17:54 UT - Moon (20 aq 19'47") square Sedna (20 ta 19'47" Rx)
12:04:04 UT - Moon (20 aq 43'16") sextile Eris (20 ar 43'17")
14:23:15 UT - Moon (21 aq 54'10") sextile 1992 QB1 (21 ar 54'10")
16:04:11 UT - Moon (22 aq 45'38") sextile Crantor (22 sa 45'38")
16:37:55 UT - Moon (23 aq 2'51") opposite Elatus (23 le 2'51" Rx)
17:12:31 UT - Moon (23 aq 20'30") conjunct Neptune (23 aq 20'30")
22:59:30 UT - Moon (26 aq 17'55") trine Cyllarus (26 ge 17'56" Rx)

Wednesday 28 January 2009

00:19:04 UT - Moon (26 aq 58'41") sextile Galactic Center (26 sa 58'41")
04:56:03 UT - Moon (29 aq 20'52") square Amycus (29 sc 20'51")
06:51:34 UT - Moon (0 pi 20'16") square Altjira (0 ge 20'16" Rx)
07:01:49 UT - Moon (0 pi 25'33") opposite Orcus (0 vi 25'33" Rx)
10:27:24 UT - Moon (2 pi 11'27") sextile Pluto (2 cp 11'27")
10:48:35 UT - Moon (2 pi 22'23") conjunct Teharonhiawako (2 pi 22'23")
11:34:37 UT - Moon (2 pi 46'8") sextile Mean BML (2 cp 46'8")
12:10:58 UT - Moon (3 pi 4'54") sextile Asbolus (3 ta 4'54")
16:05:02 UT - Moon (5 pi 5'53") square Pallas (5 ge 5'53")
16:55:05 UT - Moon (5 pi 31'48") sextile Vesta (5 ta 31'48")
18:41:23 UT - Moon (6 pi 26'53") trine Ceto (6 sc 26'53")
19:04:07 UT - Moon (6 pi 38'40") sextile Eros (6 cp 38'40")
21:33:15 UT - Moon (7 pi 56'4") trine Deucalion (7 sc 56'4")
22:54:54 UT - Moon (8 pi 38'30") conjunct Borasisi (8 pi 38'30")
23:42:03 UT - Moon (9 pi 3'1") square Hylonome (9 sa 3'1")

Thursday 29 January 2009

00:01:06 UT - Moon (9 pi 12'55") square Chaos (9 ge 12'55" Rx)
05:54:05 UT - Moon (12 pi 16'56") trine Huya (12 sc 16'55")
05:57:35 UT - Moon (12 pi 18'45") square Pholus (12 sa 18'45")
06:13:13 UT - Moon (12 pi 26'55") opposite Ceres (12 vi 26'55" Rx)
07:04:53 UT - Moon (12 pi 53'55") sextile Psyche (12 cp 53'55")
09:20:36 UT - Moon (14 pi 4'55") square Great Attractor (14 sa 4'55")
09:43:21 UT - Moon (14 pi 16'50") trine Echeclus (14 sc 16'50")
12:01:52 UT - Moon (15 pi 29'26") square Ixion (15 sa 29'26")
18:52:11 UT - Moon (19 pi 5'12") trine Chariklo (19 sc 5'12")
19:07:08 UT - Moon (19 pi 13'5") sextile Thereus (19 ta 13'5")
19:14:35 UT - Moon (19 pi 17'1") trine Varuna (19 cn 17'1" Rx)
19:35:37 UT - Moon (19 pi 28'6") opposite Typhon (19 vi 28'6" Rx)
20:15:16 UT - Moon (19 pi 49'1") square Quaoar (19 sa 49'1")
21:13:17 UT - Moon (20 pi 19'39") sextile Sedna (20 ta 19'39" Rx)
21:14:48 UT - Moon (20 pi 20'27") conjunct Uranus (20 pi 20'27")
22:31:06 UT - Moon (21 pi 0'45") opposite Saturn (21 vi 0'45" Rx)

Friday 30 January 2009

00:33:39 UT - Moon (22 pi 5'35") sextile Mercury (22 cp 5'35" Rx)
01:46:44 UT - Moon (22 pi 44'17") opposite Logos (22 vi 44'17" Rx)
02:06:08 UT - Moon (22 pi 54'34") square Crantor (22 sa 54'34")
07:03:02 UT - Moon (25 pi 32'13") opposite Makemake (25 vi 32'13" Rx)
07:40:59 UT - Moon (25 pi 52'24") sextile Mars (25 cp 52'24")
08:22:26 UT - Moon (26 pi 14'28") square Cyllarus (26 ge 14'28" Rx)
09:23:34 UT - Moon (26 pi 47'2") conjunct Venus (26 pi 47'2")
09:45:27 UT - Moon (26 pi 58'42") square Galactic Center (26 sa 58'42")
12:39:49 UT - Moon (28 pi 31'46") conjunct Pelion (28 pi 31'46")
14:21:56 UT - Moon (29 pi 26'22") trine Amycus (29 sc 26'22")
16:01:20 UT - Moon (0 ar 19'35") sextile Altjira (0 ge 19'35" Rx)
19:37:59 UT - Moon (2 ar 15'49") square Pluto (2 cp 15'49")
21:04:07 UT - Moon (3 ar 2'7") square Mean BML (3 cp 2'7")
22:22:23 UT - Moon (3 ar 44'14") conjunct Bienor (3 ar 44'15")
22:35:37 UT - Moon (3 ar 51'22") sextile Juno (3 aq 51'22")

Saturday 31 January 2009

01:38:02 UT - Moon (5 ar 29'44") sextile Pallas (5 ge 29'45")
02:33:33 UT - Moon (5 ar 59'44") sextile Jupiter (5 aq 59'43")
06:35:07 UT - Moon (8 ar 10'29") square Eros (8 cp 10'29")
06:46:43 UT - Moon (8 ar 16'46") opposite Okyrhoe (8 li 16'46" Rx)
08:20:35 UT - Moon (9 ar 7'42") trine Hylonome (9 sa 7'42")
08:28:05 UT - Moon (9 ar 11'47") sextile Chaos (9 ge 11'46" Rx)
08:45:37 UT - Moon (9 ar 21'18") sextile Mean Node (9 aq 21'18" Rx)
13:15:42 UT - Moon (11 ar 48'17") sextile Sun (11 aq 48'17")
14:19:43 UT - Moon (12 ar 23'13") trine Pholus (12 sa 23'13")
16:57:48 UT - Moon (13 ar 49'35") square Psyche (13 cp 49'35")
17:25:51 UT - Moon (14 ar 4'56") trine Great Attractor (14 sa 4'56")
17:34:19 UT - Moon (14 ar 9'34") sextile Nessus (14 aq 9'34")
20:04:24 UT - Moon (15 ar 31'49") trine Ixion (15 sa 31'49")
21:44:31 UT - Moon (16 ar 26'46") opposite Haumea (16 li 26'46" Rx)

Sunday 01 February 2009

00:16:55 UT - Moon (17 ar 50'35") opposite Rhadamanthus (17 li 50'35" Rx)
02:49:01 UT - Moon (19 ar 14'26") square Varuna (19 cn 14'25" Rx)
03:56:13 UT - Moon (19 ar 51'32") trine Quaoar (19 sa 51'32")
05:05:26 UT - Moon (20 ar 29'47") sextile Chiron (20 aq 29'47")
05:31:52 UT - Moon (20 ar 44'24") conjunct Eris (20 ar 44'24")
07:20:55 UT - Moon (21 ar 44'47") square Mercury (21 cp 44'47")
07:43:34 UT - Moon (21 ar 57'20") conjunct 1992 QB1 (21 ar 57'20")
09:11:39 UT - Moon (22 ar 46'12") trine Elatus (22 le 46'12" Rx)
09:41:43 UT - Moon (23 ar 2'53") trine Crantor (23 sa 2'53")
10:32:24 UT - Moon (23 ar 31'3") sextile Neptune (23 aq 31'3")
15:20:13 UT - Moon (26 ar 11'21") sextile Cyllarus (26 ge 11'21" Rx)
16:45:00 UT - Moon (26 ar 58'43") trine Galactic Center (26 sa 58'43")
18:08:04 UT - Moon (27 ar 45'10") square Mars (27 cp 45'10")
22:44:54 UT - Moon (0 ta 20'26") trine Orcus (0 vi 20'26" Rx)

Monday 02 February 2009

02:17:02 UT - Moon (2 ta 19'52") trine Pluto (2 cp 19'53")
02:33:03 UT - Moon (2 ta 28'54") sextile Teharonhiawako (2 pi 28'54")
03:52:00 UT - Moon (3 ta 13'28") conjunct Asbolus (3 ta 13'28")
03:58:55 UT - Moon (3 ta 17'23") trine Mean BML (3 cp 17'23")
06:40:40 UT - Moon (4 ta 48'52") square Juno (4 aq 48'52")
09:35:11 UT - Moon (6 ta 27'50") opposite Ceto (6 sc 27'50")
09:43:01 UT - Moon (6 ta 32'17") square Jupiter (6 aq 32'17")
10:05:10 UT - Moon (6 ta 44'52") conjunct Vesta (6 ta 44'52")
12:11:32 UT - Moon (7 ta 56'44") opposite Deucalion (7 sc 56'43")
13:36:49 UT - Moon (8 ta 45'19") sextile Borasisi (8 pi 45'18")
14:27:28 UT - Moon (9 ta 14'12") square Mean Node (9 aq 14'12" Rx)
15:07:41 UT - Moon (9 ta 37'9") trine Eros (9 cp 37'9")
18:56:40 UT - Moon (11 ta 48'6") trine Ceres (11 vi 48'7" Rx)
19:50:46 UT - Moon (12 ta 19'7") opposite Huya (12 sc 19'7")
23:13:07 UT - Moon (14 ta 15'21") square Sun (14 aq 15'20")
23:15:26 UT - Moon (14 ta 16'40") square Nessus (14 aq 16'41")
23:30:26 UT - Moon (14 ta 25'18") opposite Echeclus (14 sc 25'18")

Tuesday 03 February 2009

00:00:04 UT - Moon (14 ta 42'22") trine Psyche (14 cp 42'22")
07:46:43 UT - Moon (19 ta 12'1") sextile Varuna (19 cn 12'1" Rx)
07:50:12 UT - Moon (19 ta 14'2") opposite Chariklo (19 sc 14'2")
07:54:13 UT - Moon (19 ta 16'22") conjunct Thereus (19 ta 16'22")
08:00:32 UT - Moon (19 ta 20'2") trine Typhon (19 vi 20'2" Rx)
09:43:07 UT - Moon (20 ta 19'35") conjunct Sedna (20 ta 19'35")
10:06:59 UT - Moon (20 ta 33'27") sextile Uranus (20 pi 33'27")
10:17:23 UT - Moon (20 ta 39'30") square Chiron (20 aq 39'30")
10:29:18 UT - Moon (20 ta 46'26") trine Saturn (20 vi 46'25" Rx)
12:40:43 UT - Moon (22 ta 2'55") trine Mercury (22 cp 2'55")
13:41:26 UT - Moon (22 ta 38'18") square Elatus (22 le 38'18" Rx)
13:44:59 UT - Moon (22 ta 40'23") trine Logos (22 vi 40'22" Rx)
15:20:18 UT - Moon (23 ta 36'0") square Neptune (23 aq 36'0")
18:32:50 UT - Moon (25 ta 28'38") trine Makemake (25 vi 28'38" Rx)

Wednesday 04 February 2009

00:06:03 UT - Moon (28 ta 44'19") sextile Pelion (28 pi 44'19")
01:27:02 UT - Moon (29 ta 32'2") trine Mars (29 cp 32'1")
01:33:21 UT - Moon (29 ta 35'45") opposite Amycus (29 sc 35'45")
02:44:59 UT - Moon (0 ge 18'0") square Orcus (0 vi 18'0" Rx)
02:46:01 UT - Moon (0 ge 18'37") conjunct Altjira (0 ge 18'37" Rx)
03:37:57 UT - Moon (0 ge 49'17") sextile Venus (0 ar 49'16")
06:31:39 UT - Moon (2 ge 32'0") square Teharonhiawako (2 pi 32'0")
08:54:21 UT - Moon (3 ge 56'35") sextile Bienor (3 ar 56'35")
11:54:19 UT - Moon (5 ge 43'30") trine Juno (5 aq 43'30")
13:00:40 UT - Moon (6 ge 22'59") conjunct Pallas (6 ge 22'59")
14:08:06 UT - Moon (7 ge 3'10") trine Jupiter (7 aq 3'10")
15:59:22 UT - Moon (8 ge 9'31") trine Okyrhoe (8 li 9'31" Rx)
17:04:44 UT - Moon (8 ge 48'34") square Borasisi (8 pi 48'33")
17:36:18 UT - Moon (9 ge 7'25") trine Mean Node (9 aq 7'25" Rx)
17:40:34 UT - Moon (9 ge 9'58") conjunct Chaos (9 ge 9'58" Rx)
17:50:24 UT - Moon (9 ge 15'51") opposite Hylonome (9 sa 15'51")
21:30:17 UT - Moon (11 ge 27'30") square Ceres (11 vi 27'30" Rx)
23:16:00 UT - Moon (12 ge 30'55") opposite Pholus (12 sa 30'56")

Thursday 05 February 2009

01:52:30 UT - Moon (14 ge 4'59") opposite Great Attractor (14 sa 4'59")
02:23:11 UT - Moon (14 ge 23'27") trine Nessus (14 aq 23'27")
04:23:33 UT - Moon (15 ge 35'56") opposite Ixion (15 sa 35'57")
05:44:39 UT - Moon (16 ge 24'51") trine Haumea (16 li 24'51" Rx)
06:00:11 UT - Moon (16 ge 34'13") trine Sun (16 aq 34'14")
08:03:30 UT - Moon (17 ge 48'42") trine Rhadamanthus (17 li 48'42" Rx)
10:27:52 UT - Moon (19 ge 16'1") square Typhon (19 vi 16'1" Rx)
11:33:48 UT - Moon (19 ge 55'57") opposite Quaoar (19 sa 55'57")
12:45:09 UT - Moon (20 ge 39'12") square Saturn (20 vi 39'12" Rx)
12:45:58 UT - Moon (20 ge 39'41") square Uranus (20 pi 39'42")
12:55:46 UT - Moon (20 ge 45'38") sextile Eris (20 ar 45'38")
13:00:57 UT - Moon (20 ge 48'47") trine Chiron (20 aq 48'46")
14:59:26 UT - Moon (22 ge 0'41") sextile 1992 QB1 (22 ar 0'41")
15:48:54 UT - Moon (22 ge 30'44") sextile Elatus (22 le 30'43" Rx)
16:01:36 UT - Moon (22 ge 38'27") square Logos (22 vi 38'27" Rx)
17:06:11 UT - Moon (23 ge 17'42") opposite Crantor (23 sa 17'42")
17:44:06 UT - Moon (23 ge 40'46") trine Neptune (23 aq 40'46")
20:38:20 UT - Moon (25 ge 26'51") square Makemake (25 vi 26'51" Rx)
21:42:38 UT - Moon (26 ge 6'3") conjunct Cyllarus (26 ge 6'3" Rx)
23:09:01 UT - Moon (26 ge 58'45") opposite Galactic Center (26 sa 58'45")

Friday 06 February 2009

02:11:48 UT - Moon (28 ge 50'24") square Pelion (28 pi 50'24")
04:31:10 UT - Moon (0 cn 15'39") sextile Orcus (0 vi 15'39" Rx)
08:05:49 UT - Moon (2 cn 27'10") opposite Pluto (2 cp 27'10")
08:17:49 UT - Moon (2 cn 34'32") square Venus (2 ar 34'32")
08:18:34 UT - Moon (2 cn 34'59") trine Teharonhiawako (2 pi 34'59")
09:36:20 UT - Moon (3 cn 22'42") sextile Asbolus (3 ta 22'42")
10:14:00 UT - Moon (3 cn 45'49") opposite Mean BML (3 cp 45'49")
10:41:21 UT - Moon (4 cn 2'36") square Bienor (4 ar 2'37")
14:38:02 UT - Moon (6 cn 28'3") trine Ceto (6 sc 28'3" Rx)
17:00:14 UT - Moon (7 cn 55'33") sextile Vesta (7 ta 55'33")
17:02:25 UT - Moon (7 cn 56'54") trine Deucalion (7 sc 56'53" Rx)
17:15:40 UT - Moon (8 cn 5'3") square Okyrhoe (8 li 5'3" Rx)
18:31:27 UT - Moon (8 cn 51'43") trine Borasisi (8 pi 51'43")
22:09:44 UT - Moon (11 cn 6'15") sextile Ceres (11 vi 6'15" Rx)

Saturday 07 February 2009

00:03:44 UT - Moon (12 cn 16'34") opposite Eros (12 cp 16'34")
00:10:02 UT - Moon (12 cn 20'28") trine Huya (12 sc 20'27")
03:42:04 UT - Moon (14 cn 31'22") trine Echeclus (14 sc 31'22")
06:38:24 UT - Moon (16 cn 20'19") opposite Psyche (16 cp 20'18")
06:44:05 UT - Moon (16 cn 23'49") square Haumea (16 li 23'49" Rx)
08:59:41 UT - Moon (17 cn 47'39") square Rhadamanthus (17 li 47'39" Rx)
11:09:03 UT - Moon (19 cn 7'39") conjunct Varuna (19 cn 7'39" Rx)
11:16:04 UT - Moon (19 cn 12'0") sextile Typhon (19 vi 11'59" Rx)
11:30:10 UT - Moon (19 cn 20'43") trine Chariklo (19 sc 20'43")
11:30:39 UT - Moon (19 cn 21'1") sextile Thereus (19 ta 21'1")
13:05:37 UT - Moon (20 cn 19'46") sextile Sedna (20 ta 19'46")
13:25:14 UT - Moon (20 cn 31'54") sextile Saturn (20 vi 31'54" Rx)
13:47:47 UT - Moon (20 cn 45'51") trine Uranus (20 pi 45'51")
13:48:29 UT - Moon (20 cn 46'17") square Eris (20 ar 46'17")
15:51:31 UT - Moon (22 cn 2'25") square 1992 QB1 (22 ar 2'25")
16:46:38 UT - Moon (22 cn 36'31") sextile Logos (22 vi 36'31" Rx)
19:07:08 UT - Moon (24 cn 3'29") opposite Mercury (24 cp 3'28")
21:18:57 UT - Moon (25 cn 25'4") sextile Makemake (25 vi 25'4" Rx)

Sunday 08 February 2009

03:00:33 UT - Moon (28 cn 56'28") trine Pelion (28 pi 56'28")
04:16:22 UT - Moon (29 cn 43'23") trine Amycus (29 sc 43'23")
05:12:33 UT - Moon (0 le 18'8") sextile Altjira (0 ge 18'9" Rx)
09:23:16 UT - Moon (2 le 53'11") opposite Mars (2 aq 53'11")
10:18:53 UT - Moon (3 le 27'34") square Asbolus (3 ta 27'34")
11:25:24 UT - Moon (4 le 8'41") trine Bienor (4 ar 8'41")
11:31:37 UT - Moon (4 le 12'31") trine Venus (4 ar 12'31")
15:10:50 UT - Moon (6 le 27'56") square Ceto (6 sc 27'56" Rx)
16:38:04 UT - Moon (7 le 21'47") sextile Pallas (7 ge 21'47")
16:46:52 UT - Moon (7 le 27'13") opposite Juno (7 aq 27'12")
17:34:51 UT - Moon (7 le 56'49") square Deucalion (7 sc 56'49" Rx)
17:40:00 UT - Moon (8 le 0'0") sextile Okyrhoe (8 li 0'0" Rx)
17:42:39 UT - Moon (8 le 1'38") opposite Jupiter (8 aq 1'38")
18:30:03 UT - Moon (8 le 30'52") square Vesta (8 ta 30'52")
19:08:24 UT - Moon (8 le 54'31") opposite Mean Node (8 aq 54'31" Rx)
19:31:25 UT - Moon (9 le 8'43") sextile Chaos (9 ge 8'43" Rx)
19:54:06 UT - Moon (9 le 22'42") trine Hylonome (9 sa 22'42")

Monday 09 February 2009

00:43:22 UT - Moon (12 le 20'53") square Huya (12 sc 20'53")
01:10:15 UT - Moon (12 le 37'25") trine Pholus (12 sa 37'25")
03:32:43 UT - Moon (14 le 5'2") trine Great Attractor (14 sa 5'2")
04:19:24 UT - Moon (14 le 33'43") square Echeclus (14 sc 33'43")
04:23:45 UT - Moon (14 le 36'23") opposite Nessus (14 aq 36'23")
06:06:27 UT - Moon (15 le 39'28") trine Ixion (15 sa 39'28")
07:16:56 UT - Moon (16 le 22'43") sextile Haumea (16 li 22'43" Rx)
09:33:36 UT - Moon (17 le 46'31") sextile Rhadamanthus (17 li 46'31" Rx)
12:11:56 UT - Moon (19 le 23'28") square Chariklo (19 sc 23'28")
12:12:32 UT - Moon (19 le 23'50") square Thereus (19 ta 23'50")
13:11:18 UT - Moon (19 le 59'47") trine Quaoar (19 sa 59'47")
13:44:14 UT - Moon (20 le 19'55") square Sedna (20 ta 19'55")
14:28:30 UT - Moon (20 le 46'58") trine Eris (20 ar 46'58")
14:49:10 UT - Moon (20 le 59'36") opposite Sun (20 aq 59'36")
15:00:50 UT - Moon (21 le 6'44") opposite Chiron (21 aq 6'44")
16:35:01 UT - Moon (22 le 4'14") trine 1992 QB1 (22 ar 4'13")
16:54:14 UT - Moon (22 le 15'57") conjunct Elatus (22 le 15'57" Rx)
18:57:10 UT - Moon (23 le 30'54") trine Crantor (23 sa 30'54")
19:28:34 UT - Moon (23 le 50'2") opposite Neptune (23 aq 50'2")
23:04:56 UT - Moon (26 le 1'39") sextile Cyllarus (26 ge 1'39" Rx)

Tuesday 10 February 2009

00:39:02 UT - Moon (26 le 58'47") trine Galactic Center (26 sa 58'47")
05:16:23 UT - Moon (29 le 46'47") square Amycus (29 sc 46'47")
05:56:26 UT - Moon (0 vi 10'59") conjunct Orcus (0 vi 10'59" Rx)
06:08:06 UT - Moon (0 vi 18'2") square Altjira (0 ge 18'3" Rx)
09:53:10 UT - Moon (2 vi 33'48") trine Pluto (2 cp 33'49")
10:05:00 UT - Moon (2 vi 40'56") opposite Teharonhiawako (2 pi 40'56")
11:31:10 UT - Moon (3 vi 32'47") trine Asbolus (3 ta 32'47")
12:38:20 UT - Moon (4 vi 13'10") trine Mean BML (4 cp 13'10")
16:22:35 UT - Moon (6 vi 27'40") sextile Ceto (6 sc 27'40" Rx)
18:47:48 UT - Moon (7 vi 54'31") square Pallas (7 ge 54'31")
18:51:22 UT - Moon (7 vi 56'38") sextile Deucalion (7 sc 56'39" Rx)
20:34:18 UT - Moon (8 vi 58'4") opposite Borasisi (8 pi 58'5")
20:50:19 UT - Moon (9 vi 7'37") trine Vesta (9 ta 7'37")
20:51:19 UT - Moon (9 vi 8'13") square Chaos (9 ge 8'13" Rx)
21:20:56 UT - Moon (9 vi 25'52") square Hylonome (9 sa 25'52")
22:52:19 UT - Moon (10 vi 20'17") conjunct Ceres (10 vi 20'17" Rx)

Wednesday 11 February 2009

02:15:49 UT - Moon (12 vi 21'8") sextile Huya (12 sc 21'9")
02:48:22 UT - Moon (12 vi 40'26") square Pholus (12 sa 40'26")
05:11:21 UT - Moon (14 vi 5'3") square Great Attractor (14 sa 5'3")
06:03:17 UT - Moon (14 vi 35'43") sextile Echeclus (14 sc 35'43")
06:28:09 UT - Moon (14 vi 50'24") trine Eros (14 cp 50'24")
07:54:08 UT - Moon (15 vi 41'7") square Ixion (15 sa 41'7")
11:43:42 UT - Moon (17 vi 56'6") trine Psyche (17 cp 56'6")
13:38:36 UT - Moon (19 vi 3'27") conjunct Typhon (19 vi 3'27" Rx)
13:38:44 UT - Moon (19 vi 3'32") sextile Varuna (19 cn 3'31" Rx)
14:17:04 UT - Moon (19 vi 25'58") sextile Chariklo (19 sc 25'58")
14:19:02 UT - Moon (19 vi 27'7") trine Thereus (19 ta 27'7")
15:18:03 UT - Moon (20 vi 1'37") square Quaoar (20 sa 1'37")
15:43:06 UT - Moon (20 vi 16'15") conjunct Saturn (20 vi 16'15" Rx)
15:49:44 UT - Moon (20 vi 20'8") trine Sedna (20 ta 20'8")
16:55:36 UT - Moon (20 vi 58'34") opposite Uranus (20 pi 58'34")
19:36:45 UT - Moon (22 vi 32'25") conjunct Logos (22 vi 32'25" Rx)
21:28:37 UT - Moon (23 vi 37'23") square Crantor (23 sa 37'23")

Thursday 12 February 2009

00:27:59 UT - Moon (25 vi 21'14") conjunct Makemake (25 vi 21'14" Rx)
01:34:25 UT - Moon (25 vi 59'37") square Cyllarus (25 ge 59'37" Rx)
03:17:03 UT - Moon (26 vi 58'48") square Galactic Center (26 sa 58'48")
04:17:29 UT - Moon (27 vi 33'35") trine Mercury (27 cp 33'35")
07:04:05 UT - Moon (29 vi 9'15") opposite Pelion (29 pi 9'15")
08:15:17 UT - Moon (29 vi 50'3") sextile Amycus (29 sc 50'2")
09:04:13 UT - Moon (0 li 18'2") trine Altjira (0 ge 18'2")
13:08:05 UT - Moon (2 li 37'8") square Pluto (2 cp 37'8")
16:12:13 UT - Moon (4 li 21'40") opposite Bienor (4 ar 21'40")
16:22:35 UT - Moon (4 li 27'33") square Mean BML (4 cp 27'33")
19:40:23 UT - Moon (6 li 19'22") trine Mars (6 aq 19'22")
21:27:42 UT - Moon (7 li 19'50") opposite Venus (7 ar 19'49")
22:16:50 UT - Moon (7 li 47'28") conjunct Okyrhoe (7 li 47'28" Rx)
23:34:29 UT - Moon (8 li 31'5") trine Pallas (8 ge 31'5")
23:52:29 UT - Moon (8 li 41'11") trine Mean Node (8 aq 41'11" Rx)

Friday 13 February 2009

00:28:55 UT - Moon (9 li 1'37") trine Jupiter (9 aq 1'37")
00:39:59 UT - Moon (9 li 7'49") trine Chaos (9 ge 7'49" Rx)
00:51:40 UT - Moon (9 li 14'21") trine Juno (9 aq 14'21")
01:17:48 UT - Moon (9 li 29'0") sextile Hylonome (9 sa 29'0")
07:06:20 UT - Moon (12 li 43'25") sextile Pholus (12 sa 43'25")
09:33:30 UT - Moon (14 li 5'4") sextile Great Attractor (14 sa 5'4")
10:54:22 UT - Moon (14 li 49'49") trine Nessus (14 aq 49'49")
12:30:12 UT - Moon (15 li 42'45") sextile Ixion (15 sa 42'45")
13:23:36 UT - Moon (16 li 12'12") square Eros (16 cp 12'12")
13:37:57 UT - Moon (16 li 20'6") conjunct Haumea (16 li 20'6" Rx)
16:10:08 UT - Moon (17 li 43'48") conjunct Rhadamanthus (17 li 43'49" Rx)
18:05:58 UT - Moon (18 li 47'20") square Psyche (18 cp 47'20")
18:31:39 UT - Moon (19 li 1'24") square Varuna (19 cn 1'24" Rx)
20:25:09 UT - Moon (20 li 3'27") sextile Quaoar (20 sa 3'27")
21:47:47 UT - Moon (20 li 48'32") opposite Eris (20 ar 48'32")
22:56:05 UT - Moon (21 li 25'44") trine Chiron (21 aq 25'44")
23:59:31 UT - Moon (22 li 0'15") sextile Elatus (22 le 0'15" Rx)

Saturday 14 February 2009

00:14:27 UT - Moon (22 li 8'21") opposite 1992 QB1 (22 ar 8'21")
03:10:49 UT - Moon (23 li 44'1") sextile Crantor (23 sa 44'1")
03:40:13 UT - Moon (23 li 59'55") trine Neptune (23 aq 59'55")
06:50:41 UT - Moon (25 li 42'45") trine Sun (25 aq 42'45")
07:18:19 UT - Moon (25 li 57'38") trine Cyllarus (25 ge 57'38" Rx)
09:12:03 UT - Moon (26 li 58'48") sextile Galactic Center (26 sa 58'48")
14:46:15 UT - Moon (29 li 57'43") square Mercury (29 cp 57'43")
15:01:33 UT - Moon (0 sc 5'52") sextile Orcus (0 vi 5'53" Rx)
19:52:27 UT - Moon (2 sc 40'33") sextile Pluto (2 cp 40'33")
20:05:26 UT - Moon (2 sc 47'26") trine Teharonhiawako (2 pi 47'26")
21:54:12 UT - Moon (3 sc 45'1") opposite Asbolus (3 ta 45'2")
23:43:47 UT - Moon (4 sc 42'55") sextile Mean BML (4 cp 42'55")

Sunday 15 February 2009

03:00:34 UT - Moon (6 sc 26'34") conjunct Ceto (6 sc 26'34" Rx)
05:50:48 UT - Moon (7 sc 55'55") conjunct Deucalion (7 sc 55'55" Rx)
06:24:22 UT - Moon (8 sc 13'30") square Mars (8 aq 13'30")
07:03:17 UT - Moon (8 sc 33'53") square Mean Node (8 aq 33'52" Rx)
08:03:07 UT - Moon (9 sc 5'10") trine Borasisi (9 pi 5'10")
08:41:21 UT - Moon (9 sc 25'9") sextile Ceres (9 vi 25'9" Rx)
08:59:04 UT - Moon (9 sc 34'24") square Jupiter (9 aq 34'24")
10:13:58 UT - Moon (10 sc 13'29") square Juno (10 aq 13'29")
10:46:56 UT - Moon (10 sc 30'40") opposite Vesta (10 ta 30'40")
14:19:25 UT - Moon (12 sc 21'11") conjunct Huya (12 sc 21'11" Rx)
18:44:53 UT - Moon (14 sc 38'40") conjunct Echeclus (14 sc 38'40")
19:20:40 UT - Moon (14 sc 57'9") square Nessus (14 aq 57'10")

Monday 16 February 2009

00:36:33 UT - Moon (17 sc 39'51") sextile Eros (17 cp 39'51")
02:59:53 UT - Moon (18 sc 53'23") sextile Typhon (18 vi 53'23" Rx)
03:11:14 UT - Moon (18 sc 59'12") trine Varuna (18 cn 59'12" Rx)
04:11:45 UT - Moon (19 sc 30'12") conjunct Chariklo (19 sc 30'12")
04:22:22 UT - Moon (19 sc 35'38") opposite Thereus (19 ta 35'38")
04:35:11 UT - Moon (19 sc 42'11") sextile Psyche (19 cp 42'12")
05:05:18 UT - Moon (19 sc 57'36") sextile Saturn (19 vi 57'36" Rx)
05:50:38 UT - Moon (20 sc 20'46") opposite Sedna (20 ta 20'46")
07:33:15 UT - Moon (21 sc 13'11") trine Uranus (21 pi 13'11")
08:18:23 UT - Moon (21 sc 36'12") square Chiron (21 aq 36'12")
08:48:37 UT - Moon (21 sc 51'37") square Elatus (21 le 51'37" Rx)
09:59:10 UT - Moon (22 sc 27'34") sextile Logos (22 vi 27'34" Rx)
13:11:33 UT - Moon (24 sc 5'23") square Neptune (24 aq 5'23")
15:32:07 UT - Moon (25 sc 16'41") sextile Makemake (25 vi 16'41" Rx)
21:37:10 UT - Moon (28 sc 21'14") square Sun (28 aq 21'14")
23:42:10 UT - Moon (29 sc 24'13") trine Pelion (29 pi 24'13")

Tuesday 17 February 2009

00:45:49 UT - Moon (29 sc 56'15") conjunct Amycus (29 sc 56'16")
00:59:18 UT - Moon (0 sa 3'2") square Orcus (0 vi 3'2" Rx)
01:29:49 UT - Moon (0 sa 18'23") opposite Altjira (0 ge 18'23")
06:33:57 UT - Moon (2 sa 51'3") square Teharonhiawako (2 pi 51'3")
06:36:09 UT - Moon (2 sa 52'9") sextile Mercury (2 aq 52'9")
10:05:45 UT - Moon (4 sa 37'4") trine Bienor (4 ar 37'4")
15:52:35 UT - Moon (7 sa 30'10") sextile Okyrhoe (7 li 30'10" Rx)
17:44:55 UT - Moon (8 sa 26'6") sextile Mean Node (8 aq 26'6" Rx)
18:39:28 UT - Moon (8 sa 53'15") square Ceres (8 vi 53'15" Rx)
19:07:46 UT - Moon (9 sa 7'20") opposite Chaos (9 ge 7'20" Rx)
19:11:23 UT - Moon (9 sa 9'7") square Borasisi (9 pi 9'8")
20:03:45 UT - Moon (9 sa 35'10") conjunct Hylonome (9 sa 35'10")
20:53:01 UT - Moon (9 sa 59'39") opposite Pallas (9 ge 59'39")
21:12:12 UT - Moon (10 sa 9'11") sextile Jupiter (10 aq 9'11")
21:26:14 UT - Moon (10 sa 16'9") sextile Mars (10 aq 16'9")
21:40:58 UT - Moon (10 sa 23'28") trine Venus (10 ar 23'28")
23:28:00 UT - Moon (11 sa 16'37") sextile Juno (11 aq 16'37")

Wednesday 18 February 2009

02:34:46 UT - Moon (12 sa 49'15") conjunct Pholus (12 sa 49'15")
05:07:55 UT - Moon (14 sa 5'6") conjunct Great Attractor (14 sa 5'7")
07:08:43 UT - Moon (15 sa 4'53") sextile Nessus (15 aq 4'53")
08:31:48 UT - Moon (15 sa 45'59") conjunct Ixion (15 sa 45'59")
09:34:03 UT - Moon (16 sa 16'45") sextile Haumea (16 li 16'45" Rx)
12:23:07 UT - Moon (17 sa 40'16") sextile Rhadamanthus (17 li 40'16" Rx)
14:39:40 UT - Moon (18 sa 47'41") square Typhon (18 vi 47'41" Rx)
16:39:50 UT - Moon (19 sa 46'57") square Saturn (19 vi 46'57" Rx)
17:20:47 UT - Moon (20 sa 7'9") conjunct Quaoar (20 sa 7'9")
18:48:46 UT - Moon (20 sa 50'32") trine Eris (20 ar 50'32")
19:51:14 UT - Moon (21 sa 21'19") square Uranus (21 pi 21'19")
20:34:28 UT - Moon (21 sa 42'37") trine Elatus (21 le 42'37" Rx)
20:43:46 UT - Moon (21 sa 47'12") sextile Chiron (21 aq 47'12")
21:37:09 UT - Moon (22 sa 13'30") trine 1992 QB1 (22 ar 13'30")
22:00:10 UT - Moon (22 sa 24'50") square Logos (22 vi 24'50" Rx)

Thursday 19 February 2009

01:08:38 UT - Moon (23 sa 57'38") conjunct Crantor (23 sa 57'38")
01:36:01 UT - Moon (24 sa 11'7") sextile Neptune (24 aq 11'7")
03:44:03 UT - Moon (25 sa 14'8") square Makemake (25 vi 14'8" Rx)
05:05:10 UT - Moon (25 sa 54'2") opposite Cyllarus (25 ge 54'3" Rx)
07:16:54 UT - Moon (26 sa 58'51") conjunct Galactic Center (26 sa 58'51")
12:29:25 UT - Moon (29 sa 32'32") square Pelion (29 pi 32'32")
13:25:27 UT - Moon (0 cp 0'5") trine Orcus (0 vi 0'5" Rx)
15:43:32 UT - Moon (1 cp 7'58") sextile Sun (1 pi 7'59")
19:06:06 UT - Moon (2 cp 47'34") conjunct Pluto (2 cp 47'34")
19:20:51 UT - Moon (2 cp 54'49") sextile Teharonhiawako (2 pi 54'49")
21:34:07 UT - Moon (4 cp 0'21") trine Asbolus (4 ta 0'21")
23:06:08 UT - Moon (4 cp 45'36") square Bienor (4 ar 45'36")

Friday 20 February 2009

00:08:43 UT - Moon (5 cp 16'23") conjunct Mean BML (5 cp 16'23")
02:27:18 UT - Moon (6 cp 24'33") sextile Ceto (6 sc 24'33" Rx)
04:19:19 UT - Moon (7 cp 19'40") square Okyrhoe (7 li 19'40" Rx)
05:30:15 UT - Moon (7 cp 54'34") sextile Deucalion (7 sc 54'34" Rx)
06:20:49 UT - Moon (8 cp 19'28") trine Ceres (8 vi 19'28" Rx)
08:10:03 UT - Moon (9 cp 13'14") sextile Borasisi (9 pi 13'14")
13:20:45 UT - Moon (11 cp 46'17") square Venus (11 ar 46'17")
14:04:55 UT - Moon (12 cp 8'3") trine Vesta (12 ta 8'3")
14:29:55 UT - Moon (12 cp 20'23") sextile Huya (12 sc 20'23" Rx)
19:12:16 UT - Moon (14 cp 39'39") sextile Echeclus (14 sc 39'39" Rx)
22:25:00 UT - Moon (16 cp 14'50") square Haumea (16 li 14'50" Rx)

Saturday 21 February 2009

01:13:44 UT - Moon (17 cp 38'14") square Rhadamanthus (17 li 38'14" Rx)
03:22:06 UT - Moon (18 cp 41'44") trine Typhon (18 vi 41'44" Rx)
03:48:34 UT - Moon (18 cp 54'50") opposite Varuna (18 cn 54'50" Rx)
05:05:26 UT - Moon (19 cp 32'53") sextile Chariklo (19 sc 32'53")
05:11:25 UT - Moon (19 cp 35'51") trine Saturn (19 vi 35'51" Rx)
05:34:03 UT - Moon (19 cp 47'3") trine Thereus (19 ta 47'4")
06:44:08 UT - Moon (20 cp 21'47") trine Sedna (20 ta 21'47")
07:32:39 UT - Moon (20 cp 45'49") conjunct Eros (20 cp 45'49")
07:44:24 UT - Moon (20 cp 51'39") square Eris (20 ar 51'39")
09:01:06 UT - Moon (21 cp 29'40") sextile Uranus (21 pi 29'40")
09:18:22 UT - Moon (21 cp 38'14") conjunct Psyche (21 cp 38'14")
10:35:13 UT - Moon (22 cp 16'22") square 1992 QB1 (22 ar 16'21")
10:46:35 UT - Moon (22 cp 22'0") trine Logos (22 vi 22'0" Rx)
16:27:39 UT - Moon (25 cp 11'28") trine Makemake (25 vi 11'29" Rx)

Sunday 22 February 2009

01:28:13 UT - Moon (29 cp 41'0") sextile Pelion (29 pi 41'0")
02:09:04 UT - Moon (0 aq 1'25") sextile Amycus (0 sa 1'25")
02:44:54 UT - Moon (0 aq 19'20") trine Altjira (0 ge 19'20")
10:22:38 UT - Moon (4 aq 8'44") square Asbolus (4 ta 8'44")
11:53:18 UT - Moon (4 aq 54'17") sextile Bienor (4 ar 54'17")
14:50:04 UT - Moon (6 aq 23'13") square Ceto (6 sc 23'13" Rx)
16:19:47 UT - Moon (7 aq 8'25") trine Okyrhoe (7 li 8'25" Rx)
17:49:32 UT - Moon (7 aq 53'41") square Deucalion (7 sc 53'41" Rx)
18:22:10 UT - Moon (8 aq 10'9") conjunct Mean Node (8 aq 10'8" Rx)
20:15:36 UT - Moon (9 aq 7'25") trine Chaos (9 ge 7'26")
21:21:06 UT - Moon (9 aq 40'32") sextile Hylonome (9 sa 40'32")
21:33:27 UT - Moon (9 aq 46'47") conjunct Mercury (9 aq 46'47")

Monday 23 February 2009

00:37:18 UT - Moon (11 aq 19'50") conjunct Jupiter (11 aq 19'50")
01:24:23 UT - Moon (11 aq 43'42") trine Pallas (11 ge 43'42")
02:35:14 UT - Moon (12 aq 19'38") square Huya (12 sc 19'38" Rx)
03:43:23 UT - Moon (12 aq 54'14") sextile Pholus (12 sa 54'14")
03:47:50 UT - Moon (12 aq 56'29") sextile Venus (12 ar 56'29")
03:51:39 UT - Moon (12 aq 58'26") square Vesta (12 ta 58'25")
04:45:39 UT - Moon (13 aq 25'51") conjunct Juno (13 aq 25'51")
06:02:58 UT - Moon (14 aq 5'10") sextile Great Attractor (14 sa 5'10")
06:48:30 UT - Moon (14 aq 28'19") conjunct Mars (14 aq 28'19")
07:09:57 UT - Moon (14 aq 39'14") square Echeclus (14 sc 39'14" Rx)
08:30:41 UT - Moon (15 aq 20'21") conjunct Nessus (15 aq 20'21")
09:26:28 UT - Moon (15 aq 48'47") sextile Ixion (15 sa 48'46")
10:13:39 UT - Moon (16 aq 12'50") trine Haumea (16 li 12'50" Rx)
12:56:45 UT - Moon (17 aq 36'6") trine Rhadamanthus (17 li 36'6" Rx)
16:46:03 UT - Moon (19 aq 33'27") square Chariklo (19 sc 33'27")
17:25:07 UT - Moon (19 aq 53'28") square Thereus (19 ta 53'28")
17:58:10 UT - Moon (20 aq 10'25") sextile Quaoar (20 sa 10'25")
18:21:30 UT - Moon (20 aq 22'23") square Sedna (20 ta 22'23")
19:20:45 UT - Moon (20 aq 52'48") sextile Eris (20 ar 52'47")
20:23:11 UT - Moon (21 aq 24'51") opposite Elatus (21 le 24'51" Rx)
21:49:08 UT - Moon (22 aq 9'2") conjunct Chiron (22 aq 9'3")
22:09:00 UT - Moon (22 aq 19'16") sextile 1992 QB1 (22 ar 19'16")

Tuesday 24 February 2009

01:44:14 UT - Moon (24 aq 10'8") sextile Crantor (24 sa 10'8")
02:08:09 UT - Moon (24 aq 22'29") conjunct Neptune (24 aq 22'29")
05:00:22 UT - Moon (25 aq 51'26") trine Cyllarus (25 ge 51'26" Rx)
07:10:42 UT - Moon (26 aq 58'53") sextile Galactic Center (26 sa 58'53")
12:48:31 UT - Moon (29 aq 54'15") opposite Orcus (29 le 54'15" Rx)
13:06:00 UT - Moon (0 pi 3'20") square Amycus (0 sa 3'20")
13:38:01 UT - Moon (0 pi 20'0") square Altjira (0 ge 20'0")
18:33:11 UT - Moon (2 pi 53'57") sextile Pluto (2 cp 53'57")
18:49:03 UT - Moon (3 pi 2'14") conjunct Teharonhiawako (3 pi 2'14")
21:12:21 UT - Moon (4 pi 17'12") sextile Asbolus (4 ta 17'12")

Wednesday 25 February 2009

00:08:51 UT - Moon (5 pi 49'44") sextile Mean BML (5 cp 49'43")
01:09:48 UT - Moon (6 pi 21'44") trine Ceto (6 sc 21'44" Rx)
01:35:04 UT - Moon (6 pi 35'0") conjunct Sun (6 pi 35'0")
02:45:18 UT - Moon (7 pi 11'55") opposite Ceres (7 vi 11'55" Rx)
04:02:46 UT - Moon (7 pi 52'41") trine Deucalion (7 sc 52'41" Rx)
06:25:08 UT - Moon (9 pi 7'42") square Chaos (9 ge 7'42")
06:50:52 UT - Moon (9 pi 21'16") conjunct Borasisi (9 pi 21'16")
07:31:25 UT - Moon (9 pi 42'40") square Hylonome (9 sa 42'40")
12:26:27 UT - Moon (12 pi 18'42") trine Huya (12 sc 18'42" Rx)
13:00:38 UT - Moon (12 pi 36'49") square Pallas (12 ge 36'49")
13:37:08 UT - Moon (12 pi 56'11") square Pholus (12 sa 56'11")
15:14:19 UT - Moon (13 pi 47'45") sextile Vesta (13 ta 47'45")
15:47:07 UT - Moon (14 pi 5'11") square Great Attractor (14 sa 5'11")
16:49:21 UT - Moon (14 pi 38'16") trine Echeclus (14 sc 38'16" Rx)
19:03:56 UT - Moon (15 pi 49'53") square Ixion (15 sa 49'53")

Thursday 26 February 2009

00:03:55 UT - Moon (18 pi 29'59") opposite Typhon (18 vi 29'59" Rx)
00:43:13 UT - Moon (18 pi 51'0") trine Varuna (18 cn 51'1" Rx)
01:25:49 UT - Moon (19 pi 13'48") opposite Saturn (19 vi 13'48" Rx)
02:02:36 UT - Moon (19 pi 33'30") trine Chariklo (19 sc 33'30" Rx)
02:52:14 UT - Moon (20 pi 0'5") sextile Thereus (20 ta 0'5")
03:14:01 UT - Moon (20 pi 11'46") square Quaoar (20 sa 11'46")
03:35:01 UT - Moon (20 pi 23'1") sextile Sedna (20 ta 23'2")
06:09:27 UT - Moon (21 pi 45'55") conjunct Uranus (21 pi 45'55")
07:06:13 UT - Moon (22 pi 16'25") opposite Logos (22 vi 16'26" Rx)
09:20:12 UT - Moon (23 pi 28'31") sextile Psyche (23 cp 28'31")
09:45:53 UT - Moon (23 pi 42'21") sextile Eros (23 cp 42'21")
10:47:26 UT - Moon (24 pi 15'32") square Crantor (24 sa 15'32")
12:21:27 UT - Moon (25 pi 6'15") opposite Makemake (25 vi 6'15" Rx)
13:43:31 UT - Moon (25 pi 50'34") square Cyllarus (25 ge 50'35" Rx)
15:49:52 UT - Moon (26 pi 58'54") square Galactic Center (26 sa 58'54")
21:19:05 UT - Moon (29 pi 57'27") conjunct Pelion (29 pi 57'27")
21:32:36 UT - Moon (0 ar 4'48") trine Amycus (0 sa 4'48")
22:01:58 UT - Moon (0 ar 20'46") sextile Altjira (0 ge 20'46")

Friday 27 February 2009

02:48:14 UT - Moon (2 ar 56'42") square Pluto (2 cp 56'42")
06:54:18 UT - Moon (5 ar 11'10") conjunct Bienor (5 ar 11'10")
08:33:18 UT - Moon (6 ar 5'23") square Mean BML (6 cp 5'23")
09:45:40 UT - Moon (6 ar 45'3") opposite Okyrhoe (6 li 45'3" Rx)
11:53:18 UT - Moon (7 ar 55'6") sextile Mean Node (7 aq 55'6" Rx)
14:06:04 UT - Moon (9 ar 8'5") sextile Chaos (9 ge 8'5")
15:12:08 UT - Moon (9 ar 44'26") trine Hylonome (9 sa 44'27")
20:03:16 UT - Moon (12 ar 25'0") sextile Jupiter (12 aq 25'0")
21:02:37 UT - Moon (12 ar 57'47") trine Pholus (12 sa 57'47")
21:59:52 UT - Moon (13 ar 29'27") sextile Pallas (13 ge 29'27")
23:04:29 UT - Moon (14 ar 5'12") trine Great Attractor (14 sa 5'12")
23:56:57 UT - Moon (14 ar 34'15") conjunct Venus (14 ar 34'15")

Saturday 28 February 2009

01:30:43 UT - Moon (15 ar 26'13") sextile Juno (15 aq 26'13")
01:45:33 UT - Moon (15 ar 34'26") sextile Nessus (15 aq 34'26")
02:15:05 UT - Moon (15 ar 50'49") trine Ixion (15 sa 50'49")
02:47:29 UT - Moon (16 ar 8'48") opposite Haumea (16 li 8'48" Rx)
04:20:11 UT - Moon (17 ar 0'16") sextile Mercury (17 aq 0'16")
05:16:53 UT - Moon (17 ar 31'47") opposite Rhadamanthus (17 li 31'47" Rx)
06:48:18 UT - Moon (18 ar 22'37") sextile Mars (18 aq 22'37")
07:36:21 UT - Moon (18 ar 49'22") square Varuna (18 cn 49'22" Rx)
10:06:19 UT - Moon (20 ar 12'55") trine Quaoar (20 sa 12'55")
11:21:51 UT - Moon (20 ar 55'3") conjunct Eris (20 ar 55'3")
11:46:32 UT - Moon (21 ar 8'50") trine Elatus (21 le 8'50" Rx)
14:02:51 UT - Moon (22 ar 24'59") conjunct 1992 QB1 (22 ar 25'0")
14:10:02 UT - Moon (22 ar 29'0") sextile Chiron (22 aq 29'0")
17:27:33 UT - Moon (24 ar 19'33") square Psyche (24 cp 19'33")
17:29:01 UT - Moon (24 ar 20'23") trine Crantor (24 sa 20'22")
17:51:18 UT - Moon (24 ar 32'52") sextile Neptune (24 aq 32'52")
18:46:33 UT - Moon (25 ar 3'50") square Eros (25 cp 3'50")
20:08:49 UT - Moon (25 ar 49'59") sextile Cyllarus (25 ge 49'59" Rx)
22:11:33 UT - Moon (26 ar 58'55") trine Galactic Center (26 sa 58'55")

Sunday 01 March 2009

03:13:33 UT - Moon (29 ar 48'53") trine Orcus (29 le 48'53" Rx)
08:50:36 UT - Moon (2 ta 59'12") trine Pluto (2 cp 59'12")
09:08:01 UT - Moon (3 ta 9'3") sextile Teharonhiawako (3 pi 9'3")
11:38:07 UT - Moon (4 ta 34'1") conjunct Asbolus (4 ta 34'2")
14:25:48 UT - Moon (6 ta 9'6") trine Ceres (6 vi 9'6" Rx)
14:42:13 UT - Moon (6 ta 18'25") opposite Ceto (6 sc 18'25" Rx)
14:45:47 UT - Moon (6 ta 20'26") trine Mean BML (6 cp 20'26")
17:19:59 UT - Moon (7 ta 48'1") square Mean Node (7 aq 48'1" Rx)
17:24:16 UT - Moon (7 ta 50'27") opposite Deucalion (7 sc 50'27" Rx)
20:16:56 UT - Moon (9 ta 28'41") sextile Borasisi (9 pi 28'41")
23:53:41 UT - Moon (11 ta 32'13") sextile Sun (11 pi 32'13")

Monday 02 March 2009

01:11:08 UT - Moon (12 ta 16'25") opposite Huya (12 sc 16'25" Rx)
02:19:09 UT - Moon (12 ta 55'16") square Jupiter (12 aq 55'16")
05:13:28 UT - Moon (14 ta 34'56") opposite Echeclus (14 sc 34'56" Rx)
06:36:44 UT - Moon (15 ta 22'35") conjunct Vesta (15 ta 22'35")
07:08:48 UT - Moon (15 ta 40'57") square Nessus (15 aq 40'57")
08:21:40 UT - Moon (16 ta 22'42") square Juno (16 aq 22'42")
11:44:09 UT - Moon (18 ta 18'52") trine Typhon (18 vi 18'52" Rx)
12:34:40 UT - Moon (18 ta 47'52") sextile Varuna (18 cn 47'52" Rx)
12:43:19 UT - Moon (18 ta 52'51") trine Saturn (18 vi 52'51" Rx)
13:52:04 UT - Moon (19 ta 32'21") opposite Chariklo (19 sc 32'21" Rx)
15:01:53 UT - Moon (20 ta 12'30") square Mars (20 aq 12'30")
15:04:03 UT - Moon (20 ta 13'44") conjunct Thereus (20 ta 13'44")
15:22:37 UT - Moon (20 ta 24'25") conjunct Sedna (20 ta 24'25")
15:41:51 UT - Moon (20 ta 35'29") square Mercury (20 aq 35'29")
16:27:00 UT - Moon (21 ta 1'28") square Elatus (21 le 1'28" Rx)
18:10:34 UT - Moon (22 ta 1'7") sextile Uranus (22 pi 1'7")
18:27:58 UT - Moon (22 ta 11'8") trine Logos (22 vi 11'8" Rx)
19:15:08 UT - Moon (22 ta 38'19") square Chiron (22 aq 38'19")
22:42:05 UT - Moon (24 ta 37'43") square Neptune (24 aq 37'43")
23:22:53 UT - Moon (25 ta 1'17") trine Makemake (25 vi 1'16" Rx)
23:35:17 UT - Moon (25 ta 8'26") trine Psyche (25 cp 8'26")

Tuesday 03 March 2009

01:42:14 UT - Moon (26 ta 21'49") trine Eros (26 cp 21'49")
07:35:27 UT - Moon (29 ta 46'23") square Orcus (29 le 46'23" Rx)
08:10:19 UT - Moon (0 ge 6'36") opposite Amycus (0 sa 6'36")
08:21:21 UT - Moon (0 ge 13'0") sextile Pelion (0 ar 13'0")
08:37:49 UT - Moon (0 ge 22'33") conjunct Altjira (0 ge 22'33")
13:29:57 UT - Moon (3 ge 12'16") square Teharonhiawako (3 pi 12'16")
17:21:50 UT - Moon (5 ge 27'15") sextile Bienor (5 ar 27'15")
17:43:01 UT - Moon (5 ge 39'36") square Ceres (5 vi 39'36" Rx)
18:54:26 UT - Moon (6 ge 21'14") trine Okyrhoe (6 li 21'14" Rx)
21:11:27 UT - Moon (7 ge 41'10") trine Mean Node (7 aq 41'10" Rx)
23:42:13 UT - Moon (9 ge 9'13") conjunct Chaos (9 ge 9'12")

Wednesday 04 March 2009

00:21:36 UT - Moon (9 ge 32'13") square Borasisi (9 pi 32'14")
00:47:04 UT - Moon (9 ge 47'7") opposite Hylonome (9 sa 47'7")
06:16:52 UT - Moon (13 ge 0'9") opposite Pholus (13 sa 0'9")
06:58:14 UT - Moon (13 ge 24'24") trine Jupiter (13 aq 24'24")
07:45:50 UT - Moon (13 ge 52'18") square Sun (13 pi 52'18")
08:07:54 UT - Moon (14 ge 5'15") opposite Great Attractor (14 sa 5'15")
10:04:45 UT - Moon (15 ge 13'48") conjunct Pallas (15 ge 13'48")
10:17:08 UT - Moon (15 ge 21'4") sextile Venus (15 ar 21'4")
11:01:37 UT - Moon (15 ge 47'11") trine Nessus (15 aq 47'11")
11:10:13 UT - Moon (15 ge 52'14") opposite Ixion (15 sa 52'14")
11:31:34 UT - Moon (16 ge 4'47") trine Haumea (16 li 4'46" Rx)
13:35:18 UT - Moon (17 ge 17'29") trine Juno (17 aq 17'29")
13:52:14 UT - Moon (17 ge 27'26") trine Rhadamanthus (17 li 27'26" Rx)
15:10:35 UT - Moon (18 ge 13'30") square Typhon (18 vi 13'30" Rx)
16:00:13 UT - Moon (18 ge 42'42") square Saturn (18 vi 42'42" Rx)
18:36:40 UT - Moon (20 ge 14'48") opposite Quaoar (20 sa 14'48")
19:43:59 UT - Moon (20 ge 54'28") sextile Elatus (20 le 54'28" Rx)
19:48:49 UT - Moon (20 ge 57'19") sextile Eris (20 ar 57'19")
21:33:39 UT - Moon (21 ge 59'7") trine Mars (21 aq 59'7")
21:49:28 UT - Moon (22 ge 8'26") square Uranus (22 pi 8'26")
21:49:42 UT - Moon (22 ge 8'35") square Logos (22 vi 8'35" Rx)
22:27:09 UT - Moon (22 ge 30'40") sextile 1992 QB1 (22 ar 30'40")
22:55:19 UT - Moon (22 ge 47'17") trine Chiron (22 aq 47'17")

Thursday 05 March 2009

01:17:27 UT - Moon (24 ge 11'11") trine Mercury (24 aq 11'11")
01:47:09 UT - Moon (24 ge 28'43") opposite Crantor (24 sa 28'43")
02:10:19 UT - Moon (24 ge 42'24") trine Neptune (24 aq 42'24")
02:38:10 UT - Moon (24 ge 58'52") square Makemake (24 vi 58'51" Rx)
04:03:51 UT - Moon (25 ge 49'30") conjunct Cyllarus (25 ge 49'30" Rx)
06:01:18 UT - Moon (26 ge 58'57") opposite Galactic Center (26 sa 58'57")
10:40:01 UT - Moon (29 ge 43'58") sextile Orcus (29 le 43'58" Rx)
11:41:46 UT - Moon (0 cn 20'34") square Pelion (0 ar 20'34")
16:16:36 UT - Moon (3 cn 3'35") opposite Pluto (3 cp 3'35")
16:36:30 UT - Moon (3 cn 15'24") trine Teharonhiawako (3 pi 15'24")
19:17:13 UT - Moon (4 cn 50'52") sextile Asbolus (4 ta 50'52")
19:51:35 UT - Moon (5 cn 11'17") sextile Ceres (5 vi 11'17" Rx)
20:31:42 UT - Moon (5 cn 35'7") square Bienor (5 ar 35'8")
21:28:54 UT - Moon (6 cn 9'8") square Okyrhoe (6 li 9'8" Rx)
21:38:20 UT - Moon (6 cn 14'44") trine Ceto (6 sc 14'45" Rx)
22:36:25 UT - Moon (6 cn 49'17") opposite Mean BML (6 cp 49'17")

Friday 06 March 2009

00:15:05 UT - Moon (7 cn 47'59") trine Deucalion (7 sc 47'59" Rx)
03:15:59 UT - Moon (9 cn 35'41") trine Borasisi (9 pi 35'41")
07:41:04 UT - Moon (12 cn 13'39") trine Huya (12 sc 13'39" Rx)
11:29:42 UT - Moon (14 cn 30'2") trine Echeclus (14 sc 30'2" Rx)
13:05:49 UT - Moon (15 cn 27'25") square Venus (15 ar 27'25")
14:04:59 UT - Moon (16 cn 2'45") square Haumea (16 li 2'45" Rx)
14:15:00 UT - Moon (16 cn 8'44") trine Sun (16 pi 8'44")
15:31:34 UT - Moon (16 cn 54'27") sextile Vesta (16 ta 54'27")
16:23:04 UT - Moon (17 cn 25'13") square Rhadamanthus (17 li 25'14" Rx)
17:35:02 UT - Moon (18 cn 8'14") sextile Typhon (18 vi 8'14" Rx)
18:16:01 UT - Moon (18 cn 32'43") sextile Saturn (18 vi 32'43" Rx)
18:37:02 UT - Moon (18 cn 45'17") conjunct Varuna (18 cn 45'17" Rx)
19:51:29 UT - Moon (19 cn 29'47") trine Chariklo (19 sc 29'47" Rx)
21:25:25 UT - Moon (20 cn 25'57") sextile Sedna (20 ta 25'57")
21:28:55 UT - Moon (20 cn 28'3") sextile Thereus (20 ta 28'3")
22:19:46 UT - Moon (20 cn 58'27") square Eris (20 ar 58'28")

Saturday 07 March 2009

00:12:46 UT - Moon (22 cn 6'3") sextile Logos (22 vi 6'3" Rx)
00:28:48 UT - Moon (22 cn 15'39") trine Uranus (22 pi 15'39")
00:58:40 UT - Moon (22 cn 33'31") square 1992 QB1 (22 ar 33'31")
04:57:29 UT - Moon (24 cn 56'28") sextile Makemake (24 vi 56'28" Rx)
07:53:07 UT - Moon (26 cn 41'38") opposite Psyche (26 cp 41'38")
11:28:17 UT - Moon (28 cn 50'31") opposite Eros (28 cp 50'31")
13:36:12 UT - Moon (0 le 7'10") trine Amycus (0 sa 7'10" Rx)
14:05:25 UT - Moon (0 le 24'40") sextile Altjira (0 ge 24'40")
14:11:04 UT - Moon (0 le 28'3") trine Pelion (0 ar 28'3")
21:43:49 UT - Moon (4 le 59'23") square Asbolus (4 ta 59'23")
22:56:31 UT - Moon (5 le 42'58") trine Bienor (5 ar 42'58")
23:19:42 UT - Moon (5 le 56'51") sextile Okyrhoe (5 li 56'51" Rx)
23:46:14 UT - Moon (6 le 12'45") square Ceto (6 sc 12'46" Rx)

Sunday 08 March 2009

01:51:31 UT - Moon (7 le 27'51") opposite Mean Node (7 aq 27'50" Rx)
02:22:54 UT - Moon (7 le 46'39") square Deucalion (7 sc 46'39" Rx)
04:43:12 UT - Moon (9 le 10'44") sextile Chaos (9 ge 10'44")
05:46:44 UT - Moon (9 le 48'48") trine Hylonome (9 sa 48'48")
09:45:54 UT - Moon (12 le 12'5") square Huya (12 sc 12'5" Rx)
11:08:30 UT - Moon (13 le 1'33") trine Pholus (13 sa 1'33")
12:54:56 UT - Moon (14 le 5'17") trine Great Attractor (14 sa 5'17")
13:20:02 UT - Moon (14 le 20'19") opposite Jupiter (14 aq 20'19")
13:31:16 UT - Moon (14 le 27'2") square Echeclus (14 sc 27'2" Rx)
15:04:39 UT - Moon (15 le 22'57") trine Venus (15 ar 22'56" Rx)
15:55:09 UT - Moon (15 le 53'10") trine Ixion (15 sa 53'10")
16:05:00 UT - Moon (15 le 59'4") opposite Nessus (15 aq 59'4")
16:07:42 UT - Moon (16 le 0'41") sextile Haumea (16 li 0'41" Rx)
17:45:01 UT - Moon (16 le 58'55") sextile Pallas (16 ge 58'55")
18:25:15 UT - Moon (17 le 22'59") sextile Rhadamanthus (17 li 22'59" Rx)
18:54:07 UT - Moon (17 le 40'15") square Vesta (17 ta 40'15")
21:14:06 UT - Moon (19 le 3'58") opposite Juno (19 aq 3'58")
21:54:18 UT - Moon (19 le 28'0") square Chariklo (19 sc 28'0" Rx)
23:14:56 UT - Moon (20 le 16'12") trine Quaoar (20 sa 16'12")
23:32:38 UT - Moon (20 le 26'47") square Sedna (20 ta 26'46")
23:47:18 UT - Moon (20 le 35'32") square Thereus (20 ta 35'33")
23:56:54 UT - Moon (20 le 41'17") conjunct Elatus (20 le 41'17" Rx)

Monday 09 March 2009

00:27:36 UT - Moon (20 le 59'37") trine Eris (20 ar 59'37")
03:09:39 UT - Moon (22 le 36'24") trine 1992 QB1 (22 ar 36'24")
03:56:47 UT - Moon (23 le 4'33") opposite Chiron (23 aq 4'33")
06:29:28 UT - Moon (24 le 35'39") trine Crantor (24 sa 35'39")
06:55:55 UT - Moon (24 le 51'26") opposite Neptune (24 aq 51'26")
07:55:52 UT - Moon (25 le 27'11") opposite Mars (25 aq 27'11")
08:33:50 UT - Moon (25 le 49'49") sextile Cyllarus (25 ge 49'49")
10:29:55 UT - Moon (26 le 58'59") trine Galactic Center (26 sa 58'59")
14:59:16 UT - Moon (29 le 39'18") conjunct Orcus (29 le 39'18" Rx)
15:45:52 UT - Moon (0 vi 7'1") square Amycus (0 sa 7'1" Rx)
16:17:32 UT - Moon (0 vi 25'51") square Altjira (0 ge 25'51")
18:10:38 UT - Moon (1 vi 33'3") opposite Mercury (1 pi 33'3")
20:49:26 UT - Moon (3 vi 7'19") trine Pluto (3 cp 7'18")
21:13:21 UT - Moon (3 vi 21'30") opposite Teharonhiawako (3 pi 21'30")
22:47:45 UT - Moon (4 vi 17'28") conjunct Ceres (4 vi 17'28" Rx)

Tuesday 10 March 2009

00:13:14 UT - Moon (5 vi 8'7") trine Asbolus (5 ta 8'8")
01:58:50 UT - Moon (6 vi 10'39") sextile Ceto (6 sc 10'39" Rx)
03:51:41 UT - Moon (7 vi 17'24") trine Mean BML (7 cp 17'24")
04:38:46 UT - Moon (7 vi 45'14") sextile Deucalion (7 sc 45'14" Rx)
07:05:04 UT - Moon (9 vi 11'38") square Chaos (9 ge 11'38")
07:57:18 UT - Moon (9 vi 42'27") opposite Borasisi (9 pi 42'28")
08:08:55 UT - Moon (9 vi 49'19") square Hylonome (9 sa 49'19")
12:08:19 UT - Moon (12 vi 10'21") sextile Huya (12 sc 10'22" Rx)
13:36:00 UT - Moon (13 vi 1'56") square Pholus (13 sa 1'56")
15:23:52 UT - Moon (14 vi 5'19") square Great Attractor (14 sa 5'18")
15:55:02 UT - Moon (14 vi 23'37") sextile Echeclus (14 sc 23'37" Rx)
18:28:13 UT - Moon (15 vi 53'28") square Ixion (15 sa 53'28")
21:53:07 UT - Moon (17 vi 53'25") square Pallas (17 ge 53'25")
22:00:27 UT - Moon (17 vi 57'42") conjunct Typhon (17 vi 57'42" Rx)
22:26:14 UT - Moon (18 vi 12'46") conjunct Saturn (18 vi 12'46" Rx)
22:50:42 UT - Moon (18 vi 27'4") trine Vesta (18 ta 27'4")
23:18:07 UT - Moon (18 vi 43'5") sextile Varuna (18 cn 43'5" Rx)

Wednesday 11 March 2009

00:31:23 UT - Moon (19 vi 25'52") sextile Chariklo (19 sc 25'52" Rx)
01:58:37 UT - Moon (20 vi 16'45") square Quaoar (20 sa 16'44")
02:17:20 UT - Moon (20 vi 27'39") trine Sedna (20 ta 27'39")
02:37:45 UT - Moon (20 vi 39'33") opposite Sun (20 pi 39'33")
02:44:24 UT - Moon (20 vi 43'26") trine Thereus (20 ta 43'26")
04:57:36 UT - Moon (22 vi 0'58") conjunct Logos (22 vi 0'58" Rx)
05:47:45 UT - Moon (22 vi 30'7") opposite Uranus (22 pi 30'7")
09:29:20 UT - Moon (24 vi 38'44") square Crantor (24 sa 38'44")
09:51:34 UT - Moon (24 vi 51'37") conjunct Makemake (24 vi 51'37" Rx)
11:32:52 UT - Moon (25 vi 50'16") square Cyllarus (25 ge 50'16")
13:31:47 UT - Moon (26 vi 59'0") square Galactic Center (26 sa 59'0")
15:39:56 UT - Moon (28 vi 12'57") trine Psyche (28 cp 12'57")
18:57:19 UT - Moon (0 li 6'35") sextile Amycus (0 sa 6'35" Rx)
19:33:05 UT - Moon (0 li 27'8") trine Altjira (0 ge 27'9")
20:01:09 UT - Moon (0 li 43'16") opposite Pelion (0 ar 43'16")
20:59:53 UT - Moon (1 li 16'59") trine Eros (1 aq 16'58")

Thursday 12 March 2009

00:15:25 UT - Moon (3 li 9'0") square Pluto (3 cp 9'0")
04:24:08 UT - Moon (5 li 31'0") conjunct Okyrhoe (5 li 31'0" Rx)
05:13:22 UT - Moon (5 li 59'2") opposite Bienor (5 ar 59'3")
07:25:51 UT - Moon (7 li 14'23") trine Mean Node (7 aq 14'23" Rx)
07:56:37 UT - Moon (7 li 31'52") square Mean BML (7 cp 31'52")
10:54:27 UT - Moon (9 li 12'41") trine Chaos (9 ge 12'41")
11:59:43 UT - Moon (9 li 49'37") sextile Hylonome (9 sa 49'37")
17:41:06 UT - Moon (13 li 2'6") sextile Pholus (13 sa 2'6")
19:33:41 UT - Moon (14 li 5'19") sextile Great Attractor (14 sa 5'19")
20:36:05 UT - Moon (14 li 40'19") opposite Venus (14 ar 40'19" Rx)
21:40:11 UT - Moon (15 li 16'13") trine Jupiter (15 aq 16'13")
22:47:07 UT - Moon (15 li 53'40") sextile Ixion (15 sa 53'40")
22:51:49 UT - Moon (15 li 56'17") conjunct Haumea (15 li 56'17" Rx)
23:17:44 UT - Moon (16 li 10'46") trine Nessus (16 aq 10'46")

Friday 13 March 2009

01:18:29 UT - Moon (17 li 18'10") conjunct Rhadamanthus (17 li 18'11" Rx)
03:49:11 UT - Moon (18 li 42'5") square Varuna (18 cn 42'5" Rx)
04:05:29 UT - Moon (18 li 51'9") trine Pallas (18 ge 51'9")
06:40:29 UT - Moon (20 li 17'11") sextile Quaoar (20 sa 17'11")
07:00:51 UT - Moon (20 li 28'28") sextile Elatus (20 le 28'28" Rx)
07:45:23 UT - Moon (20 li 53'8") trine Juno (20 aq 53'8")
08:01:32 UT - Moon (21 li 2'5") opposite Eris (21 ar 2'5")
11:03:22 UT - Moon (22 li 42'33") opposite 1992 QB1 (22 ar 42'33")
12:14:45 UT - Moon (23 li 21'54") trine Chiron (23 aq 21'54")
14:39:41 UT - Moon (24 li 41'37") sextile Crantor (24 sa 41'37")
15:14:07 UT - Moon (25 li 0'32") trine Neptune (25 aq 0'32")
16:46:02 UT - Moon (25 li 50'57") trine Cyllarus (25 ge 50'57")
18:50:23 UT - Moon (26 li 59'1") sextile Galactic Center (26 sa 59'1")
22:33:20 UT - Moon (29 li 0'39") square Psyche (29 cp 0'39")
22:39:13 UT - Moon (29 li 3'51") trine Mars (29 aq 3'51")
23:35:41 UT - Moon (29 li 34'35") sextile Orcus (29 le 34'35" Rx)

Saturday 14 March 2009

05:06:51 UT - Moon (2 sc 34'6") square Eros (2 aq 34'5")
06:14:30 UT - Moon (3 sc 10'37") sextile Pluto (3 cp 10'37")
06:41:05 UT - Moon (3 sc 24'58") sextile Ceres (3 vi 24'58" Rx)
06:46:17 UT - Moon (3 sc 27'46") trine Teharonhiawako (3 pi 27'46")
10:28:07 UT - Moon (5 sc 27'10") opposite Asbolus (5 ta 27'9")
11:40:09 UT - Moon (6 sc 5'49") conjunct Ceto (6 sc 5'49" Rx)
13:34:45 UT - Moon (7 sc 7'13") square Mean Node (7 aq 7'13" Rx)
14:39:42 UT - Moon (7 sc 41'57") conjunct Deucalion (7 sc 41'57" Rx)
14:49:19 UT - Moon (7 sc 47'5") sextile Mean BML (7 cp 47'6")
18:38:59 UT - Moon (9 sc 49'33") trine Borasisi (9 pi 49'34")
18:45:27 UT - Moon (9 sc 53'0") trine Mercury (9 pi 53'0")
22:56:33 UT - Moon (12 sc 6'17") conjunct Huya (12 sc 6'16" Rx)

Sunday 15 March 2009

03:00:17 UT - Moon (14 sc 15'3") conjunct Echeclus (14 sc 15'3" Rx)
05:52:47 UT - Moon (15 sc 45'51") square Jupiter (15 aq 45'51")
06:51:52 UT - Moon (16 sc 16'53") square Nessus (16 aq 16'53")
09:42:47 UT - Moon (17 sc 46'28") sextile Typhon (17 vi 46'28" Rx)
09:52:23 UT - Moon (17 sc 51'29") sextile Saturn (17 vi 51'29" Rx)
11:27:21 UT - Moon (18 sc 41'8") trine Varuna (18 cn 41'8" Rx)
12:42:06 UT - Moon (19 sc 20'9") conjunct Chariklo (19 sc 20'9" Rx)
14:16:05 UT - Moon (20 sc 9'9") opposite Vesta (20 ta 9'9")
14:40:36 UT - Moon (20 sc 21'55") square Elatus (20 le 21'55" Rx)
14:55:30 UT - Moon (20 sc 29'40") opposite Sedna (20 ta 29'40")
15:56:20 UT - Moon (21 sc 1'19") opposite Thereus (21 ta 1'19")
17:34:24 UT - Moon (21 sc 52'15") square Juno (21 aq 52'15")
17:40:34 UT - Moon (21 sc 55'28") sextile Logos (21 vi 55'28" Rx)
19:17:35 UT - Moon (22 sc 45'46") trine Uranus (22 pi 45'46")
20:45:07 UT - Moon (23 sc 31'5") square Chiron (23 aq 31'5")
23:10:43 UT - Moon (24 sc 46'20") sextile Makemake (24 vi 46'20" Rx)
23:47:35 UT - Moon (25 sc 5'21") square Neptune (25 aq 5'21")

Monday 16 March 2009

00:42:55 UT - Moon (25 sc 33'53") trine Sun (25 pi 33'53")
08:26:52 UT - Moon (29 sc 32'5") square Orcus (29 le 32'6" Rx)
09:03:53 UT - Moon (29 sc 51'1") sextile Psyche (29 cp 51'1")
09:30:37 UT - Moon (0 sa 4'41") conjunct Amycus (0 sa 4'41" Rx)
10:20:41 UT - Moon (0 sa 30'16") opposite Altjira (0 ge 30'16")
11:19:01 UT - Moon (1 sa 0'3") trine Pelion (1 ar 0'3")
11:24:24 UT - Moon (1 sa 2'47") square Mars (1 pi 2'48")
15:11:37 UT - Moon (2 sa 58'32") square Ceres (2 vi 58'31" Rx)
16:15:46 UT - Moon (3 sa 31'8") square Teharonhiawako (3 pi 31'8")
17:04:32 UT - Moon (3 sa 55'54") sextile Eros (3 aq 55'54")
19:13:54 UT - Moon (5 sa 1'31") sextile Okyrhoe (5 li 1'31" Rx)
21:42:58 UT - Moon (6 sa 17'0") trine Bienor (6 ar 16'59")
23:07:15 UT - Moon (6 sa 59'36") sextile Mean Node (6 aq 59'36" Rx)

Tuesday 17 March 2009

03:36:24 UT - Moon (9 sa 15'20") opposite Chaos (9 ge 15'21")
04:44:19 UT - Moon (9 sa 49'31") conjunct Hylonome (9 sa 49'31" Rx)
04:52:01 UT - Moon (9 sa 53'24") square Borasisi (9 pi 53'24")
11:07:08 UT - Moon (13 sa 1'41") conjunct Pholus (13 sa 1'41" Rx)
11:12:27 UT - Moon (13 sa 4'20") trine Venus (13 ar 4'20" Rx)
13:14:23 UT - Moon (14 sa 5'22") conjunct Great Attractor (14 sa 5'22")
14:38:55 UT - Moon (14 sa 47'38") square Mercury (14 pi 47'38")
16:46:15 UT - Moon (15 sa 51'13") sextile Haumea (15 li 51'13" Rx)
16:51:12 UT - Moon (15 sa 53'41") conjunct Ixion (15 sa 53'41" Rx)
17:37:50 UT - Moon (16 sa 16'57") sextile Jupiter (16 aq 16'57")
17:50:23 UT - Moon (16 sa 23'13") sextile Nessus (16 aq 23'13")
19:29:27 UT - Moon (17 sa 12'36") sextile Rhadamanthus (17 li 12'36" Rx)
20:24:29 UT - Moon (17 sa 40'1") square Saturn (17 vi 40'1" Rx)
20:25:15 UT - Moon (17 sa 40'24") square Typhon (17 vi 40'24" Rx)

Wednesday 18 March 2009

01:36:37 UT - Moon (20 sa 15'16") trine Elatus (20 le 15'16" Rx)
01:41:40 UT - Moon (20 sa 17'46") conjunct Quaoar (20 sa 17'46")
03:09:47 UT - Moon (21 sa 1'31") opposite Pallas (21 ge 1'31")
03:16:40 UT - Moon (21 sa 4'56") trine Eris (21 ar 4'56")
04:52:30 UT - Moon (21 sa 52'29") square Logos (21 vi 52'29" Rx)
06:47:51 UT - Moon (22 sa 49'40") trine 1992 QB1 (22 ar 49'39")
06:57:12 UT - Moon (22 sa 54'18") square Uranus (22 pi 54'18")
06:58:30 UT - Moon (22 sa 54'56") sextile Juno (22 aq 54'56")
08:30:46 UT - Moon (23 sa 40'38") sextile Chiron (23 aq 40'38")
10:37:41 UT - Moon (24 sa 43'27") square Makemake (24 vi 43'27" Rx)
10:44:30 UT - Moon (24 sa 46'50") conjunct Crantor (24 sa 46'50")
11:32:04 UT - Moon (25 sa 10'21") sextile Neptune (25 aq 10'21")
12:58:43 UT - Moon (25 sa 53'12") opposite Cyllarus (25 ge 53'12")
15:11:59 UT - Moon (26 sa 59'3") conjunct Galactic Center (26 sa 59'3")
17:47:22 UT - Moon (28 sa 15'47") square Sun (28 pi 15'47")
20:16:52 UT - Moon (29 sa 29'33") trine Orcus (29 le 29'32" Rx)
23:38:58 UT - Moon (1 cp 9'11") square Pelion (1 ar 9'11")

Thursday 19 March 2009

02:28:19 UT - Moon (2 cp 32'38") trine Ceres (2 vi 32'38" Rx)
03:41:29 UT - Moon (3 cp 8'40") sextile Mars (3 pi 8'40")
03:51:33 UT - Moon (3 cp 13'37") conjunct Pluto (3 cp 13'37")
04:34:10 UT - Moon (3 cp 34'36") sextile Teharonhiawako (3 pi 34'37")
06:57:44 UT - Moon (4 cp 45'17") square Okyrhoe (4 li 45'17" Rx)
09:07:56 UT - Moon (5 cp 49'23") trine Asbolus (5 ta 49'22")
09:29:16 UT - Moon (5 cp 59'53") sextile Ceto (5 sc 59'53" Rx)
10:23:54 UT - Moon (6 cp 26'46") square Bienor (6 ar 26'46")
12:48:31 UT - Moon (7 cp 37'55") sextile Deucalion (7 sc 37'55" Rx)
14:14:32 UT - Moon (8 cp 20'15") conjunct Mean BML (8 cp 20'15")
17:31:54 UT - Moon (9 cp 57'21") sextile Borasisi (9 pi 57'21")
21:31:42 UT - Moon (11 cp 55'21") square Venus (11 ar 55'21" Rx)
21:43:20 UT - Moon (12 cp 1'5") sextile Huya (12 sc 1'5" Rx)

Friday 20 March 2009

01:52:11 UT - Moon (14 cp 3'34") sextile Echeclus (14 sc 3'34" Rx)
05:25:09 UT - Moon (15 cp 48'27") square Haumea (15 li 48'27" Rx)
08:09:46 UT - Moon (17 cp 9'33") square Rhadamanthus (17 li 9'33" Rx)
08:47:51 UT - Moon (17 cp 28'20") trine Saturn (17 vi 28'20" Rx)
08:59:48 UT - Moon (17 cp 34'13") trine Typhon (17 vi 34'13" Rx)
11:12:14 UT - Moon (18 cp 39'31") opposite Varuna (18 cn 39'31" Rx)
12:18:21 UT - Moon (19 cp 12'8") sextile Chariklo (19 sc 12'8" Rx)
14:13:17 UT - Moon (20 cp 8'51") sextile Mercury (20 pi 8'51")
15:00:28 UT - Moon (20 cp 32'9") trine Sedna (20 ta 32'9")
16:10:00 UT - Moon (21 cp 6'29") square Eris (21 ar 6'29")
16:42:37 UT - Moon (21 cp 22'36") trine Thereus (21 ta 22'35")
17:36:57 UT - Moon (21 cp 49'26") trine Logos (21 vi 49'26" Rx)
18:08:40 UT - Moon (22 cp 5'7") trine Vesta (22 ta 5'7")
19:46:33 UT - Moon (22 cp 53'30") square 1992 QB1 (22 ar 53'30")
20:05:46 UT - Moon (23 cp 3'0") sextile Uranus (23 pi 3'0")
23:22:50 UT - Moon (24 cp 40'31") trine Makemake (24 vi 40'31" Rx)

Saturday 21 March 2009

10:08:50 UT - Moon (0 aq 1'10") sextile Amycus (0 sa 1'10" Rx)
11:15:08 UT - Moon (0 aq 34'10") trine Altjira (0 ge 34'10")
12:08:15 UT - Moon (1 aq 0'37") sextile Sun (1 ar 0'37")
12:44:02 UT - Moon (1 aq 18'27") sextile Pelion (1 ar 18'27")
13:19:41 UT - Moon (1 aq 36'13") conjunct Psyche (1 aq 36'13")
19:05:17 UT - Moon (4 aq 28'47") trine Okyrhoe (4 li 28'48" Rx)
22:00:42 UT - Moon (5 aq 56'37") square Ceto (5 sc 56'37" Rx)
22:09:46 UT - Moon (6 aq 1'9") square Asbolus (6 ta 1'9")
23:20:30 UT - Moon (6 aq 36'37") sextile Bienor (6 ar 36'37")
23:34:31 UT - Moon (6 aq 43'39") conjunct Mean Node (6 aq 43'39" Rx)
23:40:22 UT - Moon (6 aq 46'35") conjunct Eros (6 aq 46'35")

Sunday 22 March 2009

01:18:14 UT - Moon (7 aq 35'42") square Deucalion (7 sc 35'43" Rx)
04:43:12 UT - Moon (9 aq 18'46") trine Chaos (9 ge 18'46")
05:41:46 UT - Moon (9 aq 48'16") sextile Hylonome (9 sa 48'15" Rx)
07:18:27 UT - Moon (10 aq 37'0") sextile Venus (10 ar 37'0" Rx)
09:59:16 UT - Moon (11 aq 58'11") square Huya (11 sc 58'11" Rx)
12:01:37 UT - Moon (13 aq 0'4") sextile Pholus (13 sa 0'4" Rx)
13:54:02 UT - Moon (13 aq 57'0") square Echeclus (13 sc 57'0" Rx)
14:10:37 UT - Moon (14 aq 5'25") sextile Great Attractor (14 sa 5'25")
17:28:04 UT - Moon (15 aq 45'39") trine Haumea (15 li 45'39" Rx)
17:42:44 UT - Moon (15 aq 53'7") sextile Ixion (15 sa 53'7" Rx)
19:06:26 UT - Moon (16 aq 35'42") conjunct Nessus (16 aq 35'42")
20:06:53 UT - Moon (17 aq 6'29") trine Rhadamanthus (17 li 6'29" Rx)
20:32:32 UT - Moon (17 aq 19'33") conjunct Jupiter (17 aq 19'33")

Monday 23 March 2009

00:03:57 UT - Moon (19 aq 7'28") square Chariklo (19 sc 7'28" Rx)
01:51:54 UT - Moon (20 aq 2'42") opposite Elatus (20 le 2'42" Rx)
02:21:23 UT - Moon (20 aq 17'48") sextile Quaoar (20 sa 17'48" Rx)
02:51:57 UT - Moon (20 aq 33'28") square Sedna (20 ta 33'28")
03:59:22 UT - Moon (21 aq 8'2") sextile Eris (21 ar 8'2")
04:49:26 UT - Moon (21 aq 33'43") square Thereus (21 ta 33'44")
07:32:04 UT - Moon (22 aq 57'19") sextile 1992 QB1 (22 ar 57'19")
07:44:24 UT - Moon (23 aq 3'40") square Vesta (23 ta 3'40")
08:22:29 UT - Moon (23 aq 23'17") trine Pallas (23 ge 23'17")
09:32:31 UT - Moon (23 aq 59'22") conjunct Chiron (23 aq 59'22")
11:11:47 UT - Moon (24 aq 50'35") sextile Crantor (24 sa 50'36")
11:33:13 UT - Moon (25 aq 1'40") conjunct Juno (25 aq 1'40")
12:08:59 UT - Moon (25 aq 20'9") conjunct Neptune (25 aq 20'8")
13:19:29 UT - Moon (25 aq 56'36") trine Cyllarus (25 ge 56'36")
15:20:08 UT - Moon (26 aq 59'6") sextile Galactic Center (26 sa 59'6")
20:00:14 UT - Moon (29 aq 24'38") opposite Orcus (29 le 24'38" Rx)
21:05:58 UT - Moon (29 aq 58'54") square Amycus (29 sc 58'54" Rx)
22:17:34 UT - Moon (0 pi 36'15") square Altjira (0 ge 36'15")

Tuesday 24 March 2009

00:33:33 UT - Moon (1 pi 47'18") opposite Ceres (1 vi 47'18" Rx)
03:22:37 UT - Moon (3 pi 15'53") sextile Pluto (3 cp 15'53")
04:11:07 UT - Moon (3 pi 41'20") conjunct Teharonhiawako (3 pi 41'20")
08:21:57 UT - Moon (5 pi 53'19") trine Ceto (5 sc 53'20" Rx)
08:58:44 UT - Moon (6 pi 12'43") sextile Asbolus (6 ta 12'43")
11:02:19 UT - Moon (7 pi 18'0") conjunct Mars (7 pi 18'0")
11:31:36 UT - Moon (7 pi 33'29") trine Deucalion (7 sc 33'29" Rx)
14:02:39 UT - Moon (8 pi 53'30") sextile Mean BML (8 cp 53'30")
14:53:44 UT - Moon (9 pi 20'36") square Chaos (9 ge 20'37")
15:43:51 UT - Moon (9 pi 47'13") square Hylonome (9 sa 47'13" Rx)
16:17:12 UT - Moon (10 pi 4'57") conjunct Borasisi (10 pi 4'57")
19:44:20 UT - Moon (11 pi 55'16") trine Huya (11 sc 55'16" Rx)
21:43:26 UT - Moon (12 pi 58'52") square Pholus (12 sa 58'52" Rx)
23:19:29 UT - Moon (13 pi 50'16") trine Echeclus (13 sc 50'16" Rx)
23:47:48 UT - Moon (14 pi 5'26") square Great Attractor (14 sa 5'26")

Wednesday 25 March 2009

03:07:31 UT - Moon (15 pi 52'38") square Ixion (15 sa 52'38" Rx)
05:24:25 UT - Moon (17 pi 6'19") opposite Saturn (17 vi 6'19" Rx)
05:54:30 UT - Moon (17 pi 22'32") opposite Typhon (17 vi 22'32" Rx)
08:15:10 UT - Moon (18 pi 38'28") trine Varuna (18 cn 38'29" Rx)
08:59:51 UT - Moon (19 pi 2'38") trine Chariklo (19 sc 2'38" Rx)
11:18:16 UT - Moon (20 pi 17'36") square Quaoar (20 sa 17'36" Rx)
11:49:56 UT - Moon (20 pi 34'46") sextile Sedna (20 ta 34'46")
13:56:47 UT - Moon (21 pi 43'40") opposite Logos (21 vi 43'40" Rx)
13:58:33 UT - Moon (21 pi 44'37") sextile Thereus (21 ta 44'38")
16:52:52 UT - Moon (23 pi 19'32") conjunct Uranus (23 pi 19'32")
18:06:26 UT - Moon (23 pi 59'41") sextile Vesta (23 ta 59'41")
19:04:06 UT - Moon (24 pi 31'11") square Pallas (24 ge 31'11")
19:11:03 UT - Moon (24 pi 34'59") opposite Makemake (24 vi 34'59" Rx)
19:41:46 UT - Moon (24 pi 51'46") square Crantor (24 sa 51'46")
21:43:46 UT - Moon (25 pi 58'34") square Cyllarus (25 ge 58'34")
23:34:10 UT - Moon (26 pi 59'7") square Galactic Center (26 sa 59'7")

Thursday 26 March 2009

04:56:16 UT - Moon (29 pi 56'25") trine Amycus (29 sc 56'25" Rx)
06:12:08 UT - Moon (0 ar 38'19") sextile Altjira (0 ge 38'19")
06:36:38 UT - Moon (0 ar 51'51") conjunct Mercury (0 ar 51'51")
07:56:17 UT - Moon (1 ar 35'55") conjunct Pelion (1 ar 35'55")
10:51:58 UT - Moon (3 ar 13'17") sextile Psyche (3 aq 13'17")
10:58:02 UT - Moon (3 ar 16'39") square Pluto (3 cp 16'39")
12:11:44 UT - Moon (3 ar 57'35") opposite Okyrhoe (3 li 57'36" Rx)
16:05:56 UT - Moon (6 ar 7'59") conjunct Sun (6 ar 7'59")
16:43:00 UT - Moon (6 ar 28'40") sextile Mean Node (6 aq 28'40" Rx)
17:30:26 UT - Moon (6 ar 55'9") conjunct Bienor (6 ar 55'9")
19:14:50 UT - Moon (7 ar 53'30") conjunct Venus (7 ar 53'30" Rx)
21:29:28 UT - Moon (9 ar 8'53") square Mean BML (9 cp 8'53")
21:53:42 UT - Moon (9 ar 22'28") sextile Chaos (9 ge 22'28")
21:55:23 UT - Moon (9 ar 23'25") sextile Eros (9 aq 23'25")
22:35:39 UT - Moon (9 ar 46'0") trine Hylonome (9 sa 46'0" Rx)

Friday 27 March 2009

04:16:08 UT - Moon (12 ar 57'30") trine Pholus (12 sa 57'30" Rx)
06:16:34 UT - Moon (14 ar 5'27") trine Great Attractor (14 sa 5'27")
09:04:26 UT - Moon (15 ar 40'22") opposite Haumea (15 li 40'22" Rx)
09:25:03 UT - Moon (15 ar 52'2") trine Ixion (15 sa 52'2" Rx)
11:01:13 UT - Moon (16 ar 46'31") sextile Nessus (16 aq 46'31")
11:26:10 UT - Moon (17 ar 0'40") opposite Rhadamanthus (17 li 0'40" Rx)
13:37:44 UT - Moon (18 ar 15'21") sextile Jupiter (18 aq 15'21")
14:17:55 UT - Moon (18 ar 38'11") square Varuna (18 cn 38'11" Rx)
16:28:26 UT - Moon (19 ar 52'25") trine Elatus (19 le 52'25" Rx)
17:12:06 UT - Moon (20 ar 17'17") trine Quaoar (20 sa 17'17" Rx)
18:46:14 UT - Moon (21 ar 10'57") conjunct Eris (21 ar 10'57")
22:05:08 UT - Moon (23 ar 4'31") conjunct 1992 QB1 (23 ar 4'31")

Saturday 28 March 2009

00:09:34 UT - Moon (24 ar 15'42") sextile Chiron (24 aq 15'42")
01:13:55 UT - Moon (24 ar 52'33") trine Crantor (24 sa 52'33")
02:16:54 UT - Moon (25 ar 28'39") sextile Neptune (25 aq 28'39")
02:29:53 UT - Moon (25 ar 36'6") sextile Pallas (25 ge 36'6")
03:12:41 UT - Moon (26 ar 0'38") sextile Cyllarus (26 ge 0'38")
04:49:36 UT - Moon (26 ar 56'16") sextile Juno (26 aq 56'16")
04:54:34 UT - Moon (26 ar 59'7") trine Galactic Center (26 sa 59'7")
09:00:19 UT - Moon (29 ar 20'27") trine Orcus (29 le 20'27" Rx)
12:17:19 UT - Moon (1 ta 14'0") trine Ceres (1 vi 14'0" Rx)
15:50:40 UT - Moon (3 ta 17'14") trine Pluto (3 cp 17'14")
16:42:31 UT - Moon (3 ta 47'13") sextile Teharonhiawako (3 pi 47'12")
16:59:39 UT - Moon (3 ta 57'7") square Psyche (3 aq 57'7")
20:09:20 UT - Moon (5 ta 46'57") opposite Ceto (5 sc 46'57" Rx)
21:09:19 UT - Moon (6 ta 21'43") square Mean Node (6 aq 21'43" Rx)
21:31:27 UT - Moon (6 ta 34'33") conjunct Asbolus (6 ta 34'34")
23:05:35 UT - Moon (7 ta 29'10") opposite Deucalion (7 sc 29'10" Rx)

Sunday 29 March 2009

02:22:32 UT - Moon (9 ta 23'34") trine Mean BML (9 cp 23'34")
03:45:11 UT - Moon (10 ta 11'37") sextile Borasisi (10 pi 11'37")
04:25:02 UT - Moon (10 ta 34'48") square Eros (10 aq 34'48")
05:10:37 UT - Moon (11 ta 1'20") sextile Mars (11 pi 1'20")
06:33:20 UT - Moon (11 ta 49'29") opposite Huya (11 sc 49'29" Rx)
09:37:16 UT - Moon (13 ta 36'41") opposite Echeclus (13 sc 36'41" Rx)
15:03:40 UT - Moon (16 ta 47'13") trine Saturn (16 vi 47'13" Rx)
15:10:41 UT - Moon (16 ta 51'19") square Nessus (16 aq 51'19")
15:46:40 UT - Moon (17 ta 12'21") trine Typhon (17 vi 12'21" Rx)
18:13:08 UT - Moon (18 ta 38'0") sextile Varuna (18 cn 38'0" Rx)
18:17:44 UT - Moon (18 ta 40'41") square Jupiter (18 aq 40'41")
18:38:16 UT - Moon (18 ta 52'42") opposite Chariklo (18 sc 52'42" Rx)
20:12:52 UT - Moon (19 ta 48'4") square Elatus (19 le 48'4" Rx)
21:36:58 UT - Moon (20 ta 37'19") conjunct Sedna (20 ta 37'19")
23:21:30 UT - Moon (21 ta 38'33") trine Logos (21 vi 38'33" Rx)

Monday 30 March 2009

00:07:45 UT - Moon (22 ta 5'39") conjunct Thereus (22 ta 5'39")
02:39:00 UT - Moon (23 ta 34'20") sextile Uranus (23 pi 34'20")
04:02:07 UT - Moon (24 ta 23'5") square Chiron (24 aq 23'5")
04:13:57 UT - Moon (24 ta 30'2") trine Makemake (24 vi 30'2" Rx)
06:00:24 UT - Moon (25 ta 32'30") square Neptune (25 aq 32'30")
06:21:22 UT - Moon (25 ta 44'48") conjunct Vesta (25 ta 44'48")
09:54:04 UT - Moon (27 ta 49'43") square Juno (27 aq 49'44")
12:25:16 UT - Moon (29 ta 18'35") square Orcus (29 le 18'35" Rx)
13:20:23 UT - Moon (29 ta 50'59") opposite Amycus (29 sc 50'59" Rx)
14:47:53 UT - Moon (0 ge 42'26") conjunct Altjira (0 ge 42'26")
15:19:38 UT - Moon (1 ge 1'7") square Ceres (1 vi 1'7" Rx)
16:45:42 UT - Moon (1 ge 51'44") sextile Pelion (1 ar 51'44")
19:31:28 UT - Moon (3 ge 29'17") trine Okyrhoe (3 li 29'17" Rx)
20:06:31 UT - Moon (3 ge 49'55") square Teharonhiawako (3 pi 49'54")
21:30:04 UT - Moon (4 ge 39'6") trine Psyche (4 aq 39'5")
22:37:19 UT - Moon (5 ge 18'41") sextile Venus (5 ar 18'41" Rx)

Tuesday 31 March 2009

00:12:53 UT - Moon (6 ge 14'58") trine Mean Node (6 aq 14'58" Rx)
01:49:55 UT - Moon (7 ge 12'7") sextile Bienor (7 ar 12'7")
05:37:38 UT - Moon (9 ge 26'16") conjunct Chaos (9 ge 26'17")
06:06:06 UT - Moon (9 ge 43'3") opposite Hylonome (9 sa 43'3" Rx)
06:59:52 UT - Moon (10 ge 14'44") square Borasisi (10 pi 14'44")
07:49:57 UT - Moon (10 ge 44'15") sextile Sun (10 ar 44'15")
08:12:27 UT - Moon (10 ge 57'31") sextile Mercury (10 ar 57'31")
09:31:02 UT - Moon (11 ge 43'50") trine Eros (11 aq 43'49")
11:18:31 UT - Moon (12 ge 47'11") square Mars (12 pi 47'11")
11:30:30 UT - Moon (12 ge 54'15") opposite Pholus (12 sa 54'15" Rx)
13:31:21 UT - Moon (14 ge 5'30") opposite Great Attractor (14 sa 5'29")
16:03:53 UT - Moon (15 ge 35'26") trine Haumea (15 li 35'25" Rx)
16:29:36 UT - Moon (15 ge 50'35") opposite Ixion (15 sa 50'36" Rx)
17:50:40 UT - Moon (16 ge 38'23") square Saturn (16 vi 38'24" Rx)
18:19:11 UT - Moon (16 ge 55'12") trine Rhadamanthus (16 li 55'12" Rx)
18:20:19 UT - Moon (16 ge 55'52") trine Nessus (16 aq 55'53")
18:40:15 UT - Moon (17 ge 7'38") square Typhon (17 vi 7'37" Rx)
21:59:33 UT - Moon (19 ge 5'9") trine Jupiter (19 aq 5'9")
23:05:34 UT - Moon (19 ge 44'5") sextile Elatus (19 le 44'5" Rx)

Wednesday 01 April 2009

00:00:20 UT - Moon (20 ge 16'23") opposite Quaoar (20 sa 16'23" Rx)
01:37:34 UT - Moon (21 ge 13'43") sextile Eris (21 ar 13'43")
02:15:35 UT - Moon (21 ge 36'8") square Logos (21 vi 36'8" Rx)
04:57:02 UT - Moon (23 ge 11'20") sextile 1992 QB1 (23 ar 11'20")
05:48:02 UT - Moon (23 ge 41'24") square Uranus (23 pi 41'24")
07:06:31 UT - Moon (24 ge 27'41") square Makemake (24 vi 27'41" Rx)
07:10:46 UT - Moon (24 ge 30'11") trine Chiron (24 aq 30'11")
07:49:39 UT - Moon (24 ge 53'7") opposite Crantor (24 sa 53'7" Rx)
09:02:44 UT - Moon (25 ge 36'12") trine Neptune (25 aq 36'12")
09:51:56 UT - Moon (26 ge 5'12") conjunct Cyllarus (26 ge 5'12")
11:23:27 UT - Moon (26 ge 59'10") opposite Galactic Center (26 sa 59'10")
12:36:34 UT - Moon (27 ge 42'16") conjunct Pallas (27 ge 42'16")
14:18:31 UT - Moon (28 ge 42'21") trine Juno (28 aq 42'21")
15:16:58 UT - Moon (29 ge 16'49") sextile Orcus (29 le 16'49" Rx)
17:55:28 UT - Moon (0 cn 50'13") sextile Ceres (0 vi 50'13" Rx)
19:52:53 UT - Moon (1 cn 59'25") square Pelion (1 ar 59'25")
22:02:15 UT - Moon (3 cn 15'38") square Okyrhoe (3 li 15'38" Rx)
22:06:07 UT - Moon (3 cn 17'54") opposite Pluto (3 cp 17'55")
23:04:53 UT - Moon (3 cn 52'32") trine Teharonhiawako (3 pi 52'32")
23:28:37 UT - Moon (4 cn 6'30") square Venus (4 ar 6'31" Rx)

Thursday 02 April 2009

02:08:23 UT - Moon (5 cn 40'36") trine Ceto (5 sc 40'36" Rx)
04:16:00 UT - Moon (6 cn 55'45") sextile Asbolus (6 ta 55'46")
04:57:53 UT - Moon (7 cn 20'25") square Bienor (7 ar 20'25")
05:05:25 UT - Moon (7 cn 24'51") trine Deucalion (7 sc 24'51" Rx)
09:15:36 UT - Moon (9 cn 52'7") opposite Mean BML (9 cp 52'7")
09:59:13 UT - Moon (10 cn 17'47") trine Borasisi (10 pi 17'47")
12:25:04 UT - Moon (11 cn 43'36") trine Huya (11 sc 43'36" Rx)
14:33:43 UT - Moon (12 cn 59'17") square Sun (12 ar 59'17")
15:13:08 UT - Moon (13 cn 22'28") trine Echeclus (13 sc 22'28" Rx)
17:12:14 UT - Moon (14 cn 32'30") trine Mars (14 pi 32'30")
18:55:05 UT - Moon (15 cn 32'58") square Haumea (15 li 32'58" Rx)
19:45:50 UT - Moon (16 cn 2'48") square Mercury (16 ar 2'48")
20:31:50 UT - Moon (16 cn 29'50") sextile Saturn (16 vi 29'51" Rx)
21:10:22 UT - Moon (16 cn 52'29") square Rhadamanthus (16 li 52'29" Rx)
21:28:18 UT - Moon (17 cn 3'2") sextile Typhon (17 vi 3'2" Rx)

Friday 03 April 2009

00:09:56 UT - Moon (18 cn 38'0") conjunct Varuna (18 cn 38'0")
00:16:52 UT - Moon (18 cn 42'4") trine Chariklo (18 sc 42'4" Rx)
03:37:31 UT - Moon (20 cn 39'55") sextile Sedna (20 ta 39'55")
04:37:26 UT - Moon (21 cn 15'6") square Eris (21 ar 15'6")
05:09:14 UT - Moon (21 cn 33'46") sextile Logos (21 vi 33'46" Rx)
06:39:40 UT - Moon (22 cn 26'51") sextile Thereus (22 ta 26'51")
08:01:18 UT - Moon (23 cn 14'46") square 1992 QB1 (23 ar 14'46")
08:58:40 UT - Moon (23 cn 48'25") trine Uranus (23 pi 48'26")
10:01:37 UT - Moon (24 cn 25'21") sextile Makemake (24 vi 25'22" Rx)
15:13:12 UT - Moon (27 cn 28'4") sextile Vesta (27 ta 28'4")
19:06:24 UT - Moon (29 cn 44'44") trine Amycus (29 sc 44'44" Rx)
20:52:21 UT - Moon (0 le 46'47") sextile Altjira (0 ge 46'47")
23:09:29 UT - Moon (2 le 7'5") trine Pelion (2 ar 7'5")

Saturday 04 April 2009

00:38:21 UT - Moon (2 le 59'6") trine Venus (2 ar 59'6" Rx)
00:43:30 UT - Moon (3 le 2'7") sextile Okyrhoe (3 li 2'7" Rx)
05:08:50 UT - Moon (5 le 37'20") square Ceto (5 sc 37'20" Rx)
05:48:54 UT - Moon (6 le 0'46") opposite Psyche (6 aq 0'46")
05:50:11 UT - Moon (6 le 1'31") opposite Mean Node (6 aq 1'31" Rx)
07:41:24 UT - Moon (7 le 6'32") square Asbolus (7 ta 6'32")
08:08:55 UT - Moon (7 le 22'37") square Deucalion (7 sc 22'37" Rx)
08:19:23 UT - Moon (7 le 28'44") trine Bienor (7 ar 28'44")
11:47:38 UT - Moon (9 le 30'24") sextile Chaos (9 ge 30'24")
12:02:58 UT - Moon (9 le 39'22") trine Hylonome (9 sa 39'22" Rx)
15:30:29 UT - Moon (11 le 40'31") square Huya (11 sc 40'31" Rx)
17:29:58 UT - Moon (12 le 50'14") trine Pholus (12 sa 50'14" Rx)
18:12:16 UT - Moon (13 le 14'54") square Echeclus (13 sc 14'55" Rx)
19:29:29 UT - Moon (13 le 59'56") opposite Eros (13 aq 59'56")
19:39:04 UT - Moon (14 le 5'32") trine Great Attractor (14 sa 5'32")
21:38:09 UT - Moon (15 le 14'57") trine Sun (15 ar 14'57")
22:04:49 UT - Moon (15 le 30'30") sextile Haumea (15 li 30'30" Rx)
22:36:10 UT - Moon (15 le 48'46") trine Ixion (15 sa 48'46" Rx)

Sunday 05 April 2009

00:20:50 UT - Moon (16 le 49'45") sextile Rhadamanthus (16 li 49'44" Rx)
00:46:12 UT - Moon (17 le 4'31") opposite Nessus (17 aq 4'31")
03:23:55 UT - Moon (18 le 36'21") square Chariklo (18 sc 36'21" Rx)
05:08:05 UT - Moon (19 le 36'58") conjunct Elatus (19 le 36'59" Rx)
05:35:24 UT - Moon (19 le 52'52") opposite Jupiter (19 aq 52'52")
06:13:34 UT - Moon (20 le 15'4") trine Quaoar (20 sa 15'4" Rx)
06:58:37 UT - Moon (20 le 41'16") square Sedna (20 ta 41'17")
07:54:53 UT - Moon (21 le 14'0") trine Mercury (21 ar 13'59")
07:59:12 UT - Moon (21 le 16'30") trine Eris (21 ar 16'30")
10:19:08 UT - Moon (22 le 37'50") square Thereus (22 ta 37'50")
11:28:38 UT - Moon (23 le 18'13") trine 1992 QB1 (23 ar 18'13")
13:56:07 UT - Moon (24 le 43'52") opposite Chiron (24 aq 43'52")
14:10:57 UT - Moon (24 le 52'29") trine Crantor (24 sa 52'29" Rx)
15:38:33 UT - Moon (25 le 43'19") opposite Neptune (25 aq 43'19")
16:25:25 UT - Moon (26 le 10'31") sextile Cyllarus (26 ge 10'31")
17:49:21 UT - Moon (26 le 59'12") trine Galactic Center (26 sa 59'12")
20:09:55 UT - Moon (28 le 20'41") square Vesta (28 ta 20'41")
21:41:00 UT - Moon (29 le 13'27") conjunct Orcus (29 le 13'27" Rx)
22:28:57 UT - Moon (29 le 41'13") square Amycus (29 sc 41'13" Rx)
22:45:11 UT - Moon (29 le 50'38") sextile Pallas (29 ge 50'37")
23:49:19 UT - Moon (0 vi 27'45") opposite Juno (0 pi 27'46")

Monday 06 April 2009

00:00:11 UT - Moon (0 vi 34'3") conjunct Ceres (0 vi 34'3" Rx)
00:26:09 UT - Moon (0 vi 49'5") square Altjira (0 ge 49'5")
04:43:39 UT - Moon (3 vi 18'0") trine Pluto (3 cp 18'0" Rx)
05:52:13 UT - Moon (3 vi 57'38") opposite Teharonhiawako (3 pi 57'38")
08:39:03 UT - Moon (5 vi 33'58") sextile Ceto (5 sc 33'58" Rx)
11:38:33 UT - Moon (7 vi 17'31") trine Asbolus (7 ta 17'31")
11:43:24 UT - Moon (7 vi 20'19") sextile Deucalion (7 sc 20'19" Rx)
15:33:02 UT - Moon (9 vi 32'37") square Chaos (9 ge 32'37")
15:40:59 UT - Moon (9 vi 37'12") square Hylonome (9 sa 37'12" Rx)
16:56:54 UT - Moon (10 vi 20'53") trine Mean BML (10 cp 20'53")
17:01:53 UT - Moon (10 vi 23'46") opposite Borasisi (10 pi 23'46")
19:09:46 UT - Moon (11 vi 37'19") sextile Huya (11 sc 37'19" Rx)
21:12:36 UT - Moon (12 vi 47'54") square Pholus (12 sa 47'54" Rx)
21:45:51 UT - Moon (13 vi 7'0") sextile Echeclus (13 sc 7'0" Rx)
23:27:50 UT - Moon (14 vi 5'33") square Great Attractor (14 sa 5'33")

Tuesday 07 April 2009

02:25:53 UT - Moon (15 vi 47'40") square Ixion (15 sa 47'40" Rx)
03:10:44 UT - Moon (16 vi 13'22") conjunct Saturn (16 vi 13'22" Rx)
04:21:51 UT - Moon (16 vi 54'7") conjunct Typhon (16 vi 54'7" Rx)
06:27:00 UT - Moon (18 vi 5'45") opposite Mars (18 pi 5'45")
07:09:57 UT - Moon (18 vi 30'19") sextile Chariklo (18 sc 30'19" Rx)
07:24:05 UT - Moon (18 vi 38'24") sextile Varuna (18 cn 38'24")
10:11:47 UT - Moon (20 vi 14'14") square Quaoar (20 sa 14'15" Rx)
11:01:35 UT - Moon (20 vi 42'41") trine Sedna (20 ta 42'41")
12:22:53 UT - Moon (21 vi 29'4") conjunct Logos (21 vi 29'5" Rx)
14:43:21 UT - Moon (22 vi 49'10") trine Thereus (22 ta 49'10")
16:52:02 UT - Moon (24 vi 2'27") opposite Uranus (24 pi 2'27")
17:24:11 UT - Moon (24 vi 20'45") conjunct Makemake (24 vi 20'45" Rx)
18:18:35 UT - Moon (24 vi 51'42") square Crantor (24 sa 51'42" Rx)
20:42:28 UT - Moon (26 vi 13'29") square Cyllarus (26 ge 13'29")
22:03:00 UT - Moon (26 vi 59'12") square Galactic Center (26 sa 59'13")

Wednesday 08 April 2009

02:01:38 UT - Moon (29 vi 14'30") trine Vesta (29 ta 14'30")
02:42:07 UT - Moon (29 vi 37'26") sextile Amycus (29 sc 37'26" Rx)
04:53:01 UT - Moon (0 li 51'29") trine Altjira (0 ge 51'29")
05:02:45 UT - Moon (0 li 56'59") square Pallas (0 cn 56'59")
05:15:10 UT - Moon (1 li 4'0") opposite Venus (1 ar 4'0" Rx)
07:34:10 UT - Moon (2 li 22'31") opposite Pelion (2 ar 22'31")
07:56:50 UT - Moon (2 li 35'19") conjunct Okyrhoe (2 li 35'19" Rx)
09:12:12 UT - Moon (3 li 17'50") square Pluto (3 cp 17'49" Rx)
13:38:29 UT - Moon (5 li 47'46") trine Mean Node (5 aq 47'46" Rx)
16:25:47 UT - Moon (7 li 21'45") trine Psyche (7 aq 21'45")
17:08:18 UT - Moon (7 li 45'36") opposite Bienor (7 ar 45'36")
20:23:09 UT - Moon (9 li 34'48") sextile Hylonome (9 sa 34'48" Rx)
20:23:28 UT - Moon (9 li 34'58") trine Chaos (9 ge 34'58")
22:11:58 UT - Moon (10 li 35'40") square Mean BML (10 cp 35'40")

Thursday 09 April 2009

02:04:13 UT - Moon (12 li 45'19") sextile Pholus (12 sa 45'19" Rx)
04:28:17 UT - Moon (14 li 5'34") sextile Great Attractor (14 sa 5'34")
06:51:54 UT - Moon (15 li 25'25") conjunct Haumea (15 li 25'25" Rx)
07:29:46 UT - Moon (15 li 46'27") sextile Ixion (15 sa 46'27" Rx)
08:25:48 UT - Moon (16 li 17'33") trine Eros (16 aq 17'33")
09:13:40 UT - Moon (16 li 44'6") conjunct Rhadamanthus (16 li 44'6" Rx)
10:05:14 UT - Moon (17 li 12'41") trine Nessus (17 aq 12'41")
12:40:46 UT - Moon (18 li 38'47") square Varuna (18 cn 38'47")
14:15:07 UT - Moon (19 li 30'56") sextile Elatus (19 le 30'56" Rx)
14:55:49 UT - Moon (19 li 53'24") opposite Sun (19 ar 53'24")
15:31:51 UT - Moon (20 li 13'18") sextile Quaoar (20 sa 13'18" Rx)
16:20:27 UT - Moon (20 li 40'6") trine Jupiter (20 aq 40'6")
17:31:43 UT - Moon (21 li 19'23") opposite Eris (21 ar 19'23")
21:20:47 UT - Moon (23 li 25'23") opposite 1992 QB1 (23 ar 25'23")
23:56:05 UT - Moon (24 li 50'34") sextile Crantor (24 sa 50'34" Rx)

Friday 10 April 2009

00:08:05 UT - Moon (24 li 57'9") trine Chiron (24 aq 57'9")
01:45:00 UT - Moon (25 li 50'13") trine Neptune (25 aq 50'13")
02:33:28 UT - Moon (26 li 16'43") trine Cyllarus (26 ge 16'44")
03:51:14 UT - Moon (26 li 59'13") sextile Galactic Center (26 sa 59'13")
07:51:37 UT - Moon (29 li 10'17") sextile Orcus (29 le 10'17" Rx)
10:09:55 UT - Moon (0 sc 25'29") sextile Ceres (0 vi 25'29" Rx)
12:51:05 UT - Moon (1 sc 52'56") opposite Mercury (1 ta 52'56")
13:15:30 UT - Moon (2 sc 6'10") trine Pallas (2 cn 6'9")
13:34:43 UT - Moon (2 sc 16'34") trine Juno (2 pi 16'34")
15:27:17 UT - Moon (3 sc 17'29") sextile Pluto (3 cp 17'29" Rx)
16:50:53 UT - Moon (4 sc 2'39") trine Teharonhiawako (4 pi 2'39")
19:26:55 UT - Moon (5 sc 26'48") conjunct Ceto (5 sc 26'48" Rx)
19:52:29 UT - Moon (5 sc 40'35") square Mean Node (5 aq 40'35" Rx)
22:48:49 UT - Moon (7 sc 15'24") conjunct Deucalion (7 sc 15'25" Rx)
23:35:44 UT - Moon (7 sc 40'36") opposite Asbolus (7 ta 40'36")

Saturday 11 April 2009

00:17:44 UT - Moon (8 sc 3'8") square Psyche (8 aq 3'8")
04:51:39 UT - Moon (10 sc 29'44") trine Borasisi (10 pi 29'44")
05:31:29 UT - Moon (10 sc 51'0") sextile Mean BML (10 cp 51'0")
06:45:20 UT - Moon (11 sc 30'24") conjunct Huya (11 sc 30'24" Rx)
09:14:21 UT - Moon (12 sc 49'46") conjunct Echeclus (12 sc 49'45" Rx)
15:08:06 UT - Moon (15 sc 57'25") sextile Saturn (15 vi 57'25" Rx)
16:38:49 UT - Moon (16 sc 45'22") sextile Typhon (16 vi 45'22" Rx)
17:38:08 UT - Moon (17 sc 16'42") square Nessus (17 aq 16'42")
18:02:08 UT - Moon (17 sc 29'22") square Eros (17 aq 29'22")
19:32:26 UT - Moon (18 sc 16'58") conjunct Chariklo (18 sc 16'58" Rx)
20:14:50 UT - Moon (18 sc 39'18") trine Varuna (18 cn 39'18")
21:47:54 UT - Moon (19 sc 28'16") square Elatus (19 le 28'16" Rx)

Sunday 12 April 2009

00:15:22 UT - Moon (20 sc 45'43") opposite Sedna (20 ta 45'43")
00:50:46 UT - Moon (21 sc 4'17") square Jupiter (21 aq 4'17")
01:29:04 UT - Moon (21 sc 24'21") sextile Logos (21 vi 24'21" Rx)
02:21:07 UT - Moon (21 sc 51'37") trine Mars (21 pi 51'37")
04:57:52 UT - Moon (23 sc 13'35") opposite Thereus (23 ta 13'35")
06:57:35 UT - Moon (24 sc 16'3") sextile Makemake (24 vi 16'3" Rx)
06:59:19 UT - Moon (24 sc 16'58") trine Uranus (24 pi 16'58")
08:29:17 UT - Moon (25 sc 3'50") square Chiron (25 aq 3'50")
10:05:06 UT - Moon (25 sc 53'41") square Neptune (25 aq 53'41")
16:21:23 UT - Moon (29 sc 8'45") square Orcus (29 le 8'45" Rx)
17:00:01 UT - Moon (29 sc 28'43") conjunct Amycus (29 sc 28'43" Rx)
17:28:23 UT - Moon (29 sc 43'22") trine Venus (29 pi 43'22" Rx)
18:47:47 UT - Moon (0 sa 24'21") square Ceres (0 vi 24'21")
19:50:42 UT - Moon (0 sa 56'47") opposite Altjira (0 ge 56'48")
20:15:37 UT - Moon (1 sa 9'38") opposite Vesta (1 ge 9'38")
22:09:09 UT - Moon (2 sa 8'4") sextile Okyrhoe (2 li 8'4" Rx)
23:08:51 UT - Moon (2 sa 38'46") trine Pelion (2 ar 38'46")

Monday 13 April 2009

00:18:16 UT - Moon (3 sa 14'25") square Juno (3 pi 14'25")
01:57:15 UT - Moon (4 sa 5'12") square Teharonhiawako (4 pi 5'12")
04:48:47 UT - Moon (5 sa 33'3") sextile Mean Node (5 aq 33'3" Rx)
09:43:38 UT - Moon (8 sa 3'33") trine Bienor (8 ar 3'33")
11:06:46 UT - Moon (8 sa 45'52") sextile Psyche (8 aq 45'52")
12:31:42 UT - Moon (9 sa 29'4") conjunct Hylonome (9 sa 29'4" Rx)
12:53:45 UT - Moon (9 sa 40'16") opposite Chaos (9 ge 40'16")
14:37:14 UT - Moon (10 sa 32'49") square Borasisi (10 pi 32'49")
18:46:36 UT - Moon (12 sa 39'10") conjunct Pholus (12 sa 39'10" Rx)
21:37:39 UT - Moon (14 sa 5'36") conjunct Great Attractor (14 sa 5'36")

Tuesday 14 April 2009

00:05:07 UT - Moon (15 sa 19'59") sextile Haumea (15 li 19'59" Rx)
00:51:50 UT - Moon (15 sa 43'31") conjunct Ixion (15 sa 43'31" Rx)
01:03:42 UT - Moon (15 sa 49'29") square Saturn (15 vi 49'29" Rx)
02:40:09 UT - Moon (16 sa 38'2") sextile Rhadamanthus (16 li 38'2" Rx)
02:46:01 UT - Moon (16 sa 40'59") square Typhon (16 vi 40'59" Rx)
04:05:00 UT - Moon (17 sa 20'42") sextile Nessus (17 aq 20'41")
06:51:51 UT - Moon (18 sa 44'28") sextile Eros (18 aq 44'28")
08:14:28 UT - Moon (19 sa 25'53") trine Elatus (19 le 25'53" Rx)
09:44:21 UT - Moon (20 sa 10'55") conjunct Quaoar (20 sa 10'55" Rx)
12:06:16 UT - Moon (21 sa 21'55") square Logos (21 vi 21'55" Rx)
12:07:28 UT - Moon (21 sa 22'31") trine Eris (21 ar 22'32")
12:20:36 UT - Moon (21 sa 29'5") sextile Jupiter (21 aq 29'5")
16:29:08 UT - Moon (23 sa 33'11") trine 1992 QB1 (23 ar 33'11")
17:10:39 UT - Moon (23 sa 53'53") square Mars (23 pi 53'53")
17:50:15 UT - Moon (24 sa 13'38") square Makemake (24 vi 13'38" Rx)
18:12:16 UT - Moon (24 sa 24'36") square Uranus (24 pi 24'36")
18:57:28 UT - Moon (24 sa 47'7") conjunct Crantor (24 sa 47'7" Rx)
19:19:57 UT - Moon (24 sa 58'19") trine Sun (24 ar 58'19")
19:44:35 UT - Moon (25 sa 10'34") sextile Chiron (25 aq 10'34")
21:18:13 UT - Moon (25 sa 57'10") sextile Neptune (25 aq 57'10")
22:12:50 UT - Moon (26 sa 24'20") opposite Cyllarus (26 ge 24'20")
23:23:06 UT - Moon (26 sa 59'16") conjunct Galactic Center (26 sa 59'16")

Wednesday 15 April 2009

03:40:54 UT - Moon (29 sa 7'14") trine Orcus (29 le 7'15" Rx)
04:07:20 UT - Moon (29 sa 20'21") square Venus (29 pi 20'21" Rx)
06:19:11 UT - Moon (0 cp 25'42") trine Ceres (0 vi 25'42")
09:17:54 UT - Moon (1 cp 54'10") square Okyrhoe (1 li 54'10" Rx)
11:05:26 UT - Moon (2 cp 47'22") square Pelion (2 ar 47'22")
12:03:48 UT - Moon (3 cp 16'13") conjunct Pluto (3 cp 16'13" Rx)
13:48:10 UT - Moon (4 cp 7'48") sextile Teharonhiawako (4 pi 7'47")
14:02:40 UT - Moon (4 cp 14'57") sextile Juno (4 pi 14'57")
14:47:32 UT - Moon (4 cp 37'7") opposite Pallas (4 cn 37'7")
16:11:55 UT - Moon (5 cp 18'47") sextile Ceto (5 sc 18'47" Rx)
19:57:08 UT - Moon (7 cp 9'54") sextile Deucalion (7 sc 9'54" Rx)
21:51:25 UT - Moon (8 cp 6'14") trine Asbolus (8 ta 6'14")
22:05:15 UT - Moon (8 cp 13'4") square Bienor (8 ar 13'4")

Thursday 16 April 2009

02:55:18 UT - Moon (10 cp 35'57") sextile Borasisi (10 pi 35'57")
04:29:56 UT - Moon (11 cp 22'32") sextile Huya (11 sc 22'32" Rx)
04:32:57 UT - Moon (11 cp 24'2") conjunct Mean BML (11 cp 24'2")
06:46:43 UT - Moon (12 cp 29'52") sextile Echeclus (12 sc 29'52" Rx)
07:12:59 UT - Moon (12 cp 42'48") trine Mercury (12 ta 42'48")
12:26:38 UT - Moon (15 cp 17'7") square Haumea (15 li 17'6" Rx)
13:16:42 UT - Moon (15 cp 41'44") trine Saturn (15 vi 41'44" Rx)
15:04:39 UT - Moon (16 cp 34'50") square Rhadamanthus (16 li 34'50" Rx)
15:08:22 UT - Moon (16 cp 36'40") trine Typhon (16 vi 36'40" Rx)
18:00:40 UT - Moon (18 cp 1'25") sextile Chariklo (18 sc 1'25" Rx)
19:20:47 UT - Moon (18 cp 40'50") opposite Varuna (18 cn 40'50")
23:41:40 UT - Moon (20 cp 49'11") trine Sedna (20 ta 49'11")

Friday 17 April 2009

00:43:16 UT - Moon (21 cp 19'30") trine Logos (21 vi 19'30" Rx)
00:52:48 UT - Moon (21 cp 24'12") square Eris (21 ar 24'12")
05:23:13 UT - Moon (23 cp 37'19") square 1992 QB1 (23 ar 37'20")
05:30:56 UT - Moon (23 cp 41'7") trine Thereus (23 ta 41'7")
06:31:59 UT - Moon (24 cp 11'12") trine Makemake (24 vi 11'12" Rx)
07:14:52 UT - Moon (24 cp 32'19") sextile Uranus (24 pi 32'19")
10:13:28 UT - Moon (26 cp 0'21") sextile Mars (26 pi 0'21")
13:36:22 UT - Moon (27 cp 40'25") square Sun (27 ar 40'25")
16:41:47 UT - Moon (29 cp 11'58") sextile Venus (29 pi 11'58" Rx)
16:54:30 UT - Moon (29 cp 18'15") sextile Amycus (29 sc 18'15" Rx)
20:26:12 UT - Moon (1 aq 2'53") trine Altjira (1 ge 2'53")
21:42:21 UT - Moon (1 aq 40'33") trine Okyrhoe (1 li 40'33" Rx)

Saturday 18 April 2009

00:14:45 UT - Moon (2 aq 56'1") sextile Pelion (2 ar 56'1")
00:56:31 UT - Moon (3 aq 16'43") trine Vesta (3 ge 16'43")
04:54:06 UT - Moon (5 aq 14'33") square Ceto (5 sc 14'33" Rx)
04:59:19 UT - Moon (5 aq 17'8") conjunct Mean Node (5 aq 17'8" Rx)
08:40:21 UT - Moon (7 aq 6'59") square Deucalion (7 sc 6'59" Rx)
11:06:17 UT - Moon (8 aq 19'38") square Asbolus (8 ta 19'38")
11:12:15 UT - Moon (8 aq 22'36") sextile Bienor (8 ar 22'36")
13:11:26 UT - Moon (9 aq 22'0") sextile Hylonome (9 sa 22'0" Rx)
14:00:17 UT - Moon (9 aq 46'23") trine Chaos (9 ge 46'23")
14:53:22 UT - Moon (10 aq 12'52") conjunct Psyche (10 aq 12'52")
17:04:30 UT - Moon (11 aq 18'23") square Huya (11 sc 18'23" Rx)
19:06:15 UT - Moon (12 aq 19'18") square Echeclus (12 sc 19'18" Rx)
19:30:54 UT - Moon (12 aq 31'39") sextile Pholus (12 sa 31'39" Rx)
22:38:24 UT - Moon (14 aq 5'39") sextile Great Attractor (14 sa 5'39")

Sunday 19 April 2009

00:55:00 UT - Moon (15 aq 14'16") trine Haumea (15 li 14'15" Rx)
01:45:59 UT - Moon (15 aq 39'54") sextile Ixion (15 sa 39'54" Rx)
03:28:49 UT - Moon (16 aq 31'40") trine Rhadamanthus (16 li 31'40" Rx)
05:21:01 UT - Moon (17 aq 28'13") conjunct Nessus (17 aq 28'13")
05:24:48 UT - Moon (17 aq 30'8") square Mercury (17 ta 30'8")
06:10:28 UT - Moon (17 aq 53'11") square Chariklo (17 sc 53'11" Rx)
09:06:48 UT - Moon (19 aq 22'18") opposite Elatus (19 le 22'18" Rx)
10:36:52 UT - Moon (20 aq 7'54") sextile Quaoar (20 sa 7'54" Rx)
12:01:50 UT - Moon (20 aq 50'59") square Sedna (20 ta 50'59")
12:54:17 UT - Moon (21 aq 17'36") conjunct Eros (21 aq 17'36")
13:10:31 UT - Moon (21 aq 25'50") sextile Eris (21 ar 25'50")
14:53:08 UT - Moon (22 aq 17'59") conjunct Jupiter (22 aq 17'59")
17:36:57 UT - Moon (23 aq 41'25") sextile 1992 QB1 (23 ar 41'24")
18:04:04 UT - Moon (23 aq 55'14") square Thereus (23 ta 55'14")
19:35:37 UT - Moon (24 aq 41'58") sextile Crantor (24 sa 41'58" Rx)
20:56:42 UT - Moon (25 aq 23'25") conjunct Chiron (25 aq 23'25")
22:15:33 UT - Moon (26 aq 3'47") conjunct Neptune (26 aq 3'47")
23:12:55 UT - Moon (26 aq 33'10") trine Cyllarus (26 ge 33'10")

Monday 20 April 2009

00:03:52 UT - Moon (26 aq 59'18") sextile Galactic Center (26 sa 59'18")
04:07:29 UT - Moon (29 aq 4'33") opposite Orcus (29 le 4'33" Rx)
04:23:17 UT - Moon (29 aq 12'41") square Amycus (29 sc 12'41" Rx)
06:31:51 UT - Moon (0 pi 19'1") sextile Sun (0 ta 19'1")
07:05:16 UT - Moon (0 pi 36'17") opposite Ceres (0 vi 36'17")
08:02:45 UT - Moon (1 pi 6'0") square Altjira (1 ge 6'0")
12:09:57 UT - Moon (3 pi 14'10") sextile Pluto (3 cp 14'10" Rx)
14:02:24 UT - Moon (4 pi 12'40") conjunct Teharonhiawako (4 pi 12'40")
14:15:56 UT - Moon (4 pi 19'43") square Vesta (4 ge 19'43")
15:53:10 UT - Moon (5 pi 10'24") trine Ceto (5 sc 10'24" Rx)
17:57:37 UT - Moon (6 pi 15'25") conjunct Juno (6 pi 15'25")
19:30:41 UT - Moon (7 pi 4'8") trine Deucalion (7 sc 4'8" Rx)
19:49:48 UT - Moon (7 pi 14'9") trine Pallas (7 cn 14'9")
22:19:16 UT - Moon (8 pi 32'37") sextile Asbolus (8 ta 32'37")
23:46:01 UT - Moon (9 pi 18'15") square Hylonome (9 sa 18'16" Rx)

Tuesday 21 April 2009

00:45:17 UT - Moon (9 pi 49'29") square Chaos (9 ge 49'29")
02:24:28 UT - Moon (10 pi 41'49") conjunct Borasisi (10 pi 41'49")
03:25:59 UT - Moon (11 pi 14'20") trine Huya (11 sc 14'20" Rx)
04:47:18 UT - Moon (11 pi 57'23") sextile Mean BML (11 cp 57'23")
05:09:08 UT - Moon (12 pi 8'57") trine Echeclus (12 sc 8'57" Rx)
05:44:28 UT - Moon (12 pi 27'41") square Pholus (12 sa 27'41" Rx)
08:48:51 UT - Moon (14 pi 5'39") square Great Attractor (14 sa 5'39")
11:23:27 UT - Moon (15 pi 28'5") opposite Saturn (15 vi 28'5" Rx)
11:42:00 UT - Moon (15 pi 38'0") square Ixion (15 sa 38'0" Rx)
13:17:17 UT - Moon (16 pi 28'57") opposite Typhon (16 vi 28'57" Rx)
15:39:22 UT - Moon (17 pi 45'7") trine Chariklo (17 sc 45'7" Rx)
17:26:51 UT - Moon (18 pi 42'53") trine Varuna (18 cn 42'54")
20:01:36 UT - Moon (20 pi 6'18") square Quaoar (20 sa 6'18" Rx)
21:27:29 UT - Moon (20 pi 52'42") sextile Sedna (20 ta 52'42")
22:08:49 UT - Moon (21 pi 15'4") opposite Logos (21 vi 15'4" Rx)
22:24:38 UT - Moon (21 pi 23'38") sextile Mercury (21 ta 23'38")

Wednesday 22 April 2009

03:24:55 UT - Moon (24 pi 6'44") opposite Makemake (24 vi 6'45" Rx)
03:28:40 UT - Moon (24 pi 8'47") sextile Thereus (24 ta 8'47")
04:24:07 UT - Moon (24 pi 39'1") square Crantor (24 sa 39'1" Rx)
04:38:17 UT - Moon (24 pi 46'45") conjunct Uranus (24 pi 46'45")
08:00:58 UT - Moon (26 pi 37'36") square Cyllarus (26 ge 37'37")
08:40:33 UT - Moon (26 pi 59'19") square Galactic Center (26 sa 59'19")
12:33:11 UT - Moon (29 pi 7'15") trine Amycus (29 sc 7'15" Rx)
13:29:00 UT - Moon (29 pi 38'2") conjunct Venus (29 pi 38'2")
14:10:18 UT - Moon (0 ar 0'51") conjunct Mars (0 ar 0'50")
16:13:32 UT - Moon (1 ar 9'0") sextile Altjira (1 ge 9'0")
16:27:04 UT - Moon (1 ar 16'30") opposite Okyrhoe (1 li 16'30" Rx)
19:55:09 UT - Moon (3 ar 12'2") conjunct Pelion (3 ar 12'2")
19:56:48 UT - Moon (3 ar 12'57") square Pluto (3 cp 12'57" Rx)
23:12:22 UT - Moon (5 ar 2'0") sextile Mean Node (5 aq 2'1" Rx)
23:42:47 UT - Moon (5 ar 19'0") sextile Vesta (5 ge 19'0")

Thursday 23 April 2009

05:17:34 UT - Moon (8 ar 26'49") square Pallas (8 cn 26'50")
05:41:17 UT - Moon (8 ar 40'11") conjunct Bienor (8 ar 40'10")
06:42:18 UT - Moon (9 ar 14'34") trine Hylonome (9 sa 14'34" Rx)
07:49:28 UT - Moon (9 ar 52'28") sextile Chaos (9 ge 52'28")
10:42:32 UT - Moon (11 ar 30'21") sextile Psyche (11 aq 30'21")
11:57:10 UT - Moon (12 ar 12'41") square Mean BML (12 cp 12'40")
12:16:45 UT - Moon (12 ar 23'48") trine Pholus (12 sa 23'48" Rx)
15:15:54 UT - Moon (14 ar 5'40") trine Great Attractor (14 sa 5'40")
17:07:03 UT - Moon (15 ar 9'3") opposite Haumea (15 li 9'4" Rx)
17:54:25 UT - Moon (15 ar 36'7") trine Ixion (15 sa 36'7" Rx)
19:21:27 UT - Moon (16 ar 25'53") opposite Rhadamanthus (16 li 25'53" Rx)
21:20:43 UT - Moon (17 ar 34'13") sextile Nessus (17 aq 34'13")
23:22:15 UT - Moon (18 ar 44'1") square Varuna (18 cn 44'1")

Friday 24 April 2009

00:25:51 UT - Moon (19 ar 20'36") trine Elatus (19 le 20'36" Rx)
01:42:25 UT - Moon (20 ar 4'42") trine Quaoar (20 sa 4'42" Rx)
04:08:12 UT - Moon (21 ar 28'50") conjunct Eris (21 ar 28'50")
06:45:29 UT - Moon (22 ar 59'52") sextile Jupiter (22 aq 59'52")
07:44:25 UT - Moon (23 ar 34'2") sextile Eros (23 aq 34'2")
08:09:58 UT - Moon (23 ar 48'51") conjunct 1992 QB1 (23 ar 48'51")
09:31:06 UT - Moon (24 ar 35'58") trine Crantor (24 sa 35'58" Rx)
11:10:46 UT - Moon (25 ar 33'56") sextile Chiron (25 aq 33'56")
12:11:14 UT - Moon (26 ar 9'9") sextile Neptune (26 aq 9'9")
13:07:27 UT - Moon (26 ar 41'55") sextile Cyllarus (26 ge 41'55")
13:37:17 UT - Moon (26 ar 59'19") trine Galactic Center (26 sa 59'19")
17:08:04 UT - Moon (29 ar 2'31") trine Orcus (29 le 2'32" Rx)
20:19:20 UT - Moon (0 ta 54'40") trine Ceres (0 vi 54'40")

Saturday 25 April 2009

00:12:18 UT - Moon (3 ta 11'41") trine Pluto (3 cp 11'41" Rx)
02:02:30 UT - Moon (4 ta 16'39") sextile Teharonhiawako (4 pi 16'40")
03:07:41 UT - Moon (4 ta 55'8") square Mean Node (4 aq 55'8" Rx)
03:20:40 UT - Moon (5 ta 2'48") opposite Ceto (5 sc 2'48" Rx)
03:22:34 UT - Moon (5 ta 3'56") conjunct Sun (5 ta 3'55")
06:36:58 UT - Moon (6 ta 58'54") opposite Deucalion (6 sc 58'55" Rx)
08:22:32 UT - Moon (8 ta 1'28") sextile Juno (8 pi 1'28")
09:54:57 UT - Moon (8 ta 56'18") conjunct Asbolus (8 ta 56'18")
11:00:07 UT - Moon (9 ta 35'1") sextile Pallas (9 cn 35'0")
13:00:41 UT - Moon (10 ta 46'42") sextile Borasisi (10 pi 46'42")
13:34:34 UT - Moon (11 ta 6'52") opposite Huya (11 sc 6'51" Rx)
14:46:35 UT - Moon (11 ta 49'45") opposite Echeclus (11 sc 49'45" Rx)
15:10:43 UT - Moon (12 ta 4'7") square Psyche (12 aq 4'7")
15:49:12 UT - Moon (12 ta 27'4") trine Mean BML (12 cp 27'3")
20:35:07 UT - Moon (15 ta 17'46") trine Saturn (15 vi 17'46" Rx)
22:24:07 UT - Moon (16 ta 22'58") trine Typhon (16 vi 22'58" Rx)

Sunday 26 April 2009

00:16:11 UT - Moon (17 ta 30'5") opposite Chariklo (17 sc 30'4" Rx)
00:27:09 UT - Moon (17 ta 36'39") square Nessus (17 aq 36'39")
02:21:28 UT - Moon (18 ta 45'11") sextile Varuna (18 cn 45'11")
03:20:06 UT - Moon (19 ta 20'21") square Elatus (19 le 20'21" Rx)
05:59:13 UT - Moon (20 ta 55'54") conjunct Sedna (20 ta 55'55")
06:25:05 UT - Moon (21 ta 11'27") trine Logos (21 vi 11'27" Rx)
09:55:38 UT - Moon (23 ta 18'5") square Jupiter (23 aq 18'5")
11:10:21 UT - Moon (24 ta 3'4") trine Makemake (24 vi 3'4" Rx)
12:01:22 UT - Moon (24 ta 33'48") conjunct Thereus (24 ta 33'48")
12:03:37 UT - Moon (24 ta 35'9") square Eros (24 aq 35'9")
12:43:13 UT - Moon (24 ta 59'1") sextile Uranus (24 pi 59'1")
13:48:32 UT - Moon (25 ta 38'23") square Chiron (25 aq 38'23")
14:43:20 UT - Moon (26 ta 11'25") square Neptune (26 aq 11'25")
15:41:41 UT - Moon (26 ta 46'36") conjunct Mercury (26 ta 46'36")
19:17:29 UT - Moon (28 ta 56'51") opposite Amycus (28 sc 56'50" Rx)
19:25:36 UT - Moon (29 ta 1'45") square Orcus (29 le 1'44" Rx)
22:15:43 UT - Moon (0 ge 44'31") sextile Venus (0 ar 44'31")
22:36:56 UT - Moon (0 ge 57'20") trine Okyrhoe (0 li 57'20" Rx)
22:51:08 UT - Moon (1 ge 5'55") square Ceres (1 vi 5'55")
23:05:34 UT - Moon (1 ge 14'38") conjunct Altjira (1 ge 14'38")

Monday 27 April 2009

02:42:33 UT - Moon (3 ge 25'50") sextile Pelion (3 ar 25'50")
02:51:18 UT - Moon (3 ge 31'8") sextile Mars (3 ar 31'8")
04:09:25 UT - Moon (4 ge 18'24") square Teharonhiawako (4 pi 18'23")
04:59:14 UT - Moon (4 ge 48'32") trine Mean Node (4 aq 48'32" Rx)
08:49:56 UT - Moon (7 ge 8'10") conjunct Vesta (7 ge 8'10")
11:38:33 UT - Moon (8 ge 50'16") square Juno (8 pi 50'15")
11:47:10 UT - Moon (8 ge 55'29") sextile Bienor (8 ar 55'29")
12:06:45 UT - Moon (9 ge 7'20") opposite Hylonome (9 sa 7'20" Rx)
13:30:41 UT - Moon (9 ge 58'10") conjunct Chaos (9 ge 58'10")
14:54:22 UT - Moon (10 ge 48'51") square Borasisi (10 pi 48'51")
17:18:32 UT - Moon (12 ge 16'10") opposite Pholus (12 sa 16'9" Rx)
17:51:07 UT - Moon (12 ge 35'54") trine Psyche (12 aq 35'53")
20:19:24 UT - Moon (14 ge 5'42") opposite Great Attractor (14 sa 5'42")
21:56:33 UT - Moon (15 ge 4'32") trine Haumea (15 li 4'32" Rx)
22:11:24 UT - Moon (15 ge 13'31") square Saturn (15 vi 13'32" Rx)
22:42:34 UT - Moon (15 ge 32'24") opposite Ixion (15 sa 32'24" Rx)

Tuesday 28 April 2009

00:01:56 UT - Moon (16 ge 20'27") square Typhon (16 vi 20'27" Rx)
00:02:34 UT - Moon (16 ge 20'50") trine Rhadamanthus (16 li 20'50" Rx)
02:11:22 UT - Moon (17 ge 38'49") trine Nessus (17 aq 38'49")
04:59:17 UT - Moon (19 ge 20'27") sextile Elatus (19 le 20'26")
06:07:07 UT - Moon (20 ge 1'29") opposite Quaoar (20 sa 1'29" Rx)
08:00:07 UT - Moon (21 ge 9'51") square Logos (21 vi 9'51" Rx)
08:35:57 UT - Moon (21 ge 31'31") sextile Eris (21 ar 31'31")
12:00:45 UT - Moon (23 ge 35'21") trine Jupiter (23 aq 35'21")
12:34:11 UT - Moon (23 ge 55'33") sextile 1992 QB1 (23 ar 55'33")
12:43:54 UT - Moon (24 ge 1'25") square Makemake (24 vi 1'25" Rx)
13:30:22 UT - Moon (24 ge 29'30") opposite Crantor (24 sa 29'30" Rx)
14:28:37 UT - Moon (25 ge 4'41") square Uranus (25 pi 4'41")
15:17:44 UT - Moon (25 ge 34'21") trine Eros (25 aq 34'21")
15:31:14 UT - Moon (25 ge 42'31") trine Chiron (25 aq 42'30")
16:22:35 UT - Moon (26 ge 13'31") trine Neptune (26 aq 13'31")
17:23:50 UT - Moon (26 ge 50'30") conjunct Cyllarus (26 ge 50'29")
17:38:31 UT - Moon (26 ge 59'21") opposite Galactic Center (26 sa 59'21")
21:00:15 UT - Moon (29 ge 1'4") sextile Orcus (29 le 1'4" Rx)
23:59:10 UT - Moon (0 cn 48'55") square Okyrhoe (0 li 48'55" Rx)

Wednesday 29 April 2009

00:48:37 UT - Moon (1 cn 18'42") sextile Ceres (1 vi 18'42")
01:07:05 UT - Moon (1 cn 29'49") square Venus (1 ar 29'49")
03:51:39 UT - Moon (3 cn 8'53") opposite Pluto (3 cp 8'53" Rx)
04:30:41 UT - Moon (3 cn 32'22") square Pelion (3 ar 32'22")
05:49:55 UT - Moon (4 cn 20'2") trine Teharonhiawako (4 pi 20'1")
06:49:24 UT - Moon (4 cn 55'47") trine Ceto (4 sc 55'47" Rx)
07:16:57 UT - Moon (5 cn 12'21") square Mars (5 ar 12'21")
10:06:17 UT - Moon (6 cn 54'3") trine Deucalion (6 sc 54'3" Rx)
13:40:56 UT - Moon (9 cn 2'49") square Bienor (9 ar 2'49")
14:06:56 UT - Moon (9 cn 18'24") sextile Asbolus (9 ta 18'24")
14:16:10 UT - Moon (9 cn 23'56") sextile Sun (9 ta 23'56")
14:40:30 UT - Moon (9 cn 38'31") trine Juno (9 pi 38'31")
16:41:23 UT - Moon (10 cn 50'55") trine Borasisi (10 pi 50'55")
16:56:13 UT - Moon (10 cn 59'48") trine Huya (10 sc 59'48" Rx)
17:49:08 UT - Moon (11 cn 31'28") trine Echeclus (11 sc 31'28" Rx)
18:14:31 UT - Moon (11 cn 46'39") conjunct Pallas (11 cn 46'39")
20:08:37 UT - Moon (12 cn 54'53") opposite Mean BML (12 cp 54'53")
23:42:02 UT - Moon (15 cn 2'22") square Haumea (15 li 2'21" Rx)
23:54:21 UT - Moon (15 cn 9'43") sextile Saturn (15 vi 9'42" Rx)

Thursday 30 April 2009

01:49:05 UT - Moon (16 cn 18'9") sextile Typhon (16 vi 18'9" Rx)
01:49:32 UT - Moon (16 cn 18'25") square Rhadamanthus (16 li 18'25" Rx)
03:25:18 UT - Moon (17 cn 15'29") trine Chariklo (17 sc 15'29" Rx)
06:00:16 UT - Moon (18 cn 47'45") conjunct Varuna (18 cn 47'45")
09:41:08 UT - Moon (20 cn 59'2") sextile Sedna (20 ta 59'2")
09:56:47 UT - Moon (21 cn 8'19") sextile Logos (21 vi 8'19" Rx)
10:38:06 UT - Moon (21 cn 32'51") square Eris (21 ar 32'51")
14:44:21 UT - Moon (23 cn 58'51") square 1992 QB1 (23 ar 58'52")
14:45:59 UT - Moon (23 cn 59'50") sextile Makemake (23 vi 59'50" Rx)
16:24:33 UT - Moon (24 cn 58'11") sextile Thereus (24 ta 58'11")
16:45:02 UT - Moon (25 cn 10'18") trine Uranus (25 pi 10'18")
22:50:42 UT - Moon (28 cn 46'18") trine Amycus (28 sc 46'18" Rx)

Friday 01 May 2009

01:01:46 UT - Moon (0 le 3'32") sextile Mercury (0 ge 3'32")
02:05:17 UT - Moon (0 le 40'56") sextile Okyrhoe (0 li 40'56" Rx)
03:12:09 UT - Moon (1 le 20'17") sextile Altjira (1 ge 20'17")
05:00:27 UT - Moon (2 le 23'58") trine Venus (2 ar 23'58")
07:08:01 UT - Moon (3 le 38'54") trine Pelion (3 ar 38'53")
08:44:13 UT - Moon (4 le 35'20") opposite Mean Node (4 aq 35'20" Rx)
09:13:03 UT - Moon (4 le 52'15") square Ceto (4 sc 52'15" Rx)
12:36:48 UT - Moon (6 le 51'35") square Deucalion (6 sc 51'35" Rx)
12:43:13 UT - Moon (6 le 55'21") trine Mars (6 ar 55'21")
16:10:00 UT - Moon (8 le 56'13") sextile Vesta (8 ge 56'13")
16:15:59 UT - Moon (8 le 59'43") trine Hylonome (8 sa 59'43" Rx)
16:33:55 UT - Moon (9 le 10'11") trine Bienor (9 ar 10'11")
17:07:14 UT - Moon (9 le 29'38") square Asbolus (9 ta 29'38")
18:06:11 UT - Moon (10 le 4'2") sextile Chaos (10 ge 4'2")
19:35:38 UT - Moon (10 le 56'12") square Huya (10 sc 56'11" Rx)
20:20:05 UT - Moon (11 le 22'6") square Echeclus (11 sc 22'6" Rx)
20:44:14 UT - Moon (11 le 36'10") square Sun (11 ta 36'10")
21:39:01 UT - Moon (12 le 8'4") trine Pholus (12 sa 8'4" Rx)

Saturday 02 May 2009

00:12:39 UT - Moon (13 le 37'26") opposite Psyche (13 aq 37'26")
01:01:20 UT - Moon (14 le 5'44") trine Great Attractor (14 sa 5'44")
02:35:05 UT - Moon (15 le 0'11") sextile Haumea (15 li 0'10" Rx)
03:23:45 UT - Moon (15 le 28'25") trine Ixion (15 sa 28'25" Rx)
04:45:44 UT - Moon (16 le 15'58") sextile Rhadamanthus (16 li 15'58" Rx)
06:15:22 UT - Moon (17 le 7'55") square Chariklo (17 sc 7'55" Rx)
07:15:20 UT - Moon (17 le 42'39") opposite Nessus (17 aq 42'39")
10:06:20 UT - Moon (19 le 21'34") conjunct Elatus (19 le 21'34")
11:09:20 UT - Moon (19 le 57'58") trine Quaoar (19 sa 57'58" Rx)
12:57:54 UT - Moon (21 le 0'39") square Sedna (21 ta 0'39")
13:56:01 UT - Moon (21 le 34'11") trine Eris (21 ar 34'11")
18:13:02 UT - Moon (24 le 2'14") trine 1992 QB1 (24 ar 2'14")
18:24:23 UT - Moon (24 le 8'46") opposite Jupiter (24 aq 8'45")
18:47:25 UT - Moon (24 le 22'0") trine Crantor (24 sa 22'0" Rx)
20:12:24 UT - Moon (25 le 10'52") square Thereus (25 ta 10'52")
21:20:52 UT - Moon (25 le 50'12") opposite Chiron (25 aq 50'12")
22:08:15 UT - Moon (26 le 17'24") opposite Neptune (26 aq 17'24")
23:21:25 UT - Moon (26 le 59'23") trine Galactic Center (26 sa 59'23")
23:22:00 UT - Moon (26 le 59'43") sextile Cyllarus (26 ge 59'43")

Sunday 03 May 2009

00:21:11 UT - Moon (27 le 33'40") opposite Eros (27 aq 33'40")
02:18:09 UT - Moon (28 le 40'41") square Amycus (28 sc 40'41" Rx)
02:51:47 UT - Moon (28 le 59'57") conjunct Orcus (28 le 59'57" Rx)
06:28:10 UT - Moon (1 vi 3'42") square Mercury (1 ge 3'42")
07:02:24 UT - Moon (1 vi 23'15") square Altjira (1 ge 23'15")
07:49:20 UT - Moon (1 vi 50'3") conjunct Ceres (1 vi 50'3")
10:01:38 UT - Moon (3 vi 5'32") trine Pluto (3 cp 5'32" Rx)
12:17:48 UT - Moon (4 vi 23'8") opposite Teharonhiawako (4 pi 23'8")
13:02:35 UT - Moon (4 vi 48'37") sextile Ceto (4 sc 48'37" Rx)
16:34:23 UT - Moon (6 vi 49'4") sextile Deucalion (6 sc 49'4" Rx)
20:17:20 UT - Moon (8 vi 55'35") square Hylonome (8 sa 55'35" Rx)
21:37:47 UT - Moon (9 vi 41'11") trine Asbolus (9 ta 41'10")
21:58:11 UT - Moon (9 vi 52'44") square Vesta (9 ge 52'44")
22:23:39 UT - Moon (10 vi 7'9") square Chaos (10 ge 7'9")
23:43:43 UT - Moon (10 vi 52'28") sextile Huya (10 sc 52'28" Rx)
23:48:04 UT - Moon (10 vi 54'56") opposite Borasisi (10 pi 54'56")

Monday 04 May 2009

00:19:00 UT - Moon (11 vi 12'26") sextile Echeclus (11 sc 12'26" Rx)
00:27:58 UT - Moon (11 vi 17'30") opposite Juno (11 pi 17'30")
01:49:37 UT - Moon (12 vi 3'40") square Pholus (12 sa 3'40" Rx)
04:11:23 UT - Moon (13 vi 23'44") trine Mean BML (13 cp 23'44")
05:02:39 UT - Moon (13 vi 52'40") trine Sun (13 ta 52'40")
05:22:35 UT - Moon (14 vi 3'54") sextile Pallas (14 cn 3'54")
05:25:50 UT - Moon (14 vi 5'44") square Great Attractor (14 sa 5'45")
07:07:38 UT - Moon (15 vi 3'8") conjunct Saturn (15 vi 3'8" Rx)
07:48:40 UT - Moon (15 vi 26'15") square Ixion (15 sa 26'15" Rx)
09:13:30 UT - Moon (16 vi 14'1") conjunct Typhon (16 vi 14'1" Rx)
10:35:24 UT - Moon (17 vi 0'5") sextile Chariklo (17 sc 0'5" Rx)
13:52:25 UT - Moon (18 vi 50'47") sextile Varuna (18 cn 50'47")
15:48:41 UT - Moon (19 vi 56'1") square Quaoar (19 sa 56'1" Rx)
17:46:59 UT - Moon (21 vi 2'19") trine Sedna (21 ta 2'19")
17:52:27 UT - Moon (21 vi 5'23") conjunct Logos (21 vi 5'23" Rx)
22:58:49 UT - Moon (23 vi 56'44") conjunct Makemake (23 vi 56'44" Rx)
23:36:27 UT - Moon (24 vi 17'45") square Crantor (24 sa 17'45" Rx)

Tuesday 05 May 2009

01:30:44 UT - Moon (25 vi 21'31") opposite Uranus (25 pi 21'31")
01:35:12 UT - Moon (25 vi 24'0") trine Thereus (25 ta 24'0")
04:26:23 UT - Moon (26 vi 59'24") square Galactic Center (26 sa 59'24")
04:35:59 UT - Moon (27 vi 4'44") square Cyllarus (27 ge 4'44")
07:17:54 UT - Moon (28 vi 34'49") sextile Amycus (28 sc 34'49" Rx)
10:38:35 UT - Moon (0 li 26'15") conjunct Okyrhoe (0 li 26'15" Rx)
12:26:57 UT - Moon (1 li 26'21") trine Altjira (1 ge 26'21")
12:46:37 UT - Moon (1 li 37'15") trine Mercury (1 ge 37'15")
15:22:34 UT - Moon (3 li 3'36") square Pluto (3 cp 3'36" Rx)
16:50:14 UT - Moon (3 li 52'5") opposite Pelion (3 ar 52'5")
17:43:20 UT - Moon (4 li 21'26") trine Mean Node (4 aq 21'26" Rx)
18:19:52 UT - Moon (4 li 41'37") opposite Venus (4 ar 41'37")

Wednesday 06 May 2009

01:52:46 UT - Moon (8 li 51'13") sextile Hylonome (8 sa 51'13" Rx)
02:54:35 UT - Moon (9 li 25'12") opposite Bienor (9 ar 25'12")
04:16:54 UT - Moon (10 li 10'25") trine Chaos (10 ge 10'25")
04:54:21 UT - Moon (10 li 30'59") opposite Mars (10 ar 30'59")
05:31:17 UT - Moon (10 li 51'15") trine Vesta (10 ge 51'15")
07:34:52 UT - Moon (11 li 59'1") sextile Pholus (11 sa 59'1" Rx)
10:37:09 UT - Moon (13 li 38'49") square Mean BML (13 cp 38'50")
11:26:24 UT - Moon (14 li 5'45") sextile Great Attractor (14 sa 5'45")
12:26:15 UT - Moon (14 li 38'28") trine Psyche (14 aq 38'28")
12:57:53 UT - Moon (14 li 55'45") conjunct Haumea (14 li 55'45" Rx)
13:35:09 UT - Moon (15 li 16'6") square Pallas (15 cn 16'6")
13:49:29 UT - Moon (15 li 23'56") sextile Ixion (15 sa 23'56" Rx)
15:15:47 UT - Moon (16 li 11'2") conjunct Rhadamanthus (16 li 11'2" Rx)
18:09:44 UT - Moon (17 li 45'49") trine Nessus (17 aq 45'49")
20:12:20 UT - Moon (18 li 52'32") square Varuna (18 cn 52'32")
21:10:28 UT - Moon (19 li 24'8") sextile Elatus (19 le 24'9")
22:05:19 UT - Moon (19 li 53'56") sextile Quaoar (19 sa 53'56" Rx)

Thursday 07 May 2009

01:15:06 UT - Moon (21 li 36'55") opposite Eris (21 ar 36'55")
05:56:22 UT - Moon (24 li 9'9") opposite 1992 QB1 (24 ar 9'9")
06:03:42 UT - Moon (24 li 13'7") sextile Crantor (24 sa 13'7" Rx)
06:55:53 UT - Moon (24 li 41'19") trine Jupiter (24 aq 41'19")
09:16:29 UT - Moon (25 li 57'11") trine Chiron (25 aq 57'11")
10:00:28 UT - Moon (26 li 20'54") trine Neptune (26 aq 20'54")
11:11:56 UT - Moon (26 li 59'24") sextile Galactic Center (26 sa 59'24")
11:31:40 UT - Moon (27 li 10'2") trine Cyllarus (27 ge 10'2")
14:54:34 UT - Moon (28 li 59'10") sextile Orcus (28 le 59'10" Rx)
16:05:41 UT - Moon (29 li 37'22") trine Eros (29 aq 37'22")
21:28:38 UT - Moon (2 sc 30'26") sextile Ceres (2 vi 30'26")
22:26:41 UT - Moon (3 sc 1'28") sextile Pluto (3 cp 1'28" Rx)

Friday 08 May 2009

00:42:45 UT - Moon (4 sc 14'9") square Mean Node (4 aq 14'9" Rx)
01:04:58 UT - Moon (4 sc 26'0") trine Teharonhiawako (4 pi 26'1")
01:33:18 UT - Moon (4 sc 41'7") conjunct Ceto (4 sc 41'8" Rx)
05:23:36 UT - Moon (6 sc 43'49") conjunct Deucalion (6 sc 43'49" Rx)
11:43:02 UT - Moon (10 sc 5'15") opposite Asbolus (10 ta 5'15")
12:57:35 UT - Moon (10 sc 44'43") conjunct Huya (10 sc 44'43" Rx)
13:11:52 UT - Moon (10 sc 52'16") conjunct Echeclus (10 sc 52'16" Rx)
13:24:09 UT - Moon (10 sc 58'46") trine Borasisi (10 pi 58'46")
17:16:15 UT - Moon (13 sc 1'24") trine Juno (13 pi 1'24")
18:56:50 UT - Moon (13 sc 54'27") sextile Mean BML (13 cp 54'27")
20:57:50 UT - Moon (14 sc 58'10") sextile Saturn (14 vi 58'10" Rx)
21:18:01 UT - Moon (15 sc 8'47") square Psyche (15 aq 8'47")
23:15:39 UT - Moon (16 sc 10'38") sextile Typhon (16 vi 10'38" Rx)
23:54:39 UT - Moon (16 sc 31'7") trine Pallas (16 cn 31'8")

Saturday 09 May 2009

00:18:27 UT - Moon (16 sc 43'37") conjunct Chariklo (16 sc 43'37" Rx)
02:19:31 UT - Moon (17 sc 47'8") square Nessus (17 aq 47'8")
04:01:25 UT - Moon (18 sc 40'32") opposite Sun (18 ta 40'32")
04:28:00 UT - Moon (18 sc 54'27") trine Varuna (18 cn 54'27")
05:28:26 UT - Moon (19 sc 26'4") square Elatus (19 le 26'4")
08:33:18 UT - Moon (21 sc 2'40") sextile Logos (21 vi 2'40" Rx)
08:39:24 UT - Moon (21 sc 5'51") opposite Sedna (21 ta 5'51")
14:01:50 UT - Moon (23 sc 53'48") sextile Makemake (23 vi 53'48" Rx)
16:03:57 UT - Moon (24 sc 57'14") square Jupiter (24 aq 57'14")
17:12:26 UT - Moon (25 sc 32'46") trine Uranus (25 pi 32'46")
17:49:06 UT - Moon (25 sc 51'47") opposite Thereus (25 ta 51'47")
18:05:42 UT - Moon (26 sc 0'24") square Chiron (26 aq 0'24")
18:48:20 UT - Moon (26 sc 22'29") square Neptune (26 aq 22'29")
22:39:45 UT - Moon (28 sc 22'14") conjunct Amycus (28 sc 22'13" Rx)
23:50:51 UT - Moon (28 sc 58'57") square Orcus (28 le 58'57" Rx)

Sunday 10 May 2009

02:15:39 UT - Moon (0 sa 13'38") sextile Okyrhoe (0 li 13'38" Rx)
03:09:29 UT - Moon (0 sa 41'22") square Eros (0 pi 41'22")
04:29:53 UT - Moon (1 sa 22'46") opposite Mercury (1 ge 22'46" Rx)
04:49:40 UT - Moon (1 sa 32'56") opposite Altjira (1 ge 32'56")
07:28:26 UT - Moon (2 sa 54'32") square Ceres (2 vi 54'32")
09:46:48 UT - Moon (4 sa 5'32") trine Pelion (4 ar 5'32")
09:48:52 UT - Moon (4 sa 6'36") sextile Mean Node (4 aq 6'36" Rx)
10:29:24 UT - Moon (4 sa 27'22") square Teharonhiawako (4 pi 27'22")
16:50:20 UT - Moon (7 sa 42'8") trine Venus (7 ar 42'8")
18:47:10 UT - Moon (8 sa 41'42") conjunct Hylonome (8 sa 41'42" Rx)
20:42:56 UT - Moon (9 sa 40'39") trine Bienor (9 ar 40'39")
21:55:17 UT - Moon (10 sa 17'27") opposite Chaos (10 ge 17'27")
23:20:15 UT - Moon (11 sa 0'38") square Borasisi (11 pi 0'38")

Monday 11 May 2009

00:55:15 UT - Moon (11 sa 48'52") conjunct Pholus (11 sa 48'52" Rx)
03:06:58 UT - Moon (12 sa 55'39") opposite Vesta (12 ge 55'39")
05:05:42 UT - Moon (13 sa 55'47") square Juno (13 pi 55'47")
05:25:28 UT - Moon (14 sa 5'47") conjunct Great Attractor (14 sa 5'47")
05:59:08 UT - Moon (14 sa 22'49") trine Mars (14 ar 22'49")
06:55:28 UT - Moon (14 sa 51'18") sextile Haumea (14 li 51'17" Rx)
07:05:37 UT - Moon (14 sa 56'25") square Saturn (14 vi 56'25" Rx)
07:50:02 UT - Moon (15 sa 18'52") conjunct Ixion (15 sa 18'52" Rx)
08:29:56 UT - Moon (15 sa 39'1") sextile Psyche (15 aq 39'1")
09:23:27 UT - Moon (16 sa 6'2") sextile Rhadamanthus (16 li 6'2" Rx)
09:29:54 UT - Moon (16 sa 9'18") square Typhon (16 vi 9'18" Rx)
12:46:10 UT - Moon (17 sa 48'14") sextile Nessus (17 aq 48'14")
16:05:24 UT - Moon (19 sa 28'29") trine Elatus (19 le 28'29")
16:46:53 UT - Moon (19 sa 49'20") conjunct Quaoar (19 sa 49'20" Rx)
19:10:25 UT - Moon (21 sa 1'24") square Logos (21 vi 1'24" Rx)
20:26:54 UT - Moon (21 sa 39'46") trine Eris (21 ar 39'46")

Tuesday 12 May 2009

00:51:46 UT - Moon (23 sa 52'24") square Makemake (23 vi 52'24" Rx)
01:12:08 UT - Moon (24 sa 2'35") conjunct Crantor (24 sa 2'35" Rx)
01:39:47 UT - Moon (24 sa 16'24") trine 1992 QB1 (24 ar 16'24")
03:32:50 UT - Moon (25 sa 12'54") sextile Jupiter (25 aq 12'54")
04:23:59 UT - Moon (25 sa 38'26") square Uranus (25 pi 38'26")
05:13:58 UT - Moon (26 sa 3'23") sextile Chiron (26 aq 3'23")
05:55:12 UT - Moon (26 sa 23'57") sextile Neptune (26 aq 23'57")
07:06:21 UT - Moon (26 sa 59'26") conjunct Galactic Center (26 sa 59'26")
07:50:58 UT - Moon (27 sa 21'41") opposite Cyllarus (27 ge 21'41")
11:06:06 UT - Moon (28 sa 58'51") trine Orcus (28 le 58'50" Rx)
13:25:42 UT - Moon (0 cp 8'16") square Okyrhoe (0 li 8'16" Rx)
16:44:37 UT - Moon (1 cp 47'3") sextile Eros (1 pi 47'3")
19:04:45 UT - Moon (2 cp 56'34") conjunct Pluto (2 cp 56'34" Rx)
19:55:15 UT - Moon (3 cp 21'36") trine Ceres (3 vi 21'36")
21:37:44 UT - Moon (4 cp 12'22") square Pelion (4 ar 12'23")
22:10:36 UT - Moon (4 cp 28'39") sextile Teharonhiawako (4 pi 28'39")
22:19:55 UT - Moon (4 cp 33'16") sextile Ceto (4 sc 33'16" Rx)

Wednesday 13 May 2009

02:32:35 UT - Moon (6 cp 38'16") sextile Deucalion (6 sc 38'17" Rx)
08:21:01 UT - Moon (9 cp 30'22") square Venus (9 ar 30'22")
08:57:53 UT - Moon (9 cp 48'33") square Bienor (9 ar 48'33")
10:23:42 UT - Moon (10 cp 30'53") sextile Echeclus (10 sc 30'53" Rx)
10:23:52 UT - Moon (10 cp 30'58") trine Asbolus (10 ta 30'58")
10:35:05 UT - Moon (10 cp 36'30") sextile Huya (10 sc 36'30" Rx)
11:27:41 UT - Moon (11 cp 2'26") sextile Borasisi (11 pi 2'26")
18:24:09 UT - Moon (14 cp 27'34") conjunct Mean BML (14 cp 27'34")
19:07:49 UT - Moon (14 cp 49'4") square Haumea (14 li 49'3" Rx)
19:13:07 UT - Moon (14 cp 51'40") sextile Juno (14 pi 51'40")
19:20:23 UT - Moon (14 cp 55'15") trine Saturn (14 vi 55'15" Rx)
21:39:11 UT - Moon (16 cp 3'32") square Rhadamanthus (16 li 3'32" Rx)
21:48:44 UT - Moon (16 cp 8'14") trine Typhon (16 vi 8'14" Rx)
22:24:24 UT - Moon (16 cp 25'46") square Mars (16 ar 25'46")
22:24:50 UT - Moon (16 cp 25'59") sextile Chariklo (16 sc 25'59" Rx)

Thursday 14 May 2009

03:35:45 UT - Moon (18 cp 58'51") opposite Varuna (18 cn 58'51")
04:00:36 UT - Moon (19 cp 11'4") opposite Pallas (19 cn 11'4")
07:42:46 UT - Moon (21 cp 0'14") trine Logos (21 vi 0'14" Rx)
08:01:59 UT - Moon (21 cp 9'40") trine Sedna (21 ta 9'40")
09:06:12 UT - Moon (21 cp 41'13") square Eris (21 ar 41'13")
13:30:33 UT - Moon (23 cp 51'5") trine Makemake (23 vi 51'5" Rx)
13:34:59 UT - Moon (23 cp 53'16") trine Sun (23 ta 53'15")
14:29:41 UT - Moon (24 cp 20'8") square 1992 QB1 (24 ar 20'8")
17:20:28 UT - Moon (25 cp 44'2") sextile Uranus (25 pi 44'2")
18:37:29 UT - Moon (26 cp 21'52") trine Thereus (26 ta 21'52")
22:14:23 UT - Moon (28 cp 8'27") sextile Amycus (28 sc 8'27" Rx)

Friday 15 May 2009

00:58:26 UT - Moon (29 cp 29'6") trine Mercury (29 ta 29'6" Rx)
02:08:52 UT - Moon (0 aq 3'44") trine Okyrhoe (0 li 3'43" Rx)
05:24:51 UT - Moon (1 aq 40'8") trine Altjira (1 ge 40'7")
09:50:08 UT - Moon (3 aq 50'43") conjunct Mean Node (3 aq 50'43" Rx)
10:47:52 UT - Moon (4 aq 19'9") sextile Pelion (4 ar 19'9")
11:08:25 UT - Moon (4 aq 29'16") square Ceto (4 sc 29'16" Rx)
15:24:23 UT - Moon (6 aq 35'28") square Deucalion (6 sc 35'28" Rx)
19:18:44 UT - Moon (8 aq 31'8") sextile Hylonome (8 sa 31'9" Rx)
22:11:10 UT - Moon (9 aq 56'22") sextile Bienor (9 ar 56'22")
22:58:59 UT - Moon (10 aq 20'1") square Echeclus (10 sc 20'1" Rx)
23:09:22 UT - Moon (10 aq 25'9") trine Chaos (10 ge 25'9")
23:23:50 UT - Moon (10 aq 32'18") square Huya (10 sc 32'19" Rx)
23:47:44 UT - Moon (10 aq 44'8") square Asbolus (10 ta 44'8")

Saturday 16 May 2009

01:16:49 UT - Moon (11 aq 28'14") sextile Venus (11 ar 28'14")
01:35:44 UT - Moon (11 aq 37'36") sextile Pholus (11 sa 37'36" Rx)
06:34:39 UT - Moon (14 aq 5'49") sextile Great Attractor (14 sa 5'49")
07:57:21 UT - Moon (14 aq 46'53") trine Haumea (14 li 46'53" Rx)
08:42:23 UT - Moon (15 aq 9'15") trine Vesta (15 ge 9'16")
08:50:22 UT - Moon (15 aq 13'14") sextile Ixion (15 sa 13'13" Rx)
10:26:40 UT - Moon (16 aq 1'7") trine Rhadamanthus (16 li 1'7" Rx)
10:58:40 UT - Moon (16 aq 17'2") square Chariklo (16 sc 17'2" Rx)
11:39:20 UT - Moon (16 aq 37'17") conjunct Psyche (16 aq 37'17")
14:04:40 UT - Moon (17 aq 49'41") conjunct Nessus (17 aq 49'41")
15:24:36 UT - Moon (18 aq 29'33") sextile Mars (18 ar 29'33")
17:35:18 UT - Moon (19 aq 34'48") opposite Elatus (19 le 34'49")
17:54:02 UT - Moon (19 aq 44'10") sextile Quaoar (19 sa 44'10" Rx)
20:48:50 UT - Moon (21 aq 11'37") square Sedna (21 ta 11'37")
21:50:47 UT - Moon (21 aq 42'39") sextile Eris (21 ar 42'39")

Sunday 17 May 2009

02:05:35 UT - Moon (23 aq 50'32") sextile Crantor (23 sa 50'32" Rx)
03:11:41 UT - Moon (24 aq 23'46") sextile 1992 QB1 (24 ar 23'46")
05:47:04 UT - Moon (25 aq 42'2") conjunct Jupiter (25 aq 42'2")
06:39:15 UT - Moon (26 aq 8'21") conjunct Chiron (26 aq 8'21")
07:14:55 UT - Moon (26 aq 26'21") conjunct Neptune (26 aq 26'21")
07:26:02 UT - Moon (26 aq 31'57") square Sun (26 ta 31'57")
07:36:11 UT - Moon (26 aq 37'5") square Thereus (26 ta 37'5")
08:20:31 UT - Moon (26 aq 59'28") sextile Galactic Center (26 sa 59'28")
09:29:38 UT - Moon (27 aq 34'24") trine Cyllarus (27 ge 34'25")
10:23:08 UT - Moon (28 aq 1'28") square Amycus (28 sc 1'28" Rx)
10:39:47 UT - Moon (28 aq 9'54") square Mercury (28 ta 9'54" Rx)
12:16:46 UT - Moon (28 aq 59'2") opposite Orcus (28 le 59'2")
17:40:53 UT - Moon (1 pi 43'45") square Altjira (1 ge 43'44")
19:52:38 UT - Moon (2 pi 50'56") sextile Pluto (2 cp 50'56" Rx)
22:02:11 UT - Moon (3 pi 57'9") conjunct Eros (3 pi 57'9")
22:51:30 UT - Moon (4 pi 22'23") opposite Ceres (4 vi 22'23")
22:57:25 UT - Moon (4 pi 25'25") trine Ceto (4 sc 25'25" Rx)
23:08:01 UT - Moon (4 pi 30'51") conjunct Teharonhiawako (4 pi 30'51")

Monday 18 May 2009

03:05:30 UT - Moon (6 pi 32'44") trine Deucalion (6 sc 32'44" Rx)
06:44:56 UT - Moon (8 pi 25'49") square Hylonome (8 sa 25'49" Rx)
10:05:33 UT - Moon (10 pi 9'35") trine Echeclus (10 sc 9'35" Rx)
10:41:38 UT - Moon (10 pi 28'17") trine Huya (10 sc 28'17" Rx)
10:42:59 UT - Moon (10 pi 28'59") square Chaos (10 ge 28'59")
11:36:42 UT - Moon (10 pi 56'51") sextile Asbolus (10 ta 56'52")
11:53:32 UT - Moon (11 pi 5'36") conjunct Borasisi (11 pi 5'36")
12:44:13 UT - Moon (11 pi 31'56") square Pholus (11 sa 31'56" Rx)
17:39:26 UT - Moon (14 pi 5'49") square Great Attractor (14 sa 5'49")
19:13:06 UT - Moon (14 pi 54'50") opposite Saturn (14 vi 54'50")
19:25:05 UT - Moon (15 pi 1'7") sextile Mean BML (15 cp 1'7")
19:42:47 UT - Moon (15 pi 10'23") square Ixion (15 sa 10'23" Rx)
21:30:53 UT - Moon (16 pi 7'6") opposite Typhon (16 vi 7'6" Rx)
21:33:29 UT - Moon (16 pi 8'28") trine Chariklo (16 sc 8'28" Rx)
21:44:52 UT - Moon (16 pi 14'27") square Vesta (16 ge 14'27")
22:34:57 UT - Moon (16 pi 40'47") conjunct Juno (16 pi 40'47")

Tuesday 19 May 2009

03:05:56 UT - Moon (19 pi 3'42") trine Varuna (19 cn 3'42")
04:17:30 UT - Moon (19 pi 41'35") square Quaoar (19 sa 41'35" Rx)
06:42:08 UT - Moon (20 pi 58'19") opposite Logos (20 vi 58'19" Rx)
07:10:38 UT - Moon (21 pi 13'28") sextile Sedna (21 ta 13'28")
08:22:18 UT - Moon (21 pi 51'36") trine Pallas (21 cn 51'36")
11:53:42 UT - Moon (23 pi 44'27") square Crantor (23 sa 44'26" Rx)
12:01:57 UT - Moon (23 pi 48'51") opposite Makemake (23 vi 48'52" Rx)
15:55:35 UT - Moon (25 pi 54'12") conjunct Uranus (25 pi 54'12")
17:39:08 UT - Moon (26 pi 49'58") sextile Mercury (26 ta 49'58" Rx)
17:42:06 UT - Moon (26 pi 51'34") sextile Thereus (26 ta 51'34")
17:56:46 UT - Moon (26 pi 59'29") square Galactic Center (26 sa 59'29")
19:12:59 UT - Moon (27 pi 40'38") square Cyllarus (27 ge 40'37")
19:39:13 UT - Moon (27 pi 54'48") trine Amycus (27 sc 54'48" Rx)
21:43:12 UT - Moon (29 pi 1'56") sextile Sun (29 ta 1'56")
23:26:04 UT - Moon (29 pi 57'46") opposite Okyrhoe (29 vi 57'46" Rx)

Wednesday 20 May 2009

02:46:54 UT - Moon (1 ar 47'10") sextile Altjira (1 ge 47'10")
04:38:22 UT - Moon (2 ar 48'7") square Pluto (2 cp 48'7" Rx)
06:04:30 UT - Moon (3 ar 35'19") sextile Mean Node (3 aq 35'19" Rx)
07:46:43 UT - Moon (4 ar 31'27") conjunct Pelion (4 ar 31'27")
14:41:39 UT - Moon (8 ar 20'43") trine Hylonome (8 sa 20'44" Rx)
17:58:55 UT - Moon (10 ar 10'31") conjunct Bienor (10 ar 10'31")
18:38:31 UT - Moon (10 ar 32'37") sextile Chaos (10 ge 32'37")
20:14:58 UT - Moon (11 ar 26'32") trine Pholus (11 sa 26'32" Rx)

Thursday 21 May 2009

00:58:38 UT - Moon (14 ar 5'50") trine Great Attractor (14 sa 5'50")
02:04:40 UT - Moon (14 ar 43'4") opposite Haumea (14 li 43'4" Rx)
02:48:18 UT - Moon (15 ar 7'42") trine Ixion (15 sa 7'42" Rx)
03:22:35 UT - Moon (15 ar 27'4") conjunct Venus (15 ar 27'4")
04:15:14 UT - Moon (15 ar 56'51") opposite Rhadamanthus (15 li 56'51" Rx)
06:33:32 UT - Moon (17 ar 15'16") sextile Vesta (17 ge 15'16")
06:51:56 UT - Moon (17 ar 25'43") sextile Psyche (17 aq 25'43")
07:34:35 UT - Moon (17 ar 49'57") sextile Nessus (17 aq 49'57" Rx)
09:48:14 UT - Moon (19 ar 6'4") square Varuna (19 cn 6'4")
10:46:08 UT - Moon (19 ar 39'7") trine Quaoar (19 sa 39'7" Rx)
10:51:38 UT - Moon (19 ar 42'16") trine Elatus (19 le 42'16")
14:26:15 UT - Moon (21 ar 45'10") conjunct Eris (21 ar 45'10")
15:21:54 UT - Moon (22 ar 17'8") conjunct Mars (22 ar 17'9")
16:44:05 UT - Moon (23 ar 4'25") square Pallas (23 cn 4'25")
17:43:23 UT - Moon (23 ar 38'36") trine Crantor (23 sa 38'36" Rx)
19:12:56 UT - Moon (24 ar 30'17") conjunct 1992 QB1 (24 ar 30'17")
21:56:31 UT - Moon (26 ar 4'59") sextile Jupiter (26 aq 4'59")
22:07:46 UT - Moon (26 ar 11'30") sextile Chiron (26 aq 11'30")
22:35:51 UT - Moon (26 ar 27'48") sextile Neptune (26 aq 27'48")
23:30:25 UT - Moon (26 ar 59'29") trine Galactic Center (26 sa 59'29")

Friday 22 May 2009

00:51:14 UT - Moon (27 ar 46'30") sextile Cyllarus (27 ge 46'30")
02:56:48 UT - Moon (28 ar 59'41") trine Orcus (28 le 59'41")
09:21:54 UT - Moon (2 ta 45'24") trine Pluto (2 cp 45'24" Rx)
10:34:52 UT - Moon (3 ta 28'22") square Mean Node (3 aq 28'22" Rx)
12:00:04 UT - Moon (4 ta 18'37") opposite Ceto (4 sc 18'38" Rx)
12:23:20 UT - Moon (4 ta 32'22") sextile Teharonhiawako (4 pi 32'22")
13:49:51 UT - Moon (5 ta 23'30") trine Ceres (5 vi 23'30")
14:33:57 UT - Moon (5 ta 49'37") sextile Eros (5 pi 49'37")
15:38:37 UT - Moon (6 ta 27'56") opposite Deucalion (6 sc 27'56" Rx)
21:20:18 UT - Moon (9 ta 51'11") opposite Echeclus (9 sc 51'11" Rx)
22:10:32 UT - Moon (10 ta 21'10") opposite Huya (10 sc 21'10" Rx)
23:28:47 UT - Moon (11 ta 7'57") sextile Borasisi (11 pi 7'57")
23:48:12 UT - Moon (11 ta 19'34") conjunct Asbolus (11 ta 19'34")

Saturday 23 May 2009

05:49:51 UT - Moon (14 ta 56'39") trine Saturn (14 vi 56'40")
06:46:38 UT - Moon (15 ta 30'52") trine Mean BML (15 cp 30'52")
07:23:51 UT - Moon (15 ta 53'18") opposite Chariklo (15 sc 53'18" Rx)
07:46:57 UT - Moon (16 ta 7'14") trine Typhon (16 vi 7'14")
10:29:27 UT - Moon (17 ta 45'24") square Psyche (17 aq 45'24")
10:36:38 UT - Moon (17 ta 49'45") square Nessus (17 aq 49'45" Rx)
11:17:48 UT - Moon (18 ta 14'39") sextile Juno (18 pi 14'39")
12:46:26 UT - Moon (19 ta 8'21") sextile Varuna (19 cn 8'21")
13:48:41 UT - Moon (19 ta 46'6") square Elatus (19 le 46'6")
15:45:35 UT - Moon (20 ta 57'5") trine Logos (20 vi 57'5" Rx)
16:18:01 UT - Moon (21 ta 16'48") conjunct Sedna (21 ta 16'48")
20:25:08 UT - Moon (23 ta 47'18") trine Makemake (23 vi 47'18" Rx)
21:05:45 UT - Moon (24 ta 12'5") sextile Pallas (24 cn 12'6")
21:46:43 UT - Moon (24 ta 37'6") conjunct Mercury (24 ta 37'6" Rx)

Sunday 24 May 2009

00:06:09 UT - Moon (26 ta 2'20") sextile Uranus (26 pi 2'20")
00:22:45 UT - Moon (26 ta 12'30") square Chiron (26 aq 12'30")
00:25:22 UT - Moon (26 ta 14'6") square Jupiter (26 aq 14'5")
00:48:27 UT - Moon (26 ta 28'13") square Neptune (26 aq 28'13")
02:09:02 UT - Moon (27 ta 17'34") conjunct Thereus (27 ta 17'34")
02:50:15 UT - Moon (27 ta 42'50") opposite Amycus (27 sc 42'50" Rx)
04:56:17 UT - Moon (29 ta 0'9") square Orcus (29 le 0'9")
06:26:42 UT - Moon (29 ta 55'40") trine Okyrhoe (29 vi 55'40" Rx)
09:38:05 UT - Moon (1 ge 53'23") conjunct Altjira (1 ge 53'23")
12:01:39 UT - Moon (3 ge 21'50") trine Mean Node (3 aq 21'49" Rx)
12:11:00 UT - Moon (3 ge 27'35") conjunct Sun (3 ge 27'36")
13:56:54 UT - Moon (4 ge 32'55") square Teharonhiawako (4 pi 32'54")
14:10:47 UT - Moon (4 ge 41'29") sextile Pelion (4 ar 41'29")
16:06:42 UT - Moon (5 ge 53'3") square Ceres (5 vi 53'3")
17:20:55 UT - Moon (6 ge 38'54") square Eros (6 pi 38'54")
19:50:33 UT - Moon (8 ge 11'26") opposite Hylonome (8 sa 11'27" Rx)
23:21:44 UT - Moon (10 ge 22'12") sextile Bienor (10 ar 22'11")
23:49:15 UT - Moon (10 ge 39'15") conjunct Chaos (10 ge 39'15")

Monday 25 May 2009

00:37:03 UT - Moon (11 ge 8'52") square Borasisi (11 pi 8'52")
00:49:36 UT - Moon (11 ge 16'39") opposite Pholus (11 sa 16'39" Rx)
05:22:23 UT - Moon (14 ge 5'51") opposite Great Attractor (14 sa 5'51")
06:17:26 UT - Moon (14 ge 40'1") trine Haumea (14 li 40'1" Rx)
06:46:43 UT - Moon (14 ge 58'12") square Saturn (14 vi 58'11")
06:54:01 UT - Moon (15 ge 2'44") opposite Ixion (15 sa 2'43" Rx)
08:15:43 UT - Moon (15 ge 53'28") trine Rhadamanthus (15 li 53'28" Rx)
08:38:35 UT - Moon (16 ge 7'40") square Typhon (16 vi 7'39")
11:22:18 UT - Moon (17 ge 49'22") trine Nessus (17 aq 49'22" Rx)
11:44:10 UT - Moon (18 ge 2'57") trine Psyche (18 aq 2'57")
13:11:05 UT - Moon (18 ge 56'58") square Juno (18 pi 56'58")
13:25:06 UT - Moon (19 ge 5'41") conjunct Vesta (19 ge 5'41")
13:32:25 UT - Moon (19 ge 10'14") sextile Venus (19 ar 10'13")
14:11:31 UT - Moon (19 ge 34'32") opposite Quaoar (19 sa 34'32" Rx)
14:36:30 UT - Moon (19 ge 50'3") sextile Elatus (19 le 50'3")
16:23:39 UT - Moon (20 ge 56'40") square Logos (20 vi 56'40" Rx)
17:45:06 UT - Moon (21 ge 47'18") sextile Eris (21 ar 47'18")
20:26:18 UT - Moon (23 ge 27'31") opposite Crantor (23 sa 27'31" Rx)
20:57:11 UT - Moon (23 ge 46'43") square Makemake (23 vi 46'43" Rx)
22:16:09 UT - Moon (24 ge 35'49") sextile 1992 QB1 (24 ar 35'49")
23:50:27 UT - Moon (25 ge 34'26") sextile Mars (25 ar 34'26")

Tuesday 26 May 2009

00:41:00 UT - Moon (26 ge 5'51") square Uranus (26 pi 5'52")
00:52:48 UT - Moon (26 ge 13'12") trine Chiron (26 aq 13'11")
01:07:12 UT - Moon (26 ge 22'9") trine Jupiter (26 aq 22'9")
01:17:26 UT - Moon (26 ge 28'30") trine Neptune (26 aq 28'30")
02:07:20 UT - Moon (26 ge 59'31") opposite Galactic Center (26 sa 59'31")
03:40:41 UT - Moon (27 ge 57'32") conjunct Cyllarus (27 ge 57'32")
05:22:18 UT - Moon (29 ge 0'40") sextile Orcus (29 le 0'40")
06:50:54 UT - Moon (29 ge 55'42") square Okyrhoe (29 vi 55'42")
11:15:45 UT - Moon (2 cn 40'8") opposite Pluto (2 cp 40'8" Rx)
13:45:13 UT - Moon (4 cn 12'51") trine Ceto (4 sc 12'51" Rx)
14:18:17 UT - Moon (4 cn 33'21") trine Teharonhiawako (4 pi 33'21")
14:38:39 UT - Moon (4 cn 45'59") square Pelion (4 ar 45'59")
17:15:09 UT - Moon (6 cn 22'58") sextile Ceres (6 vi 22'58")
17:16:29 UT - Moon (6 cn 23'47") trine Deucalion (6 sc 23'47" Rx)
18:57:08 UT - Moon (7 cn 26'7") trine Eros (7 pi 26'7")
22:25:51 UT - Moon (9 cn 35'15") trine Echeclus (9 sc 35'15" Rx)
23:30:07 UT - Moon (10 cn 14'59") trine Huya (10 sc 14'59" Rx)
23:50:25 UT - Moon (10 cn 27'31") square Bienor (10 ar 27'32")

Wednesday 27 May 2009

00:58:39 UT - Moon (11 cn 9'41") trine Borasisi (11 pi 9'41")
01:47:19 UT - Moon (11 cn 39'44") sextile Asbolus (11 ta 39'44")
06:37:27 UT - Moon (14 cn 38'39") square Haumea (14 li 38'39" Rx)
07:12:19 UT - Moon (15 cn 0'8") sextile Saturn (15 vi 0'8")
08:16:54 UT - Moon (15 cn 39'53") trine Chariklo (15 sc 39'53" Rx)
08:36:29 UT - Moon (15 cn 51'57") square Rhadamanthus (15 li 51'57" Rx)
08:46:23 UT - Moon (15 cn 58'2") opposite Mean BML (15 cp 58'2")
09:03:04 UT - Moon (16 cn 8'18") sextile Typhon (16 vi 8'18")
14:03:34 UT - Moon (19 cn 12'55") conjunct Varuna (19 cn 12'55")
14:45:15 UT - Moon (19 cn 38'29") trine Juno (19 pi 38'29")
16:52:18 UT - Moon (20 cn 56'21") sextile Logos (20 vi 56'20" Rx)
17:03:02 UT - Moon (21 cn 2'55") square Venus (21 ar 2'55")
17:30:41 UT - Moon (21 cn 19'51") sextile Sedna (21 ta 19'51")
18:17:10 UT - Moon (21 cn 48'18") square Eris (21 ar 48'18")
20:37:48 UT - Moon (23 cn 14'17") sextile Mercury (23 ta 14'17" Rx)
21:30:06 UT - Moon (23 cn 46'14") sextile Makemake (23 vi 46'14" Rx)
22:55:39 UT - Moon (24 cn 38'27") square 1992 QB1 (24 ar 38'27")

Thursday 28 May 2009

01:24:36 UT - Moon (26 cn 9'14") trine Uranus (26 pi 9'14")
01:45:57 UT - Moon (26 cn 22'14") conjunct Pallas (26 cn 22'14")
03:05:53 UT - Moon (27 cn 10'52") square Mars (27 ar 10'53")
03:40:10 UT - Moon (27 cn 31'43") trine Amycus (27 sc 31'43" Rx)
03:56:45 UT - Moon (27 cn 41'48") sextile Thereus (27 ta 41'48")
07:38:27 UT - Moon (29 cn 56'24") sextile Okyrhoe (29 vi 56'24")
11:01:22 UT - Moon (1 le 59'15") sextile Altjira (1 ge 59'15")
12:56:48 UT - Moon (3 le 9'0") opposite Mean Node (3 aq 9'0" Rx)
14:38:01 UT - Moon (4 le 10'5") square Ceto (4 sc 10'4" Rx)
15:44:52 UT - Moon (4 le 50'22") trine Pelion (4 ar 50'22")
18:16:46 UT - Moon (6 le 21'47") square Deucalion (6 sc 21'47" Rx)
20:23:21 UT - Moon (7 le 37'49") sextile Sun (7 ge 37'49")
21:04:26 UT - Moon (8 le 2'28") trine Hylonome (8 sa 2'28" Rx)
23:26:23 UT - Moon (9 le 27'31") square Echeclus (9 sc 27'31" Rx)

Friday 29 May 2009

00:40:39 UT - Moon (10 le 11'57") square Huya (10 sc 11'57" Rx)
01:15:31 UT - Moon (10 le 32'48") trine Bienor (10 ar 32'48")
01:37:08 UT - Moon (10 le 45'43") sextile Chaos (10 ge 45'43")
02:12:44 UT - Moon (11 le 6'59") trine Pholus (11 sa 6'58" Rx)
03:24:27 UT - Moon (11 le 49'47") square Asbolus (11 ta 49'47")
07:12:57 UT - Moon (14 le 5'52") trine Great Attractor (14 sa 5'52")
08:05:53 UT - Moon (14 le 37'20") sextile Haumea (14 li 37'20" Rx)
08:40:20 UT - Moon (14 le 57'48") trine Ixion (14 sa 57'47" Rx)
09:40:05 UT - Moon (15 le 33'15") square Chariklo (15 sc 33'15" Rx)
10:09:06 UT - Moon (15 le 50'28") sextile Rhadamanthus (15 li 50'28" Rx)
13:27:39 UT - Moon (17 le 48'2") opposite Nessus (17 aq 48'2" Rx)
14:46:20 UT - Moon (18 le 34'32") opposite Psyche (18 aq 34'32")
16:20:08 UT - Moon (19 le 29'53") trine Quaoar (19 sa 29'53" Rx)
17:09:14 UT - Moon (19 le 58'50") conjunct Elatus (19 le 58'50")
18:44:14 UT - Moon (20 le 54'47") sextile Vesta (20 ge 54'47")
19:29:30 UT - Moon (21 le 21'24") square Sedna (21 ta 21'24")
20:16:57 UT - Moon (21 le 49'18") trine Eris (21 ar 49'18")
22:08:45 UT - Moon (22 le 54'56") square Mercury (22 ta 54'56" Rx)
22:21:13 UT - Moon (23 le 2'15") trine Venus (23 ar 2'14")
22:44:49 UT - Moon (23 le 16'5") trine Crantor (23 sa 16'5" Rx)

Saturday 30 May 2009

01:09:58 UT - Moon (24 le 41'5") trine 1992 QB1 (24 ar 41'5")
03:48:41 UT - Moon (26 le 13'49") opposite Chiron (26 aq 13'49")
04:14:07 UT - Moon (26 le 28'39") opposite Neptune (26 aq 28'39" Rx)
04:27:12 UT - Moon (26 le 36'17") opposite Jupiter (26 aq 36'17")
05:07:06 UT - Moon (26 le 59'33") trine Galactic Center (26 sa 59'32")
05:52:34 UT - Moon (27 le 26'2") square Amycus (27 sc 26'2" Rx)
06:41:08 UT - Moon (27 le 54'18") square Thereus (27 ta 54'18")
07:06:11 UT - Moon (28 le 8'53") sextile Cyllarus (28 ge 8'53")
08:18:08 UT - Moon (28 le 50'43") trine Mars (28 ar 50'43")
08:37:37 UT - Moon (29 le 2'2") conjunct Orcus (29 le 2'2")
13:48:41 UT - Moon (2 vi 2'18") square Altjira (2 ge 2'18")
14:44:26 UT - Moon (2 vi 34'31") trine Pluto (2 cp 34'31" Rx)
17:25:13 UT - Moon (4 vi 7'16") sextile Ceto (4 sc 7'16" Rx)
18:11:34 UT - Moon (4 vi 33'58") opposite Teharonhiawako (4 pi 33'58")
21:15:33 UT - Moon (6 vi 19'45") sextile Deucalion (6 sc 19'45" Rx)
23:14:58 UT - Moon (7 vi 28'14") conjunct Ceres (7 vi 28'15")

Sunday 31 May 2009

00:06:27 UT - Moon (7 vi 57'44") square Hylonome (7 sa 57'44" Rx)
01:57:11 UT - Moon (9 vi 1'5") opposite Eros (9 pi 1'5")
02:29:45 UT - Moon (9 vi 19'42") sextile Echeclus (9 sc 19'42" Rx)
03:22:12 UT - Moon (9 vi 49'39") square Sun (9 ge 49'39")
03:55:53 UT - Moon (10 vi 8'53") sextile Huya (10 sc 8'52" Rx)
05:06:27 UT - Moon (10 vi 49'7") square Chaos (10 ge 49'7")
05:28:48 UT - Moon (11 vi 1'51") square Pholus (11 sa 1'51" Rx)
05:44:57 UT - Moon (11 vi 11'3") opposite Borasisi (11 pi 11'4")
07:11:09 UT - Moon (12 vi 0'7") trine Asbolus (12 ta 0'8")
10:52:34 UT - Moon (14 vi 5'52") square Great Attractor (14 sa 5'53")
12:19:33 UT - Moon (14 vi 55'9") square Ixion (14 sa 55'9" Rx)
12:37:54 UT - Moon (15 vi 5'33") conjunct Saturn (15 vi 5'32")
13:14:55 UT - Moon (15 vi 26'30") sextile Chariklo (15 sc 26'29" Rx)
14:32:31 UT - Moon (16 vi 10'22") conjunct Typhon (16 vi 10'22")
15:00:51 UT - Moon (16 vi 26'23") trine Mean BML (16 cp 26'23")
20:05:18 UT - Moon (19 vi 17'57") sextile Varuna (19 cn 17'57")
20:22:05 UT - Moon (19 vi 27'23") square Quaoar (19 sa 27'24" Rx)
22:59:49 UT - Moon (20 vi 55'57") conjunct Logos (20 vi 55'57" Rx)
23:14:31 UT - Moon (21 vi 4'12") opposite Juno (21 pi 4'12")
23:48:04 UT - Moon (21 vi 23'0") trine Sedna (21 ta 23'0")

Monday 01 June 2009

00:41:34 UT - Moon (21 vi 52'59") square Vesta (21 ge 52'59")
02:31:36 UT - Moon (22 vi 54'33") trine Mercury (22 ta 54'33")
02:59:00 UT - Moon (23 vi 9'52") square Crantor (23 sa 9'52" Rx)
04:02:43 UT - Moon (23 vi 45'27") conjunct Makemake (23 vi 45'27" Rx)
08:32:24 UT - Moon (26 vi 15'44") opposite Uranus (26 pi 15'44")
09:51:13 UT - Moon (26 vi 59'33") square Galactic Center (26 sa 59'33")
10:28:17 UT - Moon (27 vi 20'8") sextile Amycus (27 sc 20'8" Rx)
11:53:21 UT - Moon (28 vi 7'21") trine Thereus (28 ta 7'21")
12:07:11 UT - Moon (28 vi 15'1") square Cyllarus (28 ge 15'1")
12:53:21 UT - Moon (28 vi 40'36") sextile Pallas (28 cn 40'37")
15:16:52 UT - Moon (0 li 0'3") conjunct Okyrhoe (0 li 0'3")
19:04:03 UT - Moon (2 li 5'29") trine Altjira (2 ge 5'29")
19:51:07 UT - Moon (2 li 31'25") square Pluto (2 cp 31'25" Rx)
20:34:27 UT - Moon (2 li 55'17") trine Mean Node (2 aq 55'17" Rx)

Tuesday 02 June 2009

00:19:41 UT - Moon (4 li 59'6") opposite Pelion (4 ar 59'6")
05:36:49 UT - Moon (7 li 52'48") sextile Hylonome (7 sa 52'47" Rx)
10:49:40 UT - Moon (10 li 43'25") opposite Bienor (10 ar 43'25")
11:06:42 UT - Moon (10 li 52'41") trine Chaos (10 ge 52'41")
11:13:40 UT - Moon (10 li 56'29") sextile Pholus (10 sa 56'29" Rx)
13:26:40 UT - Moon (12 li 8'47") trine Sun (12 ge 8'47")
17:02:33 UT - Moon (14 li 5'53") sextile Great Attractor (14 sa 5'53")
17:55:54 UT - Moon (14 li 34'46") conjunct Haumea (14 li 34'46" Rx)
18:28:27 UT - Moon (14 li 52'23") sextile Ixion (14 sa 52'23" Rx)
20:10:35 UT - Moon (15 li 47'36") conjunct Rhadamanthus (15 li 47'36" Rx)
21:50:31 UT - Moon (16 li 41'34") square Mean BML (16 cp 41'34")
23:49:32 UT - Moon (17 li 45'45") trine Nessus (17 aq 45'45" Rx)

Wednesday 03 June 2009

02:12:51 UT - Moon (19 li 2'55") trine Psyche (19 aq 2'55")
02:46:01 UT - Moon (19 li 20'45") square Varuna (19 cn 20'45")
02:53:28 UT - Moon (19 li 24'45") sextile Quaoar (19 sa 24'45" Rx)
04:16:50 UT - Moon (20 li 9'33") sextile Elatus (20 le 9'33")
07:26:31 UT - Moon (21 li 51'18") opposite Eris (21 ar 51'18")
09:24:00 UT - Moon (22 li 54'13") trine Vesta (22 ge 54'13")
09:40:56 UT - Moon (23 li 3'16") sextile Crantor (23 sa 3'16" Rx)
12:54:08 UT - Moon (24 li 46'31") opposite 1992 QB1 (24 ar 46'31")
15:36:51 UT - Moon (26 li 13'16") trine Chiron (26 aq 13'16" Rx)
16:04:50 UT - Moon (26 li 28'10") trine Neptune (26 aq 28'10" Rx)
16:42:17 UT - Moon (26 li 48'7") trine Jupiter (26 aq 48'7")
17:03:47 UT - Moon (26 li 59'33") sextile Galactic Center (26 sa 59'33")
18:00:21 UT - Moon (27 li 29'39") opposite Venus (27 ar 29'39")
19:37:54 UT - Moon (28 li 21'30") trine Cyllarus (28 ge 21'30")
20:57:48 UT - Moon (29 li 3'55") sextile Orcus (29 le 3'55")
22:34:12 UT - Moon (29 li 55'3") square Pallas (29 cn 55'3")

Thursday 04 June 2009

03:18:43 UT - Moon (2 sc 25'37") opposite Mars (2 ta 25'38")
03:23:26 UT - Moon (2 sc 28'7") sextile Pluto (2 cp 28'7" Rx)
04:00:58 UT - Moon (2 sc 47'57") square Mean Node (2 aq 47'56" Rx)
06:20:32 UT - Moon (4 sc 1'36") conjunct Ceto (4 sc 1'36" Rx)
07:22:24 UT - Moon (4 sc 34'12") trine Teharonhiawako (4 pi 34'13")
10:35:01 UT - Moon (6 sc 15'35") conjunct Deucalion (6 sc 15'35" Rx)
15:18:44 UT - Moon (8 sc 44'32") sextile Ceres (8 vi 44'32")
15:55:32 UT - Moon (9 sc 3'49") conjunct Echeclus (9 sc 3'49" Rx)
17:47:43 UT - Moon (10 sc 2'34") conjunct Huya (10 sc 2'34" Rx)
18:59:43 UT - Moon (10 sc 40'14") trine Eros (10 pi 40'14")
20:00:39 UT - Moon (11 sc 12'5") trine Borasisi (11 pi 12'5")
22:14:13 UT - Moon (12 sc 21'50") opposite Asbolus (12 ta 21'50")

Friday 05 June 2009

03:42:08 UT - Moon (15 sc 12'38") conjunct Chariklo (15 sc 12'38" Rx)
03:43:50 UT - Moon (15 sc 13'31") sextile Saturn (15 vi 13'32")
05:39:43 UT - Moon (16 sc 13'45") sextile Typhon (16 vi 13'45")
07:03:51 UT - Moon (16 sc 57'25") sextile Mean BML (16 cp 57'25")
08:34:00 UT - Moon (17 sc 44'11") square Nessus (17 aq 44'11" Rx)
11:30:13 UT - Moon (19 sc 15'27") square Psyche (19 aq 15'27")
11:46:13 UT - Moon (19 sc 23'44") trine Varuna (19 cn 23'44")
13:26:47 UT - Moon (20 sc 15'45") square Elatus (20 le 15'44")
14:44:43 UT - Moon (20 sc 56'1") sextile Logos (20 vi 56'1")
15:43:31 UT - Moon (21 sc 26'22") opposite Sedna (21 ta 26'22")
17:57:13 UT - Moon (22 sc 35'20") trine Juno (22 pi 35'20")
20:12:33 UT - Moon (23 sc 45'3") sextile Makemake (23 vi 45'3" Rx)
20:56:26 UT - Moon (24 sc 7'38") opposite Mercury (24 ta 7'38")

Saturday 06 June 2009

00:59:21 UT - Moon (26 sc 12'29") square Chiron (26 aq 12'29" Rx)
01:17:44 UT - Moon (26 sc 21'55") trine Uranus (26 pi 21'54")
01:28:56 UT - Moon (26 sc 27'40") square Neptune (26 aq 27'40" Rx)
02:18:05 UT - Moon (26 sc 52'53") square Jupiter (26 aq 52'52")
02:47:17 UT - Moon (27 sc 7'51") conjunct Amycus (27 sc 7'51" Rx)
05:37:17 UT - Moon (28 sc 34'57") opposite Thereus (28 ta 34'57")
06:36:10 UT - Moon (29 sc 5'5") square Orcus (29 le 5'6")
08:38:01 UT - Moon (0 sa 7'24") sextile Okyrhoe (0 li 7'24")
10:45:48 UT - Moon (1 sa 12'40") trine Pallas (1 le 12'40")
12:42:33 UT - Moon (2 sa 12'14") opposite Altjira (2 ge 12'13")
13:37:39 UT - Moon (2 sa 40'19") sextile Mean Node (2 aq 40'19" Rx)
17:21:16 UT - Moon (4 sa 34'10") square Teharonhiawako (4 pi 34'9" Rx)
18:27:12 UT - Moon (5 sa 7'41") trine Pelion (5 ar 7'41")
23:31:54 UT - Moon (7 sa 42'21") conjunct Hylonome (7 sa 42'20" Rx)

Sunday 07 June 2009

02:58:31 UT - Moon (9 sa 26'59") square Ceres (9 vi 26'59")
05:33:02 UT - Moon (10 sa 45'6") conjunct Pholus (10 sa 45'6" Rx)
05:50:40 UT - Moon (10 sa 54'1") trine Bienor (10 ar 54'1")
06:03:04 UT - Moon (11 sa 0'17") opposite Chaos (11 ge 0'17")
06:27:07 UT - Moon (11 sa 12'26") square Borasisi (11 pi 12'26")
07:03:07 UT - Moon (11 sa 30'37") square Eros (11 pi 30'37")
12:11:04 UT - Moon (14 sa 5'53") conjunct Great Attractor (14 sa 5'54")
13:03:42 UT - Moon (14 sa 32'23") sextile Haumea (14 li 32'23" Rx)
13:31:41 UT - Moon (14 sa 46'29") conjunct Ixion (14 sa 46'29" Rx)
14:35:35 UT - Moon (15 sa 18'38") square Saturn (15 vi 18'37")
15:27:58 UT - Moon (15 sa 44'58") sextile Rhadamanthus (15 li 44'58" Rx)
16:29:43 UT - Moon (16 sa 16'0") square Typhon (16 vi 16'0")
18:11:44 UT - Moon (17 sa 7'15") opposite Sun (17 ge 7'15")
19:21:35 UT - Moon (17 sa 42'19") sextile Nessus (17 aq 42'19" Rx)
22:34:37 UT - Moon (19 sa 19'7") conjunct Quaoar (19 sa 19'7" Rx)
22:49:19 UT - Moon (19 sa 26'29") sextile Psyche (19 aq 26'29")

Monday 08 June 2009

00:41:10 UT - Moon (20 sa 22'30") trine Elatus (20 le 22'30")
01:48:36 UT - Moon (20 sa 56'15") square Logos (20 vi 56'15")
03:42:42 UT - Moon (21 sa 53'19") trine Eris (21 ar 53'19")
05:34:21 UT - Moon (22 sa 49'7") conjunct Crantor (22 sa 49'7" Rx)
06:40:41 UT - Moon (23 sa 22'14") square Juno (23 pi 22'14")
07:26:20 UT - Moon (23 sa 45'2") square Makemake (23 vi 45'2")
09:40:37 UT - Moon (24 sa 52'1") trine 1992 QB1 (24 ar 52'1")
10:06:14 UT - Moon (25 sa 4'47") opposite Vesta (25 ge 4'47")
12:19:41 UT - Moon (26 sa 11'17") sextile Chiron (26 aq 11'18" Rx)
12:46:44 UT - Moon (26 sa 24'46") square Uranus (26 pi 24'46")
12:51:06 UT - Moon (26 sa 26'56") sextile Neptune (26 aq 26'56" Rx)
13:50:48 UT - Moon (26 sa 56'40") sextile Jupiter (26 aq 56'40")
13:56:39 UT - Moon (26 sa 59'34") conjunct Galactic Center (26 sa 59'35")
17:09:12 UT - Moon (28 sa 35'22") opposite Cyllarus (28 ge 35'22")
18:11:43 UT - Moon (29 sa 6'26") trine Orcus (29 le 6'26")
20:25:04 UT - Moon (0 cp 12'40") square Okyrhoe (0 li 12'40")

Tuesday 09 June 2009

00:43:39 UT - Moon (2 cp 20'58") conjunct Pluto (2 cp 20'58" Rx)
01:13:10 UT - Moon (2 cp 35'36") trine Venus (2 ta 35'36")
03:55:28 UT - Moon (3 cp 56'1") sextile Ceto (3 sc 56'0" Rx)
05:12:09 UT - Moon (4 cp 33'59") sextile Teharonhiawako (4 pi 33'58" Rx)
06:28:34 UT - Moon (5 cp 11'48") square Pelion (5 ar 11'48")
08:29:10 UT - Moon (6 cp 11'27") sextile Deucalion (6 sc 11'27" Rx)
08:43:32 UT - Moon (6 cp 18'33") trine Mars (6 ta 18'33")
13:46:28 UT - Moon (8 cp 48'14") sextile Echeclus (8 sc 48'14" Rx)
16:04:21 UT - Moon (9 cp 56'17") sextile Huya (9 sc 56'17" Rx)
16:36:20 UT - Moon (10 cp 12'4") trine Ceres (10 vi 12'4")
18:11:48 UT - Moon (10 cp 59'9") square Bienor (10 ar 59'9")
18:39:09 UT - Moon (11 cp 12'38") sextile Borasisi (11 pi 12'38")
20:57:22 UT - Moon (12 cp 20'46") sextile Eros (12 pi 20'47")
21:45:17 UT - Moon (12 cp 44'23") trine Asbolus (12 ta 44'23")

Wednesday 10 June 2009

01:22:25 UT - Moon (14 cp 31'20") square Haumea (14 li 31'20" Rx)
02:18:20 UT - Moon (14 cp 58'51") sextile Chariklo (14 sc 58'51" Rx)
03:10:23 UT - Moon (15 cp 24'29") trine Saturn (15 vi 24'28")
03:49:39 UT - Moon (15 cp 43'48") square Rhadamanthus (15 li 43'48" Rx)
05:00:30 UT - Moon (16 cp 18'40") trine Typhon (16 vi 18'40")
07:27:08 UT - Moon (17 cp 30'47") conjunct Mean BML (17 cp 30'47")
11:30:06 UT - Moon (19 cp 30'14") opposite Varuna (19 cn 30'14")
14:25:55 UT - Moon (20 cp 56'38") trine Logos (20 vi 56'38")
15:33:35 UT - Moon (21 cp 29'53") trine Sedna (21 ta 29'53")
16:23:17 UT - Moon (21 cp 54'18") square Eris (21 ar 54'18")
20:08:58 UT - Moon (23 cp 45'8") trine Makemake (23 vi 45'9")
20:58:13 UT - Moon (24 cp 9'19") sextile Juno (24 pi 9'19")
22:30:40 UT - Moon (24 cp 54'43") square 1992 QB1 (24 ar 54'43")

Thursday 11 June 2009

01:39:25 UT - Moon (26 cp 27'23") sextile Uranus (26 pi 27'24")
02:36:16 UT - Moon (26 cp 55'18") sextile Amycus (26 sc 55'18" Rx)
03:30:54 UT - Moon (27 cp 22'7") trine Mercury (27 ta 22'7")
06:58:18 UT - Moon (29 cp 3'57") trine Thereus (29 ta 3'57")
09:31:13 UT - Moon (0 aq 19'1") trine Okyrhoe (0 li 19'2")
13:36:07 UT - Moon (2 aq 19'17") trine Altjira (2 ge 19'17")
13:46:34 UT - Moon (2 aq 24'25") conjunct Mean Node (2 aq 24'25" Rx)
16:47:36 UT - Moon (3 aq 53'21") square Ceto (3 sc 53'21" Rx)
16:50:59 UT - Moon (3 aq 55'0") opposite Pallas (3 le 55'0")
19:35:10 UT - Moon (5 aq 15'41") sextile Pelion (5 ar 15'41")
19:43:38 UT - Moon (5 aq 19'51") square Venus (5 ta 19'50")
21:24:35 UT - Moon (6 aq 9'28") square Deucalion (6 sc 9'28" Rx)

Friday 12 June 2009

00:11:23 UT - Moon (7 aq 31'29") sextile Hylonome (7 sa 31'29" Rx)
01:47:35 UT - Moon (8 aq 18'48") square Mars (8 ta 18'48")
02:32:23 UT - Moon (8 aq 40'51") square Echeclus (8 sc 40'50" Rx)
04:59:31 UT - Moon (9 aq 53'16") square Huya (9 sc 53'16" Rx)
06:20:41 UT - Moon (10 aq 33'14") sextile Pholus (10 sa 33'14" Rx)
07:23:16 UT - Moon (11 aq 4'3") sextile Bienor (11 ar 4'3")
07:31:49 UT - Moon (11 aq 8'16") trine Chaos (11 ge 8'16")
11:09:37 UT - Moon (12 aq 55'37") square Asbolus (12 ta 55'37")
13:32:07 UT - Moon (14 aq 5'55") sextile Great Attractor (14 sa 5'55")
14:21:42 UT - Moon (14 aq 30'23") trine Haumea (14 li 30'23" Rx)
14:41:46 UT - Moon (14 aq 40'17") sextile Ixion (14 sa 40'17" Rx)
15:06:02 UT - Moon (14 aq 52'16") square Chariklo (14 sc 52'16" Rx)
16:48:16 UT - Moon (15 aq 42'46") trine Rhadamanthus (15 li 42'45" Rx)
20:40:44 UT - Moon (17 aq 37'41") conjunct Nessus (17 aq 37'41" Rx)
23:53:39 UT - Moon (19 aq 13'12") sextile Quaoar (19 sa 13'12" Rx)

Saturday 13 June 2009

00:53:12 UT - Moon (19 aq 42'42") conjunct Psyche (19 aq 42'42")
02:43:41 UT - Moon (20 aq 37'29") opposite Elatus (20 le 37'29")
04:32:47 UT - Moon (21 aq 31'37") square Sedna (21 ta 31'37")
05:20:18 UT - Moon (21 aq 55'13") sextile Eris (21 ar 55'13")
06:15:54 UT - Moon (22 aq 22'50") trine Sun (22 ge 22'50")
06:38:41 UT - Moon (22 aq 34'9") sextile Crantor (22 sa 34'10" Rx)
11:26:21 UT - Moon (24 aq 57'18") sextile 1992 QB1 (24 ar 57'18")
13:47:36 UT - Moon (26 aq 7'43") conjunct Chiron (26 aq 7'43" Rx)
14:21:59 UT - Moon (26 aq 24'52") conjunct Neptune (26 aq 24'52" Rx)
15:10:45 UT - Moon (26 aq 49'13") square Amycus (26 sc 49'13" Rx)
15:31:32 UT - Moon (26 aq 59'36") sextile Galactic Center (26 sa 59'36")
15:33:54 UT - Moon (27 aq 0'47") conjunct Jupiter (27 aq 0'47")
16:15:27 UT - Moon (27 aq 21'32") trine Vesta (27 ge 21'32")
19:12:13 UT - Moon (28 aq 49'56") trine Cyllarus (28 ge 49'56")
19:51:25 UT - Moon (29 aq 9'33") opposite Orcus (29 le 9'33")
20:08:56 UT - Moon (29 aq 18'20") square Thereus (29 ta 18'20")
21:04:25 UT - Moon (29 aq 46'7") square Mercury (29 ta 46'8")

Sunday 14 June 2009

01:57:45 UT - Moon (2 pi 13'22") sextile Pluto (2 cp 13'22" Rx)
02:16:25 UT - Moon (2 pi 22'46") square Altjira (2 ge 22'46")
05:11:24 UT - Moon (3 pi 50'52") trine Ceto (3 sc 50'52" Rx)
06:35:20 UT - Moon (4 pi 33'12") conjunct Teharonhiawako (4 pi 33'11" Rx)
09:42:12 UT - Moon (6 pi 7'36") trine Deucalion (6 sc 7'36" Rx)
12:17:23 UT - Moon (7 pi 26'10") square Hylonome (7 sa 26'10" Rx)
13:33:58 UT - Moon (8 pi 5'1") sextile Venus (8 ta 5'1")
14:31:06 UT - Moon (8 pi 34'1") trine Echeclus (8 sc 34'1" Rx)
17:01:26 UT - Moon (9 pi 50'26") trine Huya (9 sc 50'26" Rx)
17:53:17 UT - Moon (10 pi 16'50") sextile Mars (10 ta 16'50")
18:14:04 UT - Moon (10 pi 27'26") square Pholus (10 sa 27'26" Rx)
19:41:51 UT - Moon (11 pi 12'11") square Chaos (11 ge 12'11")
19:42:42 UT - Moon (11 pi 12'37") conjunct Borasisi (11 pi 12'37" Rx)
20:49:13 UT - Moon (11 pi 46'34") opposite Ceres (11 vi 46'34")
23:25:19 UT - Moon (13 pi 6'23") sextile Asbolus (13 ta 6'22")

Monday 15 June 2009

01:01:11 UT - Moon (13 pi 55'29") conjunct Eros (13 pi 55'29")
01:21:30 UT - Moon (14 pi 5'55") square Great Attractor (14 sa 5'55")
02:22:35 UT - Moon (14 pi 37'15") square Ixion (14 sa 37'15" Rx)
02:39:55 UT - Moon (14 pi 46'9") trine Chariklo (14 sc 46'9" Rx)
04:20:46 UT - Moon (15 pi 37'59") opposite Saturn (15 vi 37'59")
05:52:02 UT - Moon (16 pi 24'58") opposite Typhon (16 vi 24'58")
09:04:54 UT - Moon (18 pi 4'29") sextile Mean BML (18 cp 4'29")
11:12:04 UT - Moon (19 pi 10'18") square Quaoar (19 sa 10'18" Rx)
12:03:41 UT - Moon (19 pi 37'3") trine Varuna (19 cn 37'3")
14:39:17 UT - Moon (20 pi 57'50") opposite Logos (20 vi 57'50")
15:47:23 UT - Moon (21 pi 33'16") sextile Sedna (21 ta 33'16")
17:30:14 UT - Moon (22 pi 26'52") square Crantor (22 sa 26'52" Rx)
20:01:15 UT - Moon (23 pi 45'46") opposite Makemake (23 vi 45'46")
22:14:36 UT - Moon (24 pi 55'37") square Sun (24 ge 55'37")
23:36:46 UT - Moon (25 pi 38'44") conjunct Juno (25 pi 38'45")

Tuesday 16 June 2009

01:17:26 UT - Moon (26 pi 31'40") conjunct Uranus (26 pi 31'40")
01:39:56 UT - Moon (26 pi 43'31") trine Amycus (26 sc 43'31" Rx)
02:10:28 UT - Moon (26 pi 59'36") square Galactic Center (26 sa 59'36")
04:56:48 UT - Moon (28 pi 27'24") square Vesta (28 ge 27'24")
05:52:42 UT - Moon (28 pi 56'58") square Cyllarus (28 ge 56'58")
06:58:49 UT - Moon (29 pi 31'59") sextile Thereus (29 ta 32'0")
08:56:05 UT - Moon (0 ar 34'13") opposite Okyrhoe (0 li 34'14")
11:53:43 UT - Moon (2 ar 8'47") sextile Mean Node (2 aq 8'47" Rx)
11:55:24 UT - Moon (2 ar 9'41") square Pluto (2 cp 9'41" Rx)
12:26:05 UT - Moon (2 ar 26'3") sextile Altjira (2 ge 26'3")
12:37:01 UT - Moon (2 ar 31'53") sextile Mercury (2 ge 31'53")
17:55:13 UT - Moon (5 ar 22'20") conjunct Pelion (5 ar 22'20")
20:07:07 UT - Moon (6 ar 33'20") trine Pallas (6 le 33'21")
21:35:48 UT - Moon (7 ar 21'12") trine Hylonome (7 sa 21'12" Rx)

Wednesday 17 June 2009

03:09:13 UT - Moon (10 ar 21'58") trine Pholus (10 sa 21'59" Rx)
04:42:03 UT - Moon (11 ar 12'33") conjunct Bienor (11 ar 12'33")
04:48:08 UT - Moon (11 ar 15'52") sextile Chaos (11 ge 15'52")
09:58:44 UT - Moon (14 ar 5'55") trine Great Attractor (14 sa 5'55")
10:40:37 UT - Moon (14 ar 28'56") opposite Haumea (14 li 28'56" Rx)
10:50:35 UT - Moon (14 ar 34'25") trine Ixion (14 sa 34'25" Rx)
12:51:47 UT - Moon (15 ar 41'11") opposite Rhadamanthus (15 li 41'11" Rx)
16:12:46 UT - Moon (17 ar 32'19") sextile Nessus (17 aq 32'19" Rx)
17:38:59 UT - Moon (18 ar 20'9") square Mean BML (18 cp 20'10")
19:04:16 UT - Moon (19 ar 7'34") trine Quaoar (19 sa 7'35" Rx)
20:03:00 UT - Moon (19 ar 40'17") square Varuna (19 cn 40'17")
20:19:51 UT - Moon (19 ar 49'41") sextile Psyche (19 aq 49'41")
22:13:04 UT - Moon (20 ar 52'53") trine Elatus (20 le 52'54")

Thursday 18 June 2009

00:07:12 UT - Moon (21 ar 56'47") conjunct Eris (21 ar 56'47")
00:48:40 UT - Moon (22 ar 20'2") trine Crantor (22 sa 20'2" Rx)
05:35:56 UT - Moon (25 ar 1'48") conjunct 1992 QB1 (25 ar 1'48")
07:24:06 UT - Moon (26 ar 3'0") sextile Chiron (26 aq 2'59" Rx)
07:58:01 UT - Moon (26 ar 22'13") sextile Neptune (26 aq 22'13" Rx)
09:03:55 UT - Moon (26 ar 59'36") trine Galactic Center (26 sa 59'36")
09:04:52 UT - Moon (27 ar 0'9") sextile Jupiter (27 aq 0'9" Rx)
09:35:01 UT - Moon (27 ar 17'16") sextile Sun (27 ge 17'16")
12:41:38 UT - Moon (29 ar 3'34") sextile Cyllarus (29 ge 3'34")
12:57:58 UT - Moon (29 ar 12'53") trine Orcus (29 le 12'53")
13:25:44 UT - Moon (29 ar 28'45") sextile Vesta (29 ge 28'45")
17:52:26 UT - Moon (2 ta 1'38") square Mean Node (2 aq 1'38" Rx)
18:00:25 UT - Moon (2 ta 6'13") trine Pluto (2 cp 6'13" Rx)
20:54:48 UT - Moon (3 ta 46'44") opposite Ceto (3 sc 46'44" Rx)
22:13:06 UT - Moon (4 ta 31'59") sextile Teharonhiawako (4 pi 31'59" Rx)

Friday 19 June 2009

00:52:35 UT - Moon (6 ta 4'26") opposite Deucalion (6 sc 4'26" Rx)
03:44:50 UT - Moon (7 ta 44'41") square Pallas (7 le 44'41")
04:50:01 UT - Moon (8 ta 22'43") opposite Echeclus (8 sc 22'43" Rx)
07:11:52 UT - Moon (9 ta 45'41") opposite Huya (9 sc 45'41" Rx)
09:39:04 UT - Moon (11 ta 12'4") sextile Borasisi (11 pi 12'4" Rx)
13:00:05 UT - Moon (13 ta 10'30") conjunct Venus (13 ta 10'30")
13:09:17 UT - Moon (13 ta 15'56") trine Ceres (13 vi 15'55")
13:25:12 UT - Moon (13 ta 25'20") conjunct Asbolus (13 ta 25'20")
14:06:36 UT - Moon (13 ta 49'48") conjunct Mars (13 ta 49'48")
15:24:29 UT - Moon (14 ta 35'53") opposite Chariklo (14 sc 35'54" Rx)
16:27:35 UT - Moon (15 ta 13'18") sextile Eros (15 pi 13'17")
17:33:05 UT - Moon (15 ta 52'10") trine Saturn (15 vi 52'10")
18:39:41 UT - Moon (16 ta 31'46") trine Typhon (16 vi 31'45")
20:16:51 UT - Moon (17 ta 29'37") square Nessus (17 aq 29'37" Rx)
22:05:54 UT - Moon (18 ta 34'42") trine Mean BML (18 cp 34'41")

Saturday 20 June 2009

00:00:40 UT - Moon (19 ta 43'20") sextile Varuna (19 cn 43'20")
00:11:57 UT - Moon (19 ta 50'6") square Psyche (19 aq 50'6" Rx)
02:07:31 UT - Moon (20 ta 59'24") trine Logos (20 vi 59'24")
02:08:50 UT - Moon (21 ta 0'12") square Elatus (21 le 0'12")
03:08:43 UT - Moon (21 ta 36'10") conjunct Sedna (21 ta 36'10")
06:45:29 UT - Moon (23 ta 46'46") trine Makemake (23 vi 46'46")
10:26:27 UT - Moon (26 ta 0'27") square Chiron (26 aq 0'27" Rx)
11:00:02 UT - Moon (26 ta 20'49") square Neptune (26 aq 20'49" Rx)
11:21:20 UT - Moon (26 ta 33'44") opposite Amycus (26 sc 33'44" Rx)
11:22:32 UT - Moon (26 ta 34'28") sextile Uranus (26 pi 34'28")
11:54:18 UT - Moon (26 ta 53'45") sextile Juno (26 pi 53'45")
12:02:03 UT - Moon (26 ta 58'28") square Jupiter (26 aq 58'28" Rx)
15:45:37 UT - Moon (29 ta 14'31") square Orcus (29 le 14'31")
16:53:52 UT - Moon (29 ta 56'10") conjunct Thereus (29 ta 56'10")
18:23:02 UT - Moon (0 ge 50'39") trine Okyrhoe (0 li 50'39")
20:08:09 UT - Moon (1 ge 54'59") trine Mean Node (1 aq 54'59" Rx)
21:08:20 UT - Moon (2 ge 31'52") conjunct Altjira (2 ge 31'52")

Sunday 21 June 2009

00:22:49 UT - Moon (4 ge 31'18") square Teharonhiawako (4 pi 31'18" Rx)
01:53:40 UT - Moon (5 ge 27'13") sextile Pelion (5 ar 27'13")
04:44:21 UT - Moon (7 ge 12'29") opposite Hylonome (7 sa 12'29" Rx)
06:51:42 UT - Moon (8 ge 31'12") conjunct Mercury (8 ge 31'12")
07:23:26 UT - Moon (8 ge 50'50") sextile Pallas (8 le 50'50")
09:35:05 UT - Moon (10 ge 12'23") opposite Pholus (10 sa 12'23" Rx)
11:10:38 UT - Moon (11 ge 11'40") square Borasisi (11 pi 11'40" Rx)
11:22:26 UT - Moon (11 ge 18'59") sextile Bienor (11 ar 19'0")
11:27:58 UT - Moon (11 ge 22'26") conjunct Chaos (11 ge 22'26")
15:36:50 UT - Moon (13 ge 57'12") square Ceres (13 vi 57'12")
15:50:50 UT - Moon (14 ge 5'55") opposite Great Attractor (14 sa 5'55")
16:26:24 UT - Moon (14 ge 28'5") trine Haumea (14 li 28'5" Rx)
16:28:29 UT - Moon (14 ge 29'22") opposite Ixion (14 sa 29'22" Rx)
18:22:10 UT - Moon (15 ge 40'16") trine Rhadamanthus (15 li 40'16" Rx)
18:31:01 UT - Moon (15 ge 45'47") square Eros (15 pi 45'47")
18:52:30 UT - Moon (15 ge 59'12") square Saturn (15 vi 59'12")
19:50:07 UT - Moon (16 ge 35'10") square Typhon (16 vi 35'11")
21:12:56 UT - Moon (17 ge 26'55") trine Nessus (17 aq 26'55" Rx)
23:46:06 UT - Moon (19 ge 2'44") opposite Quaoar (19 sa 2'44" Rx)

Monday 22 June 2009

00:59:51 UT - Moon (19 ge 48'55") trine Psyche (19 aq 48'55" Rx)
02:53:41 UT - Moon (21 ge 0'16") square Logos (21 vi 0'16")
03:04:53 UT - Moon (21 ge 7'18") sextile Elatus (21 le 7'17")
04:25:42 UT - Moon (21 ge 57'59") sextile Eris (21 ar 58'0")
04:41:20 UT - Moon (22 ge 7'48") opposite Crantor (22 sa 7'48" Rx)
07:19:53 UT - Moon (23 ge 47'22") square Makemake (23 vi 47'22")
09:23:57 UT - Moon (25 ge 5'22") sextile 1992 QB1 (25 ar 5'22")
10:47:19 UT - Moon (25 ge 57'48") trine Chiron (25 aq 57'48" Rx)
11:21:35 UT - Moon (26 ge 19'22") trine Neptune (26 aq 19'22" Rx)
11:47:07 UT - Moon (26 ge 35'27") square Uranus (26 pi 35'27")
12:19:53 UT - Moon (26 ge 56'4") trine Jupiter (26 aq 56'4" Rx)
12:25:32 UT - Moon (26 ge 59'38") opposite Galactic Center (26 sa 59'37")
13:08:16 UT - Moon (27 ge 26'32") square Juno (27 pi 26'32")
16:01:16 UT - Moon (29 ge 15'31") conjunct Cyllarus (29 ge 15'31")
16:02:16 UT - Moon (29 ge 16'9") sextile Orcus (29 le 16'9")
18:45:34 UT - Moon (0 cn 59'6") square Okyrhoe (0 li 59'6")
19:17:52 UT - Moon (1 cn 19'29") conjunct Vesta (1 cn 19'29")
19:34:58 UT - Moon (1 cn 30'16") conjunct Sun (1 cn 30'16")
20:21:56 UT - Moon (1 cn 59'54") opposite Pluto (1 cp 59'54" Rx)
23:06:18 UT - Moon (3 cn 43'37") trine Ceto (3 sc 43'37" Rx)

Tuesday 23 June 2009

00:20:42 UT - Moon (4 cn 30'34") trine Teharonhiawako (4 pi 30'34" Rx)
01:53:31 UT - Moon (5 cn 29'10") square Pelion (5 ar 29'10")
02:45:31 UT - Moon (6 cn 2'0") trine Deucalion (6 sc 2'0" Rx)
06:14:53 UT - Moon (8 cn 14'12") trine Echeclus (8 sc 14'12" Rx)
08:33:54 UT - Moon (9 cn 41'59") trine Huya (9 sc 41'58" Rx)
10:55:12 UT - Moon (11 cn 11'11") trine Borasisi (11 pi 11'11" Rx)
11:11:48 UT - Moon (11 cn 21'40") square Bienor (11 ar 21'40")
14:53:06 UT - Moon (13 cn 41'21") sextile Asbolus (13 ta 41'21")
16:06:44 UT - Moon (14 cn 27'49") square Haumea (14 li 27'49" Rx)
16:06:48 UT - Moon (14 cn 27'51") trine Chariklo (14 sc 27'51" Rx)
16:22:27 UT - Moon (14 cn 37'44") sextile Ceres (14 vi 37'44")
18:01:09 UT - Moon (15 cn 39'59") square Rhadamanthus (15 li 39'59" Rx)
18:42:59 UT - Moon (16 cn 6'22") sextile Saturn (16 vi 6'22")
18:57:46 UT - Moon (16 cn 15'41") trine Eros (16 pi 15'41")
19:34:16 UT - Moon (16 cn 38'42") sextile Typhon (16 vi 38'42")
20:00:36 UT - Moon (16 cn 55'18") sextile Mars (16 ta 55'18")
21:15:36 UT - Moon (17 cn 42'34") sextile Venus (17 ta 42'34")
23:21:07 UT - Moon (19 cn 1'39") opposite Mean BML (19 cp 1'39")

Wednesday 24 June 2009

00:36:29 UT - Moon (19 cn 49'6") conjunct Varuna (19 cn 49'7")
02:31:02 UT - Moon (21 cn 1'12") sextile Logos (21 vi 1'12")
03:30:36 UT - Moon (21 cn 38'40") sextile Sedna (21 ta 38'40")
04:02:09 UT - Moon (21 cn 58'31") square Eris (21 ar 58'31")
06:56:27 UT - Moon (23 cn 48'3") sextile Makemake (23 vi 48'3")
09:02:07 UT - Moon (25 cn 6'56") square 1992 QB1 (25 ar 6'56")
11:07:25 UT - Moon (26 cn 25'31") trine Amycus (26 sc 25'31" Rx)
11:24:27 UT - Moon (26 cn 36'12") trine Uranus (26 pi 36'12")
13:34:54 UT - Moon (27 cn 57'55") trine Juno (27 pi 57'55")
17:18:18 UT - Moon (0 le 17'38") sextile Thereus (0 ge 17'38")
18:39:01 UT - Moon (1 le 8'2") sextile Okyrhoe (1 li 8'2")
19:34:01 UT - Moon (1 le 42'22") opposite Mean Node (1 aq 42'22" Rx)
21:01:43 UT - Moon (2 le 37'3") sextile Altjira (2 ge 37'3")
22:46:26 UT - Moon (3 le 42'17") square Ceto (3 sc 42'17" Rx)

Thursday 25 June 2009

01:41:03 UT - Moon (5 le 30'54") trine Pelion (5 ar 30'54")
02:29:24 UT - Moon (6 le 0'56") square Deucalion (6 sc 0'56" Rx)
04:12:16 UT - Moon (7 le 4'46") trine Hylonome (7 sa 4'46" Rx)
05:58:23 UT - Moon (8 le 10'32") square Echeclus (8 sc 10'32" Rx)
08:23:29 UT - Moon (9 le 40'20") square Huya (9 sc 40'20" Rx)
09:01:23 UT - Moon (10 le 3'45") trine Pholus (10 sa 3'45" Rx)
10:28:30 UT - Moon (10 le 57'33") conjunct Pallas (10 le 57'33")
11:11:36 UT - Moon (11 le 24'9") trine Bienor (11 ar 24'9")
11:18:34 UT - Moon (11 le 28'26") sextile Chaos (11 ge 28'27")
15:06:48 UT - Moon (13 le 48'59") square Asbolus (13 ta 48'59")
15:34:23 UT - Moon (14 le 5'56") trine Great Attractor (14 sa 5'56")
16:04:12 UT - Moon (14 le 24'15") square Chariklo (14 sc 24'15" Rx)
16:05:00 UT - Moon (14 le 24'45") trine Ixion (14 sa 24'45" Rx)
16:09:41 UT - Moon (14 le 27'37") sextile Haumea (14 li 27'38" Rx)
17:25:05 UT - Moon (15 le 13'54") sextile Mercury (15 ge 13'54")
18:07:18 UT - Moon (15 le 39'48") sextile Rhadamanthus (15 li 39'48" Rx)
20:52:56 UT - Moon (17 le 21'14") opposite Nessus (17 aq 21'13" Rx)
22:40:44 UT - Moon (18 le 27'6") square Mars (18 ta 27'6")
23:31:43 UT - Moon (18 le 58'13") trine Quaoar (18 sa 58'13" Rx)

Friday 26 June 2009

00:43:50 UT - Moon (19 le 42'11") opposite Psyche (19 aq 42'11" Rx)
01:12:44 UT - Moon (19 le 59'47") square Venus (19 ta 59'47")
03:27:33 UT - Moon (21 le 21'48") conjunct Elatus (21 le 21'48")
03:57:18 UT - Moon (21 le 39'53") square Sedna (21 ta 39'53")
04:24:18 UT - Moon (21 le 56'17") trine Crantor (21 sa 56'17" Rx)
04:28:46 UT - Moon (21 le 58'59") trine Eris (21 ar 59'0")
09:41:41 UT - Moon (25 le 8'27") trine 1992 QB1 (25 ar 8'27")
10:53:39 UT - Moon (25 le 51'53") opposite Chiron (25 aq 51'53" Rx)
11:33:54 UT - Moon (26 le 16'9") opposite Neptune (26 aq 16'9" Rx)
11:42:56 UT - Moon (26 le 21'36") square Amycus (26 sc 21'36" Rx)
12:28:24 UT - Moon (26 le 48'59") opposite Jupiter (26 aq 48'59" Rx)
12:46:06 UT - Moon (26 le 59'38") trine Galactic Center (26 sa 59'38")
16:39:11 UT - Moon (29 le 19'38") conjunct Orcus (29 le 19'38")
16:51:43 UT - Moon (29 le 27'9") sextile Cyllarus (29 ge 27'9")
18:33:58 UT - Moon (0 vi 28'22") square Thereus (0 ge 28'22")
20:56:48 UT - Moon (1 vi 53'41") trine Pluto (1 cp 53'41" Rx)
22:13:54 UT - Moon (2 vi 39'39") square Altjira (2 ge 39'38")
23:01:24 UT - Moon (3 vi 7'55") sextile Vesta (3 cn 7'56")
23:57:03 UT - Moon (3 vi 41'2") sextile Ceto (3 sc 41'2" Rx)

Saturday 27 June 2009

01:17:32 UT - Moon (4 vi 28'50") opposite Teharonhiawako (4 pi 28'51" Rx)
03:13:20 UT - Moon (5 vi 37'30") sextile Sun (5 cn 37'30")
03:51:09 UT - Moon (5 vi 59'54") sextile Deucalion (5 sc 59'54" Rx)
05:34:19 UT - Moon (7 vi 0'54") square Hylonome (7 sa 0'54" Rx)
07:26:30 UT - Moon (8 vi 7'6") sextile Echeclus (8 sc 7'6" Rx)
10:02:12 UT - Moon (9 vi 38'44") sextile Huya (9 sc 38'44" Rx)
10:37:21 UT - Moon (9 vi 59'23") square Pholus (9 sa 59'23" Rx)
12:37:37 UT - Moon (11 vi 9'56") opposite Borasisi (11 pi 9'56" Rx)
13:14:29 UT - Moon (11 vi 31'31") square Chaos (11 ge 31'31")
17:23:05 UT - Moon (13 vi 56'43") trine Asbolus (13 ta 56'42")
17:38:55 UT - Moon (14 vi 5'56") square Great Attractor (14 sa 5'56")
18:04:26 UT - Moon (14 vi 20'47") sextile Chariklo (14 sc 20'47" Rx)
18:07:09 UT - Moon (14 vi 22'22") square Ixion (14 sa 22'22" Rx)
21:00:44 UT - Moon (16 vi 3'14") conjunct Ceres (16 vi 3'14")
21:33:31 UT - Moon (16 vi 22'15") conjunct Saturn (16 vi 22'15")
22:15:31 UT - Moon (16 vi 46'35") conjunct Typhon (16 vi 46'35")
23:00:00 UT - Moon (17 vi 12'20") opposite Eros (17 pi 12'20")

Sunday 28 June 2009

01:59:13 UT - Moon (18 vi 55'52") square Quaoar (18 sa 55'52" Rx)
02:33:18 UT - Moon (19 vi 15'31") square Mercury (19 ge 15'31")
02:57:08 UT - Moon (19 vi 29'14") trine Mean BML (19 cp 29'14")
03:42:07 UT - Moon (19 vi 55'8") sextile Varuna (19 cn 55'8")
03:56:11 UT - Moon (20 vi 3'14") trine Mars (20 ta 3'14")
05:40:56 UT - Moon (21 vi 3'26") conjunct Logos (21 vi 3'26")
06:46:37 UT - Moon (21 vi 41'7") trine Sedna (21 ta 41'7")
07:02:37 UT - Moon (21 vi 50'17") square Crantor (21 sa 50'17" Rx)
08:04:35 UT - Moon (22 vi 25'47") trine Venus (22 ta 25'47")
10:31:26 UT - Moon (23 vi 49'43") conjunct Makemake (23 vi 49'43")
14:51:18 UT - Moon (26 vi 17'39") sextile Amycus (26 sc 17'39" Rx)
15:25:41 UT - Moon (26 vi 37'10") opposite Uranus (26 pi 37'10")
16:05:18 UT - Moon (26 vi 59'38") square Galactic Center (26 sa 59'38")
19:39:58 UT - Moon (29 vi 1'6") opposite Juno (29 pi 1'6")
20:37:07 UT - Moon (29 vi 33'20") square Cyllarus (29 ge 33'20")
22:34:36 UT - Moon (0 li 39'31") trine Thereus (0 ge 39'31")

Monday 29 June 2009

00:02:08 UT - Moon (1 li 28'43") conjunct Okyrhoe (1 li 28'43")
00:02:44 UT - Moon (1 li 29'4") trine Mean Node (1 aq 29'4" Rx)
00:40:40 UT - Moon (1 li 50'21") square Pluto (1 cp 50'22" Rx)
02:13:20 UT - Moon (2 li 42'19") trine Altjira (2 ge 42'19")
04:43:30 UT - Moon (4 li 6'19") square Vesta (4 cn 6'19")
07:20:32 UT - Moon (5 li 33'54") opposite Pelion (5 ar 33'55")
09:49:50 UT - Moon (6 li 56'56") sextile Hylonome (6 sa 56'56" Rx)
11:28:25 UT - Moon (7 li 51'38") square Sun (7 cn 51'38")
15:11:15 UT - Moon (9 li 54'52") sextile Pholus (9 sa 54'52" Rx)
18:01:32 UT - Moon (11 li 28'42") opposite Bienor (11 ar 28'42")
18:12:30 UT - Moon (11 li 34'44") trine Chaos (11 ge 34'44")
21:12:39 UT - Moon (13 li 13'40") sextile Pallas (13 le 13'40")
22:48:03 UT - Moon (14 li 5'55") sextile Great Attractor (14 sa 5'56")
23:13:35 UT - Moon (14 li 19'54") sextile Ixion (14 sa 19'54" Rx)
23:27:31 UT - Moon (14 li 27'31") conjunct Haumea (14 li 27'31")

Tuesday 30 June 2009

01:39:43 UT - Moon (15 li 39'43") conjunct Rhadamanthus (15 li 39'44")
04:33:36 UT - Moon (17 li 14'26") trine Nessus (17 aq 14'26" Rx)
07:35:51 UT - Moon (18 li 53'24") sextile Quaoar (18 sa 53'24" Rx)
08:40:08 UT - Moon (19 li 28'14") trine Psyche (19 aq 28'14" Rx)
09:09:44 UT - Moon (19 li 44'15") square Mean BML (19 cp 44'15")
09:35:57 UT - Moon (19 li 58'26") square Varuna (19 cn 58'26")
12:41:05 UT - Moon (21 li 38'26") sextile Elatus (21 le 38'26")
12:51:25 UT - Moon (21 li 44'0") sextile Crantor (21 sa 44'0" Rx)
13:20:54 UT - Moon (21 li 59'53") opposite Eris (21 ar 59'53")
17:02:31 UT - Moon (23 li 59'5") trine Mercury (23 ge 59'5")
19:17:26 UT - Moon (25 li 11'26") opposite 1992 QB1 (25 ar 11'26")
20:19:00 UT - Moon (25 li 44'24") trine Chiron (25 aq 44'24" Rx)
21:10:48 UT - Moon (26 li 12'6") trine Neptune (26 aq 12'6" Rx)
21:58:43 UT - Moon (26 li 37'43") trine Jupiter (26 aq 37'43" Rx)
22:39:47 UT - Moon (26 li 59'39") sextile Galactic Center (26 sa 59'38")

Wednesday 01 July 2009

03:10:22 UT - Moon (29 li 23'47") sextile Orcus (29 le 23'47")
03:40:41 UT - Moon (29 li 39'54") trine Cyllarus (29 ge 39'54")
06:52:47 UT - Moon (1 sc 21'48") square Mean Node (1 aq 21'48" Rx)
07:40:05 UT - Moon (1 sc 46'51") sextile Pluto (1 cp 46'51" Rx)
11:11:49 UT - Moon (3 sc 38'44") conjunct Ceto (3 sc 38'44" Rx)
12:42:30 UT - Moon (4 sc 26'33") trine Teharonhiawako (4 pi 26'33" Rx)
14:02:26 UT - Moon (5 sc 8'38") trine Vesta (5 cn 8'38")
15:36:11 UT - Moon (5 sc 57'56") conjunct Deucalion (5 sc 57'56" Rx)
19:30:37 UT - Moon (8 sc 0'56") conjunct Echeclus (8 sc 0'56" Rx)
22:31:50 UT - Moon (9 sc 35'43") conjunct Huya (9 sc 35'43" Rx)
23:47:51 UT - Moon (10 sc 15'25") trine Sun (10 cn 15'25")

Thursday 02 July 2009

01:28:50 UT - Moon (11 sc 8'5") trine Borasisi (11 pi 8'5" Rx)
07:24:10 UT - Moon (14 sc 12'49") opposite Asbolus (14 ta 12'49")
07:26:55 UT - Moon (14 sc 14'15") conjunct Chariklo (14 sc 14'15" Rx)
07:54:05 UT - Moon (14 sc 28'20") square Pallas (14 le 28'20")
12:11:41 UT - Moon (16 sc 41'40") sextile Saturn (16 vi 41'40")
12:40:05 UT - Moon (16 sc 56'21") sextile Typhon (16 vi 56'21")
13:07:29 UT - Moon (17 sc 10'30") square Nessus (17 aq 10'30" Rx)
14:08:46 UT - Moon (17 sc 42'8") sextile Ceres (17 vi 42'8")
14:56:58 UT - Moon (18 sc 7'0") trine Eros (18 pi 7'0")
17:14:22 UT - Moon (19 sc 17'48") square Psyche (19 aq 17'47" Rx)
18:36:42 UT - Moon (20 sc 0'10") sextile Mean BML (20 cp 0'10")
18:40:12 UT - Moon (20 sc 1'58") trine Varuna (20 cn 1'58")
20:45:29 UT - Moon (21 sc 6'21") sextile Logos (21 vi 6'21")
21:58:13 UT - Moon (21 sc 43'41") opposite Sedna (21 ta 43'41")
22:06:16 UT - Moon (21 sc 47'49") square Elatus (21 le 47'49")

Friday 03 July 2009

01:34:09 UT - Moon (23 sc 34'21") opposite Mars (23 ta 34'21")
02:08:39 UT - Moon (23 sc 52'1") sextile Makemake (23 vi 52'0")
05:39:48 UT - Moon (25 sc 39'55") square Chiron (25 aq 39'55" Rx)
06:38:08 UT - Moon (26 sc 9'41") square Neptune (26 aq 9'42" Rx)
06:38:16 UT - Moon (26 sc 9'46") conjunct Amycus (26 sc 9'46" Rx)
07:18:11 UT - Moon (26 sc 30'7") square Jupiter (26 aq 30'7" Rx)
07:32:09 UT - Moon (26 sc 37'14") trine Uranus (26 pi 37'14" Rx)
10:02:55 UT - Moon (27 sc 54'3") opposite Venus (27 ta 54'3")
13:04:02 UT - Moon (29 sc 26'10") square Orcus (29 le 26'10")
14:24:28 UT - Moon (0 sa 7'1") trine Juno (0 ar 7'1")
16:15:13 UT - Moon (1 sa 3'13") opposite Thereus (1 ge 3'13")
16:36:48 UT - Moon (1 sa 14'10") sextile Mean Node (1 aq 14'9" Rx)
17:56:51 UT - Moon (1 sa 54'44") sextile Okyrhoe (1 li 54'44")
19:42:01 UT - Moon (2 sa 47'59") opposite Altjira (2 ge 47'59")
22:54:10 UT - Moon (4 sa 25'10") square Teharonhiawako (4 pi 25'9" Rx)

Saturday 04 July 2009

01:14:53 UT - Moon (5 sa 36'13") trine Pelion (5 ar 36'13")
03:38:43 UT - Moon (6 sa 48'45") conjunct Hylonome (6 sa 48'45" Rx)
09:29:54 UT - Moon (9 sa 45'28") conjunct Pholus (9 sa 45'28" Rx)
12:12:06 UT - Moon (11 sa 6'55") square Borasisi (11 pi 6'55" Rx)
13:03:21 UT - Moon (11 sa 32'37") trine Bienor (11 ar 32'37")
13:21:11 UT - Moon (11 sa 41'34") opposite Chaos (11 ge 41'34")
18:09:19 UT - Moon (14 sa 5'56") conjunct Great Attractor (14 sa 5'55")
18:26:52 UT - Moon (14 sa 14'42") conjunct Ixion (14 sa 14'42" Rx)
18:53:10 UT - Moon (14 sa 27'52") sextile Haumea (14 li 27'52")
21:17:48 UT - Moon (15 sa 40'11") sextile Rhadamanthus (15 li 40'11")
21:30:34 UT - Moon (15 sa 46'34") trine Pallas (15 le 46'34")
23:43:11 UT - Moon (16 sa 52'49") square Saturn (16 vi 52'49")

Sunday 05 July 2009

00:01:35 UT - Moon (17 sa 2'0") square Typhon (17 vi 2'0")
00:10:01 UT - Moon (17 sa 6'13") sextile Nessus (17 aq 6'13" Rx)
03:02:30 UT - Moon (18 sa 32'16") square Eros (18 pi 32'16")
03:11:15 UT - Moon (18 sa 36'37") square Ceres (18 vi 36'38")
03:34:32 UT - Moon (18 sa 48'14") conjunct Quaoar (18 sa 48'14" Rx)
04:07:51 UT - Moon (19 sa 4'50") sextile Psyche (19 aq 4'50" Rx)
08:15:24 UT - Moon (21 sa 8'7") square Logos (21 vi 8'7")
09:01:08 UT - Moon (21 sa 30'52") conjunct Crantor (21 sa 30'52" Rx)
09:55:20 UT - Moon (21 sa 57'50") trine Elatus (21 le 57'50")
10:01:02 UT - Moon (22 sa 0'40") trine Eris (22 ar 0'40")
13:47:53 UT - Moon (23 sa 53'25") square Makemake (23 vi 53'25")
16:30:42 UT - Moon (25 sa 14'14") trine 1992 QB1 (25 ar 14'14")
17:12:31 UT - Moon (25 sa 34'59") sextile Chiron (25 aq 34'59" Rx)
18:17:10 UT - Moon (26 sa 7'3") sextile Neptune (26 aq 7'3" Rx)
18:45:38 UT - Moon (26 sa 21'10") sextile Jupiter (26 aq 21'10" Rx)
19:17:16 UT - Moon (26 sa 36'51") square Uranus (26 pi 36'51" Rx)
20:03:15 UT - Moon (26 sa 59'39") conjunct Galactic Center (26 sa 59'39")

Monday 06 July 2009

01:04:15 UT - Moon (29 sa 28'44") trine Orcus (29 le 28'44")
01:55:00 UT - Moon (29 sa 53'51") opposite Cyllarus (29 ge 53'51")
03:27:48 UT - Moon (0 cp 39'46") square Juno (0 ar 39'46")
05:28:26 UT - Moon (1 cp 39'25") conjunct Pluto (1 cp 39'25" Rx)
06:29:43 UT - Moon (2 cp 9'43") square Okyrhoe (2 li 9'43")
09:26:16 UT - Moon (3 cp 36'56") sextile Ceto (3 sc 36'57" Rx)
11:00:47 UT - Moon (4 cp 23'37") sextile Teharonhiawako (4 pi 23'37" Rx)
13:29:24 UT - Moon (5 cp 36'58") square Pelion (5 ar 36'58")
13:35:12 UT - Moon (5 cp 39'50") opposite Mercury (5 cn 39'50")
14:08:33 UT - Moon (5 cp 56'17") sextile Deucalion (5 sc 56'17" Rx)
17:02:59 UT - Moon (7 cp 22'19") opposite Vesta (7 cn 22'19")
18:11:53 UT - Moon (7 cp 56'18") sextile Echeclus (7 sc 56'17" Rx)
21:28:27 UT - Moon (9 cp 33'10") sextile Huya (9 sc 33'10" Rx)

Tuesday 07 July 2009

00:36:03 UT - Moon (11 cp 5'35") sextile Borasisi (11 pi 5'35" Rx)
01:34:08 UT - Moon (11 cp 34'11") square Bienor (11 ar 34'11")
06:48:18 UT - Moon (14 cp 8'49") sextile Chariklo (14 sc 8'49" Rx)
07:27:48 UT - Moon (14 cp 28'15") square Haumea (14 li 28'15")
07:29:32 UT - Moon (14 cp 29'6") trine Asbolus (14 ta 29'6")
09:21:25 UT - Moon (15 cp 24'8") opposite Sun (15 cn 24'9")
09:55:01 UT - Moon (15 cp 40'40") square Rhadamanthus (15 li 40'40")
12:45:56 UT - Moon (17 cp 4'43") trine Saturn (17 vi 4'44")
12:52:45 UT - Moon (17 cp 8'4") trine Typhon (17 vi 8'5")
16:30:07 UT - Moon (18 cp 54'57") sextile Eros (18 pi 54'57")
17:48:08 UT - Moon (19 cp 33'18") trine Ceres (19 vi 33'18")
19:01:44 UT - Moon (20 cp 9'28") opposite Varuna (20 cn 9'28")
19:51:08 UT - Moon (20 cp 33'45") conjunct Mean BML (20 cp 33'45")
21:04:59 UT - Moon (21 cp 10'3") trine Logos (21 vi 10'3")
22:18:42 UT - Moon (21 cp 46'17") trine Sedna (21 ta 46'17")
22:48:38 UT - Moon (22 cp 0'59") square Eris (22 ar 0'59")

Wednesday 08 July 2009

02:40:36 UT - Moon (23 cp 54'59") trine Makemake (23 vi 54'59")
05:24:26 UT - Moon (25 cp 15'29") square 1992 QB1 (25 ar 15'29")
07:00:00 UT - Moon (26 cp 2'27") sextile Amycus (26 sc 2'27" Rx)
08:08:37 UT - Moon (26 cp 36'10") sextile Uranus (26 pi 36'10" Rx)
09:42:44 UT - Moon (27 cp 22'25") trine Mars (27 ta 22'25")
17:01:48 UT - Moon (0 aq 58'13") conjunct Mean Node (0 aq 58'14" Rx)
17:28:18 UT - Moon (1 aq 11'15") sextile Juno (1 ar 11'15")
18:01:20 UT - Moon (1 aq 27'30") trine Thereus (1 ge 27'30")
19:59:43 UT - Moon (2 aq 25'42") trine Okyrhoe (2 li 25'42")
20:56:43 UT - Moon (2 aq 53'44") trine Altjira (2 ge 53'44")
22:23:19 UT - Moon (3 aq 36'19") square Ceto (3 sc 36'19" Rx)
23:06:26 UT - Moon (3 aq 57'32") trine Venus (3 ge 57'32")

Thursday 09 July 2009

02:29:26 UT - Moon (5 aq 37'25") sextile Pelion (5 ar 37'25")
03:06:29 UT - Moon (5 aq 55'39") square Deucalion (5 sc 55'38" Rx)
04:38:11 UT - Moon (6 aq 40'47") sextile Hylonome (6 sa 40'47" Rx)
07:08:30 UT - Moon (7 aq 54'47") square Echeclus (7 sc 54'47" Rx)
10:26:12 UT - Moon (9 aq 32'10") square Huya (9 sc 32'10" Rx)
10:34:23 UT - Moon (9 aq 36'12") sextile Pholus (9 sa 36'12" Rx)
14:36:10 UT - Moon (11 aq 35'23") sextile Bienor (11 ar 35'23")
15:02:47 UT - Moon (11 aq 48'31") trine Chaos (11 ge 48'31")
19:41:15 UT - Moon (14 aq 5'55") sextile Great Attractor (14 sa 5'56")
19:42:53 UT - Moon (14 aq 6'44") square Chariklo (14 sc 6'44" Rx)
19:48:35 UT - Moon (14 aq 9'33") sextile Ixion (14 sa 9'33" Rx)
20:27:32 UT - Moon (14 aq 28'46") trine Haumea (14 li 28'46")
20:43:53 UT - Moon (14 aq 36'51") square Asbolus (14 ta 36'51")
22:54:21 UT - Moon (15 aq 41'18") trine Rhadamanthus (15 li 41'18")

Friday 10 July 2009

01:27:17 UT - Moon (16 aq 56'54") conjunct Nessus (16 aq 56'54" Rx)
04:30:10 UT - Moon (18 aq 27'22") opposite Pallas (18 le 27'22")
04:39:15 UT - Moon (18 aq 31'52") conjunct Psyche (18 aq 31'52" Rx)
05:01:54 UT - Moon (18 aq 43'4") sextile Quaoar (18 sa 43'4" Rx)
10:14:23 UT - Moon (21 aq 17'53") sextile Crantor (21 sa 17'53" Rx)
11:14:06 UT - Moon (21 aq 47'30") square Sedna (21 ta 47'30")
11:41:46 UT - Moon (22 aq 1'14") sextile Eris (22 ar 1'14")
12:17:33 UT - Moon (22 aq 18'59") opposite Elatus (22 le 18'59")
18:15:02 UT - Moon (25 aq 16'35") sextile 1992 QB1 (25 ar 16'35")
18:30:06 UT - Moon (25 aq 24'4") conjunct Chiron (25 aq 24'4" Rx)
19:40:47 UT - Moon (25 aq 59'14") square Amycus (25 sc 59'14" Rx)
19:41:46 UT - Moon (25 aq 59'44") conjunct Jupiter (25 aq 59'44" Rx)
19:44:46 UT - Moon (26 aq 1'13") conjunct Neptune (26 aq 1'14" Rx)
21:42:08 UT - Moon (26 aq 59'40") sextile Galactic Center (26 sa 59'39")

Saturday 11 July 2009

02:16:41 UT - Moon (29 aq 16'33") square Mars (29 ta 16'33")
02:52:05 UT - Moon (29 aq 34'14") opposite Orcus (29 le 34'13")
03:59:45 UT - Moon (0 pi 8'1") trine Cyllarus (0 cn 8'1")
06:47:39 UT - Moon (1 pi 31'57") sextile Pluto (1 cp 31'57" Rx)
07:02:07 UT - Moon (1 pi 39'11") square Thereus (1 ge 39'11")
09:36:29 UT - Moon (2 pi 56'28") square Altjira (2 ge 56'28")
10:55:11 UT - Moon (3 pi 35'55") trine Ceto (3 sc 35'55" Rx)
12:23:24 UT - Moon (4 pi 20'9") conjunct Teharonhiawako (4 pi 20'9" Rx)
15:32:32 UT - Moon (5 pi 55'8") trine Deucalion (5 sc 55'8" Rx)
16:56:01 UT - Moon (6 pi 37'7") square Hylonome (6 sa 37'7" Rx)
17:44:27 UT - Moon (7 pi 1'29") square Venus (7 ge 1'29")
19:28:32 UT - Moon (7 pi 53'53") trine Echeclus (7 sc 53'53" Rx)
22:41:53 UT - Moon (9 pi 31'24") trine Huya (9 sc 31'23" Rx)
22:42:51 UT - Moon (9 pi 31'53") square Pholus (9 sa 31'53" Rx)
22:57:01 UT - Moon (9 pi 39'2") trine Vesta (9 cn 39'2")

Sunday 12 July 2009

01:42:13 UT - Moon (11 pi 2'31") conjunct Borasisi (11 pi 2'31" Rx)
03:19:40 UT - Moon (11 pi 51'50") square Chaos (11 ge 51'50")
07:42:33 UT - Moon (14 pi 5'8") trine Chariklo (14 sc 5'8" Rx)
07:44:06 UT - Moon (14 pi 5'55") square Great Attractor (14 sa 5'55")
07:46:27 UT - Moon (14 pi 7'7") square Ixion (14 sa 7'7" Rx)
08:59:13 UT - Moon (14 pi 44'5") sextile Asbolus (14 ta 44'6")
14:07:18 UT - Moon (17 pi 20'59") opposite Typhon (17 vi 20'59")
14:24:39 UT - Moon (17 pi 29'51") opposite Saturn (17 vi 29'51")
16:43:14 UT - Moon (18 pi 40'38") square Quaoar (18 sa 40'38" Rx)
16:58:30 UT - Moon (18 pi 48'27") trine Mercury (18 cn 48'26")
18:19:16 UT - Moon (19 pi 29'46") conjunct Eros (19 pi 29'46")
19:51:32 UT - Moon (20 pi 17'2") trine Varuna (20 cn 17'2")
20:29:50 UT - Moon (20 pi 36'40") trine Sun (20 cn 36'40")
21:29:49 UT - Moon (21 pi 7'27") sextile Mean BML (21 cp 7'27")
21:38:21 UT - Moon (21 pi 11'49") square Crantor (21 sa 11'49" Rx)
21:43:05 UT - Moon (21 pi 14'15") opposite Logos (21 vi 14'15")
22:09:55 UT - Moon (21 pi 28'2") opposite Ceres (21 vi 28'2")
22:50:03 UT - Moon (21 pi 48'39") sextile Sedna (21 ta 48'38")

Monday 13 July 2009

03:02:10 UT - Moon (23 pi 58'25") opposite Makemake (23 vi 58'25")
06:50:39 UT - Moon (25 pi 56'26") trine Amycus (25 sc 56'26" Rx)
08:03:02 UT - Moon (26 pi 33'54") conjunct Uranus (26 pi 33'54" Rx)
08:52:45 UT - Moon (26 pi 59'40") square Galactic Center (26 sa 59'39")
15:08:06 UT - Moon (0 ar 14'47") square Cyllarus (0 cn 14'47")
16:01:11 UT - Moon (0 ar 42'28") sextile Mean Node (0 aq 42'28" Rx)
16:47:20 UT - Moon (1 ar 6'34") sextile Mars (1 ge 6'34")
17:29:12 UT - Moon (1 ar 28'26") square Pluto (1 cp 28'26" Rx)
18:10:52 UT - Moon (1 ar 50'13") sextile Thereus (1 ge 50'13")
18:43:35 UT - Moon (2 ar 7'20") conjunct Juno (2 ar 7'20")
20:22:19 UT - Moon (2 ar 59'2") sextile Altjira (2 ge 59'2")
20:22:39 UT - Moon (2 ar 59'12") opposite Okyrhoe (2 li 59'12")

Tuesday 14 July 2009

01:23:35 UT - Moon (5 ar 37'19") conjunct Pelion (5 ar 37'19" Rx)
03:10:39 UT - Moon (6 ar 33'46") trine Hylonome (6 sa 33'46" Rx)
08:39:40 UT - Moon (9 ar 27'55") trine Pholus (9 sa 27'54" Rx)
09:38:12 UT - Moon (9 ar 59'0") sextile Venus (9 ge 59'0")
11:03:16 UT - Moon (10 ar 44'14") square Vesta (10 cn 44'14")
12:41:44 UT - Moon (11 ar 36'42") conjunct Bienor (11 ar 36'42")
13:15:56 UT - Moon (11 ar 54'56") sextile Chaos (11 ge 54'56")
17:18:53 UT - Moon (14 ar 4'52") trine Ixion (14 sa 4'52" Rx)
17:20:51 UT - Moon (14 ar 5'55") trine Great Attractor (14 sa 5'55")
18:06:04 UT - Moon (14 ar 30'10") opposite Haumea (14 li 30'10")
20:21:33 UT - Moon (15 ar 42'57") opposite Rhadamanthus (15 li 42'57")
22:21:06 UT - Moon (16 ar 47'20") sextile Nessus (16 aq 47'20" Rx)

Wednesday 15 July 2009

00:21:48 UT - Moon (17 ar 52'29") sextile Psyche (17 aq 52'29" Rx)
01:46:40 UT - Moon (18 ar 38'23") trine Quaoar (18 sa 38'23" Rx)
04:55:09 UT - Moon (20 ar 20'37") square Varuna (20 cn 20'36")
06:09:01 UT - Moon (21 ar 0'47") trine Pallas (21 le 0'47")
06:19:03 UT - Moon (21 ar 6'14") trine Crantor (21 sa 6'15" Rx)
06:50:25 UT - Moon (21 ar 23'19") square Mean BML (21 cp 23'19")
08:00:28 UT - Moon (22 ar 1'30") conjunct Eris (22 ar 1'30")
09:10:53 UT - Moon (22 ar 39'56") trine Elatus (22 le 39'56")
09:53:09 UT - Moon (23 ar 3'2") square Sun (23 cn 3'2")
13:17:33 UT - Moon (24 ar 55'1") square Mercury (24 cn 55'1")
13:49:42 UT - Moon (25 ar 12'41") sextile Chiron (25 aq 12'41" Rx)
13:59:49 UT - Moon (25 ar 18'14") conjunct 1992 QB1 (25 ar 18'14")
14:31:18 UT - Moon (25 ar 35'33") sextile Jupiter (25 aq 35'33" Rx)
15:06:59 UT - Moon (25 ar 55'10") sextile Neptune (25 aq 55'11" Rx)
17:04:01 UT - Moon (26 ar 59'39") trine Galactic Center (26 sa 59'39")
21:53:16 UT - Moon (29 ar 39'43") trine Orcus (29 le 39'43")
23:07:47 UT - Moon (0 ta 21'6") sextile Cyllarus (0 cn 21'6")
23:32:59 UT - Moon (0 ta 35'7") square Mean Node (0 aq 35'7" Rx)

Thursday 16 July 2009

01:02:51 UT - Moon (1 ta 25'9") trine Pluto (1 cp 25'9" Rx)
04:56:30 UT - Moon (3 ta 35'42") opposite Ceto (3 sc 35'42")
06:09:21 UT - Moon (4 ta 16'32") sextile Teharonhiawako (4 pi 16'32" Rx)
09:03:44 UT - Moon (5 ta 54'33") opposite Deucalion (5 sc 54'33" Rx)
12:35:01 UT - Moon (7 ta 53'49") opposite Echeclus (7 sc 53'49")
15:25:35 UT - Moon (9 ta 30'30") opposite Huya (9 sc 30'30" Rx)
18:01:34 UT - Moon (10 ta 59'13") sextile Borasisi (10 pi 59'13" Rx)
19:22:21 UT - Moon (11 ta 45'18") sextile Vesta (11 cn 45'18")
23:23:42 UT - Moon (14 ta 3'26") opposite Chariklo (14 sc 3'26" Rx)

Friday 17 July 2009

00:56:07 UT - Moon (14 ta 56'31") conjunct Asbolus (14 ta 56'31")
04:00:31 UT - Moon (16 ta 42'46") square Nessus (16 aq 42'46" Rx)
05:25:52 UT - Moon (17 ta 32'5") square Psyche (17 aq 32'5" Rx)
05:28:46 UT - Moon (17 ta 33'46") trine Typhon (17 vi 33'46")
06:04:32 UT - Moon (17 ta 54'28") trine Saturn (17 vi 54'28")
09:21:28 UT - Moon (19 ta 48'42") sextile Eros (19 pi 48'42")
10:22:03 UT - Moon (20 ta 23'57") sextile Varuna (20 cn 23'57")
11:55:42 UT - Moon (21 ta 18'31") trine Logos (21 vi 18'31")
12:29:23 UT - Moon (21 ta 38'11") trine Mean BML (21 cp 38'11")
12:50:38 UT - Moon (21 ta 50'35") conjunct Sedna (21 ta 50'35")
13:24:21 UT - Moon (22 ta 10'17") square Pallas (22 le 10'17")
14:31:48 UT - Moon (22 ta 49'44") square Elatus (22 le 49'44")
15:14:27 UT - Moon (23 ta 14'42") trine Ceres (23 vi 14'42")
16:35:03 UT - Moon (24 ta 1'57") trine Makemake (24 vi 1'57")
18:26:06 UT - Moon (25 ta 7'12") square Chiron (25 aq 7'12" Rx)
18:45:41 UT - Moon (25 ta 18'43") sextile Sun (25 cn 18'43")
18:53:36 UT - Moon (25 ta 23'22") square Jupiter (25 aq 23'22" Rx)
19:42:27 UT - Moon (25 ta 52'8") opposite Amycus (25 sc 52'8" Rx)
19:42:41 UT - Moon (25 ta 52'16") square Neptune (25 aq 52'16" Rx)
20:48:07 UT - Moon (26 ta 30'51") sextile Uranus (26 pi 30'51" Rx)

Saturday 18 July 2009

02:11:36 UT - Moon (29 ta 42'19") square Orcus (29 le 42'19")
03:17:58 UT - Moon (0 ge 21'45") sextile Mercury (0 le 21'45")
03:28:53 UT - Moon (0 ge 28'15") trine Mean Node (0 aq 28'15" Rx)
06:18:53 UT - Moon (2 ge 9'32") conjunct Thereus (2 ge 9'32")
07:28:14 UT - Moon (2 ge 50'57") sextile Juno (2 ar 50'57")
07:49:11 UT - Moon (3 ge 3'28") conjunct Altjira (3 ge 3'28")
08:36:23 UT - Moon (3 ge 31'42") trine Okyrhoe (3 li 31'43")
09:48:19 UT - Moon (4 ge 14'47") square Teharonhiawako (4 pi 14'47" Rx)
10:04:45 UT - Moon (4 ge 24'38") conjunct Mars (4 ge 24'38")
12:03:58 UT - Moon (5 ge 36'11") sextile Pelion (5 ar 36'11" Rx)
13:30:30 UT - Moon (6 ge 28'13") opposite Hylonome (6 sa 28'13" Rx)
18:17:07 UT - Moon (9 ge 21'11") opposite Pholus (9 sa 21'11" Rx)
20:56:14 UT - Moon (10 ge 57'36") square Borasisi (10 pi 57'36" Rx)
22:00:38 UT - Moon (11 ge 36'43") sextile Bienor (11 ar 36'43" Rx)
22:39:34 UT - Moon (12 ge 0'22") conjunct Chaos (12 ge 0'23")

Sunday 19 July 2009

01:57:40 UT - Moon (14 ge 1'1") opposite Ixion (14 sa 1'1" Rx)
02:05:41 UT - Moon (14 ge 5'54") opposite Great Attractor (14 sa 5'54")
02:48:11 UT - Moon (14 ge 31'51") trine Haumea (14 li 31'51")
04:06:19 UT - Moon (15 ge 19'35") conjunct Venus (15 ge 19'35")
04:47:43 UT - Moon (15 ge 44'54") trine Rhadamanthus (15 li 44'54")
06:15:08 UT - Moon (16 ge 38'25") trine Nessus (16 aq 38'25" Rx)
07:09:31 UT - Moon (17 ge 11'45") trine Psyche (17 aq 11'45" Rx)
07:55:18 UT - Moon (17 ge 39'50") square Typhon (17 vi 39'50")
08:38:03 UT - Moon (18 ge 6'5") square Saturn (18 vi 6'5")
09:24:18 UT - Moon (18 ge 34'29") opposite Quaoar (18 sa 34'29" Rx)
11:31:49 UT - Moon (19 ge 52'55") square Eros (19 pi 52'55")
13:15:18 UT - Moon (20 ge 56'41") opposite Crantor (20 sa 56'41" Rx)
13:54:04 UT - Moon (21 ge 20'36") square Logos (21 vi 20'36")
15:00:24 UT - Moon (22 ge 1'33") sextile Eris (22 ar 1'33" Rx)
16:33:24 UT - Moon (22 ge 59'2") sextile Elatus (22 le 59'2")
16:59:20 UT - Moon (23 ge 15'4") sextile Pallas (23 le 15'4")
18:17:41 UT - Moon (24 ge 3'34") square Ceres (24 vi 3'34")
18:17:53 UT - Moon (24 ge 3'41") square Makemake (24 vi 3'41")
19:51:47 UT - Moon (25 ge 1'53") trine Chiron (25 aq 1'53" Rx)
20:06:59 UT - Moon (25 ge 11'19") trine Jupiter (25 aq 11'19" Rx)
20:19:47 UT - Moon (25 ge 19'15") sextile 1992 QB1 (25 ar 19'15")
21:08:28 UT - Moon (25 ge 49'28") trine Neptune (25 aq 49'28" Rx)
22:12:23 UT - Moon (26 ge 29'9") square Uranus (26 pi 29'9" Rx)
23:01:28 UT - Moon (26 ge 59'39") opposite Galactic Center (26 sa 59'39")

Monday 20 July 2009

03:26:42 UT - Moon (29 ge 44'48") sextile Orcus (29 le 44'48")
04:42:56 UT - Moon (0 cn 32'22") conjunct Cyllarus (0 cn 32'22")
05:58:14 UT - Moon (1 cn 19'23") opposite Pluto (1 cp 19'23" Rx)
08:52:47 UT - Moon (3 cn 8'32") square Juno (3 ar 8'32")
09:36:52 UT - Moon (3 cn 36'8") trine Ceto (3 sc 36'8")
09:54:37 UT - Moon (3 cn 47'15") square Okyrhoe (3 li 47'14")
10:35:50 UT - Moon (4 cn 13'4") trine Teharonhiawako (4 pi 13'4" Rx)
12:47:05 UT - Moon (5 cn 35'20") square Pelion (5 ar 35'20" Rx)
13:17:35 UT - Moon (5 cn 54'28") trine Deucalion (5 sc 54'28")
16:30:19 UT - Moon (7 cn 55'30") trine Echeclus (7 sc 55'30")
19:01:09 UT - Moon (9 cn 30'21") trine Huya (9 sc 30'21")
21:17:13 UT - Moon (10 cn 56'0") trine Borasisi (10 pi 56'0" Rx)
22:21:18 UT - Moon (11 cn 36'22") square Bienor (11 ar 36'22" Rx)

Tuesday 21 July 2009

01:30:58 UT - Moon (13 cn 35'56") conjunct Vesta (13 cn 35'56")
02:14:21 UT - Moon (14 cn 3'18") trine Chariklo (14 sc 3'18")
03:01:01 UT - Moon (14 cn 32'45") square Haumea (14 li 32'45")
03:54:16 UT - Moon (15 cn 6'22") sextile Asbolus (15 ta 6'22")
04:57:00 UT - Moon (15 cn 45'58") square Rhadamanthus (15 li 45'58")
08:06:42 UT - Moon (17 cn 45'47") sextile Typhon (17 vi 45'47")
08:56:47 UT - Moon (18 cn 17'26") sextile Saturn (18 vi 17'26")
11:29:59 UT - Moon (19 cn 54'17") trine Eros (19 pi 54'17")
12:26:36 UT - Moon (20 cn 30'5") conjunct Varuna (20 cn 30'5")
13:49:44 UT - Moon (21 cn 22'40") sextile Logos (21 vi 22'40")
14:36:21 UT - Moon (21 cn 52'9") sextile Sedna (21 ta 52'9")
14:51:09 UT - Moon (22 cn 1'30") square Eris (22 ar 1'31" Rx)
14:57:24 UT - Moon (22 cn 5'28") opposite Mean BML (22 cp 5'28")
18:07:02 UT - Moon (24 cn 5'26") sextile Makemake (24 vi 5'26")
19:18:52 UT - Moon (24 cn 50'52") sextile Ceres (24 vi 50'52")
20:04:14 UT - Moon (25 cn 19'35") square 1992 QB1 (25 ar 19'35")
20:51:11 UT - Moon (25 cn 49'17") trine Amycus (25 sc 49'17" Rx)
21:51:20 UT - Moon (26 cn 27'20") trine Uranus (26 pi 27'20" Rx)

Wednesday 22 July 2009

02:34:36 UT - Moon (29 cn 26'31") conjunct Sun (29 cn 26'31")
03:52:03 UT - Moon (0 le 15'30") opposite Mean Node (0 aq 15'30" Rx)
07:18:18 UT - Moon (2 le 25'53") sextile Thereus (2 ge 25'52")
08:23:41 UT - Moon (3 le 7'11") sextile Altjira (3 ge 7'12")
08:50:36 UT - Moon (3 le 24'12") trine Juno (3 ar 24'11")
09:10:09 UT - Moon (3 le 36'33") square Ceto (3 sc 36'33")
09:51:40 UT - Moon (4 le 2'46") sextile Okyrhoe (4 li 2'46")
12:16:41 UT - Moon (5 le 34'19") trine Pelion (5 ar 34'19" Rx)
12:48:46 UT - Moon (5 le 54'34") square Deucalion (5 sc 54'34")
13:35:11 UT - Moon (6 le 23'51") trine Hylonome (6 sa 23'51" Rx)
15:03:45 UT - Moon (7 le 19'43") sextile Mars (7 ge 19'43")
16:02:42 UT - Moon (7 le 56'53") square Echeclus (7 sc 56'53")
18:07:48 UT - Moon (9 le 15'43") trine Pholus (9 sa 15'43" Rx)
18:31:16 UT - Moon (9 le 30'29") square Huya (9 sc 30'29")
18:58:20 UT - Moon (9 le 47'32") conjunct Mercury (9 le 47'32")
21:50:23 UT - Moon (11 le 35'48") trine Bienor (11 ar 35'48" Rx)
22:36:58 UT - Moon (12 le 5'5") sextile Chaos (12 ge 5'5")

Thursday 23 July 2009

01:36:22 UT - Moon (13 le 57'46") trine Ixion (13 sa 57'46" Rx)
01:45:50 UT - Moon (14 le 3'43") square Chariklo (14 sc 3'42")
01:49:19 UT - Moon (14 le 5'54") trine Great Attractor (14 sa 5'54")
02:33:40 UT - Moon (14 le 33'44") sextile Haumea (14 li 33'44")
03:32:37 UT - Moon (15 le 10'42") square Asbolus (15 ta 10'42")
04:30:41 UT - Moon (15 le 47'6") sextile Rhadamanthus (15 li 47'6")
05:39:06 UT - Moon (16 le 29'57") opposite Nessus (16 aq 29'57" Rx)
05:39:26 UT - Moon (16 le 30'10") opposite Psyche (16 aq 30'10" Rx)
08:52:49 UT - Moon (18 le 31'9") trine Quaoar (18 sa 31'9" Rx)
11:34:11 UT - Moon (20 le 11'55") sextile Venus (20 ge 11'55")
12:32:57 UT - Moon (20 le 48'34") trine Crantor (20 sa 48'34" Rx)
14:16:07 UT - Moon (21 le 52'51") square Sedna (21 ta 52'51")
14:29:54 UT - Moon (22 le 1'26") trine Eris (22 ar 1'25" Rx)
16:31:39 UT - Moon (23 le 17'10") conjunct Elatus (23 le 17'10")
18:55:32 UT - Moon (24 le 46'31") opposite Jupiter (24 aq 46'32" Rx)
19:03:11 UT - Moon (24 le 51'16") opposite Chiron (24 aq 51'16" Rx)
19:47:40 UT - Moon (25 le 18'52") conjunct Pallas (25 le 18'52")
19:49:12 UT - Moon (25 le 19'49") trine 1992 QB1 (25 ar 19'48")
20:27:59 UT - Moon (25 le 43'51") opposite Neptune (25 aq 43'51" Rx)
20:35:02 UT - Moon (25 le 48'13") square Amycus (25 sc 48'13" Rx)
22:30:26 UT - Moon (26 le 59'40") trine Galactic Center (26 sa 59'40")

Friday 24 July 2009

03:05:59 UT - Moon (29 le 49'47") conjunct Orcus (29 le 49'47")
04:31:57 UT - Moon (0 vi 42'43") sextile Cyllarus (0 cn 42'43")
05:23:06 UT - Moon (1 vi 14'11") trine Pluto (1 cp 14'11" Rx)
07:32:27 UT - Moon (2 vi 33'38") square Thereus (2 ge 33'38")
08:30:01 UT - Moon (3 vi 8'56") square Altjira (3 ge 8'56")
09:15:58 UT - Moon (3 vi 37'5") sextile Ceto (3 sc 37'5")
10:08:58 UT - Moon (4 vi 9'32") opposite Teharonhiawako (4 pi 9'32" Rx)
13:01:09 UT - Moon (5 vi 54'46") sextile Deucalion (5 sc 54'46")
13:45:39 UT - Moon (6 vi 21'54") square Hylonome (6 sa 21'54" Rx)
16:24:34 UT - Moon (7 vi 58'40") sextile Echeclus (7 sc 58'40")
17:44:08 UT - Moon (8 vi 47'1") square Mars (8 ge 47'1")
18:27:14 UT - Moon (9 vi 13'10") square Pholus (9 sa 13'10" Rx)
18:56:14 UT - Moon (9 vi 30'46") sextile Huya (9 sc 30'46")
21:11:22 UT - Moon (10 vi 52'36") opposite Borasisi (10 pi 52'36" Rx)
23:15:06 UT - Moon (12 vi 7'21") square Chaos (12 ge 7'21")

Saturday 25 July 2009

02:15:49 UT - Moon (13 vi 56'13") square Ixion (13 sa 56'13" Rx)
02:29:28 UT - Moon (14 vi 4'26") sextile Chariklo (14 sc 4'26")
02:31:55 UT - Moon (14 vi 5'54") square Great Attractor (14 sa 5'54")
04:26:46 UT - Moon (15 vi 14'52") trine Asbolus (15 ta 14'52")
04:40:33 UT - Moon (15 vi 23'8") sextile Vesta (15 cn 23'8")
08:59:47 UT - Moon (17 vi 58'11") conjunct Typhon (17 vi 58'11")
09:52:22 UT - Moon (18 vi 29'32") square Quaoar (18 sa 29'32" Rx)
10:11:41 UT - Moon (18 vi 41'2") conjunct Saturn (18 vi 41'2")
12:05:30 UT - Moon (19 vi 48'45") opposite Eros (19 pi 48'45" Rx)
13:25:12 UT - Moon (20 vi 36'5") sextile Varuna (20 cn 36'5")
13:39:39 UT - Moon (20 vi 44'39") square Crantor (20 sa 44'39" Rx)
14:51:10 UT - Moon (21 vi 27'2") conjunct Logos (21 vi 27'3")
15:35:54 UT - Moon (21 vi 53'31") trine Sedna (21 ta 53'31")
16:41:53 UT - Moon (22 vi 32'32") trine Mean BML (22 cp 32'31")
17:00:56 UT - Moon (22 vi 43'47") square Venus (22 ge 43'47")
19:25:44 UT - Moon (24 vi 9'10") conjunct Makemake (24 vi 9'10")
22:12:49 UT - Moon (25 vi 47'22") sextile Amycus (25 sc 47'22" Rx)
23:13:45 UT - Moon (26 vi 23'5") opposite Uranus (26 pi 23'5" Rx)
23:23:03 UT - Moon (26 vi 28'32") conjunct Ceres (26 vi 28'32")

Sunday 26 July 2009

00:16:13 UT - Moon (26 vi 59'40") square Galactic Center (26 sa 59'39")
05:29:55 UT - Moon (0 li 2'34") trine Mean Node (0 aq 2'34" Rx)
06:48:13 UT - Moon (0 li 48'1") square Cyllarus (0 cn 48'2")
07:28:47 UT - Moon (1 li 11'33") square Pluto (1 cp 11'33" Rx)
10:04:15 UT - Moon (2 li 41'29") trine Thereus (2 ge 41'29")
10:54:51 UT - Moon (3 li 10'41") trine Altjira (3 ge 10'41")
11:41:32 UT - Moon (3 li 37'36") sextile Sun (3 le 37'36")
12:06:30 UT - Moon (3 li 51'59") opposite Juno (3 ar 51'59")
13:23:22 UT - Moon (4 li 36'13") conjunct Okyrhoe (4 li 36'13")
14:59:45 UT - Moon (5 li 31'34") opposite Pelion (5 ar 31'34" Rx)
16:24:17 UT - Moon (6 li 20'1") sextile Hylonome (6 sa 20'2" Rx)
21:23:19 UT - Moon (9 li 10'40") sextile Pholus (9 sa 10'40" Rx)
23:23:41 UT - Moon (10 li 19'2") trine Mars (10 ge 19'2")

Monday 27 July 2009

01:35:51 UT - Moon (11 li 33'53") opposite Bienor (11 ar 33'53" Rx)
02:39:12 UT - Moon (12 li 9'41") trine Chaos (12 ge 9'41")
05:45:31 UT - Moon (13 li 54'40") sextile Ixion (13 sa 54'40" Rx)
06:05:28 UT - Moon (14 li 5'53") sextile Great Attractor (14 sa 5'53")
06:59:10 UT - Moon (14 li 36'3") conjunct Haumea (14 li 36'3")
08:58:32 UT - Moon (15 li 42'58") trine Psyche (15 aq 42'58" Rx)
09:10:44 UT - Moon (15 li 49'48") conjunct Rhadamanthus (15 li 49'48")
10:06:07 UT - Moon (16 li 20'47") square Vesta (16 cn 20'46")
10:06:09 UT - Moon (16 li 20'48") trine Nessus (16 aq 20'48" Rx)
13:54:05 UT - Moon (18 li 27'54") sextile Quaoar (18 sa 27'54" Rx)
14:46:47 UT - Moon (18 li 57'11") sextile Mercury (18 le 57'11")
17:50:58 UT - Moon (20 li 39'18") square Varuna (20 cn 39'18")
17:53:33 UT - Moon (20 li 40'43") sextile Crantor (20 sa 40'43" Rx)
20:19:03 UT - Moon (22 li 1'5") opposite Eris (22 ar 1'5" Rx)
21:42:45 UT - Moon (22 li 47'12") square Mean BML (22 cp 47'12")
23:13:09 UT - Moon (23 li 36'55") sextile Elatus (23 le 36'55")

Tuesday 28 July 2009

00:27:56 UT - Moon (24 li 17'58") trine Jupiter (24 aq 17'58" Rx)
01:06:59 UT - Moon (24 li 39'22") trine Chiron (24 aq 39'23" Rx)
02:21:07 UT - Moon (25 li 19'58") opposite 1992 QB1 (25 ar 19'58" Rx)
02:35:52 UT - Moon (25 li 28'2") trine Venus (25 ge 28'2")
02:53:15 UT - Moon (25 li 37'33") trine Neptune (25 aq 37'32" Rx)
05:23:40 UT - Moon (26 li 59'39") sextile Galactic Center (26 sa 59'39")
06:22:55 UT - Moon (27 li 31'55") sextile Pallas (27 le 31'55")
10:47:10 UT - Moon (29 li 55'21") sextile Orcus (29 le 55'21")
10:47:28 UT - Moon (29 li 55'31") square Mean Node (29 cp 55'31" Rx)
12:34:54 UT - Moon (0 sc 53'36") trine Cyllarus (0 cn 53'36")
13:03:05 UT - Moon (1 sc 8'49") sextile Pluto (1 cp 8'49" Rx)
17:41:37 UT - Moon (3 sc 38'43") conjunct Ceto (3 sc 38'43")
18:31:27 UT - Moon (4 sc 5'27") trine Teharonhiawako (4 pi 5'27" Rx)
21:57:06 UT - Moon (5 sc 55'29") conjunct Deucalion (5 sc 55'29")
21:59:48 UT - Moon (5 sc 56'56") square Sun (5 le 56'55")

Wednesday 29 July 2009

01:58:10 UT - Moon (8 sc 3'54") conjunct Echeclus (8 sc 3'54")
04:43:57 UT - Moon (9 sc 31'52") conjunct Huya (9 sc 31'52")
07:08:54 UT - Moon (10 sc 48'33") trine Borasisi (10 pi 48'33" Rx)
13:26:07 UT - Moon (14 sc 7'8") conjunct Chariklo (14 sc 7'8")
15:37:10 UT - Moon (15 sc 15'49") square Psyche (15 aq 15'49" Rx)
15:50:55 UT - Moon (15 sc 23'1") opposite Asbolus (15 ta 23'1")
17:31:38 UT - Moon (16 sc 15'40") square Nessus (16 aq 15'40" Rx)
19:40:16 UT - Moon (17 sc 22'48") trine Vesta (17 cn 22'48")
21:16:02 UT - Moon (18 sc 12'41") sextile Typhon (18 vi 12'41")
23:03:29 UT - Moon (19 sc 8'33") sextile Saturn (19 vi 8'33")
23:42:56 UT - Moon (19 sc 29'2") trine Eros (19 pi 29'2" Rx)

Thursday 30 July 2009

02:05:02 UT - Moon (20 sc 42'43") trine Varuna (20 cn 42'43")
03:40:48 UT - Moon (21 sc 32'17") sextile Logos (21 vi 32'16")
04:24:28 UT - Moon (21 sc 54'51") opposite Sedna (21 ta 54'51")
06:36:23 UT - Moon (23 sc 2'57") sextile Mean BML (23 cp 2'57")
08:03:46 UT - Moon (23 sc 47'59") square Elatus (23 le 47'59")
08:07:20 UT - Moon (23 sc 49'49") square Mercury (23 le 49'49")
08:29:55 UT - Moon (24 sc 1'27") square Jupiter (24 aq 1'27" Rx)
08:53:42 UT - Moon (24 sc 13'42") sextile Makemake (24 vi 13'41")
09:30:29 UT - Moon (24 sc 32'37") square Chiron (24 aq 32'37" Rx)
11:29:51 UT - Moon (25 sc 33'57") square Neptune (25 aq 33'57" Rx)
11:54:02 UT - Moon (25 sc 46'22") conjunct Amycus (25 sc 46'22" Rx)
12:54:38 UT - Moon (26 sc 17'28") trine Uranus (26 pi 17'28" Rx)
16:56:01 UT - Moon (28 sc 21'1") sextile Ceres (28 vi 21'2")
17:44:32 UT - Moon (28 sc 45'49") square Pallas (28 le 45'48")
19:46:21 UT - Moon (29 sc 47'58") sextile Mean Node (29 cp 47'58" Rx)
20:07:00 UT - Moon (29 sc 58'30") square Orcus (29 le 58'29")

Friday 31 July 2009

01:59:43 UT - Moon (2 sa 57'51") opposite Thereus (2 ge 57'51")
02:32:06 UT - Moon (3 sa 14'17") opposite Altjira (3 ge 14'17")
04:08:27 UT - Moon (4 sa 3'7") square Teharonhiawako (4 pi 3'7" Rx)
04:33:13 UT - Moon (4 sa 15'39") trine Juno (4 ar 15'39")
06:32:53 UT - Moon (5 sa 16'12") sextile Okyrhoe (5 li 16'12")
06:55:10 UT - Moon (5 sa 27'28") trine Pelion (5 ar 27'29" Rx)
08:32:17 UT - Moon (6 sa 16'32") conjunct Hylonome (6 sa 16'32" Rx)
12:51:24 UT - Moon (8 sa 27'11") trine Sun (8 le 27'11")
14:08:06 UT - Moon (9 sa 5'47") conjunct Pholus (9 sa 5'47" Rx)
17:27:54 UT - Moon (10 sa 46'12") square Borasisi (10 pi 46'12" Rx)
18:56:18 UT - Moon (11 sa 30'33") trine Bienor (11 ar 30'33" Rx)
20:24:03 UT - Moon (12 sa 14'33") opposite Chaos (12 ge 14'33")
23:21:03 UT - Moon (13 sa 43'10") opposite Mars (13 ge 43'10")
23:37:48 UT - Moon (13 sa 51'33") conjunct Ixion (13 sa 51'33" Rx)

Saturday 01 August 2009

00:06:26 UT - Moon (14 sa 5'52") conjunct Great Attractor (14 sa 5'52")
01:12:55 UT - Moon (14 sa 39'6") sextile Haumea (14 li 39'7")
01:27:29 UT - Moon (14 sa 46'23") sextile Psyche (14 aq 46'23" Rx)
03:41:35 UT - Moon (15 sa 53'22") sextile Rhadamanthus (15 li 53'22")
04:15:19 UT - Moon (16 sa 10'12") sextile Nessus (16 aq 10'12" Rx)
08:37:33 UT - Moon (18 sa 20'54") square Typhon (18 vi 20'54")
08:44:55 UT - Moon (18 sa 24'34") conjunct Quaoar (18 sa 24'34" Rx)
10:20:21 UT - Moon (19 sa 12'4") square Eros (19 pi 12'4" Rx)
10:44:31 UT - Moon (19 sa 24'5") square Saturn (19 vi 24'5")
13:02:59 UT - Moon (20 sa 32'55") conjunct Crantor (20 sa 32'55" Rx)
15:08:31 UT - Moon (21 sa 35'16") square Logos (21 vi 35'16")
15:59:20 UT - Moon (22 sa 0'30") trine Eris (22 ar 0'30" Rx)
19:27:12 UT - Moon (23 sa 43'35") sextile Jupiter (23 aq 43'35" Rx)
19:59:50 UT - Moon (23 sa 59'45") trine Elatus (23 le 59'46")
20:33:12 UT - Moon (24 sa 16'17") square Makemake (24 vi 16'17")
20:51:34 UT - Moon (24 sa 25'23") sextile Chiron (24 aq 25'23" Rx)
22:41:07 UT - Moon (25 sa 19'38") trine 1992 QB1 (25 ar 19'38" Rx)
23:02:19 UT - Moon (25 sa 30'8") sextile Neptune (25 aq 30'8" Rx)

Sunday 02 August 2009

00:31:05 UT - Moon (26 sa 14'3") square Uranus (26 pi 14'3" Rx)
02:03:16 UT - Moon (26 sa 59'39") conjunct Galactic Center (26 sa 59'39")
05:41:47 UT - Moon (28 sa 47'38") trine Mercury (28 le 47'38")
06:53:35 UT - Moon (29 sa 23'6") square Ceres (29 vi 23'6")
08:12:04 UT - Moon (0 cp 1'50") trine Orcus (0 vi 1'50")
08:15:19 UT - Moon (0 cp 3'26") trine Pallas (0 vi 3'26")
10:16:25 UT - Moon (1 cp 3'12") conjunct Pluto (1 cp 3'12" Rx)
10:20:57 UT - Moon (1 cp 5'26") opposite Cyllarus (1 cn 5'26")
11:26:38 UT - Moon (1 cp 37'50") opposite Venus (1 cn 37'50")
15:37:10 UT - Moon (3 cp 41'19") sextile Ceto (3 sc 41'20")
16:16:19 UT - Moon (4 cp 0'37") sextile Teharonhiawako (4 pi 0'37" Rx)
17:05:26 UT - Moon (4 cp 24'48") square Juno (4 ar 24'48")
19:07:23 UT - Moon (5 cp 24'52") square Pelion (5 ar 24'52" Rx)
19:35:16 UT - Moon (5 cp 38'35") square Okyrhoe (5 li 38'35")
20:12:19 UT - Moon (5 cp 56'50") sextile Deucalion (5 sc 56'49")

Monday 03 August 2009

00:46:54 UT - Moon (8 cp 11'57") sextile Echeclus (8 sc 11'57")
03:33:34 UT - Moon (9 cp 33'55") sextile Huya (9 sc 33'55")
05:55:28 UT - Moon (10 cp 43'41") sextile Borasisi (10 pi 43'41" Rx)
07:26:12 UT - Moon (11 cp 28'17") square Bienor (11 ar 28'17" Rx)
12:59:15 UT - Moon (14 cp 11'58") sextile Chariklo (14 sc 11'58")
13:58:11 UT - Moon (14 cp 40'55") square Haumea (14 li 40'55")
15:38:59 UT - Moon (15 cp 30'27") trine Asbolus (15 ta 30'27")
16:29:54 UT - Moon (15 cp 55'28") square Rhadamanthus (15 li 55'28")
21:43:32 UT - Moon (18 cp 29'33") trine Typhon (18 vi 29'33")
22:25:10 UT - Moon (18 cp 50'0") sextile Eros (18 pi 50'0" Rx)
23:59:33 UT - Moon (19 cp 36'22") opposite Vesta (19 cn 36'22")

Tuesday 04 August 2009

00:07:42 UT - Moon (19 cp 40'23") trine Saturn (19 vi 40'23")
02:29:16 UT - Moon (20 cp 49'56") opposite Varuna (20 cn 49'56")
04:07:59 UT - Moon (21 cp 38'26") trine Logos (21 vi 38'27")
04:43:51 UT - Moon (21 cp 56'4") trine Sedna (21 ta 56'4")
04:52:03 UT - Moon (22 cp 0'6") square Eris (22 ar 0'6" Rx)
08:08:26 UT - Moon (23 cp 36'37") conjunct Mean BML (23 cp 36'37")
09:34:45 UT - Moon (24 cp 19'3") trine Makemake (24 vi 19'3")
11:37:11 UT - Moon (25 cp 19'14") square 1992 QB1 (25 ar 19'14" Rx)
12:33:05 UT - Moon (25 cp 46'43") sextile Amycus (25 sc 46'43")
13:21:06 UT - Moon (26 cp 10'20") sextile Uranus (26 pi 10'20" Rx)
20:11:03 UT - Moon (29 cp 32'2") conjunct Mean Node (29 cp 32'2" Rx)
22:02:19 UT - Moon (0 aq 26'49") trine Ceres (0 li 26'49")

Wednesday 05 August 2009

03:41:41 UT - Moon (3 aq 14'0") trine Thereus (3 ge 14'0")
03:49:14 UT - Moon (3 aq 17'43") trine Altjira (3 ge 17'43")
04:40:29 UT - Moon (3 aq 42'59") square Ceto (3 sc 42'59")
06:18:40 UT - Moon (4 aq 31'24") sextile Juno (4 ar 31'23")
08:01:07 UT - Moon (5 aq 21'56") sextile Pelion (5 ar 21'56" Rx)
09:13:41 UT - Moon (5 aq 57'44") square Deucalion (5 sc 57'44")
09:21:53 UT - Moon (6 aq 1'47") trine Okyrhoe (6 li 1'47")
09:46:18 UT - Moon (6 aq 13'50") sextile Hylonome (6 sa 13'50" Rx)
13:55:38 UT - Moon (8 aq 16'57") square Echeclus (8 sc 16'57")
15:25:56 UT - Moon (9 aq 1'34") sextile Pholus (9 sa 1'34" Rx)
16:34:10 UT - Moon (9 aq 35'18") square Huya (9 sc 35'18")
20:17:19 UT - Moon (11 aq 25'40") sextile Bienor (11 ar 25'41" Rx)
22:05:37 UT - Moon (12 aq 19'17") trine Chaos (12 ge 19'17")

Thursday 06 August 2009

00:54:52 UT - Moon (13 aq 43'7") opposite Sun (13 le 43'8")
01:06:11 UT - Moon (13 aq 48'44") sextile Ixion (13 sa 48'44" Rx)
01:40:44 UT - Moon (14 aq 5'51") sextile Great Attractor (14 sa 5'51")
01:59:28 UT - Moon (14 aq 15'9") square Chariklo (14 sc 15'8")
02:55:21 UT - Moon (14 aq 42'51") trine Haumea (14 li 42'51")
04:37:33 UT - Moon (15 aq 33'33") square Asbolus (15 ta 33'33")
05:26:13 UT - Moon (15 aq 57'42") trine Rhadamanthus (15 li 57'42")
05:28:26 UT - Moon (15 aq 58'48") conjunct Nessus (15 aq 58'48" Rx)
08:11:59 UT - Moon (17 aq 20'0") trine Mars (17 ge 20'0")
10:15:45 UT - Moon (18 aq 21'31") sextile Quaoar (18 sa 21'30" Rx)
14:26:05 UT - Moon (20 aq 26'3") sextile Crantor (20 sa 26'3" Rx)
17:27:47 UT - Moon (21 aq 56'34") square Sedna (21 ta 56'34")
17:33:54 UT - Moon (21 aq 59'37") sextile Eris (21 ar 59'37" Rx)
19:46:43 UT - Moon (23 aq 5'51") conjunct Jupiter (23 aq 5'51" Rx)
21:55:51 UT - Moon (24 aq 10'19") conjunct Chiron (24 aq 10'19" Rx)
22:23:19 UT - Moon (24 aq 24'2") opposite Elatus (24 le 24'2")

Friday 07 August 2009

00:12:44 UT - Moon (25 aq 18'42") sextile 1992 QB1 (25 ar 18'42" Rx)
00:19:38 UT - Moon (25 aq 22'9") conjunct Neptune (25 aq 22'9" Rx)
01:10:17 UT - Moon (25 aq 47'28") square Amycus (25 sc 47'28")
03:34:33 UT - Moon (26 aq 59'39") sextile Galactic Center (26 sa 59'39")
09:51:48 UT - Moon (0 pi 8'45") opposite Orcus (0 vi 8'44")
11:29:42 UT - Moon (0 pi 57'54") sextile Pluto (0 cp 57'54" Rx)
12:07:48 UT - Moon (1 pi 17'3") trine Cyllarus (1 cn 17'3")
14:53:03 UT - Moon (2 pi 40'8") opposite Pallas (2 vi 40'9")
16:10:44 UT - Moon (3 pi 19'14") square Altjira (3 ge 19'14")
16:14:55 UT - Moon (3 pi 21'21") square Thereus (3 ge 21'21")
17:01:30 UT - Moon (3 pi 44'48") trine Ceto (3 sc 44'49")
17:22:31 UT - Moon (3 pi 55'24") conjunct Teharonhiawako (3 pi 55'23" Rx)
21:27:09 UT - Moon (5 pi 58'46") trine Deucalion (5 sc 58'46")
21:55:09 UT - Moon (6 pi 12'54") square Hylonome (6 sa 12'54" Rx)

Saturday 08 August 2009

01:35:03 UT - Moon (8 pi 4'3") opposite Mercury (8 vi 4'3")
01:39:23 UT - Moon (8 pi 6'14") trine Venus (8 cn 6'14")
02:11:25 UT - Moon (8 pi 22'27") trine Echeclus (8 sc 22'27")
03:25:22 UT - Moon (8 pi 59'53") square Pholus (8 sa 59'53" Rx)
04:38:22 UT - Moon (9 pi 36'52") trine Huya (9 sc 36'52")
06:39:47 UT - Moon (10 pi 38'26") conjunct Borasisi (10 pi 38'26" Rx)
10:02:36 UT - Moon (12 pi 21'25") square Chaos (12 ge 21'25")
12:51:53 UT - Moon (13 pi 47'32") square Ixion (13 sa 47'32" Rx)
13:27:50 UT - Moon (14 pi 5'51") square Great Attractor (14 sa 5'51")
13:53:08 UT - Moon (14 pi 18'44") trine Chariklo (14 sc 18'44")
16:24:57 UT - Moon (15 pi 36'7") sextile Asbolus (15 ta 36'8")
20:51:46 UT - Moon (17 pi 52'26") conjunct Eros (17 pi 52'26" Rx)
21:46:00 UT - Moon (18 pi 20'11") square Quaoar (18 sa 20'11" Rx)
22:38:44 UT - Moon (18 pi 47'11") opposite Typhon (18 vi 47'11")
23:13:47 UT - Moon (19 pi 5'8") square Mars (19 ge 5'8")

Sunday 09 August 2009

01:27:02 UT - Moon (20 pi 13'27") opposite Saturn (20 vi 13'27")
01:46:03 UT - Moon (20 pi 23'12") square Crantor (20 sa 23'12" Rx)
02:51:47 UT - Moon (20 pi 56'57") trine Varuna (20 cn 56'57")
04:25:13 UT - Moon (21 pi 44'57") opposite Logos (21 vi 44'57")
04:34:24 UT - Moon (21 pi 49'40") trine Vesta (21 cn 49'40")
04:48:38 UT - Moon (21 pi 56'59") sextile Sedna (21 ta 56'59")
09:07:11 UT - Moon (24 pi 10'6") sextile Mean BML (24 cp 10'7")
09:35:29 UT - Moon (24 pi 24'42") opposite Makemake (24 vi 24'42")
12:17:56 UT - Moon (25 pi 48'34") trine Amycus (25 sc 48'34")
12:44:37 UT - Moon (26 pi 2'21") conjunct Uranus (26 pi 2'21" Rx)
14:35:22 UT - Moon (26 pi 59'38") square Galactic Center (26 sa 59'38")
18:59:03 UT - Moon (29 pi 16'18") sextile Mean Node (29 cp 16'18" Rx)
22:10:00 UT - Moon (0 ar 55'33") square Pluto (0 cp 55'33" Rx)
23:01:39 UT - Moon (1 ar 22'26") square Cyllarus (1 cn 22'25")

Monday 10 August 2009

01:15:57 UT - Moon (2 ar 32'24") opposite Ceres (2 li 32'24")
02:48:18 UT - Moon (3 ar 20'36") sextile Altjira (3 ge 20'35")
03:02:34 UT - Moon (3 ar 28'2") sextile Thereus (3 ge 28'2")
05:13:07 UT - Moon (4 ar 36'16") conjunct Juno (4 ar 36'16" Rx)
06:27:55 UT - Moon (5 ar 15'25") conjunct Pelion (5 ar 15'24" Rx)
08:16:26 UT - Moon (6 ar 12'16") trine Hylonome (6 sa 12'16" Rx)
09:25:12 UT - Moon (6 ar 48'20") opposite Okyrhoe (6 li 48'20")
13:32:54 UT - Moon (8 ar 58'31") trine Pholus (8 sa 58'31" Rx)
17:47:56 UT - Moon (11 ar 13'0") square Venus (11 cn 12'59")
18:00:34 UT - Moon (11 ar 19'40") conjunct Bienor (11 ar 19'40" Rx)
20:01:03 UT - Moon (12 ar 23'22") sextile Chaos (12 ge 23'22")
20:39:08 UT - Moon (12 ar 43'32") sextile Psyche (12 aq 43'32" Rx)
22:37:59 UT - Moon (13 ar 46'30") trine Ixion (13 sa 46'30" Rx)
23:14:25 UT - Moon (14 ar 5'50") trine Great Attractor (14 sa 5'50")

Tuesday 11 August 2009

00:31:48 UT - Moon (14 ar 46'55") opposite Haumea (14 li 46'55")
02:26:15 UT - Moon (15 ar 47'45") sextile Nessus (15 aq 47'45" Rx)
02:53:44 UT - Moon (16 ar 2'22") opposite Rhadamanthus (16 li 2'23")
07:10:02 UT - Moon (18 ar 19'2") trine Quaoar (18 sa 19'2" Rx)
08:03:50 UT - Moon (18 ar 47'47") trine Sun (18 le 47'47")
10:57:37 UT - Moon (20 ar 20'48") trine Crantor (20 sa 20'48" Rx)
11:43:36 UT - Moon (20 ar 45'27") sextile Mars (20 ge 45'27")
12:11:06 UT - Moon (21 ar 0'12") square Varuna (21 cn 0'12")
13:59:44 UT - Moon (21 ar 58'32") conjunct Eris (21 ar 58'32" Rx)
14:55:45 UT - Moon (22 ar 28'39") sextile Jupiter (22 aq 28'39" Rx)
15:40:27 UT - Moon (22 ar 52'42") square Vesta (22 cn 52'42")
17:37:15 UT - Moon (23 ar 55'37") sextile Chiron (23 aq 55'37" Rx)
18:33:36 UT - Moon (24 ar 26'1") square Mean BML (24 cp 26'1")
19:13:13 UT - Moon (24 ar 47'24") trine Elatus (24 le 47'24")
20:03:07 UT - Moon (25 ar 14'21") sextile Neptune (25 aq 14'21" Rx)
20:08:28 UT - Moon (25 ar 17'14") conjunct 1992 QB1 (25 ar 17'14" Rx)
23:17:39 UT - Moon (26 ar 59'37") trine Galactic Center (26 sa 59'38")

Wednesday 12 August 2009

03:15:39 UT - Moon (29 ar 8'51") square Mean Node (29 cp 8'51" Rx)
05:17:52 UT - Moon (0 ta 15'24") trine Orcus (0 vi 15'24")
06:27:34 UT - Moon (0 ta 53'25") trine Pluto (0 cp 53'25" Rx)
07:29:52 UT - Moon (1 ta 27'26") sextile Cyllarus (1 cn 27'25")
11:48:14 UT - Moon (3 ta 48'50") opposite Ceto (3 sc 48'50")
11:50:51 UT - Moon (3 ta 50'16") sextile Teharonhiawako (3 pi 50'16" Rx)
14:10:45 UT - Moon (5 ta 7'6") trine Pallas (5 vi 7'6")
15:48:54 UT - Moon (6 ta 1'6") opposite Deucalion (6 sc 1'6")
20:26:40 UT - Moon (8 ta 34'24") opposite Echeclus (8 sc 34'24")
22:25:54 UT - Moon (9 ta 40'25") opposite Huya (9 sc 40'25")

Thursday 13 August 2009

00:01:06 UT - Moon (10 ta 33'14") sextile Borasisi (10 pi 33'14" Rx)
03:04:43 UT - Moon (12 ta 15'20") square Psyche (12 aq 15'20" Rx)
06:31:00 UT - Moon (14 ta 10'25") sextile Venus (14 cn 10'25")
07:00:13 UT - Moon (14 ta 26'45") opposite Chariklo (14 sc 26'45")
09:10:38 UT - Moon (15 ta 39'45") conjunct Asbolus (15 ta 39'45")
09:14:54 UT - Moon (15 ta 42'9") trine Mercury (15 vi 42'9")
09:15:41 UT - Moon (15 ta 42'35") square Nessus (15 aq 42'35" Rx)
11:01:52 UT - Moon (16 ta 42'9") sextile Eros (16 pi 42'9" Rx)
15:14:14 UT - Moon (19 ta 4'10") trine Typhon (19 vi 4'9")
18:13:00 UT - Moon (20 ta 45'8") trine Saturn (20 vi 45'8")
18:45:02 UT - Moon (21 ta 3'15") sextile Varuna (21 cn 3'16")
18:55:12 UT - Moon (21 ta 9'1") square Sun (21 le 9'1")
20:09:48 UT - Moon (21 ta 51'16") trine Logos (21 vi 51'16")
20:20:56 UT - Moon (21 ta 57'35") conjunct Sedna (21 ta 57'35")
20:44:43 UT - Moon (22 ta 11'4") square Jupiter (22 aq 11'4" Rx)
23:36:35 UT - Moon (23 ta 48'42") square Chiron (23 aq 48'42" Rx)
23:42:57 UT - Moon (23 ta 52'20") sextile Vesta (23 cn 52'20")

Friday 14 August 2009

00:49:31 UT - Moon (24 ta 30'13") trine Makemake (24 vi 30'13")
01:08:39 UT - Moon (24 ta 41'8") trine Mean BML (24 cp 41'7")
01:38:50 UT - Moon (24 ta 58'20") square Elatus (24 le 58'20")
02:00:31 UT - Moon (25 ta 10'42") square Neptune (25 aq 10'41" Rx)
03:12:11 UT - Moon (25 ta 51'36") opposite Amycus (25 sc 51'36")
03:16:45 UT - Moon (25 ta 54'12") sextile Uranus (25 pi 54'12" Rx)
08:44:13 UT - Moon (29 ta 1'46") trine Mean Node (29 cp 1'46" Rx)
10:57:42 UT - Moon (0 ge 18'32") square Orcus (0 vi 18'32")
16:16:49 UT - Moon (3 ge 22'48") conjunct Altjira (3 ge 22'48")
16:45:22 UT - Moon (3 ge 39'20") conjunct Thereus (3 ge 39'20")
17:00:05 UT - Moon (3 ge 47'52") square Teharonhiawako (3 pi 47'51" Rx)
18:10:49 UT - Moon (4 ge 28'52") trine Ceres (4 li 28'52")
18:14:52 UT - Moon (4 ge 31'13") sextile Juno (4 ar 31'14" Rx)
19:19:08 UT - Moon (5 ge 8'32") sextile Pelion (5 ar 8'32" Rx)
21:07:56 UT - Moon (6 ge 11'47") opposite Hylonome (6 sa 11'47")
21:12:55 UT - Moon (6 ge 14'42") square Pallas (6 vi 14'42")
23:26:39 UT - Moon (7 ge 32'37") trine Okyrhoe (7 li 32'37")

Saturday 15 August 2009

01:50:31 UT - Moon (8 ge 56'39") opposite Pholus (8 sa 56'39" Rx)
04:31:13 UT - Moon (10 ge 30'46") square Borasisi (10 pi 30'46" Rx)
05:43:24 UT - Moon (11 ge 13'8") sextile Bienor (11 ar 13'7" Rx)
06:44:26 UT - Moon (11 ge 48'59") trine Psyche (11 aq 48'59" Rx)
07:48:32 UT - Moon (12 ge 26'41") conjunct Chaos (12 ge 26'41")
10:01:23 UT - Moon (13 ge 44'57") opposite Ixion (13 sa 44'56" Rx)
10:36:45 UT - Moon (14 ge 5'48") opposite Great Attractor (14 sa 5'49")
11:53:15 UT - Moon (14 ge 50'59") trine Haumea (14 li 50'59")
13:12:18 UT - Moon (15 ge 37'43") trine Nessus (15 aq 37'43" Rx)
13:57:17 UT - Moon (16 ge 4'21") square Eros (16 pi 4'21" Rx)
14:01:53 UT - Moon (16 ge 7'4") trine Rhadamanthus (16 li 7'4")
17:41:15 UT - Moon (18 ge 17'12") opposite Quaoar (18 sa 17'12" Rx)
18:39:43 UT - Moon (18 ge 51'58") square Mercury (18 vi 51'58")
19:13:40 UT - Moon (19 ge 12'10") square Typhon (19 vi 12'10")
21:02:55 UT - Moon (20 ge 17'15") opposite Crantor (20 sa 17'15" Rx)
22:14:39 UT - Moon (21 ge 0'3") square Saturn (21 vi 0'2")
23:45:27 UT - Moon (21 ge 54'17") square Logos (21 vi 54'17")
23:45:36 UT - Moon (21 ge 54'22") trine Jupiter (21 aq 54'23" Rx)
23:50:36 UT - Moon (21 ge 57'22") sextile Eris (21 ar 57'22" Rx)

Sunday 16 August 2009

02:11:40 UT - Moon (23 ge 21'48") sextile Sun (23 le 21'47")
02:45:38 UT - Moon (23 ge 42'9") trine Chiron (23 aq 42'9" Rx)
02:55:53 UT - Moon (23 ge 48'18") conjunct Mars (23 ge 48'18")
04:10:10 UT - Moon (24 ge 32'52") square Makemake (24 vi 32'52")
05:07:22 UT - Moon (25 ge 7'13") trine Neptune (25 aq 7'13" Rx)
05:09:50 UT - Moon (25 ge 8'42") sextile Elatus (25 le 8'42")
05:21:07 UT - Moon (25 ge 15'28") sextile 1992 QB1 (25 ar 15'29" Rx)
06:18:54 UT - Moon (25 ge 50'13") square Uranus (25 pi 50'13" Rx)
08:14:12 UT - Moon (26 ge 59'37") opposite Galactic Center (26 sa 59'37")
13:48:29 UT - Moon (0 cn 21'32") sextile Orcus (0 vi 21'32")
14:35:15 UT - Moon (0 cn 49'51") opposite Pluto (0 cp 49'51" Rx)
15:51:47 UT - Moon (1 cn 36'15") conjunct Cyllarus (1 cn 36'15")
19:24:39 UT - Moon (3 cn 45'33") trine Teharonhiawako (3 pi 45'33" Rx)
19:37:04 UT - Moon (3 cn 53'6") trine Ceto (3 sc 53'6")
20:30:43 UT - Moon (4 cn 25'45") square Juno (4 ar 25'45" Rx)
21:35:17 UT - Moon (5 cn 5'5") square Pelion (5 ar 5'5" Rx)
22:04:23 UT - Moon (5 cn 22'49") square Ceres (5 li 22'49")
23:11:20 UT - Moon (6 cn 3'39") trine Deucalion (6 sc 3'39")

Monday 17 August 2009

01:13:52 UT - Moon (7 cn 18'28") sextile Pallas (7 vi 18'28")
02:11:14 UT - Moon (7 cn 53'32") square Okyrhoe (7 li 53'32")
03:38:26 UT - Moon (8 cn 46'53") trine Echeclus (8 sc 46'53")
05:12:09 UT - Moon (9 cn 44'18") trine Huya (9 sc 44'18")
06:24:04 UT - Moon (10 cn 28'23") trine Borasisi (10 pi 28'23" Rx)
07:31:30 UT - Moon (11 cn 9'46") square Bienor (11 ar 9'47" Rx)
13:05:49 UT - Moon (14 cn 35'23") trine Chariklo (14 sc 35'23")
13:34:22 UT - Moon (14 cn 52'59") square Haumea (14 li 52'59")
14:26:54 UT - Moon (15 cn 25'22") trine Eros (15 pi 25'22" Rx)
14:53:15 UT - Moon (15 cn 41'37") sextile Asbolus (15 ta 41'38")
15:38:14 UT - Moon (16 cn 9'23") square Rhadamanthus (16 li 9'23")
20:46:29 UT - Moon (19 cn 19'54") sextile Typhon (19 vi 19'54")
21:11:33 UT - Moon (19 cn 35'25") conjunct Venus (19 cn 35'24")
23:42:16 UT - Moon (21 cn 8'47") conjunct Varuna (21 cn 8'47")
23:51:21 UT - Moon (21 cn 14'24") sextile Saturn (21 vi 14'25")

Tuesday 18 August 2009

00:33:07 UT - Moon (21 cn 40'18") sextile Mercury (21 vi 40'18")
00:59:39 UT - Moon (21 cn 56'46") square Eris (21 ar 56'46" Rx)
01:01:32 UT - Moon (21 cn 57'56") sextile Sedna (21 ta 57'56")
05:15:12 UT - Moon (24 cn 35'26") sextile Makemake (24 vi 35'26")
06:09:22 UT - Moon (25 cn 9'6") opposite Mean BML (25 cp 9'6")
06:18:04 UT - Moon (25 cn 14'31") square 1992 QB1 (25 ar 14'31" Rx)
07:02:07 UT - Moon (25 cn 41'54") conjunct Vesta (25 cn 41'54")
07:09:09 UT - Moon (25 cn 46'17") trine Uranus (25 pi 46'17" Rx)
07:23:54 UT - Moon (25 cn 55'27") trine Amycus (25 sc 55'27")
12:02:04 UT - Moon (28 cn 48'38") opposite Mean Node (28 cp 48'38" Rx)
19:24:14 UT - Moon (3 le 24'26") sextile Altjira (3 ge 24'26")
20:02:15 UT - Moon (3 le 48'10") sextile Thereus (3 ge 48'10")
20:13:39 UT - Moon (3 le 55'17") square Ceto (3 sc 55'17")
20:50:58 UT - Moon (4 le 18'35") trine Juno (4 ar 18'36" Rx)
21:59:50 UT - Moon (5 le 1'36") trine Pelion (5 ar 1'36" Rx)
23:41:16 UT - Moon (6 le 4'59") square Deucalion (6 sc 4'58")
23:52:49 UT - Moon (6 le 12'12") trine Hylonome (6 sa 12'11")
23:57:10 UT - Moon (6 le 14'55") sextile Ceres (6 li 14'55")

Wednesday 19 August 2009

03:07:42 UT - Moon (8 le 14'0") sextile Okyrhoe (8 li 13'59")
04:10:35 UT - Moon (8 le 53'18") square Echeclus (8 sc 53'18")
04:14:32 UT - Moon (8 le 55'46") trine Pholus (8 sa 55'46" Rx)
05:35:24 UT - Moon (9 le 46'20") square Huya (9 sc 46'20")
07:35:11 UT - Moon (11 le 1'14") opposite Psyche (11 aq 1'13" Rx)
07:43:22 UT - Moon (11 le 6'21") trine Bienor (11 ar 6'21" Rx)
09:56:05 UT - Moon (12 le 29'20") sextile Chaos (12 ge 29'19")
11:55:22 UT - Moon (13 le 43'55") trine Ixion (13 sa 43'55" Rx)
12:30:22 UT - Moon (14 le 5'48") trine Great Attractor (14 sa 5'48")
13:24:57 UT - Moon (14 le 39'55") square Chariklo (14 sc 39'55")
13:49:04 UT - Moon (14 le 55'0") sextile Haumea (14 li 55'0")
14:42:57 UT - Moon (15 le 28'41") opposite Nessus (15 aq 28'41" Rx)
15:04:19 UT - Moon (15 le 42'2") square Asbolus (15 ta 42'3")
15:51:46 UT - Moon (16 le 11'42") sextile Rhadamanthus (16 li 11'42")
19:10:31 UT - Moon (18 le 15'54") trine Quaoar (18 sa 15'54" Rx)
22:21:16 UT - Moon (20 le 15'2") trine Crantor (20 sa 15'2" Rx)

Thursday 20 August 2009

00:10:03 UT - Moon (21 le 22'57") opposite Jupiter (21 aq 22'56" Rx)
01:03:14 UT - Moon (21 le 56'8") trine Eris (21 ar 56'8" Rx)
01:06:15 UT - Moon (21 le 58'1") square Sedna (21 ta 58'1")
03:33:19 UT - Moon (23 le 29'45") opposite Chiron (23 aq 29'45" Rx)
05:59:05 UT - Moon (25 le 0'36") opposite Neptune (25 aq 0'36" Rx)
06:19:45 UT - Moon (25 le 13'29") trine 1992 QB1 (25 ar 13'28" Rx)
06:43:37 UT - Moon (25 le 28'21") conjunct Elatus (25 le 28'20")
07:30:43 UT - Moon (25 le 57'40") square Amycus (25 sc 57'40")
08:28:04 UT - Moon (26 le 33'23") sextile Mars (26 ge 33'23")
09:10:13 UT - Moon (26 le 59'37") trine Galactic Center (26 sa 59'37")
10:01:35 UT - Moon (27 le 31'34") conjunct Sun (27 le 31'34")
14:44:18 UT - Moon (0 vi 27'15") conjunct Orcus (0 vi 27'15")
15:16:05 UT - Moon (0 vi 46'59") trine Pluto (0 cp 46'59" Rx)
16:47:53 UT - Moon (1 vi 43'55") sextile Cyllarus (1 cn 43'56")
19:31:09 UT - Moon (3 vi 25'5") square Altjira (3 ge 25'5")
19:56:57 UT - Moon (3 vi 41'3") opposite Teharonhiawako (3 pi 41'4" Rx)
20:14:34 UT - Moon (3 vi 51'58") square Thereus (3 ge 51'58")
20:23:39 UT - Moon (3 vi 57'35") sextile Ceto (3 sc 57'35")
23:52:00 UT - Moon (6 vi 6'23") sextile Deucalion (6 sc 6'23")

Friday 21 August 2009

00:02:11 UT - Moon (6 vi 12'40") square Hylonome (6 sa 12'40")
04:26:28 UT - Moon (8 vi 55'36") square Pholus (8 sa 55'37" Rx)
04:33:39 UT - Moon (9 vi 0'2") sextile Echeclus (9 sc 0'1")
05:07:02 UT - Moon (9 vi 20'34") conjunct Pallas (9 vi 20'34")
05:52:24 UT - Moon (9 vi 48'29") sextile Huya (9 sc 48'29")
06:49:42 UT - Moon (10 vi 23'42") opposite Borasisi (10 pi 23'42" Rx)
10:16:16 UT - Moon (12 vi 30'29") square Chaos (12 ge 30'29")
12:15:34 UT - Moon (13 vi 43'32") square Ixion (13 sa 43'32" Rx)
12:45:26 UT - Moon (14 vi 1'49") opposite Eros (14 pi 1'49" Rx)
12:51:56 UT - Moon (14 vi 5'47") square Great Attractor (14 sa 5'47")
13:55:41 UT - Moon (14 vi 44'45") sextile Chariklo (14 sc 44'46")
15:29:40 UT - Moon (15 vi 42'9") trine Asbolus (15 ta 42'9" Rx)
19:41:15 UT - Moon (18 vi 15'23") square Quaoar (18 sa 15'23" Rx)
21:52:47 UT - Moon (19 vi 35'16") conjunct Typhon (19 vi 35'15")
22:57:12 UT - Moon (20 vi 14'19") square Crantor (20 sa 14'19" Rx)

Saturday 22 August 2009

00:35:32 UT - Moon (21 vi 13'52") sextile Varuna (21 cn 13'52")
01:23:48 UT - Moon (21 vi 43'3") conjunct Saturn (21 vi 43'3")
01:48:37 UT - Moon (21 vi 58'3") trine Sedna (21 ta 58'3")
01:56:54 UT - Moon (22 vi 3'4") conjunct Logos (22 vi 3'4")
06:18:15 UT - Moon (24 vi 40'37") conjunct Makemake (24 vi 40'37")
06:27:35 UT - Moon (24 vi 46'14") sextile Venus (24 cn 46'14")
07:50:37 UT - Moon (25 vi 36'8") trine Mean BML (25 cp 36'8")
07:53:56 UT - Moon (25 vi 38'8") opposite Uranus (25 pi 38'7" Rx)
08:30:40 UT - Moon (26 vi 0'11") sextile Amycus (26 sc 0'11")
09:33:49 UT - Moon (26 vi 38'3") conjunct Mercury (26 vi 38'3")
10:09:47 UT - Moon (26 vi 59'36") square Galactic Center (26 sa 59'36")
10:56:01 UT - Moon (27 vi 27'17") sextile Vesta (27 cn 27'17")
11:44:02 UT - Moon (27 vi 56'0") square Mars (27 ge 56'0")
12:50:39 UT - Moon (28 vi 35'49") trine Mean Node (28 cp 35'49" Rx)
16:28:34 UT - Moon (0 li 45'41") square Pluto (0 cp 45'41" Rx)
18:12:50 UT - Moon (1 li 47'38") square Cyllarus (1 cn 47'38")
20:58:18 UT - Moon (3 li 25'40") trine Altjira (3 ge 25'40")
21:48:47 UT - Moon (3 li 55'31") trine Thereus (3 ge 55'31")
21:54:03 UT - Moon (3 li 58'37") opposite Juno (3 ar 58'38" Rx)
23:28:07 UT - Moon (4 li 54'9") opposite Pelion (4 ar 54'9" Rx)

Sunday 23 August 2009

01:42:36 UT - Moon (6 li 13'21") sextile Hylonome (6 sa 13'21")
04:45:44 UT - Moon (8 li 0'50") conjunct Ceres (8 li 0'50")
06:19:23 UT - Moon (8 li 55'38") sextile Pholus (8 sa 55'38")
06:20:24 UT - Moon (8 li 56'14") conjunct Okyrhoe (8 li 56'14")
08:37:32 UT - Moon (10 li 16'17") trine Psyche (10 aq 16'17" Rx)
09:50:30 UT - Moon (10 li 58'47") opposite Bienor (10 ar 58'47" Rx)
12:30:14 UT - Moon (12 li 31'35") trine Chaos (12 ge 31'35")
14:33:59 UT - Moon (13 li 43'15") sextile Ixion (13 sa 43'15" Rx)
15:12:56 UT - Moon (14 li 5'46") sextile Great Attractor (14 sa 5'46")
16:45:41 UT - Moon (14 li 59'18") conjunct Haumea (14 li 59'18")
17:21:04 UT - Moon (15 li 19'42") trine Nessus (15 aq 19'42" Rx)
19:00:04 UT - Moon (16 li 16'41") conjunct Rhadamanthus (16 li 16'41")
22:26:15 UT - Moon (18 li 14'56") sextile Quaoar (18 sa 14'56" Rx)

Monday 24 August 2009

01:54:32 UT - Moon (20 li 13'50") sextile Crantor (20 sa 13'50" Rx)
03:00:12 UT - Moon (20 li 51'13") trine Jupiter (20 aq 51'12" Rx)
03:44:37 UT - Moon (21 li 16'27") square Varuna (21 cn 16'27")
04:52:00 UT - Moon (21 li 54'42") opposite Eris (21 ar 54'42" Rx)
07:17:26 UT - Moon (23 li 17'3") trine Chiron (23 aq 17'3" Rx)
10:08:55 UT - Moon (24 li 53'47") trine Neptune (24 aq 53'47" Rx)
10:39:32 UT - Moon (25 li 11'1") opposite 1992 QB1 (25 ar 11'1" Rx)
11:46:25 UT - Moon (25 li 48'37") sextile Elatus (25 le 48'37")
11:49:49 UT - Moon (25 li 50'32") square Mean BML (25 cp 50'32")
13:52:57 UT - Moon (26 li 59'36") sextile Galactic Center (26 sa 59'36")
14:53:32 UT - Moon (27 li 33'30") square Venus (27 cn 33'31")
16:22:52 UT - Moon (28 li 23'25") square Vesta (28 cn 23'25")
16:32:48 UT - Moon (28 li 28'58") square Mean Node (28 cp 28'58" Rx)
18:10:05 UT - Moon (29 li 23'11") trine Mars (29 ge 23'11")
20:16:07 UT - Moon (0 sc 33'15") sextile Orcus (0 vi 33'15")
20:36:16 UT - Moon (0 sc 44'26") sextile Pluto (0 cp 44'26" Rx)
22:37:07 UT - Moon (1 sc 51'24") trine Cyllarus (1 cn 51'24")
22:40:44 UT - Moon (1 sc 53'24") sextile Sun (1 vi 53'24")

Tuesday 25 August 2009

01:47:05 UT - Moon (3 sc 36'17") trine Teharonhiawako (3 pi 36'17" Rx)
02:35:15 UT - Moon (4 sc 2'48") conjunct Ceto (4 sc 2'48")
06:26:22 UT - Moon (6 sc 9'39") conjunct Deucalion (6 sc 9'38")
12:07:16 UT - Moon (9 sc 15'31") conjunct Echeclus (9 sc 15'31")
13:17:10 UT - Moon (9 sc 53'28") square Psyche (9 aq 53'28" Rx)
13:17:18 UT - Moon (9 sc 53'32") conjunct Huya (9 sc 53'32")
14:03:30 UT - Moon (10 sc 18'34") trine Borasisi (10 pi 18'35" Rx)
16:17:30 UT - Moon (11 sc 31'3") sextile Pallas (11 vi 31'4")
17:52:43 UT - Moon (12 sc 22'26") trine Eros (12 pi 22'26" Rx)
22:38:49 UT - Moon (14 sc 56'9") conjunct Chariklo (14 sc 56'9")
23:13:49 UT - Moon (15 sc 14'54") square Nessus (15 aq 14'54" Rx)

Wednesday 26 August 2009

00:03:15 UT - Moon (15 sc 41'20") opposite Asbolus (15 ta 41'20" Rx)
07:55:03 UT - Moon (19 sc 52'20") sextile Typhon (19 vi 52'20")
09:14:08 UT - Moon (20 sc 34'10") square Jupiter (20 aq 34'10" Rx)
10:39:23 UT - Moon (21 sc 19'11") trine Varuna (21 cn 19'10")
11:52:59 UT - Moon (21 sc 57'59") opposite Sedna (21 ta 57'59" Rx)
12:15:08 UT - Moon (22 sc 9'39") sextile Logos (22 vi 9'38")
12:25:19 UT - Moon (22 sc 15'0") sextile Saturn (22 vi 15'1")
14:10:09 UT - Moon (23 sc 10'8") square Chiron (23 aq 10'8" Rx)
17:13:55 UT - Moon (24 sc 46'30") sextile Makemake (24 vi 46'30")
17:20:42 UT - Moon (24 sc 50'3") square Neptune (24 aq 50'4" Rx)
18:34:32 UT - Moon (25 sc 28'40") trine Uranus (25 pi 28'40" Rx)
19:34:05 UT - Moon (25 sc 59'47") square Elatus (25 le 59'47")
19:46:01 UT - Moon (26 sc 6'1") sextile Mean BML (26 cp 6'1")
19:46:58 UT - Moon (26 sc 6'30") conjunct Amycus (26 sc 6'31")

Thursday 27 August 2009

00:06:27 UT - Moon (28 sc 21'36") sextile Mean Node (28 cp 21'37" Rx)
02:06:24 UT - Moon (29 sc 23'50") trine Vesta (29 cn 23'50")
04:26:42 UT - Moon (0 sa 36'28") trine Venus (0 le 36'28")
04:26:56 UT - Moon (0 sa 36'35") square Orcus (0 vi 36'35")
05:35:02 UT - Moon (1 sa 11'46") sextile Mercury (1 li 11'46")
09:56:48 UT - Moon (3 sa 26'37") opposite Altjira (3 ge 26'37")
09:59:08 UT - Moon (3 sa 27'49") trine Juno (3 ar 27'49" Rx)
10:10:26 UT - Moon (3 sa 33'38") square Teharonhiawako (3 pi 33'38" Rx)
11:05:52 UT - Moon (4 sa 2'6") opposite Thereus (4 ge 2'6")
11:41:59 UT - Moon (4 sa 20'38") square Sun (4 vi 20'38")
12:29:49 UT - Moon (4 sa 45'10") trine Pelion (4 ar 45'10" Rx)
15:26:22 UT - Moon (6 sa 15'34") conjunct Hylonome (6 sa 15'34")
20:41:46 UT - Moon (8 sa 56'25") conjunct Pholus (8 sa 56'25")
21:48:31 UT - Moon (9 sa 30'21") sextile Psyche (9 aq 30'22" Rx)
22:17:28 UT - Moon (9 sa 45'4") sextile Okyrhoe (9 li 45'4")
22:50:08 UT - Moon (10 sa 1'40") sextile Ceres (10 li 1'40")
23:17:48 UT - Moon (10 sa 15'42") square Borasisi (10 pi 15'43" Rx)

Friday 28 August 2009

00:24:17 UT - Moon (10 sa 49'26") trine Bienor (10 ar 49'26" Rx)
01:33:00 UT - Moon (11 sa 24'16") square Eros (11 pi 24'16" Rx)
03:50:09 UT - Moon (12 sa 33'41") opposite Chaos (12 ge 33'41")
04:10:00 UT - Moon (12 sa 43'43") square Pallas (12 vi 43'43")
06:07:21 UT - Moon (13 sa 43'0") conjunct Ixion (13 sa 43'0")
06:52:27 UT - Moon (14 sa 5'45") conjunct Great Attractor (14 sa 5'45")
08:48:59 UT - Moon (15 sa 4'29") sextile Haumea (15 li 4'29")
08:59:36 UT - Moon (15 sa 9'50") sextile Nessus (15 aq 9'50" Rx)
11:24:23 UT - Moon (16 sa 22'41") sextile Rhadamanthus (16 li 22'41")
15:06:46 UT - Moon (18 sa 14'19") conjunct Quaoar (18 sa 14'19" Rx)
18:41:37 UT - Moon (20 sa 1'54") square Typhon (20 vi 1'54")
19:05:26 UT - Moon (20 sa 13'49") conjunct Crantor (20 sa 13'49")
19:10:29 UT - Moon (20 sa 16'20") sextile Jupiter (20 aq 16'20" Rx)
22:23:48 UT - Moon (21 sa 52'54") trine Eris (21 ar 52'54" Rx)
23:04:48 UT - Moon (22 sa 13'21") square Logos (22 vi 13'21")
23:44:03 UT - Moon (22 sa 32'56") square Saturn (22 vi 32'56")

Saturday 29 August 2009

00:44:05 UT - Moon (23 sa 2'51") sextile Chiron (23 aq 2'51" Rx)
04:11:32 UT - Moon (24 sa 46'7") sextile Neptune (24 aq 46'7" Rx)
04:18:59 UT - Moon (24 sa 49'50") square Makemake (24 vi 49'50")
04:55:10 UT - Moon (25 sa 7'49") trine 1992 QB1 (25 ar 7'49" Rx)
05:26:17 UT - Moon (25 sa 23'17") square Uranus (25 pi 23'17" Rx)
07:03:37 UT - Moon (26 sa 11'38") trine Elatus (26 le 11'38")
08:40:12 UT - Moon (26 sa 59'35") conjunct Galactic Center (26 sa 59'35")
16:05:23 UT - Moon (0 cp 40'6") trine Orcus (0 vi 40'6")
16:09:35 UT - Moon (0 cp 42'11") conjunct Pluto (0 cp 42'11" Rx)
18:45:22 UT - Moon (1 cp 59'11") opposite Cyllarus (1 cn 59'11")
20:00:26 UT - Moon (2 cp 36'16") opposite Mars (2 cn 36'16")
21:03:22 UT - Moon (3 cp 7'20") square Juno (3 ar 7'20" Rx)
21:11:41 UT - Moon (3 cp 11'27") square Mercury (3 li 11'27")
21:50:57 UT - Moon (3 cp 30'49") sextile Teharonhiawako (3 pi 30'50" Rx)
23:09:07 UT - Moon (4 cp 9'24") sextile Ceto (4 sc 9'24")

Sunday 30 August 2009

00:11:11 UT - Moon (4 cp 40'0") square Pelion (4 ar 40'0" Rx)
03:21:29 UT - Moon (6 cp 13'49") sextile Deucalion (6 sc 13'49")
04:51:11 UT - Moon (6 cp 58'0") trine Sun (6 vi 58'0")
10:10:04 UT - Moon (9 cp 34'57") sextile Echeclus (9 sc 34'57")
11:00:59 UT - Moon (10 cp 0'0") sextile Huya (10 sc 0'0")
11:25:49 UT - Moon (10 cp 12'13") square Okyrhoe (10 li 12'13")
11:26:47 UT - Moon (10 cp 12'41") sextile Borasisi (10 pi 12'41" Rx)
11:44:44 UT - Moon (10 cp 21'31") sextile Eros (10 pi 21'31" Rx)
12:30:29 UT - Moon (10 cp 44'1") square Bienor (10 ar 44'1" Rx)
13:19:46 UT - Moon (11 cp 8'15") square Ceres (11 li 8'15")
19:09:09 UT - Moon (13 cp 59'57") trine Pallas (13 vi 59'57")
21:26:29 UT - Moon (15 cp 7'25") square Haumea (15 li 7'25")
21:33:01 UT - Moon (15 cp 10'37") sextile Chariklo (15 sc 10'38")
22:30:12 UT - Moon (15 cp 38'43") trine Asbolus (15 ta 38'43" Rx)

Monday 31 August 2009

00:06:37 UT - Moon (16 cp 26'4") square Rhadamanthus (16 li 26'4")
07:46:33 UT - Moon (20 cp 11'56") trine Typhon (20 vi 11'56")
10:14:59 UT - Moon (21 cp 24'50") opposite Varuna (21 cn 24'50")
11:10:02 UT - Moon (21 cp 51'52") square Eris (21 ar 51'52" Rx)
11:21:45 UT - Moon (21 cp 57'38") trine Sedna (21 ta 57'38" Rx)
12:01:39 UT - Moon (22 cp 17'14") trine Logos (22 vi 17'14")
13:11:40 UT - Moon (22 cp 51'37") trine Saturn (22 vi 51'38")
17:19:17 UT - Moon (24 cp 53'18") trine Makemake (24 vi 53'18")
17:44:59 UT - Moon (25 cp 5'56") square 1992 QB1 (25 ar 5'56" Rx)
18:08:45 UT - Moon (25 cp 17'37") sextile Uranus (25 pi 17'37" Rx)
20:05:28 UT - Moon (26 cp 14'59") sextile Amycus (26 sc 14'59")
20:55:26 UT - Moon (26 cp 39'34") conjunct Mean BML (26 cp 39'34")
23:50:41 UT - Moon (28 cp 5'46") conjunct Mean Node (28 cp 5'46" Rx)

Tuesday 01 September 2009

06:52:55 UT - Moon (1 aq 33'39") opposite Vesta (1 le 33'39")
09:15:30 UT - Moon (2 aq 43'56") sextile Juno (2 ar 43'56" Rx)
10:43:09 UT - Moon (3 aq 27'9") trine Altjira (3 ge 27'9")
12:04:40 UT - Moon (4 aq 7'22") trine Thereus (4 ge 7'22")
12:16:17 UT - Moon (4 aq 13'6") square Ceto (4 sc 13'6")
12:59:46 UT - Moon (4 aq 34'34") sextile Pelion (4 ar 34'34" Rx)
13:21:52 UT - Moon (4 aq 45'28") trine Mercury (4 li 45'28")
16:25:31 UT - Moon (6 aq 16'10") square Deucalion (6 sc 16'10")
16:31:32 UT - Moon (6 aq 19'9") sextile Hylonome (6 sa 19'8")
18:27:40 UT - Moon (7 aq 16'33") opposite Venus (7 le 16'33")
21:30:09 UT - Moon (8 aq 46'49") conjunct Psyche (8 aq 46'49" Rx)
21:53:31 UT - Moon (8 aq 58'23") sextile Pholus (8 sa 58'23")
23:29:11 UT - Moon (9 aq 45'45") square Echeclus (9 sc 45'45")

Wednesday 02 September 2009

00:05:16 UT - Moon (10 aq 3'38") square Huya (10 sc 3'38")
01:15:14 UT - Moon (10 aq 38'18") sextile Bienor (10 ar 38'18" Rx)
01:18:39 UT - Moon (10 aq 40'0") trine Okyrhoe (10 li 40'0")
04:31:53 UT - Moon (12 aq 15'50") trine Ceres (12 li 15'50")
05:11:17 UT - Moon (12 aq 35'24") trine Chaos (12 ge 35'24")
07:28:01 UT - Moon (13 aq 43'18") sextile Ixion (13 sa 43'18")
08:13:08 UT - Moon (14 aq 5'44") sextile Great Attractor (14 sa 5'43")
10:01:26 UT - Moon (14 aq 59'35") conjunct Nessus (14 aq 59'35" Rx)
10:23:16 UT - Moon (15 aq 10'27") trine Haumea (15 li 10'27")
10:39:48 UT - Moon (15 aq 18'40") square Chariklo (15 sc 18'40")
11:15:58 UT - Moon (15 aq 36'40") square Asbolus (15 ta 36'40" Rx)
13:02:10 UT - Moon (16 aq 29'33") trine Rhadamanthus (16 li 29'33")
16:32:07 UT - Moon (18 aq 14'13") sextile Quaoar (18 sa 14'13")
19:25:44 UT - Moon (19 aq 40'55") conjunct Jupiter (19 aq 40'55" Rx)
20:34:41 UT - Moon (20 aq 15'22") sextile Crantor (20 sa 15'23")
23:45:23 UT - Moon (21 aq 50'47") sextile Eris (21 ar 50'47" Rx)
23:58:28 UT - Moon (21 aq 57'21") square Sedna (21 ta 57'20" Rx)

Thursday 03 September 2009

01:39:51 UT - Moon (22 aq 48'8") conjunct Chiron (22 aq 48'8" Rx)
05:19:07 UT - Moon (24 aq 38'10") conjunct Neptune (24 aq 38'9" Rx)
06:10:25 UT - Moon (25 aq 3'56") sextile 1992 QB1 (25 ar 3'56" Rx)
08:41:17 UT - Moon (26 aq 19'48") square Amycus (26 sc 19'47")
09:12:59 UT - Moon (26 aq 35'45") opposite Elatus (26 le 35'45")
10:00:17 UT - Moon (26 aq 59'34") sextile Galactic Center (26 sa 59'34")
17:18:13 UT - Moon (0 pi 40'33") sextile Pluto (0 cp 40'33" Rx)
17:31:25 UT - Moon (0 pi 47'14") opposite Orcus (0 vi 47'14")
20:07:51 UT - Moon (2 pi 6'24") trine Cyllarus (2 cn 6'24")
22:43:14 UT - Moon (3 pi 25'11") conjunct Teharonhiawako (3 pi 25'11" Rx)
22:47:15 UT - Moon (3 pi 27'13") square Altjira (3 ge 27'13" Rx)

Friday 04 September 2009

00:09:55 UT - Moon (4 pi 9'11") square Thereus (4 ge 9'11")
00:25:08 UT - Moon (4 pi 16'54") trine Ceto (4 sc 16'54")
03:38:47 UT - Moon (5 pi 55'21") trine Mars (5 cn 55'21")
04:24:27 UT - Moon (6 pi 18'36") trine Deucalion (6 sc 18'36")
04:29:49 UT - Moon (6 pi 21'20") square Hylonome (6 sa 21'20")
08:07:36 UT - Moon (8 pi 12'21") conjunct Eros (8 pi 12'21" Rx)
09:40:29 UT - Moon (8 pi 59'46") square Pholus (8 sa 59'47")
11:32:00 UT - Moon (9 pi 56'46") trine Echeclus (9 sc 56'47")
11:51:13 UT - Moon (10 pi 6'36") conjunct Borasisi (10 pi 6'36" Rx)
11:52:42 UT - Moon (10 pi 7'22") trine Huya (10 sc 7'22")
16:02:36 UT - Moon (12 pi 15'23") opposite Sun (12 vi 15'23")
16:42:49 UT - Moon (12 pi 36'1") square Chaos (12 ge 36'1")
18:54:34 UT - Moon (13 pi 43'40") square Ixion (13 sa 43'40")
19:37:26 UT - Moon (14 pi 5'42") square Great Attractor (14 sa 5'42")
22:15:12 UT - Moon (15 pi 26'54") trine Chariklo (15 sc 26'54")
22:29:26 UT - Moon (15 pi 34'13") sextile Asbolus (15 ta 34'14" Rx)

Saturday 05 September 2009

00:19:14 UT - Moon (16 pi 30'49") opposite Pallas (16 vi 30'50")
03:39:48 UT - Moon (18 pi 14'23") square Quaoar (18 sa 14'23")
07:36:09 UT - Moon (20 pi 16'43") square Crantor (20 sa 16'43")
08:05:19 UT - Moon (20 pi 31'50") opposite Typhon (20 vi 31'50")
09:57:36 UT - Moon (21 pi 30'6") trine Varuna (21 cn 30'6")
10:49:24 UT - Moon (21 pi 57'0") sextile Sedna (21 ta 57'0" Rx)
11:43:11 UT - Moon (22 pi 24'56") opposite Logos (22 vi 24'56")
13:45:38 UT - Moon (23 pi 28'38") opposite Saturn (23 vi 28'38")
16:41:22 UT - Moon (25 pi 0'11") opposite Makemake (25 vi 0'11")
16:52:57 UT - Moon (25 pi 6'13") conjunct Uranus (25 pi 6'13" Rx)
19:23:25 UT - Moon (26 pi 24'46") trine Amycus (26 sc 24'46")
20:29:57 UT - Moon (26 pi 59'33") square Galactic Center (26 sa 59'33")
20:55:15 UT - Moon (27 pi 12'47") sextile Mean BML (27 cp 12'47")
22:06:35 UT - Moon (27 pi 50'6") sextile Mean Node (27 cp 50'6" Rx)

Sunday 06 September 2009

03:30:36 UT - Moon (0 ar 40'2") square Pluto (0 cp 40'2" Rx)
05:47:15 UT - Moon (1 ar 51'53") conjunct Juno (1 ar 51'53" Rx)
06:20:47 UT - Moon (2 ar 9'32") square Cyllarus (2 cn 9'32")
08:48:05 UT - Moon (3 ar 27'8") sextile Altjira (3 ge 27'8" Rx)
09:12:00 UT - Moon (3 ar 39'45") trine Vesta (3 le 39'45")
10:10:06 UT - Moon (4 ar 10'25") sextile Thereus (4 ge 10'25")
10:35:03 UT - Moon (4 ar 23'35") conjunct Pelion (4 ar 23'35" Rx)
14:00:22 UT - Moon (6 ar 12'7") opposite Mercury (6 li 12'7")
14:22:17 UT - Moon (6 ar 23'43") trine Hylonome (6 sa 23'43")
16:25:30 UT - Moon (7 ar 28'59") square Mars (7 cn 28'59")
17:47:07 UT - Moon (8 ar 12'16") sextile Psyche (8 aq 12'16" Rx)
19:19:37 UT - Moon (9 ar 1'23") trine Pholus (9 sa 1'23")
22:00:08 UT - Moon (10 ar 26'43") conjunct Bienor (10 ar 26'43" Rx)

Monday 07 September 2009

00:06:44 UT - Moon (11 ar 34'8") opposite Okyrhoe (11 li 34'8")
02:03:36 UT - Moon (12 ar 36'28") sextile Chaos (12 ge 36'28")
04:10:22 UT - Moon (13 ar 44'9") trine Ixion (13 sa 44'10")
04:14:13 UT - Moon (13 ar 46'13") trine Venus (13 le 46'13")
04:50:39 UT - Moon (14 ar 5'41") trine Great Attractor (14 sa 5'41")
05:28:19 UT - Moon (14 ar 25'50") opposite Ceres (14 li 25'50")
06:13:56 UT - Moon (14 ar 50'14") sextile Nessus (14 aq 50'15" Rx)
07:02:52 UT - Moon (15 ar 16'26") opposite Haumea (15 li 16'26")
09:32:10 UT - Moon (16 ar 36'27") opposite Rhadamanthus (16 li 36'27")
12:35:05 UT - Moon (18 ar 14'40") trine Quaoar (18 sa 14'40")
14:17:02 UT - Moon (19 ar 9'30") sextile Jupiter (19 aq 9'30" Rx)
16:24:57 UT - Moon (20 ar 18'23") trine Crantor (20 sa 18'23")
18:42:16 UT - Moon (21 ar 32'27") square Varuna (21 cn 32'27")
19:12:11 UT - Moon (21 ar 48'36") conjunct Eris (21 ar 48'36" Rx)
20:37:30 UT - Moon (22 ar 34'41") sextile Chiron (22 aq 34'41" Rx)

Tuesday 08 September 2009

00:12:08 UT - Moon (24 ar 30'50") sextile Neptune (24 aq 30'50" Rx)
01:05:38 UT - Moon (24 ar 59'50") conjunct 1992 QB1 (24 ar 59'50" Rx)
04:43:41 UT - Moon (26 ar 58'11") trine Elatus (26 le 58'11")
04:46:10 UT - Moon (26 ar 59'32") trine Galactic Center (26 sa 59'32")
05:39:24 UT - Moon (27 ar 28'29") square Mean BML (27 cp 28'29")
06:05:31 UT - Moon (27 ar 42'41") square Mean Node (27 cp 42'41" Rx)
11:30:20 UT - Moon (0 ta 39'42") trine Pluto (0 cp 39'42" Rx)
11:56:14 UT - Moon (0 ta 53'51") trine Orcus (0 vi 53'51")
14:19:48 UT - Moon (2 ta 12'19") sextile Cyllarus (2 cn 12'19")
16:23:19 UT - Moon (3 ta 19'56") sextile Teharonhiawako (3 pi 19'56" Rx)
18:21:08 UT - Moon (4 ta 24'31") opposite Ceto (4 sc 24'31")
18:46:58 UT - Moon (4 ta 38'42") square Vesta (4 le 38'42")
21:33:35 UT - Moon (6 ta 10'12") sextile Eros (6 pi 10'12" Rx)
21:57:46 UT - Moon (6 ta 23'30") opposite Deucalion (6 sc 23'30")

Wednesday 09 September 2009

00:50:55 UT - Moon (7 ta 58'48") square Psyche (7 aq 58'48" Rx)
02:38:08 UT - Moon (8 ta 57'55") sextile Mars (8 cn 57'55")
04:32:16 UT - Moon (10 ta 0'55") sextile Borasisi (10 pi 0'55" Rx)
04:57:34 UT - Moon (10 ta 14'54") opposite Huya (10 sc 14'54")
05:04:38 UT - Moon (10 ta 18'48") opposite Echeclus (10 sc 18'48")
13:06:57 UT - Moon (14 ta 46'2") square Nessus (14 aq 46'2" Rx)
14:23:12 UT - Moon (15 ta 28'25") conjunct Asbolus (15 ta 28'26" Rx)
14:50:11 UT - Moon (15 ta 43'26") opposite Chariklo (15 sc 43'26")
16:47:36 UT - Moon (16 ta 48'47") square Venus (16 le 48'47")
17:25:15 UT - Moon (17 ta 9'46") trine Sun (17 vi 9'46")
20:25:03 UT - Moon (18 ta 50'3") trine Pallas (18 vi 50'3")
20:35:01 UT - Moon (18 ta 55'37") square Jupiter (18 aq 55'37" Rx)

Thursday 10 September 2009

00:00:29 UT - Moon (20 ta 50'30") trine Typhon (20 vi 50'30")
01:19:16 UT - Moon (21 ta 34'37") sextile Varuna (21 cn 34'37")
01:57:42 UT - Moon (21 ta 56'9") conjunct Sedna (21 ta 56'9" Rx)
02:55:30 UT - Moon (22 ta 28'34") square Chiron (22 aq 28'34" Rx)
03:01:58 UT - Moon (22 ta 32'11") trine Logos (22 vi 32'11")
05:44:14 UT - Moon (24 ta 3'17") trine Saturn (24 vi 3'17")
06:27:15 UT - Moon (24 ta 27'28") square Neptune (24 aq 27'28" Rx)
07:16:52 UT - Moon (24 ta 55'22") sextile Uranus (24 pi 55'22" Rx)
07:36:57 UT - Moon (25 ta 6'40") trine Makemake (25 vi 6'40")
10:13:53 UT - Moon (26 ta 35'3") opposite Amycus (26 sc 35'3")
11:13:26 UT - Moon (27 ta 8'38") square Elatus (27 le 8'38")
12:01:08 UT - Moon (27 ta 35'33") trine Mean Node (27 cp 35'33" Rx)
12:15:23 UT - Moon (27 ta 43'35") trine Mean BML (27 cp 43'36")
17:56:36 UT - Moon (0 ge 56'35") sextile Juno (0 ar 56'35" Rx)
17:57:14 UT - Moon (0 ge 56'56") square Orcus (0 vi 56'56")
22:04:54 UT - Moon (3 ge 17'30") square Teharonhiawako (3 pi 17'30" Rx)
22:21:01 UT - Moon (3 ge 26'39") conjunct Altjira (3 ge 26'39" Rx)
23:39:38 UT - Moon (4 ge 11'22") conjunct Thereus (4 ge 11'22")
23:42:26 UT - Moon (4 ge 12'57") sextile Pelion (4 ar 12'58" Rx)

Friday 11 September 2009

01:28:27 UT - Moon (5 ge 13'19") square Eros (5 pi 13'19" Rx)
01:50:04 UT - Moon (5 ge 25'38") trine Mercury (5 li 25'38" Rx)
02:06:37 UT - Moon (5 ge 35'4") sextile Vesta (5 le 35'4")
03:41:04 UT - Moon (6 ge 28'55") opposite Hylonome (6 sa 28'55")
05:58:57 UT - Moon (7 ge 47'39") trine Psyche (7 aq 47'39" Rx)
08:14:24 UT - Moon (9 ge 5'7") opposite Pholus (9 sa 5'7")
09:47:12 UT - Moon (9 ge 58'16") square Borasisi (9 pi 58'16" Rx)
10:17:02 UT - Moon (10 ge 15'21") sextile Bienor (10 ar 15'22" Rx)
14:03:05 UT - Moon (12 ge 25'6") trine Okyrhoe (12 li 25'6")
14:23:43 UT - Moon (12 ge 36'57") conjunct Chaos (12 ge 36'57")
16:22:50 UT - Moon (13 ge 45'28") opposite Ixion (13 sa 45'28")
16:57:55 UT - Moon (14 ge 5'40") opposite Great Attractor (14 sa 5'40")
18:01:12 UT - Moon (14 ge 42'7") trine Nessus (14 aq 42'7" Rx)
19:10:45 UT - Moon (15 ge 22'13") trine Haumea (15 li 22'13")
21:02:05 UT - Moon (16 ge 26'28") trine Ceres (16 li 26'28")
21:30:55 UT - Moon (16 ge 43'7") trine Rhadamanthus (16 li 43'7")

Saturday 12 September 2009

00:10:49 UT - Moon (18 ge 15'35") opposite Quaoar (18 sa 15'34")
02:15:44 UT - Moon (19 ge 27'55") square Sun (19 vi 27'55")
02:43:16 UT - Moon (19 ge 43'53") sextile Venus (19 le 43'53")
03:49:52 UT - Moon (20 ge 22'30") opposite Crantor (20 sa 22'30")
04:53:19 UT - Moon (20 ge 59'20") square Typhon (20 vi 59'20")
06:14:24 UT - Moon (21 ge 46'26") sextile Eris (21 ar 46'26" Rx)
07:16:57 UT - Moon (22 ge 22'48") trine Chiron (22 aq 22'48" Rx)
07:39:01 UT - Moon (22 ge 35'38") square Logos (22 vi 35'38")
10:37:46 UT - Moon (24 ge 19'44") square Saturn (24 vi 19'44")
10:45:37 UT - Moon (24 ge 24'18") trine Neptune (24 aq 24'18" Rx)
11:30:00 UT - Moon (24 ge 50'11") square Uranus (24 pi 50'11" Rx)
11:39:27 UT - Moon (24 ge 55'42") sextile 1992 QB1 (24 ar 55'42" Rx)
12:03:34 UT - Moon (25 ge 9'46") square Makemake (25 vi 9'46")
15:11:28 UT - Moon (26 ge 59'32") opposite Galactic Center (26 sa 59'31")
15:44:05 UT - Moon (27 ge 18'36") sextile Elatus (27 le 18'36")
21:08:01 UT - Moon (0 cn 28'26") square Juno (0 ar 28'26" Rx)
21:26:58 UT - Moon (0 cn 39'34") opposite Pluto (0 cp 39'34")
22:01:35 UT - Moon (0 cn 59'54") sextile Orcus (0 vi 59'54")

Sunday 13 September 2009

00:12:46 UT - Moon (2 cn 17'1") conjunct Cyllarus (2 cn 17'1")
01:51:35 UT - Moon (3 cn 15'11") trine Teharonhiawako (3 pi 15'11" Rx)
03:20:54 UT - Moon (4 cn 7'49") square Pelion (4 ar 7'49" Rx)
03:40:46 UT - Moon (4 cn 19'32") trine Eros (4 pi 19'32" Rx)
03:40:54 UT - Moon (4 cn 19'36") square Mercury (4 li 19'36" Rx)
04:02:02 UT - Moon (4 cn 32'4") trine Ceto (4 sc 32'4")
07:19:03 UT - Moon (6 cn 28'24") trine Deucalion (6 sc 28'24")
13:09:09 UT - Moon (9 cn 55'43") trine Borasisi (9 pi 55'43" Rx)
13:32:54 UT - Moon (10 cn 9'48") square Bienor (10 ar 9'48" Rx)
13:54:10 UT - Moon (10 cn 22'26") trine Huya (10 sc 22'26")
14:24:42 UT - Moon (10 cn 40'33") trine Echeclus (10 sc 40'33")
16:10:14 UT - Moon (11 cn 43'15") conjunct Mars (11 cn 43'15")
18:01:32 UT - Moon (12 cn 49'27") square Okyrhoe (12 li 49'27")
22:17:03 UT - Moon (15 cn 21'42") sextile Asbolus (15 ta 21'41" Rx)
22:22:38 UT - Moon (15 cn 25'1") square Haumea (15 li 25'2")
23:21:05 UT - Moon (15 cn 59'54") trine Chariklo (15 sc 59'55")

Monday 14 September 2009

00:38:52 UT - Moon (16 cn 46'22") square Rhadamanthus (16 li 46'22")
01:41:14 UT - Moon (17 cn 23'38") square Ceres (17 li 23'38")
07:39:20 UT - Moon (20 cn 58'4") sextile Pallas (20 vi 58'4")
07:55:40 UT - Moon (21 cn 7'52") sextile Typhon (21 vi 7'52")
08:46:40 UT - Moon (21 cn 38'28") conjunct Varuna (21 cn 38'28")
08:50:30 UT - Moon (21 cn 40'46") sextile Sun (21 vi 40'46")
08:58:10 UT - Moon (21 cn 45'22") square Eris (21 ar 45'23" Rx)
09:14:30 UT - Moon (21 cn 55'11") sextile Sedna (21 ta 55'11" Rx)
10:27:26 UT - Moon (22 cn 38'59") sextile Logos (22 vi 38'58")
13:41:28 UT - Moon (24 cn 35'38") sextile Saturn (24 vi 35'38")
13:57:17 UT - Moon (24 cn 45'9") trine Uranus (24 pi 45'9" Rx)
14:11:22 UT - Moon (24 cn 53'38") square 1992 QB1 (24 ar 53'38" Rx)
14:43:10 UT - Moon (25 cn 12'47") sextile Makemake (25 vi 12'47")
17:17:16 UT - Moon (26 cn 45'37") trine Amycus (26 sc 45'37")
18:17:38 UT - Moon (27 cn 22'1") opposite Mean Node (27 cp 22'1" Rx)
19:40:52 UT - Moon (28 cn 12'14") opposite Mean BML (28 cp 12'14")
22:39:39 UT - Moon (0 le 0'12") trine Juno (0 ar 0'12" Rx)

Tuesday 15 September 2009

03:22:08 UT - Moon (2 le 51'6") sextile Mercury (2 li 51'6" Rx)
04:19:26 UT - Moon (3 le 25'48") sextile Altjira (3 ge 25'48" Rx)
05:20:26 UT - Moon (4 le 2'46") trine Pelion (4 ar 2'46" Rx)
05:33:25 UT - Moon (4 le 10'38") sextile Thereus (4 ge 10'38" Rx)
06:14:56 UT - Moon (4 le 35'48") square Ceto (4 sc 35'48")
09:24:33 UT - Moon (6 le 30'50") square Deucalion (6 sc 30'50")
09:30:45 UT - Moon (6 le 34'36") trine Hylonome (6 sa 34'36")
10:47:03 UT - Moon (7 le 20'55") conjunct Vesta (7 le 20'55")
11:04:35 UT - Moon (7 le 31'34") opposite Psyche (7 aq 31'35" Rx)
13:45:36 UT - Moon (9 le 9'25") trine Pholus (9 sa 9'25")
15:15:54 UT - Moon (10 le 4'19") trine Bienor (10 ar 4'19" Rx)
15:51:52 UT - Moon (10 le 26'12") square Huya (10 sc 26'12")
16:33:12 UT - Moon (10 le 51'20") square Echeclus (10 sc 51'20")
19:26:46 UT - Moon (12 le 36'59") sextile Chaos (12 ge 36'59" Rx)
20:26:14 UT - Moon (13 le 13'12") sextile Okyrhoe (13 li 13'12")
21:21:56 UT - Moon (13 le 47'8") trine Ixion (13 sa 47'8")
21:52:20 UT - Moon (14 le 5'39") trine Great Attractor (14 sa 5'39")
22:40:37 UT - Moon (14 le 35'4") opposite Nessus (14 aq 35'4" Rx)
23:51:06 UT - Moon (15 le 18'1") square Asbolus (15 ta 18'2" Rx)

Wednesday 16 September 2009

00:07:08 UT - Moon (15 le 27'48") sextile Haumea (15 li 27'48")
01:13:18 UT - Moon (16 le 8'8") square Chariklo (16 sc 8'8")
02:21:13 UT - Moon (16 le 49'33") sextile Rhadamanthus (16 li 49'33")
04:44:20 UT - Moon (18 le 16'51") trine Quaoar (18 sa 16'51")
04:48:16 UT - Moon (18 le 19'15") sextile Ceres (18 li 19'15")
04:50:22 UT - Moon (18 le 20'32") opposite Jupiter (18 aq 20'32" Rx)
08:18:27 UT - Moon (20 le 27'31") trine Crantor (20 sa 27'31")
10:24:15 UT - Moon (21 le 44'19") trine Eris (21 ar 44'19" Rx)
10:41:10 UT - Moon (21 le 54'39") square Sedna (21 ta 54'39" Rx)
11:10:02 UT - Moon (22 le 12'16") opposite Chiron (22 aq 12'16" Rx)
14:36:41 UT - Moon (24 le 18'28") opposite Neptune (24 aq 18'28" Rx)
15:30:52 UT - Moon (24 le 51'33") trine 1992 QB1 (24 ar 51'33" Rx)
16:10:36 UT - Moon (25 le 15'49") conjunct Venus (25 le 15'50")
18:46:28 UT - Moon (26 le 51'1") square Amycus (26 sc 51'1")
19:00:22 UT - Moon (26 le 59'31") trine Galactic Center (26 sa 59'31")
20:02:18 UT - Moon (27 le 37'20") conjunct Elatus (27 le 37'20")

Thursday 17 September 2009

01:01:24 UT - Moon (0 vi 39'59") trine Pluto (0 cp 39'59")
01:43:07 UT - Moon (1 vi 5'27") conjunct Orcus (1 vi 5'27")
03:46:24 UT - Moon (2 vi 20'43") sextile Cyllarus (2 cn 20'43")
04:19:30 UT - Moon (2 vi 40'55") opposite Eros (2 pi 40'55" Rx)
05:08:30 UT - Moon (3 vi 10'49") opposite Teharonhiawako (3 pi 10'49" Rx)
05:32:09 UT - Moon (3 vi 25'15") square Altjira (3 ge 25'15" Rx)
06:45:01 UT - Moon (4 vi 9'43") square Thereus (4 ge 9'43" Rx)
07:33:56 UT - Moon (4 vi 39'33") sextile Ceto (4 sc 39'33")
10:40:27 UT - Moon (6 vi 33'18") sextile Deucalion (6 sc 33'18")
10:47:33 UT - Moon (6 vi 37'37") square Hylonome (6 sa 37'37")
15:00:33 UT - Moon (9 vi 11'46") square Pholus (9 sa 11'46")
16:04:46 UT - Moon (9 vi 50'52") opposite Borasisi (9 pi 50'52" Rx)
17:09:03 UT - Moon (10 vi 30'0") sextile Huya (10 sc 30'0")
18:02:02 UT - Moon (11 vi 2'14") sextile Echeclus (11 sc 2'14")
20:37:36 UT - Moon (12 vi 36'50") square Chaos (12 ge 36'50" Rx)
22:34:52 UT - Moon (13 vi 48'5") square Ixion (13 sa 48'5")
23:03:46 UT - Moon (14 vi 5'38") square Great Attractor (14 sa 5'38")
23:21:30 UT - Moon (14 vi 16'24") sextile Mars (14 cn 16'24")

Friday 18 September 2009

00:56:35 UT - Moon (15 vi 14'7") trine Asbolus (15 ta 14'7" Rx)
02:39:28 UT - Moon (16 vi 16'31") sextile Chariklo (16 sc 16'31")
05:59:21 UT - Moon (18 vi 17'37") square Quaoar (18 sa 17'37")
09:38:53 UT - Moon (20 vi 30'23") square Crantor (20 sa 30'23")
11:08:26 UT - Moon (21 vi 24'28") conjunct Typhon (21 vi 24'28")
11:37:10 UT - Moon (21 vi 41'49") sextile Varuna (21 cn 41'49")
11:57:28 UT - Moon (21 vi 54'4") trine Sedna (21 ta 54'4" Rx)
13:22:41 UT - Moon (22 vi 45'28") conjunct Logos (22 vi 45'28")
13:45:50 UT - Moon (22 vi 59'25") conjunct Pallas (22 vi 59'25")
16:25:01 UT - Moon (24 vi 35'17") opposite Uranus (24 pi 35'17" Rx)
17:17:14 UT - Moon (25 vi 6'42") conjunct Saturn (25 vi 6'42")
17:37:06 UT - Moon (25 vi 18'38") conjunct Makemake (25 vi 18'39")
18:44:19 UT - Moon (25 vi 59'2") conjunct Sun (25 vi 59'2")
20:20:14 UT - Moon (26 vi 56'38") sextile Amycus (26 sc 56'38")
20:25:00 UT - Moon (26 vi 59'30") square Galactic Center (26 sa 59'30")
20:40:48 UT - Moon (27 vi 8'59") trine Mean Node (27 cp 8'59" Rx)
23:12:16 UT - Moon (28 vi 39'47") trine Mean BML (28 cp 39'47")
23:50:21 UT - Moon (29 vi 2'35") opposite Juno (29 pi 2'35" Rx)
23:56:20 UT - Moon (29 vi 6'10") conjunct Mercury (29 vi 6'10" Rx)

Saturday 19 September 2009

02:33:54 UT - Moon (0 li 40'23") square Pluto (0 cp 40'23")
05:24:40 UT - Moon (2 li 22'17") square Cyllarus (2 cn 22'17")
07:09:18 UT - Moon (3 li 24'36") trine Altjira (3 ge 24'36" Rx)
07:56:27 UT - Moon (3 li 52'39") opposite Pelion (3 ar 52'39" Rx)
08:22:56 UT - Moon (4 li 8'24") trine Thereus (4 ge 8'24" Rx)
12:39:50 UT - Moon (6 li 40'52") sextile Hylonome (6 sa 40'52")
13:50:18 UT - Moon (7 li 22'34") trine Psyche (7 aq 22'35" Rx)
16:40:01 UT - Moon (9 li 2'52") sextile Vesta (9 le 2'52")
16:59:30 UT - Moon (9 li 14'21") sextile Pholus (9 sa 14'21")
18:05:17 UT - Moon (9 li 53'8") opposite Bienor (9 ar 53'9" Rx)
22:43:16 UT - Moon (12 li 36'35") trine Chaos (12 ge 36'35" Rx)

Sunday 20 September 2009

00:47:07 UT - Moon (13 li 49'9") sextile Ixion (13 sa 49'9")
01:07:22 UT - Moon (14 li 1'0") conjunct Okyrhoe (14 li 1'0")
01:15:15 UT - Moon (14 li 5'37") sextile Great Attractor (14 sa 5'37")
01:54:37 UT - Moon (14 li 28'38") trine Nessus (14 aq 28'38" Rx)
03:45:02 UT - Moon (15 li 33'8") square Mars (15 cn 33'8")
03:45:32 UT - Moon (15 li 33'25") conjunct Haumea (15 li 33'26")
06:07:21 UT - Moon (16 li 56'4") conjunct Rhadamanthus (16 li 56'4")
07:59:06 UT - Moon (18 li 1'3") trine Jupiter (18 aq 1'2" Rx)
08:29:10 UT - Moon (18 li 18'30") sextile Quaoar (18 sa 18'30")
11:44:20 UT - Moon (20 li 11'35") conjunct Ceres (20 li 11'36")
12:22:24 UT - Moon (20 li 33'36") sextile Crantor (20 sa 33'36")
14:21:03 UT - Moon (21 li 42'6") opposite Eris (21 ar 42'5" Rx)
14:23:18 UT - Moon (21 li 43'24") square Varuna (21 cn 43'24")
14:56:17 UT - Moon (22 li 2'24") trine Chiron (22 aq 2'24" Rx)
18:43:15 UT - Moon (24 li 12'54") trine Neptune (24 aq 12'54" Rx)
19:43:00 UT - Moon (24 li 47'10") opposite 1992 QB1 (24 ar 47'9" Rx)
23:34:29 UT - Moon (26 li 59'29") sextile Galactic Center (26 sa 59'29")
23:39:17 UT - Moon (27 li 2'14") square Mean Node (27 cp 2'14" Rx)

Monday 21 September 2009

01:13:14 UT - Moon (27 li 55'45") sextile Elatus (27 le 55'45")
02:55:51 UT - Moon (28 li 54'6") square Mean BML (28 cp 54'6")
06:04:22 UT - Moon (0 sc 40'57") sextile Pluto (0 cp 40'58")
06:22:47 UT - Moon (0 sc 51'22") sextile Venus (0 vi 51'22")
06:54:30 UT - Moon (1 sc 9'18") trine Eros (1 pi 9'18" Rx)
06:57:25 UT - Moon (1 sc 10'57") sextile Orcus (1 vi 10'57")
09:06:24 UT - Moon (2 sc 23'44") trine Cyllarus (2 cn 23'44")
10:22:22 UT - Moon (3 sc 6'31") trine Teharonhiawako (3 pi 6'31" Rx)
13:22:18 UT - Moon (4 sc 47'34") conjunct Ceto (4 sc 47'34")
16:40:48 UT - Moon (6 sc 38'35") conjunct Deucalion (6 sc 38'35")
17:56:04 UT - Moon (7 sc 20'33") square Psyche (7 aq 20'33" Rx)
22:17:48 UT - Moon (9 sc 45'58") trine Borasisi (9 pi 45'58" Rx)
22:36:31 UT - Moon (9 sc 56'21") square Vesta (9 le 56'21")
23:52:15 UT - Moon (10 sc 38'15") conjunct Huya (10 sc 38'15")

Tuesday 22 September 2009

01:18:15 UT - Moon (11 sc 25'45") conjunct Echeclus (11 sc 25'45")
06:45:03 UT - Moon (14 sc 25'27") square Nessus (14 aq 25'27" Rx)
07:57:20 UT - Moon (15 sc 5'2") opposite Asbolus (15 ta 5'2" Rx)
10:41:48 UT - Moon (16 sc 34'50") conjunct Chariklo (16 sc 34'51")
11:16:20 UT - Moon (16 sc 53'39") trine Mars (16 cn 53'39")
13:03:13 UT - Moon (17 sc 51'48") square Jupiter (17 aq 51'48" Rx)
20:08:42 UT - Moon (21 sc 41'58") sextile Typhon (21 vi 41'57")
20:14:18 UT - Moon (21 sc 44'58") trine Varuna (21 cn 44'58")
20:28:38 UT - Moon (21 sc 52'41") opposite Sedna (21 ta 52'42" Rx)
20:37:23 UT - Moon (21 sc 57'24") square Chiron (21 aq 57'24" Rx)
22:19:34 UT - Moon (22 sc 52'20") sextile Logos (22 vi 52'20")

Wednesday 23 September 2009

00:44:32 UT - Moon (24 sc 10'3") square Neptune (24 aq 10'3" Rx)
01:12:08 UT - Moon (24 sc 24'49") trine Uranus (24 pi 24'49" Rx)
02:06:06 UT - Moon (24 sc 53'40") sextile Mercury (24 vi 53'40" Rx)
02:33:01 UT - Moon (25 sc 8'3") sextile Pallas (25 vi 8'3")
03:04:35 UT - Moon (25 sc 24'54") sextile Makemake (25 vi 24'54")
03:32:32 UT - Moon (25 sc 39'49") sextile Saturn (25 vi 39'49")
05:53:47 UT - Moon (26 sc 55'3") sextile Mean Node (26 cp 55'3" Rx)
06:20:40 UT - Moon (27 sc 9'20") conjunct Amycus (27 sc 9'20")
07:54:15 UT - Moon (27 sc 59'2") trine Juno (27 pi 59'2" Rx)
08:06:30 UT - Moon (28 sc 5'32") square Elatus (28 le 5'31")
10:07:02 UT - Moon (29 sc 9'22") sextile Mean BML (29 cp 9'22")
12:28:39 UT - Moon (0 sa 24'11") square Eros (0 pi 24'11" Rx)
12:55:14 UT - Moon (0 sa 38'12") sextile Sun (0 li 38'12")
14:02:56 UT - Moon (1 sa 13'53") square Orcus (1 vi 13'53")
17:33:00 UT - Moon (3 sa 4'15") square Teharonhiawako (3 pi 4'15" Rx)
18:08:36 UT - Moon (3 sa 22'55") opposite Altjira (3 ge 22'54" Rx)
18:44:13 UT - Moon (3 sa 41'34") trine Pelion (3 ar 41'34" Rx)
19:14:04 UT - Moon (3 sa 57'12") square Venus (3 vi 57'11")
19:27:42 UT - Moon (4 sa 4'20") opposite Thereus (4 ge 4'20" Rx)

Thursday 24 September 2009

00:42:27 UT - Moon (6 sa 48'30") conjunct Hylonome (6 sa 48'30")
01:44:00 UT - Moon (7 sa 20'29") sextile Psyche (7 aq 20'29")
05:35:42 UT - Moon (9 sa 20'35") conjunct Pholus (9 sa 20'35")
06:14:28 UT - Moon (9 sa 40'37") trine Bienor (9 ar 40'37" Rx)
06:19:46 UT - Moon (9 sa 43'22") square Borasisi (9 pi 43'21" Rx)
08:35:33 UT - Moon (10 sa 53'27") trine Vesta (10 le 53'27")
11:54:10 UT - Moon (12 sa 35'40") opposite Chaos (12 ge 35'40" Rx)
14:22:39 UT - Moon (13 sa 51'52") conjunct Ixion (13 sa 51'52")
14:49:27 UT - Moon (14 sa 5'36") conjunct Great Attractor (14 sa 5'36")
15:21:57 UT - Moon (14 sa 22'14") sextile Nessus (14 aq 22'14" Rx)
16:24:37 UT - Moon (14 sa 54'18") sextile Okyrhoe (14 li 54'18")
17:53:37 UT - Moon (15 sa 39'48") sextile Haumea (15 li 39'48")
20:37:38 UT - Moon (17 sa 3'27") sextile Rhadamanthus (17 li 3'27")
21:55:06 UT - Moon (17 sa 42'53") sextile Jupiter (17 aq 42'53" Rx)
23:09:40 UT - Moon (18 sa 20'48") conjunct Quaoar (18 sa 20'48")

Friday 25 September 2009

03:47:22 UT - Moon (20 sa 41'38") conjunct Crantor (20 sa 41'38")
05:41:51 UT - Moon (21 sa 39'32") trine Eris (21 ar 39'32" Rx)
06:05:40 UT - Moon (21 sa 51'34") square Typhon (21 vi 51'34")
06:07:06 UT - Moon (21 sa 52'17") sextile Chiron (21 aq 52'17" Rx)
06:57:39 UT - Moon (22 sa 17'49") sextile Ceres (22 li 17'49")
08:13:33 UT - Moon (22 sa 56'6") square Logos (22 vi 56'6")
08:29:29 UT - Moon (23 sa 4'8") square Mercury (23 vi 4'8" Rx)
10:34:31 UT - Moon (24 sa 7'7") sextile Neptune (24 aq 7'7" Rx)
10:58:18 UT - Moon (24 sa 19'5") square Uranus (24 pi 19'5" Rx)
11:43:52 UT - Moon (24 sa 42'0") trine 1992 QB1 (24 ar 42'0" Rx)
13:16:04 UT - Moon (25 sa 28'20") square Makemake (25 vi 28'20")
14:15:17 UT - Moon (25 sa 58'4") square Saturn (25 vi 58'4")
14:57:21 UT - Moon (26 sa 19'11") square Pallas (26 vi 19'10")
16:17:43 UT - Moon (26 sa 59'28") conjunct Galactic Center (26 sa 59'28")
17:06:34 UT - Moon (27 sa 23'57") square Juno (27 pi 23'56" Rx)
18:50:10 UT - Moon (28 sa 15'48") trine Elatus (28 le 15'48")
21:38:51 UT - Moon (29 sa 40'6") sextile Eros (29 aq 40'6" Rx)
23:44:23 UT - Moon (0 cp 42'44") conjunct Pluto (0 cp 42'45")

Saturday 26 September 2009

00:53:00 UT - Moon (1 cp 16'57") trine Orcus (1 vi 16'57")
03:12:10 UT - Moon (2 cp 26'15") opposite Cyllarus (2 cn 26'14")
04:23:51 UT - Moon (3 cp 1'54") sextile Teharonhiawako (3 pi 1'54" Rx)
04:49:42 UT - Moon (3 cp 14'45") square Sun (3 li 14'45")
05:31:18 UT - Moon (3 cp 35'26") square Pelion (3 ar 35'26" Rx)
08:15:33 UT - Moon (4 cp 57'0") sextile Ceto (4 sc 57'0")
11:53:05 UT - Moon (6 cp 44'51") sextile Deucalion (6 sc 44'51")
13:00:56 UT - Moon (7 cp 18'27") trine Venus (7 vi 18'27")
17:34:18 UT - Moon (9 cp 33'40") square Bienor (9 ar 33'40" Rx)
17:48:25 UT - Moon (9 cp 40'39") sextile Borasisi (9 pi 40'38" Rx)
20:04:57 UT - Moon (10 cp 48'5") sextile Huya (10 sc 48'5")
22:17:45 UT - Moon (11 cp 53'37") sextile Echeclus (11 sc 53'37")

Sunday 27 September 2009

04:22:35 UT - Moon (14 cp 53'26") trine Asbolus (14 ta 53'26" Rx)
05:24:01 UT - Moon (15 cp 23'41") square Okyrhoe (15 li 23'41")
06:03:54 UT - Moon (15 cp 43'19") square Haumea (15 li 43'19")
08:32:58 UT - Moon (16 cp 56'41") sextile Chariklo (16 sc 56'41")
08:55:02 UT - Moon (17 cp 7'32") square Rhadamanthus (17 li 7'32")
14:23:46 UT - Moon (19 cp 49'12") opposite Mars (19 cn 49'12")
18:05:21 UT - Moon (21 cp 38'6") square Eris (21 ar 38'6" Rx)
18:25:38 UT - Moon (21 cp 48'4") opposite Varuna (21 cn 48'4")
18:31:28 UT - Moon (21 cp 50'56") trine Sedna (21 ta 50'56" Rx)
18:35:13 UT - Moon (21 cp 52'47") trine Mercury (21 vi 52'47" Rx)
18:53:07 UT - Moon (22 cp 1'35") trine Typhon (22 vi 1'35")
20:52:04 UT - Moon (23 cp 0'2") trine Logos (23 vi 0'2")
21:46:32 UT - Moon (23 cp 26'47") square Ceres (23 li 26'47")
23:20:53 UT - Moon (24 cp 13'9") sextile Uranus (24 pi 13'9" Rx)

Monday 28 September 2009

00:13:46 UT - Moon (24 cp 39'8") square 1992 QB1 (24 ar 39'8" Rx)
02:01:12 UT - Moon (25 cp 31'55") trine Makemake (25 vi 31'55")
03:33:05 UT - Moon (26 cp 17'4") trine Saturn (26 vi 17'4")
04:18:28 UT - Moon (26 cp 39'22") conjunct Mean Node (26 cp 39'22" Rx)
04:35:32 UT - Moon (26 cp 47'45") sextile Juno (26 pi 47'45" Rx)
05:50:44 UT - Moon (27 cp 24'43") sextile Amycus (27 sc 24'43")
06:08:16 UT - Moon (27 cp 33'20") trine Pallas (27 vi 33'20")
10:31:27 UT - Moon (29 cp 42'43") conjunct Mean BML (29 cp 42'43")
17:54:08 UT - Moon (3 aq 20'32") trine Altjira (3 ge 20'32" Rx)
18:11:32 UT - Moon (3 aq 29'7") sextile Pelion (3 ar 29'7" Rx)
19:09:44 UT - Moon (3 aq 57'46") trine Thereus (3 ge 57'46" Rx)
21:20:25 UT - Moon (5 aq 2'10") square Ceto (5 sc 2'10")
23:12:50 UT - Moon (5 aq 57'35") trine Sun (5 li 57'35")

Tuesday 29 September 2009

00:55:38 UT - Moon (6 aq 48'17") square Deucalion (6 sc 48'17")
01:15:16 UT - Moon (6 aq 57'58") sextile Hylonome (6 sa 57'58")
02:15:26 UT - Moon (7 aq 27'40") conjunct Psyche (7 aq 27'40")
06:16:02 UT - Moon (9 aq 26'30") sextile Bienor (9 ar 26'30" Rx)
06:20:01 UT - Moon (9 aq 28'28") sextile Pholus (9 sa 28'28")
09:11:48 UT - Moon (10 aq 53'26") square Huya (10 sc 53'26")
11:43:52 UT - Moon (12 aq 8'43") square Echeclus (12 sc 8'43")
12:35:07 UT - Moon (12 aq 34'6") trine Chaos (12 ge 34'6" Rx)
13:16:45 UT - Moon (12 aq 54'44") opposite Vesta (12 le 54'45")
15:19:04 UT - Moon (13 aq 55'24") sextile Ixion (13 sa 55'24")
15:39:34 UT - Moon (14 aq 5'34") sextile Great Attractor (14 sa 5'34")
16:00:44 UT - Moon (14 aq 16'5") conjunct Nessus (14 aq 16'5" Rx)
17:02:45 UT - Moon (14 aq 46'52") square Asbolus (14 ta 46'52" Rx)
19:03:38 UT - Moon (15 aq 46'55") trine Haumea (15 li 46'55")
19:17:02 UT - Moon (15 aq 53'35") trine Okyrhoe (15 li 53'35")
21:47:31 UT - Moon (17 aq 8'26") square Chariklo (17 sc 8'26")
21:54:05 UT - Moon (17 aq 11'42") trine Rhadamanthus (17 li 11'42")
22:25:37 UT - Moon (17 aq 27'24") conjunct Jupiter (17 aq 27'24" Rx)

Wednesday 30 September 2009

00:18:59 UT - Moon (18 aq 23'53") sextile Quaoar (18 sa 23'53")
05:15:29 UT - Moon (20 aq 51'52") sextile Crantor (20 sa 51'52")
06:45:02 UT - Moon (21 aq 36'39") sextile Eris (21 ar 36'39" Rx)
06:56:36 UT - Moon (21 aq 42'26") conjunct Chiron (21 aq 42'26" Rx)
07:11:37 UT - Moon (21 aq 49'57") square Sedna (21 ta 49'57" Rx)
11:33:56 UT - Moon (24 aq 1'24") conjunct Neptune (24 aq 1'24" Rx)
12:42:50 UT - Moon (24 aq 35'59") trine Ceres (24 li 36'0")
12:43:15 UT - Moon (24 aq 36'12") sextile 1992 QB1 (24 ar 36'12" Rx)
17:28:04 UT - Moon (26 aq 59'27") sextile Galactic Center (26 sa 59'27")
18:34:31 UT - Moon (27 aq 32'57") square Amycus (27 sc 32'56")
20:13:56 UT - Moon (28 aq 23'6") conjunct Eros (28 aq 23'6" Rx)
20:40:21 UT - Moon (28 aq 36'26") opposite Elatus (28 le 36'26")

Thursday 01 October 2009

00:55:26 UT - Moon (0 pi 45'25") sextile Pluto (0 cp 45'25")
02:09:41 UT - Moon (1 pi 23'3") opposite Orcus (1 vi 23'3")
04:17:24 UT - Moon (2 pi 27'50") trine Cyllarus (2 cn 27'50")
05:15:24 UT - Moon (2 pi 57'18") conjunct Teharonhiawako (2 pi 57'18" Rx)
05:58:25 UT - Moon (3 pi 19'10") square Altjira (3 ge 19'10" Rx)
07:06:20 UT - Moon (3 pi 53'42") square Thereus (3 ge 53'42" Rx)
09:30:55 UT - Moon (5 pi 7'21") trine Ceto (5 sc 7'21")
12:55:25 UT - Moon (6 pi 51'44") trine Deucalion (6 sc 51'44")
13:17:32 UT - Moon (7 pi 3'3") square Hylonome (7 sa 3'3")
18:09:42 UT - Moon (9 pi 32'44") square Pholus (9 sa 32'44")
18:14:46 UT - Moon (9 pi 35'20") conjunct Borasisi (9 pi 35'20" Rx)
20:57:07 UT - Moon (10 pi 58'47") trine Huya (10 sc 58'47")
23:42:04 UT - Moon (12 pi 23'45") trine Echeclus (12 sc 23'45")

Friday 02 October 2009

00:00:14 UT - Moon (12 pi 33'7") square Chaos (12 ge 33'7" Rx)
02:43:18 UT - Moon (13 pi 57'20") square Ixion (13 sa 57'20")
02:59:12 UT - Moon (14 pi 5'33") square Great Attractor (14 sa 5'33")
03:07:50 UT - Moon (14 pi 10'1") opposite Venus (14 vi 10'1")
04:06:02 UT - Moon (14 pi 40'8") sextile Asbolus (14 ta 40'8" Rx)
09:14:22 UT - Moon (17 pi 20'6") trine Chariklo (17 sc 20'6")
11:20:10 UT - Moon (18 pi 25'34") square Quaoar (18 sa 25'34")
16:10:59 UT - Moon (20 pi 57'22") square Crantor (20 sa 57'22")
17:49:29 UT - Moon (21 pi 48'56") sextile Sedna (21 ta 48'56" Rx)
17:52:47 UT - Moon (21 pi 50'40") trine Varuna (21 cn 50'40")
18:50:55 UT - Moon (22 pi 21'8") opposite Typhon (22 vi 21'8")
19:08:06 UT - Moon (22 pi 30'9") opposite Mercury (22 vi 30'9")
19:32:53 UT - Moon (22 pi 43'9") trine Mars (22 cn 43'9")
20:19:37 UT - Moon (23 pi 7'40") opposite Logos (23 vi 7'40")
22:02:26 UT - Moon (24 pi 1'41") conjunct Uranus (24 pi 1'41" Rx)

Saturday 03 October 2009

01:06:58 UT - Moon (25 pi 38'51") opposite Makemake (25 vi 38'51")
01:07:17 UT - Moon (25 pi 39'1") conjunct Juno (25 pi 39'1" Rx)
02:32:01 UT - Moon (26 pi 23'43") sextile Mean Node (26 cp 23'43" Rx)
03:29:22 UT - Moon (26 pi 54'0") opposite Saturn (26 vi 54'0")
03:39:40 UT - Moon (26 pi 59'27") square Galactic Center (26 sa 59'26")
04:58:26 UT - Moon (27 pi 41'5") trine Amycus (27 sc 41'5")
09:15:03 UT - Moon (29 pi 57'6") opposite Pallas (29 vi 57'6")
09:50:09 UT - Moon (0 ar 15'44") sextile Mean BML (0 aq 15'44")
10:48:55 UT - Moon (0 ar 46'58") square Pluto (0 cp 46'58")
13:59:03 UT - Moon (2 ar 28'12") square Cyllarus (2 cn 28'13")
15:30:22 UT - Moon (3 ar 16'56") conjunct Pelion (3 ar 16'56" Rx)
15:31:52 UT - Moon (3 ar 17'44") sextile Altjira (3 ge 17'44" Rx)
16:31:03 UT - Moon (3 ar 49'20") sextile Thereus (3 ge 49'20" Rx)
22:42:03 UT - Moon (7 ar 8'7") trine Hylonome (7 sa 8'7")
23:49:02 UT - Moon (7 ar 44'7") sextile Psyche (7 aq 44'7")

Sunday 04 October 2009

02:33:37 UT - Moon (9 ar 12'43") conjunct Bienor (9 ar 12'43" Rx)
03:18:43 UT - Moon (9 ar 37'2") trine Pholus (9 sa 37'1")
06:10:11 UT - Moon (11 ar 9'36") opposite Sun (11 li 9'36")
08:42:32 UT - Moon (12 ar 32'3") sextile Chaos (12 ge 32'3" Rx)
11:23:26 UT - Moon (13 ar 59'18") trine Ixion (13 sa 59'18")
11:34:55 UT - Moon (14 ar 5'32") trine Great Attractor (14 sa 5'32")
11:45:09 UT - Moon (14 ar 11'6") sextile Nessus (14 aq 11'6" Rx)
12:55:01 UT - Moon (14 ar 49'3") trine Vesta (14 le 49'3")
14:54:03 UT - Moon (15 ar 53'48") opposite Haumea (15 li 53'48")
16:38:01 UT - Moon (16 ar 50'27") opposite Okyrhoe (16 li 50'27")
17:26:54 UT - Moon (17 ar 17'6") sextile Jupiter (17 aq 17'7" Rx)
17:31:35 UT - Moon (17 ar 19'40") opposite Rhadamanthus (17 li 19'40")
19:35:28 UT - Moon (18 ar 27'18") trine Quaoar (18 sa 27'18")

Monday 05 October 2009

00:19:44 UT - Moon (21 ar 2'55") trine Crantor (21 sa 2'55")
01:16:07 UT - Moon (21 ar 33'51") conjunct Eris (21 ar 33'51" Rx)
01:16:56 UT - Moon (21 ar 34'18") sextile Chiron (21 aq 34'18" Rx)
01:48:36 UT - Moon (21 ar 51'41") square Varuna (21 cn 51'41")
05:35:45 UT - Moon (23 ar 56'35") sextile Neptune (23 aq 56'35" Rx)
05:46:25 UT - Moon (24 ar 2'27") square Mars (24 cn 2'27")
06:37:25 UT - Moon (24 ar 30'33") conjunct 1992 QB1 (24 ar 30'33" Rx)
09:49:17 UT - Moon (26 ar 16'23") square Mean Node (26 cp 16'23" Rx)
10:42:48 UT - Moon (26 ar 45'57") opposite Ceres (26 li 45'57")
11:07:10 UT - Moon (26 ar 59'25") trine Galactic Center (26 sa 59'26")
12:01:18 UT - Moon (27 ar 29'21") sextile Eros (27 aq 29'21" Rx)
14:35:40 UT - Moon (28 ar 54'49") trine Elatus (28 le 54'49")
17:29:19 UT - Moon (0 ta 31'9") square Mean BML (0 aq 31'9")
18:00:47 UT - Moon (0 ta 48'37") trine Pluto (0 cp 48'37")
19:12:27 UT - Moon (1 ta 28'26") trine Orcus (1 vi 28'26")
21:00:08 UT - Moon (2 ta 28'20") sextile Cyllarus (2 cn 28'20")
21:45:00 UT - Moon (2 ta 53'19") sextile Teharonhiawako (2 pi 53'19" Rx)

Tuesday 06 October 2009

02:03:08 UT - Moon (5 ta 17'15") opposite Ceto (5 sc 17'15")
05:04:02 UT - Moon (6 ta 58'21") opposite Deucalion (6 sc 58'21")
06:45:06 UT - Moon (7 ta 54'55") square Psyche (7 aq 54'55")
09:36:01 UT - Moon (9 ta 30'42") sextile Borasisi (9 pi 30'42" Rx)
12:31:10 UT - Moon (11 ta 9'2") opposite Huya (11 sc 9'2")
15:35:08 UT - Moon (12 ta 52'30") opposite Echeclus (12 sc 52'30")
17:51:07 UT - Moon (14 ta 9'6") square Nessus (14 aq 9'5" Rx)
18:22:30 UT - Moon (14 ta 26'47") conjunct Asbolus (14 ta 26'47" Rx)
20:34:57 UT - Moon (15 ta 41'30") square Vesta (15 le 41'30")
23:18:25 UT - Moon (17 ta 13'50") square Jupiter (17 aq 13'50" Rx)

Wednesday 07 October 2009

00:09:06 UT - Moon (17 ta 42'29") opposite Chariklo (17 sc 42'29")
04:56:29 UT - Moon (20 ta 25'12") trine Venus (20 vi 25'12")
06:52:20 UT - Moon (21 ta 30'54") square Chiron (21 aq 30'54" Rx)
07:20:34 UT - Moon (21 ta 46'56") conjunct Sedna (21 ta 46'55" Rx)
07:30:29 UT - Moon (21 ta 52'33") sextile Varuna (21 cn 52'33")
08:51:52 UT - Moon (22 ta 38'46") trine Typhon (22 vi 38'46")
09:54:50 UT - Moon (23 ta 14'32") trine Logos (23 vi 14'32")
10:59:52 UT - Moon (23 ta 51'30") sextile Uranus (23 pi 51'30" Rx)
11:05:11 UT - Moon (23 ta 54'31") square Neptune (23 aq 54'31" Rx)
12:25:05 UT - Moon (24 ta 39'58") sextile Juno (24 pi 39'58" Rx)
13:30:48 UT - Moon (25 ta 17'21") sextile Mars (25 cn 17'22")
14:19:32 UT - Moon (25 ta 45'6") trine Makemake (25 vi 45'6")
15:02:06 UT - Moon (26 ta 9'21") trine Mean Node (26 cp 9'21" Rx)
16:10:05 UT - Moon (26 ta 48'4") trine Mercury (26 vi 48'4")
16:49:24 UT - Moon (27 ta 10'29") square Eros (27 aq 10'29" Rx)
17:19:11 UT - Moon (27 ta 27'28") trine Saturn (27 vi 27'28")
18:10:52 UT - Moon (27 ta 56'56") opposite Amycus (27 sc 56'56")
20:06:54 UT - Moon (29 ta 3'9") square Elatus (29 le 3'9")
23:06:57 UT - Moon (0 ge 46'0") trine Mean BML (0 aq 45'59")

Thursday 08 October 2009

00:25:28 UT - Moon (1 ge 30'53") square Orcus (1 vi 30'53")
01:29:09 UT - Moon (2 ge 7'19") trine Pallas (2 li 7'19")
02:46:27 UT - Moon (2 ge 51'33") square Teharonhiawako (2 pi 51'33" Rx)
03:11:33 UT - Moon (3 ge 5'55") sextile Pelion (3 ar 5'55" Rx)
03:27:00 UT - Moon (3 ge 14'46") conjunct Altjira (3 ge 14'46" Rx)
04:10:58 UT - Moon (3 ge 39'56") conjunct Thereus (3 ge 39'56" Rx)
10:31:32 UT - Moon (7 ge 18'11") opposite Hylonome (7 sa 18'11")
11:56:55 UT - Moon (8 ge 7'13") trine Psyche (8 aq 7'13")
13:28:55 UT - Moon (9 ge 0'5") sextile Bienor (9 ar 0'5" Rx)
14:18:34 UT - Moon (9 ge 28'37") square Borasisi (9 pi 28'37" Rx)
14:48:11 UT - Moon (9 ge 45'39") opposite Pholus (9 sa 45'39")
19:33:14 UT - Moon (12 ge 29'42") conjunct Chaos (12 ge 29'43" Rx)
22:15:42 UT - Moon (14 ge 3'20") opposite Ixion (14 sa 3'20")
22:19:29 UT - Moon (14 ge 5'31") opposite Great Attractor (14 sa 5'31")
22:22:40 UT - Moon (14 ge 7'21") trine Nessus (14 aq 7'21" Rx)

Friday 09 October 2009

01:27:08 UT - Moon (15 ge 53'46") trine Sun (15 li 53'46")
01:38:16 UT - Moon (16 ge 0'11") trine Haumea (16 li 0'11")
02:33:09 UT - Moon (16 ge 31'52") sextile Vesta (16 le 31'53")
03:41:57 UT - Moon (17 ge 11'36") trine Jupiter (17 aq 11'36" Rx)
04:08:42 UT - Moon (17 ge 27'3") trine Rhadamanthus (17 li 27'4")
04:36:06 UT - Moon (17 ge 42'53") trine Okyrhoe (17 li 42'53")
05:59:12 UT - Moon (18 ge 30'55") opposite Quaoar (18 sa 30'54")
10:41:38 UT - Moon (21 ge 14'17") opposite Crantor (21 sa 14'17")
11:05:06 UT - Moon (21 ge 27'52") trine Chiron (21 aq 27'52" Rx)
11:10:56 UT - Moon (21 ge 31'15") sextile Eris (21 ar 31'14" Rx)
13:21:50 UT - Moon (22 ge 47'3") square Typhon (22 vi 47'3")
14:14:50 UT - Moon (23 ge 17'46") square Logos (23 vi 17'46")
14:23:10 UT - Moon (23 ge 22'36") square Venus (23 vi 22'35")
15:04:53 UT - Moon (23 ge 46'46") square Uranus (23 pi 46'46" Rx)
15:15:02 UT - Moon (23 ge 52'39") trine Neptune (23 aq 52'39" Rx)
15:51:12 UT - Moon (24 ge 13'37") square Juno (24 pi 13'38" Rx)
16:11:10 UT - Moon (24 ge 25'12") sextile 1992 QB1 (24 ar 25'12" Rx)
18:34:00 UT - Moon (25 ge 48'3") square Makemake (25 vi 48'3")
20:31:12 UT - Moon (26 ge 56'5") trine Eros (26 aq 56'5" Rx)
20:36:57 UT - Moon (26 ge 59'25") opposite Galactic Center (26 sa 59'25")
21:52:34 UT - Moon (27 ge 43'20") square Saturn (27 vi 43'20")
23:40:48 UT - Moon (28 ge 46'12") trine Ceres (28 li 46'12")

Saturday 10 October 2009

00:23:34 UT - Moon (29 ge 11'4") sextile Elatus (29 le 11'4")
01:34:46 UT - Moon (29 ge 52'27") square Mercury (29 vi 52'27")
03:17:32 UT - Moon (0 cn 52'13") opposite Pluto (0 cp 52'13")
04:27:58 UT - Moon (1 cn 33'12") sextile Orcus (1 vi 33'12")
06:02:03 UT - Moon (2 cn 27'57") conjunct Cyllarus (2 cn 27'57" Rx)
06:39:45 UT - Moon (2 cn 49'54") trine Teharonhiawako (2 pi 49'54" Rx)
06:58:18 UT - Moon (3 cn 0'42") square Pelion (3 ar 0'43" Rx)
07:13:11 UT - Moon (3 cn 9'22") square Pallas (3 li 9'22")
11:08:56 UT - Moon (5 cn 26'44") trine Ceto (5 sc 26'44")
13:56:56 UT - Moon (7 cn 4'43") trine Deucalion (7 sc 4'43")
17:04:14 UT - Moon (8 cn 54'2") square Bienor (8 ar 54'2" Rx)
18:00:05 UT - Moon (9 cn 26'39") trine Borasisi (9 pi 26'39" Rx)
21:12:20 UT - Moon (11 cn 18'59") trine Huya (11 sc 18'59")

Sunday 11 October 2009

00:39:47 UT - Moon (13 cn 20'18") trine Echeclus (13 sc 20'18")
02:10:27 UT - Moon (14 cn 13'22") sextile Asbolus (14 ta 13'22" Rx)
05:18:12 UT - Moon (16 cn 3'18") square Haumea (16 li 3'17")
07:47:17 UT - Moon (17 cn 30'39") square Rhadamanthus (17 li 30'39")
08:44:41 UT - Moon (18 cn 4'18") trine Chariklo (18 sc 4'18")
08:51:28 UT - Moon (18 cn 8'16") square Okyrhoe (18 li 8'17")
08:55:49 UT - Moon (18 cn 10'49") square Sun (18 li 10'50")
14:35:15 UT - Moon (21 cn 29'58") square Eris (21 ar 29'58" Rx)
15:00:39 UT - Moon (21 cn 44'53") sextile Sedna (21 ta 44'53" Rx)
15:16:02 UT - Moon (21 cn 53'55") conjunct Varuna (21 cn 53'55")
17:00:15 UT - Moon (22 cn 55'7") sextile Typhon (22 vi 55'7")
17:44:08 UT - Moon (23 cn 20'54") sextile Logos (23 vi 20'54")
18:20:25 UT - Moon (23 cn 42'14") trine Uranus (23 pi 42'13" Rx)
18:32:12 UT - Moon (23 cn 49'9") trine Juno (23 pi 49'9" Rx)
19:29:05 UT - Moon (24 cn 22'35") square 1992 QB1 (24 ar 22'35" Rx)
21:59:20 UT - Moon (25 cn 50'55") sextile Makemake (25 vi 50'56")
22:07:28 UT - Moon (25 cn 55'42") opposite Mean Node (25 cp 55'42" Rx)
22:43:22 UT - Moon (26 cn 16'49") sextile Venus (26 vi 16'49")

Monday 12 October 2009

01:02:56 UT - Moon (27 cn 38'56") conjunct Mars (27 cn 38'56")
01:36:44 UT - Moon (27 cn 58'50") sextile Saturn (27 vi 58'50")
02:00:18 UT - Moon (28 cn 12'42") trine Amycus (28 sc 12'43")
04:36:29 UT - Moon (29 cn 44'40") square Ceres (29 li 44'40")
07:09:28 UT - Moon (1 le 14'48") opposite Mean BML (1 aq 14'48")
10:00:31 UT - Moon (2 le 55'38") trine Pelion (2 ar 55'39" Rx)
10:27:36 UT - Moon (3 le 11'37") sextile Altjira (3 ge 11'37" Rx)
10:43:06 UT - Moon (3 le 20'45") sextile Mercury (3 li 20'45")
10:58:00 UT - Moon (3 le 29'32") sextile Thereus (3 ge 29'33" Rx)
12:07:04 UT - Moon (4 le 10'17") sextile Pallas (4 li 10'17")
14:24:37 UT - Moon (5 le 31'27") square Ceto (5 sc 31'27")
17:07:58 UT - Moon (7 le 7'53") square Deucalion (7 sc 7'53")
17:42:50 UT - Moon (7 le 28'28") trine Hylonome (7 sa 28'28")
19:37:38 UT - Moon (8 le 36'17") opposite Psyche (8 aq 36'17")
19:57:39 UT - Moon (8 le 48'6") trine Bienor (8 ar 48'7" Rx)
21:50:08 UT - Moon (9 le 54'34") trine Pholus (9 sa 54'35")

Tuesday 13 October 2009

00:21:18 UT - Moon (11 le 23'56") square Huya (11 sc 23'56")
02:08:04 UT - Moon (12 le 27'4") sextile Chaos (12 ge 27'5" Rx)
04:01:27 UT - Moon (13 le 34'9") square Echeclus (13 sc 34'9")
04:52:52 UT - Moon (14 le 4'34") opposite Nessus (14 aq 4'34" Rx)
04:54:28 UT - Moon (14 le 5'31") trine Great Attractor (14 sa 5'30")
04:56:11 UT - Moon (14 le 6'32") square Asbolus (14 ta 6'32" Rx)
04:57:59 UT - Moon (14 le 7'35") trine Ixion (14 sa 7'35")
08:18:38 UT - Moon (16 le 6'21") sextile Haumea (16 li 6'21")
10:06:07 UT - Moon (17 le 9'59") opposite Jupiter (17 aq 9'59")
10:47:01 UT - Moon (17 le 34'12") sextile Rhadamanthus (17 li 34'12")
11:45:09 UT - Moon (18 le 8'38") conjunct Vesta (18 le 8'38")
11:56:13 UT - Moon (18 le 15'11") square Chariklo (18 sc 15'11")
12:26:52 UT - Moon (18 le 33'20") sextile Okyrhoe (18 li 33'20")
12:29:16 UT - Moon (18 le 34'45") trine Quaoar (18 sa 34'45")
15:37:18 UT - Moon (20 le 26'9") sextile Sun (20 li 26'9")
17:12:45 UT - Moon (21 le 22'42") opposite Chiron (21 aq 22'42" Rx)
17:18:42 UT - Moon (21 le 26'14") trine Crantor (21 sa 26'14")
17:22:52 UT - Moon (21 le 28'42") trine Eris (21 ar 28'42" Rx)
17:48:24 UT - Moon (21 le 43'50") square Sedna (21 ta 43'50" Rx)
21:20:13 UT - Moon (23 le 49'23") opposite Neptune (23 aq 49'23" Rx)
22:11:49 UT - Moon (24 le 19'58") trine 1992 QB1 (24 ar 19'58" Rx)

Wednesday 14 October 2009

02:06:56 UT - Moon (26 le 39'23") opposite Eros (26 aq 39'22" Rx)
02:40:42 UT - Moon (26 le 59'24") trine Galactic Center (26 sa 59'24")
04:57:46 UT - Moon (28 le 20'41") square Amycus (28 sc 20'41")
06:47:49 UT - Moon (29 le 25'57") conjunct Elatus (29 le 25'57")
08:56:56 UT - Moon (0 vi 42'31") sextile Ceres (0 sc 42'31")
09:20:05 UT - Moon (0 vi 56'15") trine Pluto (0 cp 56'15")
10:29:42 UT - Moon (1 vi 37'32") conjunct Orcus (1 vi 37'32")
11:52:46 UT - Moon (2 vi 26'48") sextile Cyllarus (2 cn 26'48" Rx)
12:26:38 UT - Moon (2 vi 46'54") opposite Teharonhiawako (2 pi 46'53" Rx)
13:05:31 UT - Moon (3 vi 9'57") square Altjira (3 ge 9'57" Rx)
13:29:06 UT - Moon (3 vi 23'56") square Thereus (3 ge 23'56" Rx)
17:12:01 UT - Moon (5 vi 36'8") sextile Ceto (5 sc 36'8")
19:52:06 UT - Moon (7 vi 11'3") sextile Deucalion (7 sc 11'2")
20:30:23 UT - Moon (7 vi 33'45") square Hylonome (7 sa 33'45")
23:34:42 UT - Moon (9 vi 23'0") opposite Borasisi (9 pi 23'0" Rx)

Thursday 15 October 2009

00:35:47 UT - Moon (9 vi 59'12") square Pholus (9 sa 59'12")
03:07:12 UT - Moon (11 vi 28'55") sextile Huya (11 sc 28'54")
04:42:57 UT - Moon (12 vi 25'38") square Chaos (12 ge 25'38" Rx)
07:02:07 UT - Moon (13 vi 48'2") sextile Echeclus (13 sc 48'2")
07:21:35 UT - Moon (13 vi 59'34") trine Asbolus (13 ta 59'34" Rx)
07:31:36 UT - Moon (14 vi 5'30") square Great Attractor (14 sa 5'30")
07:38:54 UT - Moon (14 vi 9'49") square Ixion (14 sa 9'49")
14:52:12 UT - Moon (18 vi 26'9") sextile Chariklo (18 sc 26'9")
15:10:11 UT - Moon (18 vi 36'47") square Quaoar (18 sa 36'47")
20:07:38 UT - Moon (21 vi 32'30") square Crantor (21 sa 32'30")
20:25:01 UT - Moon (21 vi 42'45") trine Sedna (21 ta 42'45" Rx)
20:45:27 UT - Moon (21 vi 54'49") sextile Varuna (21 cn 54'49")
22:45:33 UT - Moon (23 vi 5'41") opposite Juno (23 pi 5'41" Rx)
22:54:09 UT - Moon (23 vi 10'45") conjunct Typhon (23 vi 10'45")
23:21:38 UT - Moon (23 vi 26'58") conjunct Logos (23 vi 26'58")
23:32:48 UT - Moon (23 vi 33'33") opposite Uranus (23 pi 33'33" Rx)

Friday 16 October 2009

03:11:18 UT - Moon (25 vi 42'19") trine Mean Node (25 cp 42'19" Rx)
03:35:20 UT - Moon (25 vi 56'28") conjunct Makemake (25 vi 56'29")
05:22:12 UT - Moon (26 vi 59'23") square Galactic Center (26 sa 59'23")
07:54:12 UT - Moon (28 vi 28'48") sextile Amycus (28 sc 28'48")
07:54:43 UT - Moon (28 vi 29'6") conjunct Saturn (28 vi 29'6")
10:18:13 UT - Moon (29 vi 53'26") sextile Mars (29 cn 53'26")
12:08:58 UT - Moon (0 li 58'27") square Pluto (0 cp 58'27")
13:25:05 UT - Moon (1 li 43'6") trine Mean BML (1 aq 43'7")
13:56:25 UT - Moon (2 li 1'29") conjunct Venus (2 li 1'29")
14:38:07 UT - Moon (2 li 25'56") square Cyllarus (2 cn 25'56" Rx)
15:12:03 UT - Moon (2 li 45'49") opposite Pelion (2 ar 45'49" Rx)
15:50:16 UT - Moon (3 li 8'13") trine Altjira (3 ge 8'13" Rx)
16:06:59 UT - Moon (3 li 18'0") trine Thereus (3 ge 18'0" Rx)
21:01:49 UT - Moon (6 li 10'30") conjunct Pallas (6 li 10'30")
23:33:42 UT - Moon (7 li 39'11") sextile Hylonome (7 sa 39'11")

Saturday 17 October 2009

01:11:57 UT - Moon (8 li 36'29") opposite Bienor (8 ar 36'29" Rx)
02:11:55 UT - Moon (9 li 11'26") trine Psyche (9 aq 11'26")
03:42:09 UT - Moon (10 li 3'59") sextile Pholus (10 sa 3'59")
05:22:24 UT - Moon (11 li 2'18") conjunct Mercury (11 li 2'18")
07:43:09 UT - Moon (12 li 24'5") trine Chaos (12 ge 24'5" Rx)
10:32:56 UT - Moon (14 li 2'35") trine Nessus (14 aq 2'34" Rx)
10:37:57 UT - Moon (14 li 5'29") sextile Great Attractor (14 sa 5'29")
10:49:27 UT - Moon (14 li 12'9") sextile Ixion (14 sa 12'9")
14:17:17 UT - Moon (16 li 12'26") conjunct Haumea (16 li 12'25")
16:00:23 UT - Moon (17 li 11'59") trine Jupiter (17 aq 11'59")
16:51:08 UT - Moon (17 li 41'16") conjunct Rhadamanthus (17 li 41'16")
18:31:08 UT - Moon (18 li 38'56") sextile Quaoar (18 sa 38'56")
19:48:25 UT - Moon (19 li 23'27") conjunct Okyrhoe (19 li 23'27")
20:21:58 UT - Moon (19 li 42'45") sextile Vesta (19 le 42'45")
23:08:43 UT - Moon (21 li 18'36") trine Chiron (21 aq 18'36" Rx)
23:21:51 UT - Moon (21 li 26'9") opposite Eris (21 ar 26'9" Rx)
23:44:24 UT - Moon (21 li 39'5") sextile Crantor (21 sa 39'5")

Sunday 18 October 2009

00:12:20 UT - Moon (21 li 55'7") square Varuna (21 cn 55'7")
03:26:59 UT - Moon (23 li 46'38") trine Neptune (23 aq 46'38" Rx)
04:16:02 UT - Moon (24 li 14'41") opposite 1992 QB1 (24 ar 14'41" Rx)
05:33:05 UT - Moon (24 li 58'43") conjunct Sun (24 li 58'43")
06:37:31 UT - Moon (25 li 35'30") square Mean Node (25 cp 35'30" Rx)
08:26:53 UT - Moon (26 li 37'52") trine Eros (26 aq 37'51")
09:04:40 UT - Moon (26 li 59'23") sextile Galactic Center (26 sa 59'23")
13:47:20 UT - Moon (29 li 40'0") sextile Elatus (29 le 39'59")
16:09:34 UT - Moon (1 sc 0'33") square Mars (1 le 0'33")
16:10:05 UT - Moon (1 sc 0'50") sextile Pluto (1 cp 0'50")
17:22:11 UT - Moon (1 sc 41'36") sextile Orcus (1 vi 41'36")
17:50:32 UT - Moon (1 sc 57'37") square Mean BML (1 aq 57'37")
18:38:45 UT - Moon (2 sc 24'51") trine Cyllarus (2 cn 24'51" Rx)
19:05:24 UT - Moon (2 sc 39'53") conjunct Ceres (2 sc 39'53")
19:12:59 UT - Moon (2 sc 44'10") trine Teharonhiawako (2 pi 44'10" Rx)

Monday 19 October 2009

00:35:47 UT - Moon (5 sc 45'47") conjunct Ceto (5 sc 45'47")
03:19:36 UT - Moon (7 sc 17'34") conjunct Deucalion (7 sc 17'34")
06:58:02 UT - Moon (9 sc 19'35") trine Borasisi (9 pi 19'35" Rx)
07:20:27 UT - Moon (9 sc 32'4") square Psyche (9 aq 32'5")
11:09:05 UT - Moon (11 sc 39'14") conjunct Huya (11 sc 39'14")
14:55:50 UT - Moon (13 sc 44'51") opposite Asbolus (13 ta 44'50" Rx)
15:26:37 UT - Moon (14 sc 1'51") square Nessus (14 aq 1'52" Rx)
15:54:04 UT - Moon (14 sc 17'1") conjunct Echeclus (14 sc 17'1")
21:16:20 UT - Moon (17 sc 14'29") square Jupiter (17 aq 14'29")

Tuesday 20 October 2009

00:09:08 UT - Moon (18 sc 49'12") conjunct Chariklo (18 sc 49'12")
03:15:54 UT - Moon (20 sc 31'15") square Vesta (20 le 31'15")
04:39:40 UT - Moon (21 sc 16'54") square Chiron (21 aq 16'54" Rx)
05:22:55 UT - Moon (21 sc 40'26") opposite Sedna (21 ta 40'26" Rx)
05:50:15 UT - Moon (21 sc 55'18") trine Varuna (21 cn 55'19")
06:51:12 UT - Moon (22 sc 28'26") trine Juno (22 pi 28'26" Rx)
08:35:33 UT - Moon (23 sc 25'4") trine Uranus (23 pi 25'4" Rx)
08:38:14 UT - Moon (23 sc 26'31") sextile Typhon (23 vi 26'31")
08:50:15 UT - Moon (23 sc 33'2") sextile Logos (23 vi 33'2")
09:13:05 UT - Moon (23 sc 45'25") square Neptune (23 aq 45'25" Rx)
12:23:29 UT - Moon (25 sc 28'23") sextile Mean Node (25 cp 28'23" Rx)
13:25:57 UT - Moon (26 sc 2'5") sextile Makemake (26 vi 2'5")
14:42:07 UT - Moon (26 sc 43'8") square Eros (26 aq 43'8")
18:31:11 UT - Moon (28 sc 46'12") conjunct Amycus (28 sc 46'12")
18:57:13 UT - Moon (29 sc 0'10") sextile Saturn (29 vi 0'10")
20:24:47 UT - Moon (29 sc 47'3") square Elatus (29 le 47'3")

Wednesday 21 October 2009

00:03:09 UT - Moon (1 sa 43'38") square Orcus (1 vi 43'38")
00:52:31 UT - Moon (2 sa 9'56") trine Mars (2 le 9'56")
00:58:04 UT - Moon (2 sa 12'53") sextile Mean BML (2 aq 12'53")
01:41:19 UT - Moon (2 sa 35'54") trine Pelion (2 ar 35'54" Rx)
01:54:23 UT - Moon (2 sa 42'51") square Teharonhiawako (2 pi 42'51" Rx)
02:34:49 UT - Moon (3 sa 4'20") opposite Altjira (3 ge 4'20" Rx)
02:35:16 UT - Moon (3 sa 4'35") opposite Thereus (3 ge 4'34" Rx)
11:37:19 UT - Moon (7 sa 51'8") conjunct Hylonome (7 sa 51'9")
12:10:57 UT - Moon (8 sa 8'49") sextile Venus (8 li 8'49")
12:27:02 UT - Moon (8 sa 17'17") sextile Pallas (8 li 17'17")
12:40:47 UT - Moon (8 sa 24'30") trine Bienor (8 ar 24'30" Rx)
14:22:29 UT - Moon (9 sa 17'53") square Borasisi (9 pi 17'54" Rx)
15:34:33 UT - Moon (9 sa 55'40") sextile Psyche (9 aq 55'40")
16:10:42 UT - Moon (10 sa 14'36") conjunct Pholus (10 sa 14'36")
20:11:47 UT - Moon (12 sa 20'31") opposite Chaos (12 ge 20'31" Rx)
23:25:35 UT - Moon (14 sa 1'21") sextile Nessus (14 aq 1'21" Rx)
23:33:30 UT - Moon (14 sa 5'28") conjunct Great Attractor (14 sa 5'28")
23:56:28 UT - Moon (14 sa 17'24") conjunct Ixion (14 sa 17'24")

Thursday 22 October 2009

03:50:59 UT - Moon (16 sa 18'54") sextile Haumea (16 li 18'54")
05:45:47 UT - Moon (17 sa 18'13") sextile Jupiter (17 aq 18'12")
06:45:10 UT - Moon (17 sa 48'51") sextile Rhadamanthus (17 li 48'50")
08:31:54 UT - Moon (18 sa 43'50") conjunct Quaoar (18 sa 43'49")
10:47:02 UT - Moon (19 sa 53'18") sextile Mercury (19 li 53'18")
11:33:59 UT - Moon (20 sa 17'24") sextile Okyrhoe (20 li 17'24")
13:27:09 UT - Moon (21 sa 15'25") sextile Chiron (21 aq 15'26" Rx)
13:40:11 UT - Moon (21 sa 22'6") trine Vesta (21 le 22'6")
13:42:43 UT - Moon (21 sa 23'24") trine Eris (21 ar 23'24" Rx)
14:42:32 UT - Moon (21 sa 54'1") conjunct Crantor (21 sa 54'1")
15:17:38 UT - Moon (22 sa 11'58") square Juno (22 pi 11'58" Rx)
17:32:13 UT - Moon (23 sa 20'43") square Uranus (23 pi 20'43" Rx)
17:59:57 UT - Moon (23 sa 34'52") square Typhon (23 vi 34'52")
18:02:38 UT - Moon (23 sa 36'14") square Logos (23 vi 36'14")
18:18:26 UT - Moon (23 sa 44'18") sextile Neptune (23 aq 44'18" Rx)
19:06:50 UT - Moon (24 sa 8'58") trine 1992 QB1 (24 ar 8'58" Rx)
22:55:01 UT - Moon (26 sa 5'3") square Makemake (26 vi 5'3")

Friday 23 October 2009

00:29:55 UT - Moon (26 sa 53'13") sextile Eros (26 aq 53'13")
00:42:04 UT - Moon (26 sa 59'22") conjunct Galactic Center (26 sa 59'22")
05:13:33 UT - Moon (29 sa 16'47") square Saturn (29 vi 16'46")
06:27:45 UT - Moon (29 sa 54'15") trine Elatus (29 le 54'15")
06:38:46 UT - Moon (29 sa 59'48") sextile Sun (29 li 59'48")
08:51:01 UT - Moon (1 cp 6'29") conjunct Pluto (1 cp 6'29")
10:08:55 UT - Moon (1 cp 45'42") trine Orcus (1 vi 45'42")
11:20:45 UT - Moon (2 cp 21'50") opposite Cyllarus (2 cn 21'50" Rx)
11:38:24 UT - Moon (2 cp 30'42") square Pelion (2 ar 30'43" Rx)
12:00:01 UT - Moon (2 cp 41'34") sextile Teharonhiawako (2 pi 41'34" Rx)
16:14:51 UT - Moon (4 cp 49'26") sextile Ceres (4 sc 49'26")
18:28:52 UT - Moon (5 cp 56'32") sextile Ceto (5 sc 56'31")
21:25:39 UT - Moon (7 cp 24'53") sextile Deucalion (7 sc 24'53")
23:12:27 UT - Moon (8 cp 18'10") square Bienor (8 ar 18'10" Rx)

Saturday 24 October 2009

01:08:56 UT - Moon (9 cp 16'14") sextile Borasisi (9 pi 16'13" Rx)
01:29:10 UT - Moon (9 cp 26'18") square Pallas (9 li 26'18")
05:43:26 UT - Moon (11 cp 32'47") square Venus (11 li 32'47")
06:19:51 UT - Moon (11 cp 50'53") sextile Huya (11 sc 50'53")
09:35:32 UT - Moon (13 cp 27'59") trine Asbolus (13 ta 27'59" Rx)
12:20:37 UT - Moon (14 cp 49'48") sextile Echeclus (14 sc 49'47")
15:27:44 UT - Moon (16 cp 22'24") square Haumea (16 li 22'24")
18:30:54 UT - Moon (17 cp 52'55") square Rhadamanthus (17 li 52'55")
21:17:55 UT - Moon (19 cp 15'23") sextile Chariklo (19 sc 15'23")

Sunday 25 October 2009

00:22:55 UT - Moon (20 cp 46'37") square Okyrhoe (20 li 46'37")
01:34:33 UT - Moon (21 cp 21'56") square Eris (21 ar 21'55" Rx)
02:06:40 UT - Moon (21 cp 37'45") trine Sedna (21 ta 37'45" Rx)
02:42:21 UT - Moon (21 cp 55'20") opposite Varuna (21 cn 55'20" Rx)
02:46:58 UT - Moon (21 cp 57'36") sextile Juno (21 pi 57'36" Rx)
05:26:53 UT - Moon (23 cp 16'22") sextile Uranus (23 pi 16'21" Rx)
06:13:56 UT - Moon (23 cp 39'31") trine Logos (23 vi 39'31")
06:21:57 UT - Moon (23 cp 43'28") trine Typhon (23 vi 43'28")
07:07:31 UT - Moon (24 cp 5'54") square 1992 QB1 (24 ar 5'53" Rx)
08:37:19 UT - Moon (24 cp 50'5") square Mercury (24 li 50'5")
09:23:42 UT - Moon (25 cp 12'54") conjunct Mean Node (25 cp 12'54" Rx)
11:15:54 UT - Moon (26 cp 8'5") trine Makemake (26 vi 8'5")
17:18:19 UT - Moon (29 cp 6'14") sextile Amycus (29 sc 6'14")
18:14:38 UT - Moon (29 cp 33'55") trine Saturn (29 vi 33'55")

Monday 26 October 2009

00:03:47 UT - Moon (2 aq 25'29") sextile Pelion (2 ar 25'29" Rx)
00:42:14 UT - Moon (2 aq 44'22") square Sun (2 sc 44'22")
00:45:41 UT - Moon (2 aq 46'4") conjunct Mean BML (2 aq 46'4")
00:50:09 UT - Moon (2 aq 48'15") trine Thereus (2 ge 48'16" Rx)
01:13:28 UT - Moon (2 aq 59'43") trine Altjira (2 ge 59'43" Rx)
04:29:55 UT - Moon (4 aq 36'15") opposite Mars (4 le 36'15")
07:18:31 UT - Moon (5 aq 59'8") square Ceres (5 sc 59'8")
07:24:58 UT - Moon (6 aq 2'18") square Ceto (6 sc 2'18")
10:20:52 UT - Moon (7 aq 28'48") square Deucalion (7 sc 28'48")
11:34:35 UT - Moon (8 aq 5'4") sextile Hylonome (8 sa 5'4")
11:48:13 UT - Moon (8 aq 11'46") sextile Bienor (8 ar 11'46" Rx)
16:23:00 UT - Moon (10 aq 27'1") sextile Pholus (10 sa 27'1")
16:44:16 UT - Moon (10 aq 37'30") trine Pallas (10 li 37'30")
17:14:56 UT - Moon (10 aq 52'36") conjunct Psyche (10 aq 52'36")
19:25:52 UT - Moon (11 aq 57'7") square Huya (11 sc 57'7")
20:04:30 UT - Moon (12 aq 16'9") trine Chaos (12 ge 16'9" Rx)
22:11:44 UT - Moon (13 aq 18'54") square Asbolus (13 ta 18'54" Rx)
23:37:17 UT - Moon (14 aq 1'7") conjunct Nessus (14 aq 1'7")
23:46:05 UT - Moon (14 aq 5'27") sextile Great Attractor (14 sa 5'27")

Tuesday 27 October 2009

00:22:51 UT - Moon (14 aq 23'36") sextile Ixion (14 sa 23'36")
01:46:14 UT - Moon (15 aq 4'46") trine Venus (15 li 4'46")
01:51:21 UT - Moon (15 aq 7'18") square Echeclus (15 sc 7'18")
04:30:28 UT - Moon (16 aq 25'56") trine Haumea (16 li 25'56")
06:39:43 UT - Moon (17 aq 29'52") conjunct Jupiter (17 aq 29'52")
07:34:38 UT - Moon (17 aq 57'3") trine Rhadamanthus (17 li 57'3")
09:20:46 UT - Moon (18 aq 49'37") sextile Quaoar (18 sa 49'37")
10:40:47 UT - Moon (19 aq 29'17") square Chariklo (19 sc 29'16")
14:10:45 UT - Moon (21 aq 13'28") conjunct Chiron (21 aq 13'28" Rx)
14:16:16 UT - Moon (21 aq 16'13") trine Okyrhoe (21 li 16'13")
14:24:46 UT - Moon (21 aq 20'26") sextile Eris (21 ar 20'26" Rx)
14:56:43 UT - Moon (21 aq 36'18") square Sedna (21 ta 36'19" Rx)
16:07:28 UT - Moon (22 aq 11'28") sextile Crantor (22 sa 11'28")
18:00:31 UT - Moon (23 aq 7'43") opposite Vesta (23 le 7'43")
19:10:27 UT - Moon (23 aq 42'32") conjunct Neptune (23 aq 42'32" Rx)
19:51:08 UT - Moon (24 aq 2'48") sextile 1992 QB1 (24 ar 2'48" Rx)

Wednesday 28 October 2009

01:44:49 UT - Moon (26 aq 59'21") sextile Galactic Center (26 sa 59'21")
02:44:10 UT - Moon (27 aq 29'3") conjunct Eros (27 aq 29'3")
06:19:06 UT - Moon (29 aq 16'45") square Amycus (29 sc 16'45")
07:22:06 UT - Moon (29 aq 48'22") trine Mercury (29 li 48'22")
08:01:39 UT - Moon (0 pi 8'14") opposite Elatus (0 vi 8'14")
10:10:53 UT - Moon (1 pi 13'12") sextile Pluto (1 cp 13'12")
11:23:18 UT - Moon (1 pi 49'39") opposite Orcus (1 vi 49'39")
12:18:46 UT - Moon (2 pi 17'36") trine Cyllarus (2 cn 17'36" Rx)
13:01:47 UT - Moon (2 pi 39'17") conjunct Teharonhiawako (2 pi 39'17" Rx)
13:02:06 UT - Moon (2 pi 39'26") square Thereus (2 ge 39'27" Rx)
13:37:24 UT - Moon (2 pi 57'15") square Altjira (2 ge 57'15" Rx)
18:37:11 UT - Moon (5 pi 28'47") trine Sun (5 sc 28'47")
19:54:38 UT - Moon (6 pi 8'2") trine Ceto (6 sc 8'2")
21:53:16 UT - Moon (7 pi 8'15") trine Ceres (7 sc 8'15")
22:41:24 UT - Moon (7 pi 32'42") trine Deucalion (7 sc 32'42")
23:59:15 UT - Moon (8 pi 12'18") square Hylonome (8 sa 12'18")

Thursday 29 October 2009

01:58:45 UT - Moon (9 pi 13'10") conjunct Borasisi (9 pi 13'10" Rx)
04:36:07 UT - Moon (10 pi 33'29") square Pholus (10 sa 33'29")
07:31:35 UT - Moon (12 pi 3'16") trine Huya (12 sc 3'16")
07:52:11 UT - Moon (12 pi 13'50") square Chaos (12 ge 13'49" Rx)
09:41:29 UT - Moon (13 pi 9'54") sextile Asbolus (13 ta 9'54" Rx)
11:29:34 UT - Moon (14 pi 5'27") square Great Attractor (14 sa 5'27")
12:11:06 UT - Moon (14 pi 26'49") square Ixion (14 sa 26'49")
14:03:09 UT - Moon (15 pi 24'32") trine Echeclus (15 sc 24'32")
20:45:18 UT - Moon (18 pi 52'37") square Quaoar (18 sa 52'37")
22:22:03 UT - Moon (19 pi 42'53") trine Chariklo (19 sc 42'53")

Friday 30 October 2009

01:57:01 UT - Moon (21 pi 34'53") sextile Sedna (21 ta 34'53" Rx)
02:03:44 UT - Moon (21 pi 38'23") conjunct Juno (21 pi 38'23" Rx)
02:35:06 UT - Moon (21 pi 54'46") trine Varuna (21 cn 54'46" Rx)
03:24:07 UT - Moon (22 pi 20'23") square Crantor (22 sa 20'23")
04:55:43 UT - Moon (23 pi 8'18") conjunct Uranus (23 pi 8'18" Rx)
06:07:15 UT - Moon (23 pi 45'47") opposite Logos (23 vi 45'47")
06:34:21 UT - Moon (24 pi 0'0") opposite Typhon (24 vi 0'0")
08:23:11 UT - Moon (24 pi 57'9") sextile Mean Node (24 cp 57'9" Rx)
10:48:56 UT - Moon (26 pi 13'51") opposite Makemake (26 vi 13'51")
12:15:12 UT - Moon (26 pi 59'21") square Galactic Center (26 sa 59'21")
16:54:10 UT - Moon (29 pi 26'58") trine Amycus (29 sc 26'58")
18:09:07 UT - Moon (0 ar 6'45") opposite Saturn (0 li 6'45")
20:20:32 UT - Moon (1 ar 16'39") square Pluto (1 cp 16'39")
22:10:24 UT - Moon (2 ar 15'13") square Cyllarus (2 cn 15'13" Rx)
22:11:31 UT - Moon (2 ar 15'49") conjunct Pelion (2 ar 15'49" Rx)
22:39:25 UT - Moon (2 ar 30'42") sextile Thereus (2 ge 30'43" Rx)
23:24:33 UT - Moon (2 ar 54'49") sextile Altjira (2 ge 54'49" Rx)

Saturday 31 October 2009

00:10:01 UT - Moon (3 ar 19'7") sextile Mean BML (3 aq 19'7")
06:50:10 UT - Moon (6 ar 53'55") trine Mars (6 le 53'55")
08:52:33 UT - Moon (7 ar 59'56") conjunct Bienor (7 ar 59'56" Rx)
09:28:25 UT - Moon (8 ar 19'19") trine Hylonome (8 sa 19'19")
13:47:40 UT - Moon (10 ar 39'45") trine Pholus (10 sa 39'45")
16:07:05 UT - Moon (11 ar 55'33") sextile Psyche (11 aq 55'33")
16:36:24 UT - Moon (12 ar 11'31") sextile Chaos (12 ge 11'31" Rx)
17:52:14 UT - Moon (12 ar 52'51") opposite Pallas (12 li 52'51")
19:58:49 UT - Moon (14 ar 1'58") sextile Nessus (14 aq 1'59")
20:05:09 UT - Moon (14 ar 5'26") trine Great Attractor (14 sa 5'26")
20:49:57 UT - Moon (14 ar 29'57") trine Ixion (14 sa 29'57")

Sunday 01 November 2009

00:33:31 UT - Moon (16 ar 32'32") opposite Haumea (16 li 32'32")
02:46:29 UT - Moon (17 ar 45'41") sextile Jupiter (17 aq 45'41")
03:21:06 UT - Moon (18 ar 4'45") opposite Rhadamanthus (18 li 4'45")
04:53:09 UT - Moon (18 ar 55'32") trine Quaoar (18 sa 55'32")
09:01:48 UT - Moon (21 ar 13'5") sextile Chiron (21 aq 13'5")
09:10:03 UT - Moon (21 ar 17'40") conjunct Eris (21 ar 17'40" Rx)
09:58:55 UT - Moon (21 ar 44'46") opposite Venus (21 li 44'46")
10:16:06 UT - Moon (21 ar 54'19") square Varuna (21 cn 54'18" Rx)
10:46:59 UT - Moon (22 ar 11'28") opposite Okyrhoe (22 li 11'28")
11:18:34 UT - Moon (22 ar 29'0") trine Crantor (22 sa 29'0")
13:29:05 UT - Moon (23 ar 41'38") sextile Neptune (23 aq 41'37" Rx)
13:56:49 UT - Moon (23 ar 57'5") conjunct 1992 QB1 (23 ar 57'4" Rx)
15:20:31 UT - Moon (24 ar 43'45") trine Vesta (24 le 43'45")
15:31:25 UT - Moon (24 ar 49'50") square Mean Node (24 cp 49'50" Rx)
19:22:58 UT - Moon (26 ar 59'20") trine Galactic Center (26 sa 59'20")
21:45:59 UT - Moon (28 ar 19'34") sextile Eros (28 aq 19'34")

Monday 02 November 2009

01:19:49 UT - Moon (0 ta 19'53") trine Elatus (0 vi 19'52")
03:06:28 UT - Moon (1 ta 20'2") trine Pluto (1 cp 20'2")
04:04:36 UT - Moon (1 ta 52'52") trine Orcus (1 vi 52'52")
04:39:49 UT - Moon (2 ta 12'46") sextile Cyllarus (2 cn 12'46" Rx)
05:23:45 UT - Moon (2 ta 37'37") sextile Teharonhiawako (2 pi 37'37" Rx)
07:03:54 UT - Moon (3 ta 34'19") square Mean BML (3 aq 34'19")
11:53:18 UT - Moon (6 ta 18'39") opposite Ceto (6 sc 18'39")
14:15:56 UT - Moon (7 ta 39'55") opposite Deucalion (7 sc 39'54")
14:41:03 UT - Moon (7 ta 54'14") square Mars (7 le 54'14")
16:04:38 UT - Moon (8 ta 41'56") opposite Mercury (8 sc 41'56")
16:55:12 UT - Moon (9 ta 10'50") sextile Borasisi (9 pi 10'50" Rx)
17:02:58 UT - Moon (9 ta 15'16") opposite Ceres (9 sc 15'16")
19:13:55 UT - Moon (10 ta 30'11") opposite Sun (10 sc 30'11")
22:16:11 UT - Moon (12 ta 14'41") opposite Huya (12 sc 14'40")
22:37:06 UT - Moon (12 ta 26'41") square Psyche (12 aq 26'41")
23:23:12 UT - Moon (12 ta 53'10") conjunct Asbolus (12 ta 53'9" Rx)

Tuesday 03 November 2009

01:24:14 UT - Moon (14 ta 2'45") square Nessus (14 aq 2'45")
04:41:38 UT - Moon (15 ta 56'28") opposite Echeclus (15 sc 56'28")
08:05:54 UT - Moon (17 ta 54'26") square Jupiter (17 aq 54'25")
11:56:44 UT - Moon (20 ta 8'4") opposite Chariklo (20 sc 8'4")
13:49:23 UT - Moon (21 ta 13'24") square Chiron (21 aq 13'24")
14:21:47 UT - Moon (21 ta 32'13") conjunct Sedna (21 ta 32'13" Rx)
14:21:52 UT - Moon (21 ta 32'16") sextile Juno (21 pi 32'16" Rx)
14:58:53 UT - Moon (21 ta 53'45") sextile Varuna (21 cn 53'45" Rx)
16:56:03 UT - Moon (23 ta 1'51") sextile Uranus (23 pi 1'51" Rx)
18:04:09 UT - Moon (23 ta 41'28") square Neptune (23 aq 41'28" Rx)
18:20:43 UT - Moon (23 ta 51'6") trine Logos (23 vi 51'6")
19:00:23 UT - Moon (24 ta 14'12") trine Typhon (24 vi 14'11")
19:49:42 UT - Moon (24 ta 42'55") trine Mean Node (24 cp 42'55" Rx)
21:04:29 UT - Moon (25 ta 26'29") square Vesta (25 le 26'29")
22:34:06 UT - Moon (26 ta 18'45") trine Makemake (26 vi 18'45")

Wednesday 04 November 2009

02:49:37 UT - Moon (28 ta 48'0") square Eros (28 aq 48'0")
04:28:48 UT - Moon (29 ta 46'1") opposite Amycus (29 sc 46'1")
05:35:02 UT - Moon (0 ge 24'47") square Elatus (0 vi 24'47")
05:52:53 UT - Moon (0 ge 35'14") trine Saturn (0 li 35'14")
08:07:40 UT - Moon (1 ge 54'12") square Orcus (1 vi 54'12")
08:30:54 UT - Moon (2 ge 7'50") sextile Pelion (2 ar 7'50" Rx)
08:41:23 UT - Moon (2 ge 13'59") conjunct Thereus (2 ge 13'59" Rx)
09:20:39 UT - Moon (2 ge 37'0") square Teharonhiawako (2 pi 37'1" Rx)
09:43:08 UT - Moon (2 ge 50'12") conjunct Altjira (2 ge 50'12" Rx)
11:23:01 UT - Moon (3 ge 48'49") trine Mean BML (3 aq 48'49")
18:13:15 UT - Moon (7 ge 49'58") sextile Bienor (7 ar 49'59" Rx)
19:25:35 UT - Moon (8 ge 32'34") opposite Hylonome (8 sa 32'34")
19:55:29 UT - Moon (8 ge 50'10") sextile Mars (8 le 50'10")
20:29:00 UT - Moon (9 ge 9'55") square Borasisi (9 pi 9'55" Rx)
23:21:37 UT - Moon (10 ge 51'39") opposite Pholus (10 sa 51'39")

Thursday 05 November 2009

01:29:28 UT - Moon (12 ge 7'3") conjunct Chaos (12 ge 7'3" Rx)
02:55:33 UT - Moon (12 ge 57'51") trine Psyche (12 aq 57'51")
04:47:04 UT - Moon (14 ge 3'42") trine Nessus (14 aq 3'42")
04:50:00 UT - Moon (14 ge 5'26") opposite Great Attractor (14 sa 5'26")
05:41:41 UT - Moon (14 ge 35'57") opposite Ixion (14 sa 35'57")
06:10:05 UT - Moon (14 ge 52'44") trine Pallas (14 li 52'44")
09:08:47 UT - Moon (16 ge 38'20") trine Haumea (16 li 38'20")
11:33:12 UT - Moon (18 ge 3'44") trine Jupiter (18 aq 3'44")
11:46:24 UT - Moon (18 ge 11'32") trine Rhadamanthus (18 li 11'32")
13:10:17 UT - Moon (19 ge 1'9") opposite Quaoar (19 sa 1'10")
16:54:45 UT - Moon (21 ge 14'0") trine Chiron (21 aq 14'0")
16:56:50 UT - Moon (21 ge 15'14") sextile Eris (21 ar 15'14" Rx)
17:27:05 UT - Moon (21 ge 33'9") square Juno (21 pi 33'9")
19:29:30 UT - Moon (22 ge 45'38") opposite Crantor (22 sa 45'38")
19:52:14 UT - Moon (22 ge 59'6") square Uranus (22 pi 59'6" Rx)
19:54:59 UT - Moon (23 ge 0'44") trine Okyrhoe (23 li 0'44")
21:03:46 UT - Moon (23 ge 41'28") trine Neptune (23 aq 41'28")
21:21:36 UT - Moon (23 ge 52'2") sextile 1992 QB1 (23 ar 52'2" Rx)
21:24:05 UT - Moon (23 ge 53'30") square Logos (23 vi 53'30")
22:09:53 UT - Moon (24 ge 20'38") square Typhon (24 vi 20'38")

Friday 06 November 2009

01:09:36 UT - Moon (26 ge 7'7") sextile Vesta (26 le 7'7")
01:32:59 UT - Moon (26 ge 20'59") square Makemake (26 vi 20'58")
02:37:42 UT - Moon (26 ge 59'20") opposite Galactic Center (26 sa 59'20")
03:47:04 UT - Moon (27 ge 40'27") trine Venus (27 li 40'27")
06:32:44 UT - Moon (29 ge 18'39") trine Eros (29 aq 18'39")
08:31:52 UT - Moon (0 cn 29'17") sextile Elatus (0 vi 29'17")
09:04:07 UT - Moon (0 cn 48'24") square Saturn (0 li 48'24")
10:08:48 UT - Moon (1 cn 26'45") opposite Pluto (1 cp 26'45")
10:57:10 UT - Moon (1 cn 55'25") sextile Orcus (1 vi 55'26")
11:12:07 UT - Moon (2 cn 4'17") square Pelion (2 ar 4'17" Rx)
11:17:50 UT - Moon (2 cn 7'41") conjunct Cyllarus (2 cn 7'40" Rx)
12:06:28 UT - Moon (2 cn 36'31") trine Teharonhiawako (2 pi 36'31" Rx)
18:37:30 UT - Moon (6 cn 28'22") trine Ceto (6 sc 28'22")
20:47:32 UT - Moon (7 cn 45'27") square Bienor (7 ar 45'27" Rx)
20:49:21 UT - Moon (7 cn 46'32") trine Deucalion (7 sc 46'32")
23:08:39 UT - Moon (9 cn 9'7") trine Borasisi (9 pi 9'7" Rx)

Saturday 07 November 2009

02:35:04 UT - Moon (11 cn 11'28") trine Ceres (11 sc 11'28")
04:39:35 UT - Moon (12 cn 25'15") trine Huya (12 sc 25'15")
05:00:28 UT - Moon (12 cn 37'38") sextile Asbolus (12 ta 37'38" Rx)
09:10:14 UT - Moon (15 cn 5'36") trine Sun (15 sc 5'36")
10:25:31 UT - Moon (15 cn 50'11") square Pallas (15 li 50'11")
11:26:31 UT - Moon (16 cn 26'19") trine Echeclus (16 sc 26'19")
11:32:50 UT - Moon (16 cn 30'3") trine Mercury (16 sc 30'3")
11:51:28 UT - Moon (16 cn 41'5") square Haumea (16 li 41'5")
14:29:42 UT - Moon (18 cn 14'46") square Rhadamanthus (18 li 14'46")
18:21:13 UT - Moon (20 cn 31'47") trine Chariklo (20 sc 31'47")
19:32:43 UT - Moon (21 cn 14'5") square Eris (21 ar 14'5" Rx)
19:59:05 UT - Moon (21 cn 29'41") sextile Sedna (21 ta 29'41" Rx)
20:10:25 UT - Moon (21 cn 36'23") trine Juno (21 pi 36'23")
20:37:29 UT - Moon (21 cn 52'24") conjunct Varuna (21 cn 52'24" Rx)
22:25:58 UT - Moon (22 cn 56'33") trine Uranus (22 pi 56'33" Rx)
23:13:17 UT - Moon (23 cn 24'32") square Okyrhoe (23 li 24'32")
23:55:44 UT - Moon (23 cn 49'38") square 1992 QB1 (23 ar 49'38" Rx)

Sunday 08 November 2009

00:06:11 UT - Moon (23 cn 55'48") sextile Logos (23 vi 55'48")
00:58:44 UT - Moon (24 cn 26'52") sextile Typhon (24 vi 26'52")
01:03:13 UT - Moon (24 cn 29'31") opposite Mean Node (24 cp 29'31" Rx)
04:15:27 UT - Moon (26 cn 23'7") sextile Makemake (26 vi 23'7")
10:30:13 UT - Moon (0 le 4'23") trine Amycus (0 sa 4'23")
11:20:56 UT - Moon (0 le 34'18") square Venus (0 sc 34'19")
12:06:39 UT - Moon (1 le 1'17") sextile Saturn (1 li 1'17")
13:41:45 UT - Moon (1 le 57'22") sextile Thereus (1 ge 57'22" Rx)
13:47:47 UT - Moon (2 le 0'56") trine Pelion (2 ar 0'56" Rx)
15:03:37 UT - Moon (2 le 45'39") sextile Altjira (2 ge 45'39" Rx)
17:38:51 UT - Moon (4 le 17'8") opposite Mean BML (4 aq 17'9")
21:29:45 UT - Moon (6 le 33'9") square Ceto (6 sc 33'9")
23:25:12 UT - Moon (7 le 41'6") trine Bienor (7 ar 41'6" Rx)
23:39:59 UT - Moon (7 le 49'48") square Deucalion (7 sc 49'48")

Monday 09 November 2009

01:14:52 UT - Moon (8 le 45'38") trine Hylonome (8 sa 45'38")
04:21:04 UT - Moon (10 le 35'9") conjunct Mars (10 le 35'9")
05:09:16 UT - Moon (11 le 3'29") trine Pholus (11 sa 3'29")
06:49:43 UT - Moon (12 le 2'31") sextile Chaos (12 ge 2'31" Rx)
07:00:55 UT - Moon (12 le 9'6") square Ceres (12 sc 9'6")
07:36:22 UT - Moon (12 le 29'55") square Asbolus (12 ta 29'55" Rx)
07:37:22 UT - Moon (12 le 30'31") square Huya (12 sc 30'31")
10:14:50 UT - Moon (14 le 2'59") opposite Psyche (14 aq 2'59")
10:19:00 UT - Moon (14 le 5'26") trine Great Attractor (14 sa 5'26")
10:20:19 UT - Moon (14 le 6'12") opposite Nessus (14 aq 6'12")
11:21:18 UT - Moon (14 le 42'0") trine Ixion (14 sa 42'0")
14:44:32 UT - Moon (16 le 41'15") square Echeclus (16 sc 41'15")
14:48:54 UT - Moon (16 le 43'49") sextile Haumea (16 li 43'48")
14:55:25 UT - Moon (16 le 47'38") sextile Pallas (16 li 47'38")
15:55:49 UT - Moon (17 le 23'3") square Sun (17 sc 23'3")
17:29:30 UT - Moon (18 le 17'58") sextile Rhadamanthus (18 li 17'58")
17:40:54 UT - Moon (18 le 24'39") opposite Jupiter (18 aq 24'39")
18:53:00 UT - Moon (19 le 6'54") trine Quaoar (19 sa 6'54")
20:56:39 UT - Moon (20 le 19'20") square Mercury (20 sc 19'20")
21:38:18 UT - Moon (20 le 43'43") square Chariklo (20 sc 43'43")
22:28:13 UT - Moon (21 le 12'56") trine Eris (21 ar 12'56" Rx)
22:33:34 UT - Moon (21 le 16'4") opposite Chiron (21 aq 16'4")
22:54:38 UT - Moon (21 le 28'24") square Sedna (21 ta 28'24" Rx)

Tuesday 10 November 2009

01:35:34 UT - Moon (23 le 2'34") trine Crantor (23 sa 2'34")
02:42:52 UT - Moon (23 le 41'56") opposite Neptune (23 aq 41'56")
02:51:58 UT - Moon (23 le 47'15") trine 1992 QB1 (23 ar 47'15" Rx)
02:53:50 UT - Moon (23 le 48'20") sextile Okyrhoe (23 li 48'20")
08:20:43 UT - Moon (26 le 59'20") trine Galactic Center (26 sa 59'20")
09:05:52 UT - Moon (27 le 25'42") conjunct Vesta (27 le 25'42")
13:53:52 UT - Moon (0 vi 13'43") square Amycus (0 sa 13'43")
14:19:15 UT - Moon (0 vi 28'31") opposite Eros (0 pi 28'31")
14:34:30 UT - Moon (0 vi 37'24") conjunct Elatus (0 vi 37'24")
16:11:15 UT - Moon (1 vi 33'47") trine Pluto (1 cp 33'47")
16:36:59 UT - Moon (1 vi 48'47") square Thereus (1 ge 48'47" Rx)
16:52:05 UT - Moon (1 vi 57'34") conjunct Orcus (1 vi 57'35")
16:59:39 UT - Moon (2 vi 1'59") sextile Cyllarus (2 cn 1'59" Rx)
17:57:45 UT - Moon (2 vi 35'49") opposite Teharonhiawako (2 pi 35'49" Rx)
18:10:35 UT - Moon (2 vi 43'18") square Altjira (2 ge 43'18" Rx)
19:31:08 UT - Moon (3 vi 30'12") sextile Venus (3 sc 30'11")

Wednesday 11 November 2009

00:53:56 UT - Moon (6 vi 37'57") sextile Ceto (6 sc 37'57")
04:45:20 UT - Moon (8 vi 52'22") square Hylonome (8 sa 52'21")
05:11:56 UT - Moon (9 vi 7'48") opposite Borasisi (9 pi 7'48" Rx)
08:41:51 UT - Moon (11 vi 9'35") square Pholus (11 sa 9'35")
10:09:03 UT - Moon (12 vi 0'8") square Chaos (12 ge 0'8" Rx)
10:47:03 UT - Moon (12 vi 22'9") trine Asbolus (12 ta 22'9" Rx)
11:10:37 UT - Moon (12 vi 35'49") sextile Huya (12 sc 35'49")
12:05:04 UT - Moon (13 vi 7'21") sextile Ceres (13 sc 7'21")
13:45:21 UT - Moon (14 vi 5'25") square Great Attractor (14 sa 5'26")
14:53:58 UT - Moon (14 vi 45'8") square Ixion (14 sa 45'9")
18:40:56 UT - Moon (16 vi 56'24") sextile Echeclus (16 sc 56'24")
22:32:04 UT - Moon (19 vi 9'54") square Quaoar (19 sa 9'54")
23:28:49 UT - Moon (19 vi 42'39") sextile Sun (19 sc 42'39")

Thursday 12 November 2009

01:35:38 UT - Moon (20 vi 55'48") sextile Chariklo (20 sc 55'48")
02:29:55 UT - Moon (21 vi 27'6") trine Sedna (21 ta 27'6" Rx)
03:10:00 UT - Moon (21 vi 50'12") opposite Juno (21 pi 50'12")
03:10:44 UT - Moon (21 vi 50'37") sextile Varuna (21 cn 50'37" Rx)
04:57:16 UT - Moon (22 vi 51'59") opposite Uranus (22 pi 52'0" Rx)
05:30:59 UT - Moon (23 vi 11'24") square Crantor (23 sa 11'24")
06:55:47 UT - Moon (24 vi 0'13") conjunct Logos (24 vi 0'13")
07:12:53 UT - Moon (24 vi 10'3") sextile Mercury (24 sc 10'3")
07:23:10 UT - Moon (24 vi 15'59") trine Mean Node (24 cp 15'58" Rx)
08:03:06 UT - Moon (24 vi 38'57") conjunct Typhon (24 vi 38'57")
11:11:26 UT - Moon (26 vi 27'13") conjunct Makemake (26 vi 27'13")
12:07:20 UT - Moon (26 vi 59'20") square Galactic Center (26 sa 59'20")
18:02:47 UT - Moon (0 li 23'14") sextile Amycus (0 sa 23'14")
19:53:29 UT - Moon (1 li 26'38") conjunct Saturn (1 li 26'38")
20:12:30 UT - Moon (1 li 37'31") square Pluto (1 cp 37'31")
20:16:43 UT - Moon (1 li 39'56") trine Thereus (1 ge 39'56" Rx)
20:42:25 UT - Moon (1 li 54'39") opposite Pelion (1 ar 54'39" Rx)
20:49:45 UT - Moon (1 li 58'51") square Cyllarus (1 cn 58'51" Rx)
22:03:13 UT - Moon (2 li 40'53") trine Altjira (2 ge 40'53" Rx)

Friday 13 November 2009

01:42:04 UT - Moon (4 li 45'58") trine Mean BML (4 aq 45'57")
06:34:34 UT - Moon (7 li 32'49") opposite Bienor (7 ar 32'49" Rx)
09:06:21 UT - Moon (8 li 59'15") sextile Hylonome (8 sa 59'15")
13:06:37 UT - Moon (11 li 15'52") sextile Pholus (11 sa 15'52")